Doelen en uitgangspunten


De leerkring is ontwikkeld voor vastgoed- en beleidsstrategen, managers woondiensten, beleidsmedewerkers en projectleiders wonen en zorg van corporaties.

De leerkring richt zich op professionals die bij een woningcorporatie starten met een (her)oriëntatie op het zelfstandig wonen van zorgdoelgroepen en de consequenties die het scheiden van wonen en zorg heeft op het beleid van de woningcorporatie.
De leerkring gaat najaar 2014 van start en bestaat uit vier bijeenkomsten van een dag gedurende een periode van 6 maanden.

Van elkaar leren

In de werkwijze van de Leerkring staat het doorontwikkelen en het leren van elkaar en centraal. De leerkring is een ‘oefenruimte’ met de nodige impulsen van buiten (door externe sprekers). Er is aandacht voor actualiteit, verdieping en ontwikkelkansen, om uit te werken in de eigen organisatie. Op elk thema worden best practices geïnventariseerd en effectieve instrumenten en bewezen aanpakken gebundeld.

Interactieve agenda

In de leerkring wordt bewust gewerkt met een interactieve agenda, waarbij we naast de rode draden die in de leerkring aan de orde komen, in iedere bijeenkomst samen met de deelnemers verdiepingsthema’s vaststellen. Hiermee sluit een leerkring nauw aan bij de actuele praktijk. De bijeenkomsten vinden plaats op locatie bij een van de deelnemende corporaties.

Een bijeenkomst wordt samen met de gastheer/dame en 1 tot 2 andere corporaties voorbereid.


De leerdoelen van de leerkring zijn als volgt benoemd:

  • Het verdiepen en doorontwikkelen van inhoudelijke vraagstukken en formuleren van concrete handelingsperspectieven.
  • Het versterken van de lokale aanpak door het delen en verrijken van beschikbare kennis en praktijkervaring.
  • Van elkaar leren: het uitwisselen en gezamenlijk (door)ontwikkelen van kennis en ervaringen met concrete vraagstukken uit de praktijk.
  • Het trekken van lessen en nuttige praktijkervaringen die benut kunnen worden in lokale situaties.
  • Het verbreden van de persoonlijke kennis en vaardigheden van de deelnemers.

Platform31 en het Kenniscentrum begeleiden de leerkring en zorgen voor de inhoudelijke vormgeving van de leerdagen.


Te behalen resultaten

  • Deelnemers hebben inzicht in de opgave die de decentralisatie en de demografische transitie voor wonen en zorg met zich meebrengt
  • Deelnemers hebben inzicht in de rol(len) waar de corporatie in deze opgave op kan inspelen
  • Deelnemers hebben zicht op (nieuwe) beheer concepten voor diverse zorgdoelgroepen en kunnen deze toepassen;
  • Deelnemers hebben kennis van nieuwe woonvariaties die voortgekomen zijn uit burgerinitiatieven of burgerkracht versterken en kunnen deze verder vertalen of toepassen;
  • Deelnemers kunnen concepten van beheer en ontwikkeling van vastgoed voor zorgdoelgroepen verder uitwerken en toepassen.

LeerKring wonen en zorg

Blog

Voorsorteren op later, de winst van het organiseren

Annette Duivenvoorden

Betaalbaarheid en beschikbaarheid voeren nog te veel de boventoon. Een duidelijke visie op wonen en zorg is er vaak nog niet.

Lees verder