Stedelijke en regionale coalities

Als we weten wat we willen in het netwerk van stedelijke regio’s, hoe realiseren we dat dan, met wie en op welk schaalniveau? Welke ruimtelijke investeringen dragen het meest bij aan de maatschappelijke doelen die we samen willen bereiken? Hiervoor zijn stedelijke en regionale coalities (publiek-publiek of publiek-privaat) nodig. Dankzij schaalvergroting op regionaal niveau ontstaan nieuwe, vaak creatieve allianties van gemeenten onder het niveau van de grote steden. Platform31 besteedt hieraan expliciet aandacht.

In 2016 staan de volgende projecten in ons jaarprogramma die aansluiten bij de opgave Samenwerken en investeren in netwerkstad: