Mobiliteit en infrastructuur

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe zorgen we ervoor dat complexe netwerken en stromen van mensen, informatie, goederen, water, energie en afval passen in onze steden? Hoe houden we de stedelijke regio’s bereikbaar? En hoe zorgen we ervoor dat we daarin ook rekening houden met andere maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid? In verschillende onderzoeken binnen het SURF programma werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis over dit soort vraagstukken.

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

Projecten

CIVIC | duurzamere bouwlogistiek
Faciliteert en ondersteunt het vervoer van, naar en rond stedelijke bouwplaatsen, waarbij de omgeving zo min mogelijk wordt verstoord en er zo efficiënt mogelijk met energie wordt omgegaan. Lees verder

De MaaS-ladder – hoe voorbereid is uw stad voor MaaS?
Regionale overheden zijn op zoek hoe de introductie van MaaS te faciliteren. De te ontwikkelen MaaSladder in dit onderzoek biedt een stad/regio een integraal overzicht hoe zij scoort op verschillende succesfactoren voor MaaS en geeft inzicht met welke maatregelen zij naar de uitrol van MaaS toe kan werken. Lees verder

DESENT | energieverbruik
Levert een beslissingsondersteunend systeem op voor het energieverbruik van gebouwen en vervoer. Lees verder

EVA: Electrical Vehicle Charging Infrastructure for the Amsterdam Metropolitan Area
EVA probeert oplaadpunten voor Elektrische voertuigen (EVs) zo efficiënt mogelijk te verdelen in: (1) de Metropoolregio Amsterdam, voor de totale aantallen EVs tussen de verschillende 4-digit postcodelocaties, en (2) een deelwijk in Amsterdam-West, gebaseerd op de afstand tussen focus-straatparkeerplekken en elektriciteit transformator-substations, en de woningen. Lees verder

Evaluatie en opschaling van Mobility as a Service Experimenten
Mobility as a Service (MaaS) is een concept voor de integratie van verschillende mobiliteitsdiensten in één platform (zoals ritdelen, autodelen en openbaar vervoer). In dit project wordt in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch de potentie en opschalingsmogelijkheden van MaaS onderzocht om autogebruik te reduceren en bereikbaarheid te verbeteren. Lees verder

Het Algoritmisch Atelier
Digitale platforms bepalen in toenemende mate stedelijke dynamiek. Commerciële en individuele waarden zijn hierbij leidend. Hoe zorgen we ervoor dat deze platforms bijdragen aan publieke waarden in de stad? In deze studie vertalen we gedeelde publieke waarden naar eisen aan platforms. Dit leidt tot een programma van eisen voor uitvragen. Lees verder

IP-SUNTAN | mobilisten prikkelen tot ander gedrag (afgerond)
Ontwerpt, volgt, analyseert en evalueert daadwerkelijk te implementeren innovatieve maatregelen, instrumenten en strategieën voor een duurzaam en efficiënt vervoerssysteem in stedelijke regio’s. Lees verder

MaaS-TRAINER: Mobility-as-a-Service from a societal perspective TRade-offs with Alternative INvEstment pRojects (MaaS-TRAINER)
Het ontwerp en de implementatie van mobility-as-a-service (MaaS) wordt gedreven door individueel reisgedrag en mogelijk gebruik van MaaS-services. Echter, de maatschappelijke waardering van MaaS kan afwijken van de individuele waardering. Het doel van dit project is om verschillende kenmerken van MaaS-services vanuit een maatschappelijk perspectief te evalueren. Lees verder

Me2 | marktplaats voor elektriciteit (afgerond)
Staat voor een nieuwe ‘marktplaats’ die gebruikers van elektrische voertuigen en eigenaren van slimme elektriciteitsmeters via een on line community samenbrengt. Lees verder

MOBIMON: MOBiliteit en InclusieMONitor
Nederland heeft een goede bereikbaarheid, maar niet voor iedereen in dezelfde mate. Beperkte toegang tot vervoersmiddelen, afstand tot voorzieningen en sociaaleconomische achterstand kunnen leiden tot vervoersarmoede en sociale uitsluiting. MOBIMON beoogt een meetmethode te ontwikkelen die inzicht geeft in de mate van vervoersarmoede in Nederland en de gevolgen daarvan. Lees verder

Opschaling van snelfietsroutes
Om stedelijke bereikbaarheid te verbeteren, komen er steeds meer snelfietsroutes die inspelen op nieuwe technologische mogelijkheden (e-bike, smart communicatie). De onderzoekers bestuderen hoe fysieke investeringen in snelfietsroutes het best gepaard kunnen gaan met gedragsbenaderingen, daarbij een bottom-up stakeholderaanpak volgend. Lees verder

SCRIPTS | Mobility as a Service
In de toekomst zullen mensen hun verplaatsingen via openbaar vervoer, e-bikes en dergelijke als een ‘dienst’ kunnen bestellen. Dit onderzoek gaat na hoe dergelijke klantgerichte vervoersdiensten op een duurzame manier ontwikkeld kunnen worden, rekening houdend met voorkeuren van gebruikers en bedrijven. Lees verder

Slimme mobiliteit voor beleidsmakers
Om beleidsmakers in staat te stellen om met de ontwikkelingen binnen slimme mobiliteit om te gaan, bieden drie SURF projecten een integraal beeld van de impact van én autonoom rijden én mobiliteitsdiensten én financiële prikkels voor ander reisgedrag aan in de vorm van een nieuwe e-course slimme mobiliteit. Lees verder

Smart Cycling Futures
Fietsen heeft enorme potentie voor leefbare en duurzame stedelijke regio’s. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor en effecten van een ‘slimmer’ fietssysteem. Wetenschap en praktijk werken nauw samen in ‘living labs’, waar sociale en technologische innovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd. Lees verder

STAD | zelfrijdend vervoer
Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren. Het STAD-consortium bestudeert het effect van zelfrijdende voertuigen op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen. Lees verder

Taxitellingen met beeldherkenningscamera’s in Amsterdam
De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt beeldherkenningssoftware voor camera’s op taxistandplaatsen in Amsterdam om taxi’s en passagiers te tellen. De camera’s registreren alleen aantallen. De tellingen helpen de gemeente om te bepalen of het aantal schone taxi’s in de stad voldoende groot is om aan de vraag naar taxivervoer te voldoen. Lees verder

TRANS-FORM
Gebruikt verschillende gegevensbronnen en ontwikkelt, implementeert en test een data-gedreven besluitvormingsinstrument ter ondersteuning van het steeds ingewikkelder wordende openbaar vervoerssysteem in steden. Lees verder

U-SMILE | mobilisten prikkelen tot ander gedrag
Stedelijk autogebruik veroorzaakt problemen zoals files en milieuvervuiling. Prijsbeleid is een efficiënt en effectief instrument, maar er is onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. Dit project ontwerpt en onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten. Lees verder

Verwijdering van residentiële parkeerfaciliteiten en veranderingen in reisgedrag
In de binnenstad van Utrecht worden in 2020 op diverse plekken parkeerplekken verwijderd, waardoor bewoners hun auto verder van huis zullen moeten parkeren. De onderzoekers bestuderen wat dat doet met de perceptie van parkeermogelijkheden en met (attitudes ten opzichte van) autogebruik, OV-gebruik, lopen en fietsen. Lees verder