SURF

Smart Urban Regions of the Future

De economie wordt steeds mondialer en heeft zich nauw verbonden met stedelijke gebieden met massa en grote omvang. Hoe kunnen Nederlandse stedelijke regio’s een betekenisvolle en grotere rol spelen in die globale economie? In het kennisprogramma ‘Smart Urban Regions of the Future’ (SURF) werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s, met onderzoek en kennisoverdracht, samen aan deze vraag.

Hoe zorgen we voor ontwikkeling van nationale stedelijke regio’s in een, steeds groter wordende, internationale context? Hoe zorgen we dan voor goed bereikbare en slim functionerende steden? Op technologisch gebied bijvoorbeeld, zodat we een competitief voordeel kunnen behalen uit onze stedelijke (infra)structuren. Of wat betreft multilevel governance, om de steeds meer zelfsturende civil society te bedienen en te benutten. Om met dit soort vragen en maatschappelijke opgaven om te gaan is er kennis en onderzoek nodig. In het SURF programma werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis hierover, op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur.

Op deze pagina maken we een selectie van de ontwikkelingen, voortgang en (tussen)resultaten uit de SURF-projecten die bruikbaar zijn bij de ontwikkeling van beleid in stad en regio. De selectie is bedoeld voor beleidsmakers bij gemeenten, provincies, departementen, corporaties en andere organisaties. We bundelen dit naar thema: mobiliteit en infrastructuur, duurzaamheid en klimaat (energievraagstukken), governance en participatie, veranderende economieën

  • Meer informatie over de verschillende projecten, doelstellingen en organisatie van het SURF-programma ga naar de website van VerDuS

‘Smart Urban Regions of the Future’ is een kennisprogramma van de departementen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. De initiatiefnemers brengen 16,5 miljoen euro samen voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2015-2020. SURF is een onderdeel van kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden). Onder deze koepel van onderzoeksprogramma’s ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers, in samenwerking met experts uit de praktijk, kennis om in te spelen op vraagstukken rond onder meer verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport.

is een initiatief van

logo-rijksoverheid