winkelleegstand-banier

Deel deze pagina via:


Aanpakken van winkelleegstand

Winkelgebied van de toekomst

Veel mensen voelen zich verbonden met winkelgebieden, niet alleen als winkelier, vastgoedeigenaar, ambtenaar of politicus, maar ook als consument en burger. De toekomst van deze plekken, of het nu gaat om het (buurt)winkelcentrum of het stads- of dorpshart, gaat ons aan het hart. Winkelgebieden zijn op dit moment in hoog tempo aan het veranderen, door wijzigingen in ons eigen winkelgedrag. De winkelleegstand neemt toe, er zijn veel faillissementen onder winkeliers. Daar staan positieve ontwikkelingen tegenover zoals succesvolle samenwerkingsverbanden die winkelgebieden nieuw leven inblazen en spannende nieuwe winkel- en gebiedsconcepten, offline en online.

Oproep tot maatschappelijke agendering en samenwerking

Platform31 en zijn samenwerkingspartners (o.a. Detailhandel Nederland en het G32-stedennetwerk) pleiten voor een brede maatschappelijke agendering van de toekomst van winkelgebieden. Naast het agenderen van de opgave, doen we een oproep om, nadrukkelijker dan voorheen, de publiek-private samenwerking op te zoeken. Als winkelgebieden voor zoveel partijen en personen belangrijk zijn, ligt het dan niet voor de hand om, ook in samenwerking op de komende veranderingen te anticiperen?

Bouwstenen voor publiek-private samenwerking in winkelgebieden

Winkelgebieden zijn complex van aard; er komen vele belangen en perspectieven samen. In een brede publiek-private samenwerking, zeker op lokaal en regionaal niveau, kunnen we scherpere analyses, scenario’s en plannen voor onze winkelgebieden maken, dan partijen individueel kunnen. Ook biedt gezamenlijke strategievorming een mooie kans om onderling commitment op te bouwen, zodat iedereen zich zoveel mogelijk aan zijn afspraken houdt, ook in de uitvoering. Natuurlijk zijn er ook meningsverschillen en valkuilen, maar door samen te werken komen we verder. De publicatie ‘Winkelgebied van de Toekomst’ biedt bouwstenen voor iedereen die deze opgave wil aangaan.

Denkt u met ons mee?

U vindt op deze pagina o.a. resultaten uit eerdere activiteiten van Platform31 rondom winkelleegstand en winkelgebieden waarbij de verschillende stakeholders aanwezig waren, en een aanzet tot oplossingsrichtingen. Denkt u – als gemeentemedewerker, provinciemedewerker, ondernemer, vastgoedeigenaar, bank, belegger, of adviseur – vooral met ons mee. Platform31 werkt vanuit de veronderstelling dat winkelleegstand in essentie een publiek-private aangelegenheid is. Op de hoogte blijven van wat Platform31 doet? Neem dan contact op met Barbara Heebels.

Kabinet in actie tegen winkelleegstand

Bron: retailnieuws.nl

Het kabinet wil bijdragen aan een gevarieerd winkelaanbod in aantrekkelijke steden. Daarom gaat het ministerie van Economische Zaken ervoor zorgen dat leegstaande panden sneller een andere bestemming kunnen krijgen. Dat staat in de miljoenennota 2015, die dinsdag tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd.

Lees verder


De spagaat van gebiedsontwikkeling

Bron: mijn-gemeente.com

“Moeten we met het aanpakken van leegstand altijd wel zoveel haast maken als in het verleden? Naar mijn mening moeten we scherp zijn in de bepaling van het maatschappelijk probleem. Leegstand is pas een maatschappelijk probleem wanneer het tot verloedering en verpaupering van de omgeving leidt. Zolang dat niet het geval is, is leegstand vooral een probleem van de eigenaar van het vastgoed.”

Lees verder


Samenwerkingspartners


wl-kvk


wl-g32


wl-locatus


wl-dhn