Contact

Saskia Hinssen

Saskia Hinssen

Teamleider Marketing en Communicatie / Persvoorlichter

Samenwerkingsverbanden

Platform31 ondersteunt verschillende samenwerkingsverbanden in de vakwereld inhoudelijk en organisatorisch.

Agenda Stad

Met Agenda Stad hebben steden, rijksoverheid samen met maatschappelijke partners zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Dit gebeurt door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie­ opgaven. Hierin werken ambitieuze partners uit de steden, publiek en privaat, samen met de rijks­overheid aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken en financieringsmodellen ter discussie staan. Samenwerking tussen stedelijke regio’s is daarbij cruciaal. De Europese Partnerships doen, vanuit het perspectief van de steden, concrete voorstellen voor betere Europese regelgeving, een betere toegang voor steden tot Europese fondsen en betere kennisdeling.

Tijdens het jaarlijkse evenement de Dag van de Stad komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. De Dag van de Stad vind dit jaar plaats op maandag 28 oktober in Den Haag.

Als kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio is Platform31 een belangrijke samenwerkingspartner.

Gezond in...

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies op maat en ondersteuning.

Kennisnetwerk nieuwe binnensteden

Kennisnetwerk voor professionals die werken aan de binnenstad van de toekomst. Het Kennisnetwerk nieuwe binnensteden is een initiatief van provincies en wordt uitgevoerd door RUIMTEVOLK en Platform31.

Kennis voor Krimp

Kennis voor Krimp is een landelijk kennisplatform over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. Op deze website en in de nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws, bijeenkomsten, onderzoek en publicaties over dit thema en gerelateerde onderwerpen. Kennis voor Krimp zorgt zo voor verspreiding van actuele kennis over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. Om de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap rond bevolkingsdaling te versterken, is in 2018 de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling opgericht. Kennis voor krimp wordt gecoördineerd door Platform31.

Mobility Mentoring®

Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is het wetenschappelijke inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mobility Mentoring® ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven.

Stedelijke Transformatie

Met het programma Stedelijke Transformatie geven we uitvoering aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen werken in dit programma samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren.

Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor de verankering in onderwijs en opleidingen.

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan de Wet ruimtelijke ordening, het Actualiteitenbesluit, de Omgevingswet (in wording) en Nu al Eenvoudig Beter.