Vernieuwend opdrachtgeverschap in Bergen op Zoom

Meer dan ooit werken corporaties intensief samen met marktpartijen om herstructurering van wijken van de grond te krijgen. De nieuwe Woningwet en de financiële positie dwingen hen daartoe. De sector experimenteert daarom al enige jaren met vernieuwend opdrachtgeverschap. Woningcorporatie Stadlander loopt hierin voorop.

Het adagium van deze corporatie luidt: de aanwezige kennis, creativiteit en vakmanschap van marktpartijen inzetten om de prijs-kwaliteitverhouding van vastgoedproducten te verbeteren, alsmede een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de economische versterking van de wijk. Ook marktpartijen hebben daar wel oren naar. Zij voelen zich verleid om meer te doen dan stenen stapelen op lucratieve locaties. En komen graag met innovatieve oplossingen tijdens het ontwikkelproces. In de herstructurering van Vijverberg-Noord past Stadlander dit nieuwe motto toe.

Vijverberg 2

Vijverberg-Noord: ontwikkeling compleet woonproduct

De herstructurering van Vijverberg-Noord maakt deel uit van de grootschalige stedelijke vernieuwing Gageldonk-West in Bergen op Zoom. De vroeg naoorlogse wijk telt 2.500 woningen, waarvan de helft in eigendom is van Stadlander. Zeshonderd daarvan worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Een groot deel van de overige woningen wordt gerenoveerd en het centrumgebied wordt aangepakt. Daarnaast worden de particuliere woningeigenaren gestimuleerd om woningverbeteringen te gaan uitvoeren. De herstructurering van Vijverberg-Noord is de eerste stap in de aanpak van Gageldonk-West.

Na een transparante uitvraag en een kort en vernieuwend selectieproces werd Lithos Bouw & Ontwikkeling als marktpartij geselecteerd om de herstructurering in Vijverberg-Noord integraal vorm te geven. Die vraag ging veel verder dan alleen het slopen en bouwen van woningen. Deze marktpartij kreeg de opdracht om risicodragend koopwoningen te ontwikkelen én bij te dragen aan de leefbaarheid en economische versterking van de wijk. Als opdrachtgever heeft Stadlander gedurende het proces vooral een regisserende en toetsende rol. De uitvoering ligt vrijwel volledig bij de marktpartij. Hierover maakten de samenwerkingspartners aan de voorkant van het proces duidelijke afspraken. Zo moesten de verouderde naoorlogse woningen plaats maken voor levensloopbestendige, nul-op-de-meter woningen, (sociale)huur- en koopwoningen. Onderdeel van de afspraken was ook dat Lithos wijkbewoners werk bood op de bouwplaats.

Vijverberg 3

Lessen: laat de hoe-vraag over aan de markt

De traditionele samenwerkingsvorm, waarbij woningcorporaties op basis van gedetailleerde bestekken hun opdrachtnemers aansturen, is hiermee volledig losgelaten. Reden? Het lijkt betere resultaten op te leveren voor hetzelfde of zelf minder geld. Stadlander laat de hoe-vraag in Vijverberg-Noord daarom aan de markt over. Met als kanttekening dat Stadlander aan de voorkant zorgvuldig nadenkt welke resultaten ze van de marktpartij verwacht.

Omdat potentiële marktpartijen werden uitgedaagd een aanbod te doen waarbij zij het complete woonproduct opleveren, moesten ze in het selectieproces veel creativiteit aanwenden. Stadlander denkt met dit integrale proces van samenwerking met heldere taken en verantwoordelijkheden en risicoverdeling, een betere prijs/kwaliteitverhouding van het product wordt gerealiseerd. Deze vorm van opdrachtgeverschap kost weliswaar meer inzet aan de voorkant van het proces, maar vermoedelijk ook veel minder in de realisatie ervan. Bovendien is de redenering dat de totale betrokkenheid van Stadlander op de activiteiten kan afnemen.

De komende jaren moet uitwijzen of de efficiency inderdaad wordt behaald
en de gewenste resultaten worden gerealiseerd.