Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van projecten die betrekking hebben op stedelijke vernieuwing:

Lopende projecten

 • Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken
  In dit innovatieprogramma formeert Platform31 een kennisgemeenschap van strategische beleidsmedewerkers uit koplopende gemeenten en corporaties. Het doel: op zoek gaan naar de werkzame bestandsdelen van domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken waar vernieuwende koppelingen tussen sociale en fysieke beleidsdomeinen centraal staan. Deelnemende partijen krijgen inzicht en handvatten om te komen tot een eigen domeinoverstijgende strategie.
 • Experimentenprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken
  Steeds meer steden wijzen wijken aan die ‘van het gas los’ gaan. Deels zijn dit wijken met kwetsbare bewoners en problemen in de sfeer van de leefbaarheid en veiligheid. Dat maakt de verduurzaming van deze wijken extra complex. In dit experimentenprogramma zet Platform31 samen met Nyenrode Business Universiteit in op een dubbelslag, door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met de sociale opgave.

Afgeronde projecten

 • Stijgende en dalende wijken: op zoek naar succesfactoren van leefbare wijken
  Sommige kwetsbare buurten zitten in de lift, terwijl andere verder afglijden. Hoe zit dat? Wat ligt ten grondslag aan het succes van een buurt en in hoeverre is hierop te sturen? In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het G40-Stedennetwerk onderzoekt Platform31 welke factoren van invloed zijn op de bloei en het verval van wijken. Dit project levert concrete bouwstenen op voor effectieve aanpakken om tot inclusieve wijken te komen.
 • Community of practice: aardgasvrije wijken
  Op lokaal niveau moet veel gebeuren om wijken aardgasvrij te krijgen. Dit is een complexe maatschappelijke opgave die veel vraagt van bewoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het is ook een opgave die geen enkele speler alleen kan oplossen. De realisatie van deze opgave is afhankelijk van de besluitvorming en optimale samenwerking tussen al deze spelers op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De lerende gemeenschap gaat in op dit governance-vraagstuk.
 • Landelijk congres Vooruit met de wijk!
  De wijk staat weer volop in de schijnwerpers. Opgaven zoals de verduurzaming, woningbouw- en verstedelijking en de transformaties in het sociaal domein spelen zich af in onze wijken. Dat vraagt om innovatieve aanpakken. Op 11 oktober 2018 kwamen tijdens het landelijke congres Vooruit met de wijk! ruim 300 mensen samen die in Nederland werken aan vitale wijken. Bent u op zoek naar inspiratie, maar kon u niet aanwezig zijn op het congres? We bieden u de kans om het plenaire programma en de talkshow terug te kijken.
 • Gebiedsgericht werken aan vitale wijken
  Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’.
 • Sturen op gemengde wijken
  Platform31 verkent in 2017 – als vervolg op het lokale Platform31-onderzoek naar menging in Rotterdam – interventies en strategieën om ruimtelijke segregatie en met name concentratie van kwetsbare groepen tegen te gaan. Doet u mee?
 • Met een gezonde dosis lef de wijk in
  Ben jij een gebiedsnetwerker die initiatieven in de wijk weet op te sporen, de mensen aan elkaar koppelt en regelmatig hobbels ervaart vanuit de eigen organisatie? Dan is deze werkplaats geschikt voor jou.
 • Wat Werkt in de Wijk
  Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is dé vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies en biedt u een interactief kennisplatform, diverse thema- en partnerbijeenkomsten en trainingsmiddagen waar kennis en netwerk samenkomen.
 • Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing
  In het kennisprogramma Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing (2017) ging Platform31 in samenwerking met het G32-stedennetwerk op zoek naar vruchtbare aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van kwetsbare wijken op peil te houden. Slotpublicatie Aan de slag in kwetsbare wijken.
 • Ecologie van de stedelijke vernieuwing
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde een nieuw onderzoeks- en inspiratiebudget beschikbaar: ‘Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing’. Dit budget was inzetbaar als cofinanciering om de uitvoeringspraktijk van de stedelijke vernieuwing van nieuwe handelingsperspectieven te voorzien.
DSC 0932