deel deze pagina via

Jeugd en veiligheid

Platform31 werkt aan 15 opgaven. De centrale opgave van ‘Jeugd en veiligheid’ is: Hoe organiseren we de zorg voor jeugd efficiënt en effectief door inzet op preventie en samenredzaamheid? Hoe geven we vorm aan de samenwerking rond jeugd en veiligheid?

Gemeenten, Centra voor Jeugdzorg en Gezin en andere instellingen staan vanaf 2015 voor de opgave de zorg voor jeugd anders te organiseren. Hoe grijp je op tijd in om duurdere zorg te voorkomen en laat je tegelijk de regie zo veel mogelijk bij de gezinnen zelf? Hoe maak je afspraken in de regio die bijdragen aan een meer effectieve en efficiënte jeugdzorg? Wat voor andere manieren van denken en doen vraagt dat van alle betrokkenen? Platform31 organiseert voor en samen met partners netwerkbijeenkomsten, leerkringen en simulatiesessies bij het realiseren van deze omslag en bij de andere opgaven waar partijen voor staan.

Platform31 heeft van oudsher veel kennis opgebouwd op het gebied van (het bevorderen van) veiligheid en het terugdringen van jeugdcriminaliteit en overlast. Veiligheid is niet alleen een belangrijk aandachtspunt bij het behoud van de draagkracht van wijken. Het speelt ook een rol bij de invulling van de jeugdzorg. Onze partners zoeken naar manieren om de jeugdzorg te laten bijdragen aan de veiligheid in de wijk en stad.

Activiteiten

Leerkring Jeugd en Veiligheid

Leerkring Jeugd


Simulatiesessie ‘Omgaan met ernstige incidenten in de jeugdzorg’

Voor wethouder, ambtenaren en raad

Ernstige incidenten in de jeugdzorg komen niet veel voor, maar hebben grote maatschappelijke impact. Ze zijn helaas niet 100% uit te sluiten. In de nieuwe situatie worden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd, ook als er iets mis gaat. Aangeraden wordt om de gemeenteraad nu al mee te nemen in de complexiteit en in de te maken afwegingen.

Tijdens deze sessie zoomen we in op een ernstig incident in de jeugdzorg en ervaren de deelnemers hoe daar mee om te gaan vanuit politiek-bestuurlijk perspectief. Hoe reageer je in de media? Hoe leer je er van? Hoe voorkom je de zogeheten ‘risicoregelreflex’? Deze vragen staan centraal tijdens deze praktische sessie. De sessie is primair bedoeld voor gemeente (bestuurder, ambtenaren) en fractiewoordvoerders van de gemeenteraad.

Platform31:
Anne Marie Rijssenbeek


Lokale regie in de praktijk

Jeugd en veiligheid

Gemeenten krijgen met de drie decentralisaties stevige bevoegdheden op het terrein van werk en inkomen (Participatiewet), jeugdzorg (Jeugdwet) en maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo).
Deze transitie is een verschuiving in het publieke domein met een ongekende omvang en impact.

Dat komt ook omdat de intentie is om die hand in hand te laten gaan met een andere manier van werken (de ‘transformatie’). Voor gemeenten is het een taaie opgave om het spel op de wagen te krijgen. Een belangrijke vraag hierbij is: hoe komt het tot goede regie op de uitvoering van al deze taken? Daarop richt dit onderzoek zich. Het spitst zich toe op de jeugdzorg – maar nadrukkelijk in relatie tot de andere domeinen van decentralisatie – en op het uitvoeringsniveau en de professionals die bij die regie betrokken zijn. Daarbij sluiten we aan op het niveau waarop de transformatie uiteindelijk zijn beslag moet krijgen.

Het onderzoek beoogt aan beleidsmakers, coördinatoren en professionals een handreiking te bieden voor de organisatie-in-de-praktijk van de regie.

Speciale waarde van dit onderzoek ligt in:

 1. de interactie met practitioners gedurende het onderzoek, de nadruk op het handelingsperspectief van professionals en coördinatoren en de vertaling van hun vraagstukken in beleidsmatige vragen en sturingsvragen.
 2. de integrale benadering van de jeugdzorg, met inbegrip van zorg, ondersteuning, onderwijs en justitie en met aandacht voor het vraagstuk van triage en opschaling bij multi-problematiek.

Platform31:
Lydia Sterrenberg
Pauline van Viegen

Joost Vos (TNO Management Consultants)


Undercoverprogramma burgemeesters sociale veiligheid deel2

Het Undercoverprogramma stelt burgemeesters beter in staat om te reageren en te reflecteren op soms ingrijpende gebeurtenissen in het lokale veiligheidsdomein en biedt een kans om verbindingen te leggen met bijvoorbeeld het sociale domein en de breedte van het veiligheidsdomein te ervaren. Om praktijk te verbinden aan bewezen aanpakken (kennisontwikkeling, ‘evidence based’ beleid) is gekozen voor een werkend leren vorm.

