Opgaven


Nieuwe arrangementen in bestaand vastgoed

Bij woningcorporaties leven vragen als: Hoe wenselijk is vastgoedontwikkeling voor zorgdoelgroepen, welke functionele kwaliteit is nodig en wat zijn risico’s? Maar ook wat kan een corporatie doen om vereenzaming of overlast te voorkomen of te verminderen en de leefbaarheid in complexen op peil te houden? En, welke nieuwe arrangementen kan een corporatie met zorg- en welzijnspartijen en gemeente afspreken?

Deze vraagstukken en de rol die de corporatie kan nemen komen aan de orde
in de corporatieleerkring Zelfstandig wonen, een zorg voor woningcorporaties van Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

De leerkring biedt verdieping in en toepassing van (her)ontwikkelkansen en beheerconcepten van vastgoed voor zorgdoelgroepen als gevolg van het beleid van de decentralisaties en het langer zelfstandig wonen/ de extramuralisering in het bijzonder.

In de vier leerkringdagen staan 5 opgaven geagendeerd:

 1. De opgave voor corporaties
  De duiding van de beleidscontext van de drie decentralisaties en langer zelfstandig wonen, de gevolgen voor corporaties van het scheiden van wonen en zorg, de nieuwe doelgroepen met nieuwe vragen, de randvoorwaarden voor de huisvesting en de rol die corporaties (kunnen) nemen.

 2. Gebiedsgericht werken: wat en hoe
  In een sterk vergrijsde woningmarkt moet de oplossing om mensen langer zelfstandig te laten wonen vooral gezocht worden in aanpassing en transformatie van de bestaande woningvoorraad. Door toenemende lichamelijke beperkingen van 75-plussers zijn (extra) aanpassingen van de woning nodig.

  Daarnaast is een triple A-omgeving van belang: op loopafstand een Aldi/Albert Heijn, Apotheek en Arts. Ideaal gesproken zou in de leef- en woonomgeving voorzieningen zoals ontmoeting en de 24-uurs beschikbaarheid van zorg aanwezig moeten zijn. De vraag die daarbij kan worden gesteld, hoe brengen we de toekomstige zorgdoelgroepen goed in beeld, welke randvoorwaarden stellen deze groepen aan de woning en de wijk en wat zijn effectieve wijzen van organiseren? Het wijk/buurtgericht werken staat centraal en er wordt ingezoomd op de samenwerking van de corporatie met de gemeente en het sociaal wijkteam.

 3. De vraag van zorgdoelgroepen vertaald in arrangementen
  Wat zijn de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg voor zorgvastgoed, wat zijn risico’s de ontwikkeling van vastgoed voor zorgdoelgroepen, het leefbaar en vitaal houden van zorgcomplexen, concrete mogelijkheden van woningaanpassing en geclusterde woningvoorraad.

  Verdieping in de kwetsbare zorgdoelgroepen. Wie zijn deze doelgroepen en wat vragen zij in beheer en arrangementen (GGZ, VG en V&V) en wat is het toewijzingsbeleid? We verdiepen ons in A. Ouderen (zorgvastgoed en herbestemming, vitale seniorencomplexen /serviceflats/ aanleunwoningen), en B. GGZ/VG-cliënten (kwetsbare zorgdoelgroepen, beheerarrangementen, beschermd wonen en begeleiding).

 4. Nieuwe woonvormen in de participatiemaatschappij
  Welke nieuwe woonvormen zijn ontwikkeld, hoe kun je arrangementen aanbieden, verkennen van ontwikkelkansen (transformatie) en hoe speel je in op initiatieven van burgers: (o.a. zorgcoöperaties door sociaal ondernemers)? Met welke woonvormen wordt eenzaamheid voorkomen en welke woonvariaties bestaan er inmiddels: mantelzorgwoningen, meergeneratiewoning, samen wonen met gezinnen/mantelzorgers en woongemeenschappen.

 5. Kwaliteit van de woningvoorraad
  Hoe kun je de woningvoorraad normeren (keurmerken, nieuwbouw/bestaand, toewijzen van levensloopbestendige woningen, rolstoelbestendig), wat staat in de WMO-convenanten en welke aanpak van de verhuisketens maakt de mismatch in de woningvoorraad kleiner.


LeerKring wonen en zorg

Blog

Voorsorteren op later, de winst van het organiseren

Annette Duivenvoorden

Betaalbaarheid en beschikbaarheid voeren nog te veel de boventoon. Een duidelijke visie op wonen en zorg is er vaak nog niet.

Lees verder