Naar een gemeenschappelijke DOE-agenda voor het mkb in Noordoost-Brabant

Wat kunnen we doen om het mkb te helpen herstellen van de huidige coronacrisis? Hoe kunnen partijen en initiatieven gericht op de versterking van het mkb in Noordoost-Brabant hun activiteiten en communicatie beter op elkaar afstemmen, zodat er meer synergie ontstaat? Hoe komen zij tot een gezamenlijk DOE-agenda? Dat zijn de vraagstukken waar een diverse groep aan partijen in Noordoost-Brabant mee aan de slag gaat. Om de verschillende lopende initiatieven op het gebied van digitalisering, stimuleren van innovatie, financiering en menselijk kapitaal met elkaar te verbinden en samen nieuwe kennis op te doen hoe je ondernemers hierbij kunt bereiken, ontwerpt Platform31 samen met de partijen in de regio een Community of Practice. In dit artikel schetsen we de aanleiding, het doel en de aanpak.

Wat speelt er in Noordoost-Brabant?

Overheden, ondernemers, onderwijsorganisaties en het maatschappelijk middenveld in de regio Noordoost-Brabant werken steeds intensiever samen. Op het grondgebied van 17 gemeenten, met een bevolking van 0,6 miljoen inwoners, werken zij gezamenlijk aan versterking van de regio op tal van terreinen. Er zijn ook veel partijen actief en initiatieven gericht op de versterking van het mkb. Er worden goede resultaten behaald op het gebied van onder anderen data en duurzame inzetbaarheid: concrete aanpakken waarbij mkb-bedrijven in de regio heel praktisch worden begeleid naar een volgende stap die meteen een positieve bijdrage levert aan de organisatie, de omzet of het totale functioneren van het bedrijf. De agenda’s, aanpakken, projecten en communicatie tussen al deze partijen kunnen echter nog beter op elkaar worden afgestemd. De partijen die actief zijn op de ondersteuning van het mkb hebben de ambitie om te komen tot één gezamenlijke DOE-agenda voor herstel en versterking van het brede mkb in de regio Noordoost-Brabant.

Wat gaan we doen?

In 3 werksessies brengen we in beeld welke programma’s, projecten en inzet partijen al leveren richting het mkb in Noordoost-Brabant. Welke projecten, regelingen, instrumenten en werkwijzen hanteren de verschillende betrokken partijen? Op welke doelgroepen zijn die regelingen gericht? Wat gebeurt er allemaal al? Wie doet wat? En hoe komt al deze inzet bij het mkb terecht? Daarbij stellen we de vraag wat de effectiviteit en impact is van de verschillende projecten en programma’s: wat werkt goed en wat kan beter?

Samen met ondernemers inventariseren we de opgaven, uitdagingen, knelpunten en vraagstukken waar ondernemers nu tegenaan lopen en waarbij zij hulp wensen van de partijen die actief zijn op de ondersteuning van het mkb. Welke ontwikkelingen komen er in de toekomst op hen af waarmee ze aan de slag willen om bij te blijven? Hoe willen ze daarbij ondersteund worden? Welke instrumenten, regelingen en projecten helpen hen vooruit? En hoe kunnen de partijen die actief zijn op de ondersteuning van het mkb hun inzet inhoudelijk beter op elkaar afstemmen? Zo ontwikkelen we dieper inzicht in de vragen, wensen en behoeften van ondernemers en de mate waarin het aanbod van programma’s en projecten daarop aansluit.

Tot slot gaan we aan de slag om te komen tot één integrale, gemeenschappelijke aanpak en DOE-agenda mét inhoudelijke samenhang zodat de communicatie richting en benadering van ondernemers op elkaar is afgestemd. De regionale partijen maken concrete afspraken over ieders inzet en bijdrage.

Wat willen we bereiken?

De werksessies leveren input op voor een DOE-agenda en dragen bij aan het versterken van de samenwerking in de triple helix, het economisch herstel en het beter benutten van de kennis, ervaring en innovatiekracht van het bedrijfsleven in Noordoost-Brabant. De werksessies zorgen concreet voor: de laatste inzichten op de genoemde thema’s, nieuwe manieren om met elkaar in gesprek te gaan en innovatieve methodieken om met elkaar tot nieuwe oplossingen te komen voor het versterken en benutten van elkaars kracht in de regio. Daarmee leveren we een bijdrage aan het economisch herstel na de coronacrisis.

“Platform31 heeft ons als regio ‘getriggerd’ met haar aanbod om te ondersteunen richting het beter bereiken en bedienen van het mkb. In Noordoost-Brabant zijn ontzettend veel initiatieven en projecten gericht op het faciliteren van het mkb: een grote en heel belangrijke groep ondernemers voor de verdere ontwikkeling van de regio. De vele initiatieven komen echter van veel verschillende afzenders die zich allemaal richten op diezelfde ondernemer. Vanuit veel verschillende partijen worden dan ook e-mails, uitnodigingen voor bijeenkomsten, nieuwsbrieven, subsidiemogelijkheden, etc. ‘afgevuurd’ op diezelfde mkb-ondernemer die daardoor veel informatie mist en de informatiestroom in elk geval niet goed kan overzien. Het aanbod van Platform31 heeft er nu al toe geleid dat een aantal belangrijke afzenders van regiobrede mkb-initiatieven beseffen dat zij hun informatiestroom, bijeenkomsten en onderwerpen gericht op het brede mkb anders – en vooral – samen moeten inrichten. Hoe? Dat gaan we de komende periode onder begeleiding van Platform31 verkennen.”

Jos van Asten, Noordoost Brabant Werkt

brede-mkb