Contact

Saskia Hinssen

Saskia Hinssen

Teamleider Marketing en Communicatie / Persvoorlichter

Samenwerkingsverbanden

Platform31 ondersteunt verschillende samenwerkingsverbanden in de vakwereld inhoudelijk en organisatorisch.

Gezond in

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies op maat en ondersteuning.

Kennisnetwerk nieuwe binnensteden

Kennisnetwerk voor professionals die werken aan de binnenstad van de toekomst. Het Kennisnetwerk nieuwe binnensteden is een initiatief van provincies en wordt uitgevoerd door RUIMTEVOLK en Platform31.

Kennisplatform Demografische Transitie

Platform31 draagt bij aan het maken en delen van kennis over krimp, vergrijzing en ontgroening. Het Kennisplatform Demografische Transitie wordt gecoördineerd door Platform31 en draagt bij aan het maken en delen van kennis over demografische transitie.

Mobility Mentoring®

Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is het wetenschappelijke inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mobility Mentoring® ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven.

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan de Wet ruimtelijke ordening, het Actualiteitenbesluit, de Omgevingswet (in wording) en Nu al Eenvoudig Beter.

Stedelijke Transformatie

Met het programma Stedelijke Transformatie geven we uitvoering aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen werken in dit programma samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren.

Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor de verankering in onderwijs en opleidingen.