Governance en participatie

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe ondersteun je steden bij hun besluitvormingsvraagstukken over bijvoorbeeld duurzaamheid? Welke rol kunnen burgers, lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden daarbij spelen? En welke slimme oplossingen en technologieën kunnen daarbij helpen? Wat is de rol van living labs en hoe kan hun effectiviteit en legitimiteit worden vergroot? In het SURF programma werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis over dit soort vraagstukken.

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

Projecten

Citybranding in polycentrische regio’s (afgerond)
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor steden bij het aantrekken van investeerders, bedrijvigheid en inwoners. Ze gebruiken city brands als eco, smart, leefbaar, weerbaar of creatief om die reputatie te vestigen, hoe doen ze dat in de Randstad en in vergelijkbare regio’s in Europa en China? Lees verder

Collaborative Business Canvas (afgerond)
Om Smart City-projecten te laten slagen, is een levensvatbaar businessmodel nodig dat voor alle betrokkenen aantrekkelijk is. Voor het ontwikkelen van zo’n ‘multi-stakeholder business model’ is geen goede tool voorhanden. Op basis van eerdere ervaringen wordt een dergelijke tool ontwikkeld. Lees verder

Duurzame burgerinitiatieven en democratische legitimatie (afgerond)
Gemeenten in Brabant, het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners, Movisie en de Universiteit voor Humanistiek zullen kennis opdoen en delen over de interactie tussen verschillende partijen in de nieuwe gemeentelijke constellatie waarin burgerinitiatieven een grotere rol krijgen. Ze doen dit op basis van criteria rond democratische legitimatie en duurzaamheid van beleid. Lees verder

Het adaptieve vermogen van stedelijke intermediairs
Uit eerder onderzoek blijkt dat stedelijke intermediairs moeite hebben om hun praktijken door te ontwikkelen. Daarom kijken we hoe intermediairs in 8 Europese (5 Nederlandse) gemeenten door de tijd heen (al dan niet) in staat zijn geweest om hun praktijken aan de eisen van de omgeving aan te passen. Lees verder

Homies | wijkgerichte op media gebaseerde identiteiten met empowermentstrategieën (afgerond)
Dit project draagt bij aan het vergroten van de kansen van jongeren in kwetsbare stadswijken in Nederland en Duitsland. Er wordt een social media-netwerk gebouwd rond jonge kerninformanten (‘homies’) in de wijken. Ze worden getraind en begeleid door professionele coaches om als motivator te kunnen fungeren. Lees verder

R-LINK
Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid. Lees verder

SCITHOS | duurzaam toerisme
Het concept bestaat uit handreikingen en instrumenten die steden ondersteunen bij de overgang naar meer een milieu- en sociaal verantwoord toerisme, dat tegelijkertijd bijdraagt aan de economische welvaart op de lange termijn. Lees verder

SmarterLabs (afgerond)
Beoogt een (Smart City Living Lab-)benadering te ontwikkelen om effectief om te kunnen gaan met twee grote risico’s van de verdere implementatie van slimme vervoerstechnologie. Lees verder

SmartGov (afgerond)
Draait om het versterken van besluitvormingsprocessen door het mogelijk maken van tweerichtingscommunicatie tussen burgers, overheden en andere belanghebbenden in slimme steden. Lees verder

SMART-U-GREEN | conflicterende perspectieven rond het ommeland
SMART-U-GREEN bestudeert het omgaan met conflicterende perspectieven die een rol spelen bij transformaties in het overgangsgebied tussen de stad en de groene omgeving. Het project draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe vormen van governance waarin transdisciplinaire kennisontwikkeling en conflicterende perspectieven onder de gebruikers van het stedelijke landschap binnen planningregimes worden meegenomen. Lees verder

SmartUrbI | sleutelfiguren in de wijk (afgerond)
De onderzoekers binnen dit project proberen meer zicht te krijgen op de katalyserende rol en bijdrage die (netwerken van) sleutelfiguren in buurten leveren aan stedelijke ontwikkeling en transformatie. Lees verder
Lees ook de artikelen:

SMULLN | stadslabs (afgerond)
Stadslabs zijn een nieuwe bestuurlijke schakel tussen lokale overheid en burgerinitiatieven. Doel is de rol van stadslabs te versterken met behulp van een reeds ontwikkelde toolkit. Daartoe wil het onderzoeksteam in actie-onderzoek de LAB-kit als leerinstrument inzetten voor stadslabs uit het Nederlandse kennisnetwerk van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Lees verder

Tek4Labs
Stadslabs zijn een veelbelovende vorm van ‘smart governance’, met hun experimentele benadering als een belangrijk kenmerk. In de praktijk hebben stadslabs echter vaak moeite met dit experimentele aspect. TEK4Labs wil een beter begrip én praktische ondersteuning opleveren door het ontwikkelen van een ‘experimenteerkit’ samen met het Nederlandse netwerk van stadslabs. Lees verder

UP-WISE
Steden zetten steeds meer in op verdichting. Ook zoeken ze naar samenwerking met bottom-up initiatieven van actieve bewoners en anderen om de leefbaarheid te versterken en een creatieve invulling te geven aan de beperkt beschikbare ruimte. Soms levert dat spanningen op. Hoe kunnen conflicten constructief worden opgepakt door middel van ontwerpend onderzoek? Lees verder