Duurzaamheid en klimaat

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe zorgen we ervoor dat mensen, maar ook gebouwen, minder energie verbruiken? En hoe beperken we de risico’s van klimaat-en weersomstandigheden? Welke rol kunnen big data of slimme en innovatieve technologieën daarbij spelen? In het SURF programma werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis hierover.

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

BREATHE – Building Resilient Economic Agglomerations on Transportation and Health Effects: Urban form, location choice and transport solutions for low-carbon cities

BREATHE onderzoekt wat de relaties zijn tussen de ruimtelijke structuur van de stad, het energiegebruik en emissies door huishoudens en bedrijven. Ook kijkt men naar de wijze waarop beleid kan bijdragen aan de sociale welvaart en het voldoen aan lokale normen voor luchtkwaliteit, terwijl ondertussen de transitie in de richting van welvarende koolstofarme steden wordt versneld.

CIVIC – Construction In Vicinities: Innovative Co-creation

CIVIC faciliteert en ondersteunt het vervoer van, naar en rond stedelijke bouwplaatsen, waarbij de omgeving zo min mogelijk wordt verstoord en er zo efficiënt mogelijk met energie wordt omgegaan. Het project draait om maatregelen, instrumenten en concepten voor sturing en samenwerking tussen de betrokken partijen.

CODALoop – Community Data-Loops for energy-efficient urban lifestyles (projectpagina op JPI Urban Europe)

CODALoop heeft tot doel mensen in huishoudens tot energiezuiniger gedrag aan te zetten door feedback op hun energiegebruik te geven via een web-based platform met de inzet van big data. De aanpak ondersteunt zowel het leren door individuen als door gemeenschappen en zal aanzetten geven tot verder energiebesparingsbeleid.

DESENT – Smart decision support system for urban energy and transportation (projectpagina op JPI Urban Europe)

DESENT levert een beslissingsondersteunend systeem op voor het energieverbruik van gebouwen en vervoer. Doel is om met geavanceerde ICT zo efficiënt mogelijk met decentraal opgewekte (duurzame) energie om te gaan door slim in te kunnen spelen op de vraag naar energie enerzijds en het aanbod van energie anderzijds.

Me2 – Integrated smart city mobility and energy platform: me2 (website)

Me2 (op z’n Engels uitgesproken: me square) staat voor een nieuwe ‘marktplaats’ die gebruikers van elektrische voertuigen en eigenaren van slimme elektriciteitsmeters via een on line community samenbrengt. Op deze manier worden elektrische mobiliteit en elektriciteitsgebruik in huizen en gebouwen met elkaar geïntegreerd.

PARENT – PARticipatory platform for sustainable ENergy managemenT (projectpagina op JPI Urban Europe)

PARENT maakt een innovatief participatief platform mogelijk voor elektriciteitsgebruik door huishoudens in verschillende steden. Dit platform maakt gebruik van state-of-the-art-software die real-time informatie over energie, gaming en beloningsmechanismen mogelijk maakt en energiezuiniger gedrag stimuleert.

Smart Urban Isle – Smart bioclimatic low-carbon urban areas as innovative energy isles in the sustainable city (projectpagina op JPI Urban Europe)

Een ‘smart urban isle’ is een gebied rond een openbaar gebouw waarin gebruik gemaakt wordt van de synergie tussen verschillende functies van de gebouwen en de schaalvoordelen van energie(opslag). Dit project onderzoekt daarbij met name decentrale duurzame energie-opwekking in relatie tot opslag en distributie en elektrische mobiliteit, bio-klimatologisch en responsief ontwerp van gebouwen en energiemanagement voor het beheersen van energiestromen.

SPACERGY – Space-Energy patterns for smart energy infrastructures, community reciprocities & related governance (projectpagina op JPI Urban Europe)

In SPACERGY staan lokale energiegemeenschappen en de hieraan gerelateerde governance centraal. De onderzoekers kijken daarbij zowel naar de manier waarop de fysieke ruimte, infrastructuur en geometrie een rol spelen als naar lokale betrokkenheid van de gemeenschap met betrekking tot slimme geïntegreerde productie, (tijdelijke) opslag en uitwisseling van (duurzame) energie.

FloodCitiSense

Het project FloodCitiSense ontwikkelt een ‘early warning’-dienst voor wateroverlast door neerslag in steden voor en door burgers en autoriteiten. Burgers blijven niet passief, maar werken actief mee. Het instrument zal ervoor zorgen dat burgers en andere stedelijke actoren beter voorbereid zijn en beter kunnen reageren op wateroverlast, waardoor de negatieve impact hiervan vermindert. De cocreatie waarbinnen de innovatieve dienst wordt ontwikkeld, krijgt vorm door alle betrokken partijen samen te brengen in een aantal urban living labs.

FLOODLABEL

FLOODLABEL draait om overstromingslabels voor gebouwen. Deze vorm van labeling wordt ontwikkeld, getest en uiteindelijk ingebed in een strategisch governance-arrangement tussen grondgebruikers, waterautoriteiten en verzekeringsmaatschappijen. Het instrument is bedoeld om gebouweigenaren zich bewuster te laten worden van de risico’s die ze lopen bij overstromingen en hen te activeren om zelf meer mitigerende maatregelen te treffen. Het team werkt met experimenten in urban living labs in Nederland, België, Oostenrijk en Duitsland.