Mobiliteit en infrastructuur

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe zorgen we ervoor dat complexe netwerken en stromen van mensen, informatie, goederen, water, energie en afval passen in onze steden? Hoe houden we de stedelijke regio’s bereikbaar? En hoe zorgen we ervoor dat we daarin ook rekening houden met andere maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid? In verschillende onderzoeken binnen het SURF programma werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis over dit soort vraagstukken.

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

SCRIPTS – openbaar vervoer van de toekomst

In de toekomst zullen mensen hun verplaatsingen via openbaar vervoer, e-bikes en dergelijke als een ‘dienst’ kunnen bestellen. Dit onderzoek gaat na hoe dergelijke klantgerichte vervoersdiensten op een duurzame manier ontwikkeld kunnen worden, rekening houdend met voorkeuren van gebruikers en bedrijven.

Smart Cycling Futures – slimmer op de Fiets

Fietsen heeft enorme potentie voor leefbare en duurzame stedelijke regio’s. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor en effecten van een ‘slimmer’ fietssysteem. Wetenschap en praktijk werken nauw samen in ‘living labs’, waar sociale en technologische innovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd.

STAD – Nederland met zelfrijdende voertuigen

Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren. Dit onderzoek bestudeert het effect van zelfrijdende voertuigen op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen.

U-SMILE – slimme prikkels in stedelijk verkeer

Stedelijk autogebruik veroorzaakt problemen zoals files en milieuvervuiling. Prijsbeleid is een efficiënt en effectief instrument, maar er is onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. Dit project ontwerpt en onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten.

Lees meer over U-SMILE in het bericht Verhandelbare rechten als oplossing voor schaarstevraagstukken

IP-SUNTAN – Innovative Policies for Sustainable Urban Transportation

IP-SUNTAN ontwerpt, volgt, analyseert en evalueert daadwerkelijk te implementeren innovatieve maatregelen, instrumenten en strategieën voor een duurzaam en efficiënt vervoerssysteem in stedelijke regio’s. Het gaat hierbij om innovatieve ICT en het gedrag van reizigers, zowel rond wegtransport, als fietsen, lopen en openbaar vervoer.

Me2 – Integrated smart city mobility and energy platform: me2

Me2 (op z’n Engels uitgesproken: me square) staat voor een nieuwe ‘marktplaats’ die gebruikers van elektrische voertuigen en eigenaren van slimme elektriciteitsmeters via een on line community samenbrengt. Op deze manier worden elektrische mobiliteit en elektriciteitsgebruik in huizen en gebouwen met elkaar geïntegreerd.

SmarterLabs – Improving Anticipation and Social Inclusion in Living Labs for Smart City Governance

SmarterLabs beoogt een (Smart City Living Lab-) benadering te ontwikkelen om effectief om te kunnen gaan met twee grote risico’s van de verdere implementatie van slimme vervoerstechnologie: enerzijds onvoorziene belemmeringen voor grootschalige veranderingen in de socio-technische systemen rond slim vervoer en anderzijds uitsluiting van sociale groepen die niet aan het vereiste ‘slimme-burger-profiel’ voldoen.

TRANS-FORM – Smart Transfers through Unravelling Urban Form and Travel Flow Dynamics

TRANS-FORM gebruikt verschillende gegevensbronnen en ontwikkelt, implementeert en test een data-gedreven besluitvormingsinstrument ter ondersteuning van het steeds ingewikkelder wordende openbaar vervoerssysteem in steden. Het instrument integreert nieuwe concepten en methoden voor modellering van reizigersgedrag, en voorspellingen van passagiersstromen en netwerkomstandigheden met real-time functioneren van het systeem.