Ruimte en Economie

Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? Nederland wordt vanuit Europees en mondiaal oogpunt steeds meer gezien als één grote stad, opgebouwd uit een netwerk van middelgrote en kleinere steden. Wat is het effect daarvan op de economische ordening, onderwijs en werkgelegenheid en de regionale concurrentiepositie?

Nu stad en regio sterker dan ooit aan elkaar verbonden zijn, is opschaling nodig van verbondenheid en samenwerking tussen steden. Dat roept vragen op over sturing, samenwerkingsverbanden tussen overheden en een duidelijke visie op ruimtelijke-economisch beleid.

Tegelijkertijd moet de ruimtelijke inrichting bijdragen aan gezondheid, welzijn en welbevinden van de inwoners. In de vorm van een kringloopeconomie, voldoende aantrekkelijke woonmilieus, transformatie van de bestaande woningvoorraad, voorbereiding van de stad op klimaatverandering en nieuwe strategieën en businessmodellen voor verdichting, herbestemming en binnenstedelijke ontwikkeling.

In dit veranderende speelveld hebben onze netwerkpartners behoefte aan nieuwe spelregels, werkwijze, kennis en coalities. Platform31 is met zijn onafhankelijke en centrale plaats in het netwerk van deskundigen en betrokken partijen bij uitstek geschikt om in deze behoefte te voorzien.

Meer publicaties Ruimte en Economie
Omgevingswet

Uitgelicht

Midsize NL

Midsize NL is een kennis- en inspiratietraject voor de middelgrote steden in Nederland. Het traject startte in 2015 met het maken van een analyse van trends en uitdagingen. In 2016-2017 gaan we aan de slag hiervoor concrete handvaten te bieden voor de steden. Platform31, Ruimtevolk, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het G32-stedennetwerk en het Platform Middelgrote Gemeenten werken samen aan Midsize NL.

www.platform31.nl/midsizenl


Lerend netwerk Smart Cities

Smart Cities gaan slim om met data en ICT en kunnen daardoor efficiënter, duurzamer, beter bereikbaar, veiliger, prettiger en economisch meer concurrerend worden. Het omarmen van het Smart City concept lijkt daarmee voor elke stadsbestuurder of stedelijke professional een regelrechte no-brainer.

Platform31 wil bevorderen dat koplopers elkaar bij het implementeren weten te vinden, en dat de kennisvragen uit de praktijk rond Smart Cities worden geadresseerd en beantwoord.

Lerend netwerk Smart Cities


Klimaatadapatatie: water en ruimte verbinden

Droge voeten en voldoende zoet water zijn in Nederland niet vanzelfsprekend. De verwachte gevolgen van klimaatverandering zijn ingrijpend: wateroverlast, hittestress en zoetwatertekort. Voor klimaatbestendige steden en regio’s staan burgers, bouwers en ontwikkelaars net zo goed aan de lat als gemeenten, provincies en waterschappen. Platform31 nodigt u uit om de verbinding tussen water en ruimte te leggen.

platform31.nl/waterenruimte


Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

www.platform31.nl/odl