Duurzaamheid, klimaat en energietransitie

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe zorgen we ervoor dat mensen, maar ook gebouwen, minder energie verbruiken? En hoe beperken we de risico’s van klimaat-en weersomstandigheden? Welke rol kunnen big data of slimme en innovatieve technologieën daarbij spelen? In het SURF programma werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis hierover.

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

Projecten

3S RECIPE | oplossingen voor krimpregio’s
3S RECIPE staat voor slimme oplossingen voor regio’s die met bevolkingskrimp te maken hebben (Smart Shrinkage Solutions). Het team zet het innovatieve potentieel in van civiele techniek, geografie, stedenbouw, stedelijke beleid en sociologie. De onderzoekers kijken onder meer naar hoe de onderliggende krachten in krimpsituaties kunnen worden ingezet voor verduurzaming, leefbaarheid en economische veerkracht. Lees verder

BREATHE (afgerond)
Onderzoekt wat de relaties zijn tussen de ruimtelijke structuur van de stad, het energiegebruik en emissies door huishoudens en bedrijven. Lees verder

Circulair Potentieel
Om circulaire gebiedsontwikkeling en de energietransitie te bespoedigen wordt ingezet op terugwinning van energie en grondstoffen uit de watercyclus. Dit vereist dat overheid, waterleidingbedrijven, netwerkbeheerders, bedrijven en burgers nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen. De onderzoekers helpen hen in de dagelijkse praktijk van een strategietraject om deze samenwerking te realiseren. Lees verder

Citybranding in polycentrische regio’s (afgerond)
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor steden bij het aantrekken van investeerders, bedrijvigheid en inwoners. Ze gebruiken city brands als eco, smart, leefbaar, weerbaar of creatief om die reputatie te vestigen, hoe doen ze dat in de Randstad en in vergelijkbare regio’s in Europa en China? Lees verder

CITYFOOD
Het voeden van de snel groeiende bevolking van steden vereist innovatieve oplossingen waarbij efficiënt wordt omgegaan met water, energie en voedsel. In dit project worden quasi-closed loop integrated aqua-agriculture (IAAC)-systemen onderzocht om deze wereldwijde uitdaging aan te pakken. Lees verder

CIVIC | duurzamere bouwlogistiek (afgerond)
Faciliteert en ondersteunt het vervoer van, naar en rond stedelijke bouwplaatsen, waarbij de omgeving zo min mogelijk wordt verstoord en er zo efficiënt mogelijk met energie wordt omgegaan. Lees verder

CODALoop (afgerond)
Heeft tot doel mensen in huishoudens tot energiezuiniger gedrag aan te zetten door feedback op hun energiegebruik te geven via een web-based platform met de inzet van big data. Lees verder

CRUNCH
Laat zien hoe de deelnemende stedenweerbaarder kunnen worden met de Food-Water-Energy-nexus. Het gaat onder andere om duurzame afwateringssystemen in de stad, stedelijke voedselproductie en hernieuwbare energiesystemen waarbij biomassa (uit organisch afval) wordt gebruikt. Lees verder

DESENT
Levert een beslissingsondersteunend systeem op voor het energieverbruik van gebouwen en vervoer. Lees verder

ENLARGE
De weerbaarheid van gemeenschappen hangt in grote mate samen met de stedelijke Food-Water-Energy-nexus. Met dit project wordt een nieuw Decentralised Decision Support System (DDSS) voor beleidsmakers ontwikkeld om steden beter bestand te maken tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte stressfactoren. Lees verder

FloodCitiSense
Dit project ontwikkelt een ‘early warning’-dienst voor wateroverlast door neerslag in steden voor en door burgers en autoriteiten. Lees verder

FLOODLABEL
Draait om overstromingslabels voor gebouwen met experimenten in Nederland, België, Oostenrijk en Duitsland. Lees verder

GLOCULL
Lokale actoren kunnen erg moeilijk voorspellen of oplossingen voor één probleem in de Food-Water-Energy-nexus duurzaam zijn voor alle voedsel-, water- en energiesystemen op lokaal en wereldwijd niveau. Dit project is gericht op een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van innovatieve (lokale en wereldwijde) oplossingen. Lees verder

Het nieuwe normaal | stedelijke klimaatadaptatie
Steden nodigen via platforms bewoners en bedrijven uit om klimaatverandering aan te pakken. Het is lastig om deze platforms een plek in de gemeente of het waterschap te geven. Dit onderzoek helpt overheden met het beter inbedden van deze platforms in hun organisatie en zo beter te anticiperen op klimaatverandering. Lees verder

M-NEX | stadslandbouw
Stadslandbouw is een onmisbare facilitator van de Food-Water-Energy-nexus, waarvoor water en energie nodig zijn. Dit project wil de meest kwetsbare gemeenschappen in de partnersteden minder kwetsbaar maken voor krachten die de nexus verstoren. Lees verder

Me2 | marktplaats voor elektriciteit (afgerond)
Staat voor een nieuwe ‘marktplaats’ die gebruikers van elektrische voertuigen en eigenaren van slimme elektriciteitsmeters via een on line community samenbrengt. Lees verder

PARENT | ICT-platform voor bewoners rond energie (afgerond)
Maakt een innovatief participatief platform mogelijk voor elektriciteitsgebruik door huishoudens in verschillende steden. Lees verder

R-LINK
Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid. Lees verder

SCITHOS | duurzaam toerisme
Het SmartCityHospitality-concept bestaat uit handreikingen en instrumenten die steden ondersteunen bij de overgang naar meer een milieu- en sociaal verantwoord toerisme, dat tegelijkertijd bijdraagt aan de economische welvaart op de lange termijn. Er worden onder meer simulaties, apps en serious gaming-technieken ingezet. Lees verder

Smart Cycling Futures
Fietsen heeft enorme potentie voor leefbare en duurzame stedelijke regio’s. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor en effecten van een ‘slimmer’ fietssysteem. Wetenschap en praktijk werken nauw samen in ‘living labs’, waar sociale en technologische innovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd. Lees verder

Smart Urban Isle (afgerond)
Dit is een gebied rond een openbaar gebouw waarin gebruik gemaakt wordt van de synergie tussen verschillende functies van de gebouwen en de schaalvoordelen van energie(opslag). Lees verder

Lees ook: artikel Wijkenergieplannen: maximaal lokaal duurzaam (Rooilijn, juni 2020)

SPACERY | energiegemeenschappen, ruimte en governance
Hierin staan lokale energiegemeenschappen en de hieraan gerelateerde governance centraal. Lees verder

Taxitellingen met beeldherkenningscamera’s in Amsterdam
De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt beeldherkenningssoftware voor camera’s op taxistandplaatsen in Amsterdam om taxi’s en passagiers te tellen. De camera’s registreren alleen aantallen. De tellingen helpen de gemeente om te bepalen of het aantal schone taxi’s in de stad voldoende groot is om aan de vraag naar taxivervoer te voldoen. Lees verder

Urbanising in Place
Bedenkt nieuwe manieren om de rol van voedselproducenten bij het beheer van de FWE-nexus (voedsel-water-energie) te versterken in plaats van deze producenten weg te jagen. Lees verder

WASTE FEW ULL
Onderzoekt waar afval ontstaat en hoe dit ene nuttige functie kan krijgen in de cyclus tussen voedsel, energie en water – de zogeheten ‘nexus’ of het verband tussen deze drie onderdelen. Lees verder