Hernieuwde oriëntatie op gebiedsgericht (samen)werken

Toch staan de steden niet stil. In de publicatie Aan de slag in kwetsbare wijken (2017) beschrijft Platform31 meer dan 20 projecten en interventies waarmee steden werken aan leefbare wijken. Een selectie van deze initiatieven is beschreven onder Praktijkvoorbeelden. De publicatie maakt duidelijk dat gemeenten nog steeds zoekende zijn naar nieuwe manieren van werken, maar dat daarbij wel degelijk stappen voorwaarts worden gezet. Wat de onderzochte cases gemeen hebben, is dat ze inspelen op de veranderde realiteit: ze zijn kleinschalig van opzet, met fors minder overheidsmiddelen, dichtbij de leefwereld van de burger en waar mogelijk in samenspraak of interactie met die burger. Daarmee sluiten ze aan bij de lijn die in eerdergenoemde essays uit 2012 en 2015 werd geschetst.

De meeste initiatieven zijn echter vanuit een sectoraal perspectief ontwikkeld. Fysieke interventies zijn schaars. De vraag is of een overwegend kleinschalige en sociaal georiënteerde wijkaanpak volstaat om de opkomende problematiek het hoofd te bieden. Het onderzoek Kwetsbare wijken in beeld laat immers zien dat in kwetsbare wijken sprake is van een cumulatie van problemen, die samenhangen met economische en volkshuisvestelijke trends en met ontwikkelingen in het sociale domein. Zeker voor urgente, veelomvattende vraagstukken zoals de verduurzamingsopgaven en de aanpak van (ondermijnende criminaliteit) schiet een sectorale benadering tekort. Daarvoor zijn creatieve en grondig doordachte werkwijzen en strategieën nodig, op de juiste schaalniveaus en met de juiste samenwerkingspartners.