Sociaal

Droeg de verzorgingsstaat jarenlang de collectieve de zorg voor kwetsbare burgers, gaandeweg verschuift die verantwoordelijkheid naar de straat, naar de mensen die er wonen. Het opnieuw uitvinden én organiseren van de maatschappelijke solidariteit. Dat is de uitdaging waar overheid, bewoners en maatschappelijke organisaties de komende jaren voor staan. Zodat er meer preventie ontstaat en minder beroep op zwaardere zorg.

De decentralisaties van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, maken gemeenten verantwoordelijk voor deze hervorming. Een transformatie die vraagt om andere relatie tussen overheid en burger. En waarvan het succes evenredig groeit naarmate professionals, marktpartijen en overheden intensief met elkaar samenwerken en ruimte bieden aan burgerinitiatieven en sociale ondernemers.

Het overhevelen van taken naar gemeenten en de beweging naar meer eigen kracht en samenredzaamheid hebben invloed op de wijk. Gaandeweg ontstaat er een meer integrale agenda voor wonen, welzijn en zorg. Waarin partijen gezamenlijk keuzes maken over woonruimteverdeling, spreiding van zorgdoelgroepen naar draagkracht en draaglast en de sociale en fysieke infrastructuur van wijken.

Een andere uitdaging is het herstellen van de mismatch tussen vraag en aanbod van arbeid, op nationaal, regionaal én lokaal niveau. Ook hier is samenwerking het sleutelwoord: er is een nieuwe, creatieve rolverdeling en samenwerking nodig tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.