Economische veerkracht

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe zorgen we ervoor dat er in gebiedsontwikkeling rekening wordt gehouden met maatschappelijke opgaven? Welke slimme oplossingen zijn er voor krimpregio’s? En welke kennis en technologische ontwikkelingen zijn nodig voor een vitale economie van steden? In het SURF programma werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis over dit soort vraagstukken.

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

Projecten

3S RECIPE | oplossingen voor krimpregio’s
Staat voor slimme oplossingen voor regio’s die met bevolkingskrimp te maken hebben (Smart Shrinkage Solutions). Lees verder

BRIGHT FUTURE
Beoogd resultaat: innovatieve lokale ontwikkelingsstrategieën voor de toekomst van (post)industriële (kleinere) Europese steden. Lees verder

Cities of Making | de maakindustrie terug in de stad
Het project draait om het naar de stad terugbrengen van de maakindustrie wat allerlei mogelijke voordelen biedt op het gebied van werkgelegenheid, circulaire economie en economische veerkracht. Lees verder

Citybranding in polycentrische regio’s (afgerond)
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor steden bij het aantrekken van investeerders, bedrijvigheid en inwoners. Ze gebruiken city brands als eco, smart, leefbaar, weerbaar of creatief om die reputatie te vestigen, hoe doen ze dat in de Randstad en in vergelijkbare regio’s in Europa en China? Lees verder

Future spatial patterns of in-store and online grocery shopping
Supermarkten leveren dagelijkse producten en spelen een sociale rol. Enkele recente trends: door schaalvergroting verdwijnen supermarkten; de stadsrand wordt aantrekkelijker voor hypermarkten; online supermarktdiensten zijn in opkomst. Dit kan leiden tot meer autoverkeer, verlies van sociale cohesie en leegstand van vastgoed. Deze studie onderzoekt dit voor verschillende mogelijke ruimtelijke patronen. Lees verder

R-LINK
Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid. Lees verder

Ruimte voor werken
We onderzoeken waar werken in de afgelopen 20 jaar verdwenen is om plaats te maken voor bijvoorbeeld wonen en waar juist ruimte voor werken gemaakt is. Daarmee krijgen we inzicht in de locaties die mogelijk vrij kunnen komen voor toekomstige woningbouw en ruimte die nog voor werken gereserveerd moet worden. Lees verder

SCITHOS | duurzaam toerisme
Het concept bestaat uit handreikingen en instrumenten die steden ondersteunen bij de overgang naar meer een milieu- en sociaal verantwoord toerisme, dat tegelijkertijd bijdraagt aan de economische welvaart op de lange termijn. Lees verder