Met krachtig accountmanagement meer impact voor het mkb in Groningen-Assen

Wat kunnen we doen om het mkb te helpen herstellen van de huidige coronacrisis? Hoe zorgen we voor meer synergie in het accountmanagement en dienstverlening van alle partijen die daarop actief zijn richting mkb-ers? Hoe weet je wat de behoefte zijn van mkb-ondernemers zodat je ze beter kunt ondersteunen? Dat zijn de vraagstukken waarmee een diverse groep partijen uit de regio Groningen-Assen aan de slag gaat. Om het accountmanagement richting het mkb vanuit verschillende partijen met elkaar te verbinden en versterken, ontwerpt Platform31 samen met de partijen in de regio een Community of Practice. In dit artikel schetsen we de aanleiding, het doel en de aanpak.

Wat speelt er in Groningen-Assen?

In de regio Groningen-Assen werken gemeenten, provincies en andere partijen aan de versterking van het accountmanagement richting mkb-ondernemers. Er is behoefte aan goed geëquipeerde accountmanagers die de bedrijven kennen en ze kunnen wijzen op mogelijkheden waarmee ze hun bedrijfsvoering kunnen versterken. In de regio zijn veel partijen actief op de ondersteuning van het mkb. De ambitie is synergie aan te brengen in het accountmanagement en de dienstverlening die door al die partijen wordt verzorgd en te komen tot een integrale regionale aanpak met inhoudelijke samenhang. De regiopartijen willen graag hun gezamenlijke inzet voor het brede mkb beter op elkaar afstemmen, zodat ondernemers beter worden ondersteund bij hun uitdagingen om te herstellen van de huidige crisis en te vernieuwen, innoveren en groeien. Vanuit het kennisnetwerk helpen we de regio Groningen-Assen om de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen accountmanagers te versterken zodat zij mkb-ondernemers en hun behoeften beter leren kennen en deze bedrijven daardoor beter kunnen ondersteunen.

Wat gaan we doen?

Samen met Stichting CLOK en de regio Groningen-Assen is een traject ontworpen waarbij we in 3 werksessies een bijdrage leveren aan de versterking, professionalisering en verzakelijking van het accountmanagement. In iedere werksessie staan inspiratie, van elkaar leren en werken aan concrete oplossingsrichtingen centraal. Naast het bieden van inspiratie door experts brengen we in en voorafgaand aan de werksessies met de betrokken partijen in beeld wat er allemaal al door alle betrokken partijen wordt gedaan, wat er beter kan, waar blinde vlekken zitten en wat er dus gezamenlijk nog aanvullend nodig is. Ook besteden we veel aandacht aan het elkaar beter leren kennen zodat betrokkenen elkaar gemakkelijker opzoeken, elkaar weten te benutten en er verbinding ontstaat.

Wat willen we bereiken?

De werksessies dragen bij aan de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen accountmanagers binnen de regio en geven meer inzicht in hoe accountmanagers ondersteund kunnen worden in het up-to-date houden van hun kennis. Concreet zorgen de bijeenkomsten voor: de laatste inzichten in (het organiseren van) accountmanagement, nieuwe manieren om met elkaar in gesprek te gaan en innovatieve methodieken om met elkaar tot oplossingen te komen voor het beter uitwisselen van informatie tussen accountmanagers in de regio.

brede-mkb