Ruimte en Wonen

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe geven we de grote opgaven waar stedelijke regio’s voor staan ruimtelijk vorm? Welke gevolgen heeft dit voor gebiedsontwikkeling – ook in bottom-up en organische vormen? Welke kennis is nodig voor de woningbouwopgave en hoe kunnen nieuwe woonvormen worden ondersteund?

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

Projecten

3S RECIPE | oplossingen voor krimpregio’s
3S RECIPE staat voor slimme oplossingen voor regio’s die met bevolkingskrimp te maken hebben (Smart Shrinkage Solutions). Het team zet het innovatieve potentieel in van civiele techniek, geografie, stedenbouw, stedelijke beleid en sociologie. De onderzoekers kijken onder meer naar hoe de onderliggende krachten in krimpsituaties kunnen worden ingezet voor verduurzaming, leefbaarheid en economische veerkracht. “Lees verder”:

BREATHE | ruimte, locatiekeuze en transport voor duurzame steden (afgerond)
In BREATHE is onderzocht wat de relaties zijn tussen de ruimtelijke structuur van de stad, het energiegebruik en emissies door huishoudens en bedrijven. Ook hebben de onderzoekers gekeken naar de wijze waarop beleid kan bijdragen aan de sociale welvaart en het voldoen aan lokale normen voor luchtkwaliteit, terwijl ondertussen de transitie in de richting van welvarende koolstofarme steden wordt versneld.Lees verder

Grond voor wonen (afgerond)
Nederland kent de komende vijftien jaar een grote verstedelijkingsopgave die niet alleen binnenstedelijk kan worden opgelost. Kennis over toekomstige toepassing van actief grondbeleid en verdergaande invulling van de woningbouwopgave bij faciliterend grondbeleid, geeft gemeenten handvatten voor een nieuw handelingsperspectief hoe zij dit urgente decentrale vraagstuk van voldoende woningbouw kunnen aanpakken. Lees verder

I surf
I surf werkt aan problemen van stedelijke milieu- en ecologische achteruitgang via een reeks ontwerpinstrumenten voor ruimtes gerelateerd aan specifieke waterwegen. De instrumenten, getest, uitgewerkt en verfijnd in ontwerpworkshops en participatieve sessies in Amsterdam, helpen stedenbouwkundigen, planners, beleidsmakers en actoren bij het ontwikkelen van ruimtelijke interventies die sociaal-ecologische integratie ondersteunen. Lees verder

Kansen voor stedelijke verdichting (afgerond)
Het aantal woningen in Nederland blijft de komende jaren groeien, vooral rond de grote steden. Veel woningen zijn de afgelopen jaren binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd, maar het is de vraag of dit in de toekomst ook lukt. In dit project is onderzocht wat de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van verdere stedelijke verdichting is. Lees verder

R-LINK
Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid. Lees verder

Ruimte voor werken
We onderzoeken waar werken in de afgelopen 20 jaar verdwenen is om plaats te maken voor bijvoorbeeld wonen en waar juist ruimte voor werken gemaakt is. Daarmee krijgen we inzicht in de locaties die mogelijk vrij kunnen komen voor toekomstige woningbouw en ruimte die nog voor werken gereserveerd moet worden. Lees verder

Samen Wonen Samen Onderzoeken (afgerond)
Via action research zijn Europese ervaringen met het oprichten en beheren van coöperatieve woonvormen in de Nederlandse praktijk gebracht. Doel was om Nederlandse professionals bij woningcorporaties te helpen om efficiëntere ondersteuning te bieden en om bewoners te ondersteunen bij het inrichten van de governance van het ontwikkelproces en de beheerorganisatie. Lees verder

SMART-U-GREEN | conflicterende perspectieven rond het ommeland
SMART-U-GREEN bestudeert het omgaan met conflicterende perspectieven die een rol spelen bij transformaties in het overgangsgebied tussen de stad en de groene omgeving. Het project draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe vormen van governance waarin transdisciplinaire kennisontwikkeling en conflicterende perspectieven onder de gebruikers van het stedelijke landschap binnen planningregimes worden meegenomen. Nieuwe opties worden uitgeprobeerd in experimentele gebiedsontwikkeling met een focus op de allocatie en het gebruik van groene (stadsrand-)gebieden. Lees verder

UP-WISE
Steden zetten steeds meer in op verdichting. Ook zoeken ze naar samenwerking met bottom-up initiatieven van actieve bewoners en anderen om de leefbaarheid te versterken en een creatieve invulling te geven aan de beperkt beschikbare ruimte. Soms levert dat spanningen op. Hoe kunnen conflicten constructief worden opgepakt door middel van ontwerpend onderzoek? Lees verder

User Satisfaction in Smart Environments
De introductie van slimme (smart) technologieën in een kantooromgeving is vaak technologiegedreven, wat tot gevolg heeft dat de impact op de gebruikerstevredenheid nauwelijks systematisch is bestudeerd. In dit project wordt de impact van nieuwe slimme technologieën op de gebruikerstevredenheid in een smart office-omgeving onderzocht aan de hand van gebruiker enquêtes en van meetdata die worden ontleend aan de toegepaste installaties. Lees verder