Ruimte en Wonen

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe geven we de grote opgaven waar stedelijke regio’s voor staan ruimtelijk vorm? Welke gevolgen heeft dit voor gebiedsontwikkeling – ook in bottom-up en organische vormen? Welke kennis is nodig voor de woningbouwopgave en hoe kunnen nieuwe woonvormen worden ondersteund?

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

Grote, nationale projecten

R-LINK
Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid.

Middelgrote, Europese projecten

3S RECIPE
Staat voor slimme oplossingen voor regio’s die met bevolkingskrimp te maken hebben (Smart Shrinkage Solutions).

BREATHE
Onderzoekt wat de relaties zijn tussen de ruimtelijke structuur van de stad, het energiegebruik en emissies door huishoudens en bedrijven.

SMART-U-GREEN
Bestudeert het omgaan met conflicterende perspectieven die een rol spelen bij transformaties in het overgangsgebied tussen de stad en de groene omgeving.

Kleine, Pop Up-projecten

Grond voor wonen
Nederland kent de komende vijftien jaar een grote verstedelijkingsopgave die niet alleen binnenstedelijk kan worden opgelost. Kennis over toekomstige toepassing van actief grondbeleid en verdergaande invulling van de woningbouwopgave bij faciliterend grondbeleid, geeft gemeenten handvatten voor een nieuw handelingsperspectief hoe zij dit urgente decentrale vraagstuk van voldoende woningbouw kunnen aanpakken.

Kansen voor stedelijke verdichting
Het aantal woningen in Nederland blijft de komende jaren groeien, vooral rond de grote steden. Veel woningen zijn de afgelopen jaren binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd, maar het is de vraag of dit in de toekomst ook lukt. Wij onderzoeken daarom de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van verdere stedelijke verdichting.

Samen Wonen Samen Onderzoeken
Via action research worden Europese ervaringen met het oprichten en beheren van coöperatieve woonvormen in de Nederlandse praktijk gebracht. Doel is om Nederlandse professionals bij woningcorporaties te helpen om efficiëntere ondersteuning te bieden en om bewoners te ondersteunen bij het inrichten van de governance van het ontwikkelproces en de beheerorganisatie.

Urban conflicts and research by design: Practical wisdom for sustainable cities (UP-WISE)
Steden zetten steeds meer in op verdichting. Ook zoeken ze naar samenwerking met bottom-up initiatieven van actieve bewoners en anderen om de leefbaarheid te versterken en een creatieve invulling te geven aan de beperkt beschikbare ruimte. Soms levert dat spanningen op. Hoe kunnen conflicten constructief worden opgepakt door middel van ontwerpend onderzoek?

Future spatial patterns of in-store and online grocery shopping
Supermarkten leveren dagelijkse producten en spelen een sociale rol. Enkele recente trends: door schaalvergroting verdwijnen supermarkten; de stadsrand wordt aantrekkelijker voor hypermarkten; online supermarktdiensten zijn in opkomst. Dit kan leiden tot meer autoverkeer, verlies van sociale cohesie en leegstand van vastgoed. Deze studie onderzoekt dit voor verschillende mogelijke ruimtelijke patronen.

Instruments for sustainable urban riverfronts (I-SURF)
I-Surf werkt aan problemen van stedelijke milieu- en ecologische achteruitgang via een reeks ontwerpinstrumenten voor ruimtes gerelateerd aan specifieke waterwegen. De instrumenten, getest, uitgewerkt en verfijnd in ontwerpworkshops en participatieve sessies in Amsterdam, helpen stedenbouwkundigen, planners, beleidsmakers en actoren bij het ontwikkelen van ruimtelijke interventies die sociaal-ecologische integratie ondersteunen.

User Satisfaction in Smart Environments
De introductie van slimme (smart) technologieën in een kantooromgeving is vaak technologiegedreven, wat tot gevolg heeft dat de impact op de gebruikerstevredenheid nauwelijks systematisch is bestudeerd. In dit project wordt de impact van nieuwe slimme technologieën op de gebruikerstevredenheid in een smart office-omgeving onderzocht aan de hand van gebruiker enquêtes en van meetdata die worden ontleend aan de toegepaste installaties.