Water en Ruimte

deel deze pagina
Water én Ruimte? Water ís ruimte!


Wat kan Platform31 voor de vragen en praktijk van uw organisatie betekenen?


Het krachtenveld waarin de gemeente of het waterschap een positie heeft, is de afgelopen jaren flink aan het veranderen. Dit zal voor de komende tijd ook het geval zijn. De decentralisatieopgave van de Rijksoverheid vergroot de verantwoordelijkheden van de decentrale overheden en vraagt om een efficiënte en effectieve besteding van beschikbare budgetten. Burgers en bedrijven raken steeds meer (professioneel of persoonlijk) betrokken bij wateropgaven in de stad. Ook nieuwe opgaven met betrekking tot klimaat en waterveiligheid vragen om een andere aanpak, een andere verdeling van (gedeelde) verantwoordelijkheden.

Om stad en land klimaatbestendig te maken, komen de verantwoordelijkheden van waterschap en gemeente meer dan ooit over elkaar heen te liggen. De nieuwe waterveiligheidsnormen, meerlaagsveiligheid, het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering vinden hun uiting in de ruimtelijke ordening waarin gemeente, provincie, waterschap, burgers en bedrijven actief zijn.

Samenwerken is het devies

Platform31 organiseert al jaren de Leergemeenschappen Water en Ruimte, waar de dagelijkse praktijk van de overheden centraal staat. Samenwerken is het devies, zowel strategisch als heel praktisch. Vragen als ‘hoe zorg ik er als waterschapper voor dat het waterbelang goed wordt geborgd in de gemeentelijke ruimtelijke ordening?’ of ‘Hoe werk ik samen met burgers en bedrijven aan het oplossen van een opgave?’ en ‘Hoe kunnen water- en klimaatopgaven slim worden meegekoppeld met andere belangen?’ zijn hier een uiting van.

Wilt u meer informatie?

Maarten Hoorn

06 10 15 67 08 – maarten.hoorn@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41