Projecten Platform31

Binnenstadsbezoeker centraal

De impact van de coronacrisis op winkelgebieden is groot. Juist nu is het van belang om na te denken over de aantrekkelijkheid van de winkelstraat. Hoe kunnen de inrichting en functiemix daaraan bijdragen? Hoe bestrijden we leegstand en hoe kunt u een optimaal gebruik van de straat stimuleren? Die vragen komen aan bod in het project ‘De binnenstadsbezoeker centraal’, dat Platform31 samen met RuimteVerhaal en Roots Beleidsadvies uitvoert. Deelnemende gemeenten brengen elk een winkel- of aanloopstraat in die als onderzoeksobject dient. Het bezoekersgedrag in deze straten wordt aan empirisch onderzoek onderworpen, met zowel straatspecifieke als generieke conclusies over inrichting en regelgeving als resultaat.

Een levendige stad is een veelzijdige stad

De rol van hybride retail modellen (essay & webinar)

De verschuiving van offline naar online winkelen krijgt een flinke extra zet gedurende de coronacrisis. De grootste aanjager is het gemak voor de consument, aangevuld met de tijdelijke noodzaak om krappe winkelgebieden zoals de binnenstad niet te druk te laten worden. De bestaande leegstand loopt zo verder op, met grote gevolgen voor de levendigheid en het aantal koopbewegingen in de binnenstad. Met een beetje pech leidt groeiende leegstand tot structurele leegloop van de binnetstad. Retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten moeten elkaar opzoeken om de levendigheid en veelzijdigheid van hun binnenstad te borgen. In dit korte project verkent Platform31 de rol die hybride retail (= bewuste combinatie van off- en online retailkanalen en nieuwe samenwerkingsvormen) daarbij kan spelen en wat daarvoor nodig is. Korte termijn resultaten zijn een essay en een webinar op 10 december 2020. In het webinar – samen georganiseerd met Buck Consultancy International (BCI) – komen aan bod: de ontwikkelingen in winkelgebieden, presentatie van het essay en een panel beantwoord vragen. Het essay heeft vooral tot doel om iedereen die zich deze ontwikkeling aantrekt te inspireren tot actie.

Kennisnetwerk Regionale economie

In het kennisnetwerk regionale economie werken gemeenten, provincies en andere intermediaire organisaties samen aan de ontwikkeling en versterking van hun eigen (regionale) aanpak voor het brede mkb. Vanuit het kennisnetwerk worden partijen die actief zijn op de ondersteuning en vernieuwing van het brede mkb daarbij gefaciliteerd. Denk aan EZ-medewerkers, partijen die werken aan de uitvoering van MKB-Deals en accountmanagers en bedrijfscontactfunctionarissen. De lessen en voorbeelden uit dit netwerk kunnen relevant zijn voor binnenstadsprofessionals. In de online leeromgeving van het netwerk is de vitale binnenstad één van de deelthema’s.

Programma Stedelijke transformatie

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Vooral steden staan voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen gaat komen. In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de nodige transformatie van bestaande stedelijke gebieden te intensiveren en te versnellen. Samen met de projectpartners worden de problemen en mogelijke oplossingen onderzocht en gedeeld op de website stedelijketransformatie.nl, tijdens bijeenkomsten en in publicaties. Veel transformatiegebieden liggen nabij binnensteden en veel lessen op de terreinen wet- en regelgeving, financiën en samenwerking zijn ook voor binnensteden toepasbaar.

Afgeronde projecten

Kennisnetwerk nieuwe binnensteden

Op veel plekken is behoefte aan nieuwe strategieën en oplossingen voor binnensteden en binnenstadsaanpakken. Met het Kennisnetwerk nieuwe binnensteden (KNB) geven Platform31 en Ruimtevolk hier, op verzoek van provincies, vorm aan. Het Kennisnetwerk heeft als doel om de omslag van binnensteden van winkelhart naar multifunctionele, levendige en bruisende centra te versnellen, door professionals hierbij te ondersteunen en te inspireren.

www.kennisnetwerkbinnensteden.nl


Avondstad

Platform31 verkende samen met Den Haag, Eindhoven, Gouda en Zwolle hoe gemeenten hun binnenstad in de avonduren ten volle kunnen benutten. In het project Avondstad onderzoeken we het gebruik en de beleving van de binnenstad tussen vijf en negen uur ’s avonds. Welke mogelijkheden liggen hier als de winkels sluiten? Wat gebeurt er nu en welke kansen liggen er voor nieuwe programmering en aanpassingen aan de openbare ruimte? Hoe trek je verschillende gebruikers aan? En hoe kun je de identiteit van een gebied beter laten aansluiten bij het (gewenste) gebruik?


Pilot Verlichte regels winkelgebieden

Vanuit de nationale Retailagenda ging Platform31 in het voorjaar van 2015 van start met de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. In deze pilot wordt in een aantal winkelgebieden in Nederland geëxperimenteerd met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. De hoofdvraag daarbij gaat uit van een fictieve nulsituatie: als we in dit winkelgebied (nog) helemaal geen regels zouden hebben, welke regels vinden we dan minimaal nodig?


Experiment Aangename Aanloopstraten

Platform31 gaat samen met o.a. het ministerie van BZK, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, externe experts en tien experimentpartners actief aanloopstraten aanpakken om bij te dragen aan compactere winkelgebieden met als doel: toekomstbestendige binnensteden én aangename aanloopstraten.

Dit experiment zoekt pro-actief de hobbels in de weg daarnaartoe en biedt aanloopstraten een wenkend perspectief.

Wat zijn succesvolle strategieën voor verschillende typen aanloopstraten? (Hoe) kun je schuiven met winkels en eigendom? (Hoe) kun je de juiste partijen binden? Welke invulling kun je vinden voor leegstaande en vrijkomende winkels? Wat kost het, wat kan het opleveren en wat zijn bruikbare financiële arrangementen?


Concept Binnenstad

Concept Binnenstad is een research & developmentproces, gericht op innovatie voor de binnenstad, leren van elkaar en sectoroverstijgend teamwork. In Concept Binnenstad ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe concepten, functies, diensten en businessmodellen voor binnensteden.

Hoe ziet de toekomst van (verschillende typen) binnensteden er écht uit? Wie heeft (hoeveel) invloed op die toekomst? Wat betekenen andere functies in de binnenstad voor de lokale economie? Kunnen we er nieuwe relevantie en groeisegmenten mee vinden en bedienen? Blijft onze binnenstad de belangrijkste ontmoetingsplaats? Hoe zorgen we dat de binnenstad van en voor iedereen blijft (of wordt)? Dat zijn vragen die we in Concept Binnenstad wilden beantwoorden.


Ondernemende binnenstad

Serie artikelen over de ondernemende binnenstad (2017-2018).

Lees verder


Binnenstad in de schijnwerpers

Serie artikelen over binnensteden (2015-2017).

Lees verder

Animatie Concept Binnenstad