deel deze pagina via:

PL31-logo-66mm-zwart-234x73pixels
Logo Aedes-actiz

De leerkring wordt financieel ondersteund door Stichting FLOW.

logo FLOW

Leerkring wonen-zorg voor corporaties

Zelfstandig wonen, nieuwe uitdaging in het sociaal domein voor corporaties

Zelfstandig wonen van zorgdoelgroepen: wat betekent dit voor woningcorporaties? Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. De komende jaren blijven in totaal 100.000 ouderen die voorheen in het verzorgingshuis verbleven, zelfstandig thuis wonen. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek is zelfstandig wonen steeds meer de norm. Een groot deel van deze zorgdoelgroepen wonen of komen te wonen in een sociale huurwoning.

Wat kan een corporatie doen om vereenzaming of overlast te voorkomen of te verminderen dan wel de leefbaarheid in complexen op peil te houden? Is vastgoedontwikkeling voor zorgdoelgroepen wenselijk, welke functionele kwaliteit is nodig en wat zijn risico’s? En welke arrangementen kan een corporatie met zorg- en welzijnsorganisaties en gemeente afspreken? In de leerkring Zelfstandig wonen, een zorg voor woningcorporaties wordt ingezoomd op ontwikkelkansen en beheerconcepten voor zorgdoelgroepen.

Decentralisaties sociale domein

De Nederlandse verzorgingsstaat is van hoge kwaliteit, maar is te duur. Het huidige kabinet bouwt delen van de verzorgingsstaat af en werkt aan de opbouw van de zogenoemde participatiesamenleving. Een samenleving waarin de publieke opgave vermindert en de burger meer eigen initiatief ontplooit. In deze kanteling is de decentralisatieopgave van het sociale domein te plaatsen. Vanaf 2015 liggen de verantwoordelijkheden voor Jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet bij de gemeente vanuit de overtuiging dat de laagste bestuurslaag het best in staat is een goede verbinding te leggen tussen formele en informele net werken en het burgerinitiatief.

Daarnaast is de verwachting om door de decentralisatie het sociaal domein effectiever te organiseren. Waar nu vele hulpverleners bij zorgdoelgroepen over de vloer komen, is het actuele streven ‘een plan, een regisseur, een gezin’. In veel gemeenten is een sociaal wijkteam opgericht dat de zorg- en dienstverlening aan de kwetsbare burger moet monitoren en coördineren. Door de decentralisatie van taken naar de gemeente ontstaan ook nieuwe kansen voor effectiever organiseren voor verschillende doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van arbeidsmatige, verzorgende en recreatieve dagbesteding van verschillende doelgroepen.

In de operationalisering van de drie decentralisaties gaat de gemeente een groot beroep doen op de woningbouwcorporatie die van oudsher al een belangrijke aanjager is bij de wijkaanpak en de woon- en dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen. De vraag is welke taak en functie de woningcorporatie wil en kan oppakken in de toewijzing van woningen, de aanpassingsopgave ervan, het gewenste voorzieningenniveau en het sociaal beheer in gebouwen en wijken.
Waar zet de woningcorporatie haar middelen en haar mensen op in?

Deze vraagstukken en de rol die de corporatie kan nemen komen aan de orde
in de corporatieleerkring Zelfstandig wonen, een zorg voor woningcorporaties.

5 opgaven

In vier leerkringdagen staan 5 opgaven geagendeerd. Klik hier voor de opgaven
die in de leerkring aan de orde komen.

LeerKring wonen en zorg

Uitgelicht

cover Langer Zelfstandig Wonen 214

Blog

Voorsorteren op later, de winst van het organiseren

Annette Duivenvoorden

Betaalbaarheid en beschikbaarheid voeren nog te veel de boventoon. Een duidelijke visie op wonen en zorg is er vaak nog niet.

Lees verder