De Water-Energie-Voedsel Nexus in de stad

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Water, energie en voedsel zijn cruciale componenten van duurzame ontwikkeling. Alleen in hun onderlinge samenhang kunnen we de toenemende druk op deze bronnen daadwerkelijk verminderen. Wetenschappelijk en beleidsmatig is er steeds meer aandacht voor de samenhang tussen voedsel(productie), (hernieuwbare) energie en (zoet)water in stedelijke regio’s. Hoe kan op regionaal en lokaal niveau worden voorzien in de behoefte aan water, energie, en voedsel zonder negatieve gevolgen voor mensen elders en toekomstige generaties?

Interviewreeks

Momenteel doen zeven Nederlandse universiteiten onderzoek naar nexus-vraagstukken binnen het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF), van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS). Deze zeven onderzoeksprojecten maken tezamen met nog acht projecten in andere Europese landen deel uit van het programma ERA-NET cofund Sustainable Urbanisation Global Initiative. Om een beeld te schetsen van de zeven Nederlandse onderzoeksprojecten is Platform31 een interviewreeks gestart. Binnen deze reeks vertellen de onderzoekers meer over hun onderzoek.

Expertmeeting

Op 10 oktober 2019 organiseerden VerDuS SURF en de provincie Zuid-Holland een expertmeeting die in het teken stond van de Water-Energie-Voedsel nexus in de stad. De vraag wat de (beleids)praktijk kan met de (eerste) resultaten en inzichten van de onderzoeksprojecten stond hierin centraal. Vier SUGI onderzoekers presenteerden hun onderzoek in verschillende urban living labs en vervolgens reageerde een beleidspanel met experts van nationaal, provinciaal en lokaal niveau hierop. Lees hier een uitgebreid verslag van de bijeenkomst terug: