Lokaal gestuurde wijkvernieuwing

Na de beëindiging van het GSB/ISV krijgt het werken aan wijken gestalte zonder financiering en beleidskaders vanuit het Rijk. De verschuiving van centraal naar lokaal was met de afbouw van het ISV al geleidelijk ingezet. De economische crisis (2008-2015), de ingezakte woningmarkt, de versobering van de verzorgingsstaat en veranderd rijksbeleid op het terrein van wonen en sociaal domein drukten een stempel op het leefklimaat wijken. Voor zover wijkgerichte programma’s zijn voorgezet, verschuift de focus van een vooral fysieke vernieuwing (voor de voordeur) naar een gebiedsgerichte sociale inzet op huishoudenniveau (achter de voordeur).

Als in 2016 de crisis achter de rug is, beginnen verschillende steden hun vizier weer te richten op het vitaal maken en houden van kwetsbare wijken. De transitie van centraal naar lokaal gestuurde wijkvernieuwing luidt een periode in waarin steden volop zoekende zijn nieuwe vormen van (samen)werken aan leefbare wijken.

lokaal gestuurde wijkvernieuwing