deel deze pagina via

Regionale economie en lokaal ondernemerschap

De opgave ‘Regionale economie en lokaal ondernemerschap’ richt zich in 2014 op:

  1. Samenhang tussen sterke en achterblijvende regio’s
  2. Maatwerk in wijk- en dorpseconomie
  3. Civic Economy voorbij de hype

De opgave richt zich op gemeentelijk en provinciale strategen, op innovatieve ondernemers én ondernemende bewoners van stad, wijk en dorp. De opgave bouwt voort op onderzoek van Platform31 met diverse universiteiten en kennisinstellingen in diverse (stedelijke) regio’s en vertaalt landelijke analyses en rapporten van Planbureaus en Raden naar de praktijk van stad en regio.

Zie ook:

Samenhang tussen sterke en achterblijvende regio’s

Niet elke regio heeft een even sterke marktpositie. Maar ook ‘achterblijvende’ regio’s kunnen hun positie versterken, bijvoorbeeld door slimme netwerken aan te gaan met sterkere regio’s of door historisch gegroeide padafhankelijkheid te (h)erkennen en daar met passende nieuwe economische activiteiten op voort te bouwen.

Platform31 gingin 2014/2015 in twee ronden de regio’s langs. De eerste ronde start bij de twaalf provincies, wetende dat regio’s zich onder én boven het schaalniveau van de provincie kunnen manifesteren. In de eerste ronde verkennen we de kracht en zwakte van regio’s door per provincie (a) hoogleraren regionale economie, geografie en planologie (b) accounthouders Economische Zaken van grote(re) gemeenten, en (3) MKB-ambassadeurs bijeen te brengen en te bevragen. Het ‘Van Gewest tot Gewest’-document dat hieruit volgt is input voor ronde twee: 12 provinciale expertmeetings met als doel slimme strategieën te bedenken voor versterken van regionaal-economische dynamiek.

Maatwerk in wijk- en dorpseconomie

Woonwijken, buurten en dorpen laten een steeds breder palet van economische activiteiten zien. De gewijzigde productiestructuur en de opkomst van ICT heeft kansen voor kleine bedrijven vergroot en de ruimtelijke spreiding van bedrijvigheid veranderd. Vanuit huis in wijk, buurt of dorp kunnen makkelijker dan vroeger niet-lokale markten worden bediend. Woningen worden (ook) bedrijfspand. Daarnaast ontstaan er nieuwe kleinschaliger werklocaties in de omgeving van huis (denk aan ‘third places’). Deze economische vitaliteit verschilt per wijk en een simpel ‘one-size-fits-all’ beleid voor wijk- en dorpseconomie bestaat derhalve niet. Zicht krijgen op de factoren die kleinschalig ondernemerschap kunnen belemmeren dan wel stimuleren is steeds lokaal maatwerk.

Middels verschillende activiteiten geeft Platform31 aan dit onderwerp vorm en inhoud. In de experimentenserie Wijk- en Dorpseconomie zoekt Platform31 in praktijkcases naar op de lokale situatie toegesneden stimulering van de wijk- en dorpseconomie. We werken daarbij samen met de Rijksdienst Voor het Cultureel Erfgoed en verschillende provincies, (deel)gemeenten en corporaties. Daarnaast organiseren we expertmeetings waarin het ‘opschalen’ van bestaande kennis centraal staat, zoals die welke is opgedaan in het Platform31-programma Kennis voor Krachtige Steden.

Een voorbeeld van een directe opdracht voor een gemeente is het onderzoek naar mogelijkheden van versterken van kleinschalige economische dynamiek in Almere.

Civic economy voorbij de hype

Er wordt steeds vaker gesproken over een economische sector die wel als ‘sociale economie’ of ‘civic economy’ getypeerd wordt. Hieronder vallen uiteenlopende activiteiten variërend van commercieel opererende sociaal ondernemers tot allerhande burgerinitiatieven, zoals buurtdiensten, thuisafgehaald.nl, lokale munteenheden en spullen delen of ruilen. Deze beweging is ook elders in Europa zichtbaar en is niet nieuw, maar manifesteert zich –mede door de economische crisis- sterker dan voorheen.

Platform31 maakt dit fenomeen in 2014 tastbaar middels visie, debat en locatiebezoeken. We ontwikkelen een dynamisch, digitaal state-of-the-art dossier met goede voorbeelden, achtergrondinformatie en praktische handreikingen. Najaar 2014 organiseren we in Europees verband een tweedaagse conferentie over de civic economy. En er staan een masterclass civic economy en een conferentie over de relatie tussen gemeenten en de civic economy op de rol. Ook zijn we met de Universiteit van Tilburg gestart met een project rondom maatschappelijke rol van ondernemers, iets wat in het wijkenbeleid van de laatste decennia onderbelicht is gebleven. Hiervan verschijnt in de zomer van 2014 het rapport.

Zie ook: