deel deze pagina via


Meer informatie

Voor meer informatie over deze opgave kunt u contact opnemen
met:

Draagkracht van de wijk


De transities in het sociaal domein zullen een enorme impact hebben op de leefomgeving en de onderlinge relaties tussen mensen en partijen in de wijk.

Veranderingen in wijken

Het wegvallen van middelen voor de wijkaanpak en sociale veiligheid, de nieuwe taken die met minder middelen overgaan naar gemeenten en de beweging naar meer eigen kracht en samenredzaamheid zijn factoren die invloed hebben op de wijk. Vergrijzing en extramuralisering, waardoor ouderen en mensen met beperkingen in de nabije toekomst langer thuis wonen en daar zorg ontvangen heeft als gevolg dat er steeds meer van de ‘wijk’ gevraagd wordt. Een substantieel deel van de bovengenoemde groepen heeft een wat zwakkere sociaal-economische positie en wonen (of vestigen zich) , al dan niet gedwongen’ in gebieden met een goedkope woningvoorraad. Er zal dus steeds meer gevraagd worden van de draagkracht van deze wijken.

Effectieve aanpak

In samenwerking met de steden, ministeries van BZK, VWS en SZW, Divosa, Movisie en VNG proberen we inzicht te krijgen in de veranderingen in de wijk en gaan we op zoek naar effectieve aanpakken en de werkzame bestandsdelen binnen de aanpakken om oplossingen te vinden voor mogelijk negatieve effecten.

Dit doen we onder andere door via een monitor stapelingseffecten in beeld te krijgen en te zoeken naar oplossingen voor armoedevraagstukken, knelpunten in de doe-democratie te signaleren en op te lossen en inzicht te krijgen in het werken met sociale wijkteams. We kijken ook naar de veranderende rol van welzijnsorganisaties en ontwikkelen we en brengen kennis bij elkaar op het gebied van burgerschap.