U krijgt inzichten in ‘de andere kant’ van veiligheid en hoe organisaties in de stad zich – direct of indirect – bezig houden met veiligheid. Zeker in het verlengde van de decentralisaties in het sociale domein is deze ervaring van groot belang omdat de link hiervan met het veiligheidsdomein vaak onderbelicht is.

Hoe?
U start de Undercoverdag met een vroege ontbijtbespreking bij de burgemeester van Amersfoort. Daar krijgt u een briefing over hoe de dag gaat verlopen en hoort u bij welke organisatie u die dag te gast bent. De medewerkers, cliënten, gasten, etc. zijn niet op de hoogte van uw achtergrond als burgemeester. Daarmee kunt u vrij ervaren hoe het werkveld van de organisatie en de mensen eromheen eruit ziet. Aan het einde van de middag is er een debriefing, waarin u de opgedane ervaringen deelt met de andere deelnemende burgemeesters.

Platform31:
Lian Merkx


Werkatelier Kennisboost! Jeugd en veiligheid

Tijdens dit werkatelier:

 • Krijgt u een stevige kennisboost op basis van relevant onderzoek over uw lokale uitdagingen rondom jeugd en veiligheid.
 • Komt u meer te weten over effectieve landelijke praktijkvoorbeelden.
 • Heeft u stevige afspraken gemaakt met een diverse samenstelling van deelnemers die met u samenwerken aan jeugd- en veiligheidsvraagstukken.

In dit werkatelier:

 • Werken we aan een specifieke lokale vraag over jeugd en veiligheid. De vraag kan gaan over LVG-problematiek, jongerenoverlast, groepsaanpak, privacydilemma’s, kopstukkenaanpak of goede evidence based voorbeelden van persoonsgerichte aanpak. De vraag wordt gezamenlijk aangescherpt in een intakegesprek.
 • Zetten we twee trainers in om het proces te begeleiden en te definiëren, state-of-the-art kennis aan te bieden en tot onderlinge afspraken te komen.
 • Bespreken we met elkaar vier lokale projecten en waar deze projecten op basis van inzichten en praktijkkennis nog verbeterd zouden kunnen worden.
 • Maken we er een interactieve en intensieve dag van waarin kennis en praktijk aan elkaar worden verbonden

Platform31:
Femke Bax

Eric Bervoets (Bureau Bervoets)

‘Zeer inspirerende dag, ik heb ervan genoten.’ (Projectleider jeugd en sociale veiligheid Roosendaal over Werkatelier jeugd en veiligheid, 2013)


Werkatelier en Experiment talentontwikkeling bij jongeren

Toeleiding naar onderwijs en arbeidsmarkt

Tijdens dit werkatelier:

 • Krijgt u een stevige kennisboost met kennis over wat het lokale bedrijven oplevert om te investeren in risicojeugd.
 • Creëren we een snelkookpansessie met partijen die actief zijn in de wijk om met elkaar te bepalen welke win-win situatie er ontstaat bij toeleiding van jongeren naar school of werk.
 • Heeft u stevige afspraken gemaakt met een diverse samenstelling van deelnemers. (ondernemers, aannemers, banken etc.) over investeren in ontwikkeling van jongeren.
 • Zetten we twee trainers in om het proces te begeleiden en te definiëren, state-of-the-art kennis aan te bieden en tot onderlinge afspraken te komen.

Na dit werkatelier is het mogelijk om deel te nemen aan een experiment om de afspraken tussen de partijen te monitoren.

Platform31:
Femke Bax


Leerkring Jeugd

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de volledige zorg voor jeugd. Ondanks de vele voorbereidingen die zij al hebben getroffen, brengen de transitie en transformatie van de jeugdzorg de komende jaren tal van uitvoeringsvraagstukken met zich mee. Hoe organiseer je jeugdzorg dichtbij de burger, laat je de regie in gezinnen, maar zorg je toch dat zo vroeg mogelijk gesignaleerd wordt? Hoe ga je om met ernstige incidenten? Welke afspraken maak je in de regio en wat moeten gemeenten weten over de rechtspositie van cliënten? Deze, en vele andere vragen, komen aan bod in de Leerkring Jeugd.

Platform31:
Pauline van Viegen


Onderzoek: De meerwaarde van mensenrechtensteden

Steden binnen en buiten Nederland gebruiken in toenemende mate internationale mensenrechten standaarden bij het vormgegeven van beleid. Sommige positioneren zich expliciet als mensenrechten stad, andere refereren naar specifieke dossiers, zoals de conventie inzake de rechten van kinderen. Het onderzoeksproject heeft tot doel deze ontwikkeling te verkennen, en te duiden in relatie tot de waarde voor urgente sociale beleidskwesties. Onderzoeksvragen zijn onder meer: welke steden kiezen ervoor te refereren aan (specifieke) mensenrechten en waarom? Wat levert de vergelijking van ervaringen van verschillende cases op?

