Publicaties - archief

Koopstromen Randstad 2016: kleine steden in de knel, internetverkoop groeit door

Ons winkelgedrag verandert structureel, zo blijkt uit het onderzoek Randstad Koopstromenonderzoek 2016. De vraag is wanneer het internet ook de dagelijkse markt gaat veroveren. Binnensteden en andere winkelgebieden móeten op deze veranderingen inspelen om vitaal te blijven.


Transformatie en herbestemming retailvastgoed

Het Ministerie van IenM organiseerde in samenwerking met de gemeente Schiedam de oefensessie ‘Transformatie en herbestemming retailvastgoed’. Centraal stond de vraag: “Hoe kunnen we het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening en straks de Omgevingswet benutten om tot transformatie en herbestemming van (leegstaande) panden te komen?”


Programma Vitale binnensteden 2017

Ook in 2017 organiseert Platform31 met haar partners een stevig binnenstadsprogramma, met daarbinnen verschillende grote en kleine projecten. We richten ons daarbij op publieke en private partijen. De hoofdthema’s voor 2017 zijn binnenstadssamenwerking, specialisering en regionalisering van binnensteden en de smart binnenstad. Wilt u meer weten, meedenken of meedoen?


Folder: Binnensteden van de toekomst

Het gebiedsgerichte kennisprogramma Vitale binnensteden van Platform31 krijgt vervolg in 2017. De komende jaren werken we aan projecten langs drie inhoudelijke hoofdlijnen: professionaliseren van binnenstadsamenwerking, regionaliseren en specialiseren van binnensteden en smart binnenstad: meten weten sturen. We ontwikkelen onze kennis- en netwerkprojecten zoveel mogelijk samen met publieke en private partners. Daarmee creëren we kwaliteit en draagvlak.De leefstraat in de levende stad

publicatie!

Veranderingen in het winkellandschap en de leegstand die daardoor op verschillende plekken ontstaat, stimuleren de leefstraat. De term, door onze zuiderburen is bedacht, wint nu ook aan populariteit in Haarlem, Rotterdam en Groningen: de publieke ruimte wordt voor een bepaalde tijd teruggegeven aan de voetganger. Stedebouw & Architectuur besteedde in nummer 4, juli 2016, aandacht aan het fenomeen van ‘de leefstraat’.


Startnotitie pilot Verlichte regels winkelgebieden

Minder regeldruk voor ondernemers, creatiever ondernemerschap en een verbeterde verblijfskwaliteit van kernwinkelgebieden. Dat is het streven van de pilot Verlichte regels winkelgebieden die Platform31 dit voorjaar startte. Deze startnotitie fungeert als een nulmeting en legt vast vanuit welke situatie de twaalf deelnemende winkelgebieden aan de pilot beginnen.

Regionale funshoppers kiezen voor Amsterdam en omliggende middelgrote steden

Deze zomer heeft de gemeente Amsterdam een analyse gepubliceerd van de koopstroombewegingen binnen de stad en in de regio. Men vergelijkt cijfers van recente enquêtes met cijfers uit 2004, waardoor een goed beeld ontstaat van de ontwikkelingen.

Zo heeft de stevige stijging van het aandeel internetverkopen een daling van koopkrachtbinding over de hele linie tot gevolg. De ‘fysieke’ koopstromen zijn echter ook sterk in beweging, met name wat betreft non-food aankopen. De binnensteden van Purmerend, Zaanstad en Amstelveen winnen aan binding, ten koste van kleinere kernen in de regio. Als aantrekkelijke grootstad snoept Amsterdam echter weer substantiële omzet af van haar middelgrote buurgemeenten. De koopstroomontwikkelingen in de regio Amsterdam kunnen als klankbord gelden voor wat er in stadsregio’s elders in het land gebeurt in de retail. Belangrijk leesvoer dus!


De veerkrachtige binnenstad

Vitaliteit van de binnenstad staat hoog op de politieke agenda. Oplopende (winkel-)leegstand heeft geleid tot angst voor steden met een uitgeholde kern. Uit analyses van het PBL blijkt dat die angst ongegrond is. De leegstand loopt wel op, maar er zijn veel mogelijkheden voor functieverandering. Zo is er een forse toename van het aantal horecavestigingen en veel binnensteden zijn herontdekt als woonplek. Kortom: de binnenstad verandert van karakter, maar blijft bestaan.

Retailagenda: meer kansen voor winkeliers

De detailhandel is een belangrijke economische sector in ons land. Er werken ruim 775.000 mensen in de detailhandel, goed voor 110.000 bedrijven die een bijdrage van €93 miljard per jaar aan onze economie leveren. Daarnaast vormen winkels samen met horeca het hart van de binnensteden en kernen en zijn winkelstraten een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen. Met de afspraken in de Retailagenda willen de ondertekenaars de retail toekomstbestendig maken.


Uitgelicht

De nieuwe binnenstad

Met de publicatie ‘De nieuwe binnenstad’ wil Platform31 de discussie over hoe om te gaan met de binnenstad naar een volgende fase brengen. Op basis van de trendanalyse zijn vier toekomstscenario’s beschreven, en worden beleidsaanbevelingen gedaan om te komen tot innovatieve aanpakken voor de binnenstad van de toekomst.


Smart Distributie & Buy Local

Gezamenlijke online platforms winnen zeker sinds de coronacrisis snel aan populariteit. Dat brengt meteen een aantal vragen met zich mee. Want hoe start je als winkelgebied of centrum een eigen platform? En hoe zorg je ervoor dat het een succes wordt? In de publicatie ‘Smart Distributie & Buy Local – leren van living labs’ worden negen succesfactoren beschreven en is een praktisch stappenplan opgesteld om zelf aan de slag te gaan