Platform31:
Lydia Sterrenberg


Onderzoek: De aanpak van voortijdig schoolverlaten

Veel jongeren verlaten school zonder diploma; in 2012 waren dat er ruim 35.000. Dit belemmert individuele kansen en brengt ook grote maatschappelijke kosten met zich mee. Inzicht in de ontwikkeling van bepalende factoren voor voortijdig schoolverlaten kan inzicht bieden in beleid ter voorkoming ervan. Welke factoren bepalen voortijdig schoolverlaten en hoe ontwikkelen deze zich gedurende de schoolloopbaan? Hoe krijgen de convenantinterventies die op papier staan, concreet vorm in de praktijk? TIER (Maastricht) onderzocht welke beleidsinterventies in het onderwijs, de arbeidsmarkt, de thuissituatie en bij de jongeren zelf hielpen, en welke niet. Op 7 mei 2014 organiseren TIER, gemeente Amsterdam en Platform31 een conferentie over de thematiek en de gewenste beleidsinterventies.

Platform31:
Frank Wassenberg


Onderzoek: Effectiviteit brede scholen en toepasbaarheid op vo, vmbo en mbo

Om onderwijs- en ontwikkelingskansen te vergroten en leerachterstanden en sociale problemen onder jonge kinderen tegen te gaan, zijn in de afgelopen jaren brede scholen opgericht. Over de effectiviteit van die scholen is nog weinig bekend. Dit onderzoeksproject heeft als doel inzicht te bieden in de effectiviteit van brede scholen en in het voortgezet onderwijs en in de ontwikkeling en mogelijkheden van brede scholen in het po, vo en mbo. Zijn brede scholen (kosten)effectief? Wat zijn de gevolgen van brede scholen voor de onderwijsarbeidsmarkt en de positie van leraren?
Dit project levert naar verwachting rond de zomer van 2014 resultaten op.

Platform31:
Frank Wassenberg


Regionale leerkring aanpak jeugdgroepen/ondersteuning bij een regionale aanpak

PMTraining Goed Opdrachtgeverschap Jeugd

PM


Vakprofessionals over Platform31 en thema Jeugd en veiligheid


‘Wij waren blij met de laagdrempelige en toegankelijke stijl van begeleiden, mooi in balans met een strak programma. De vaardighedensessies waren welkom en brachten inzicht. Met name ook in de begeleiding van het aanscherpen van onze strategie hadden de sessies resultaat, we hebben daarmee onszelf weer verder op de kaart gezet’
(TIJ Commissie over een project dat liep van april-dececember 2013)

‘We hebben Platform31 twee keer gevraagd. Een keer voor de begeleiding van de sessie die we jaarlijks houden met burgemeester en wethouders voor een reflectie op ons beleid en vanuit de Veiligheidsmonitor hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de directeur Veiligheidsmonitor in een sessie van ’dwarsdenkers.’
(Beleidsmedewerker sociaal maatschappelijk beleid Gemeente Lelystad)

‘Concreet, goed en actiegericht. Variatie in gezelschap van deelnemers loonde enorm.’
(uit evaluatieformulier voor Werkatelier Talentontwikkeling Den Helder, 2012)jeugd-en-veiligheid 1

Jeugd en veiligheid in de Wijkengids

- Werken aan jeugdoverlast

- Gebruik effectieve interventies

Publicaties

Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals

Dit werkboek is gericht op professionals en managers in veiligheidshuizen en is bedoeld voor reflectie, intervisie en training. Het werkboek brengt de voor de praktijk meest relevante theorieën en praktische voorbeelden samen.

Lees meer


Effectieve aanpak risicojongeren

Ondanks vele inspanningen van afgelopen jaren blijft de problematiek van oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Antilliaanse jongeren in de criminaliteit manifest. Een effectievere aanpak kan worden bereikt door wetenschappelijke kennis en praktijkervaring met elkaar te verbinden.

Lees meer


Rotonde van Hamed

Een standaard werk over maatwerk aan mensen met meerdere problemen. Barrières in het werken binnen hulp aan mensen met meerdere problemen zijn geanalyseerd en in kaart gebracht. Tevens is een ideaalmodel beschreven voor de hulp aan deze mensen.

Lees meer


De tweede generatie

Publicatie over de tweede generatie Turken en Marokkanen in Amsterdam en Rotterdam. Hoe gaat het met deze jongeren? En welke factoren beïnvloeden hun beslissingen en acties die tot succes of juist tot problemen leiden?

Lees meer


De Kleine Gids

Transformatie en transitie in de zorg voor jeugd

Hoe kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheid voor de verschillende onderdelen van de jeugdzorg oppakken? Met veel aandacht voor de verandering in houding en vaardigheden die de transitie en transformatie vragen van alle betrokkenen.

Lees meer