Propositielab Lelystad maakt Zuiderzeewijk leefbaarder

In het propositielab werken bewoners samen met ondernemers, bedrijven en instituties aan concrete voorstellen om de Zuiderzeewijk leefbaarder te maken. Een proces zonder einddoelen en planning, waarin de gemeente en corporatie als gelijkwaardige partners mee denken en werken aan de initiatieven.

Mila project

Concrete proposities: kluswinkel en wijkbedrijf

Het propositielab in Lelystad is in ontstaan vanuit een urgentiegevoel voor actie bij de gemeente, rijksoverheid en corporaties. Zij hebben een belang bij een leefbare Zuiderzeewijk, evenals de andere partijen in de wijk, zoals banken, ontwikkelaars, scholen, GGD of schuldhulpverlening. Met een open uitnodiging van wethouder Jop Fackeldey zijn deze belanghebbenden twee jaar geleden bij elkaar gebracht. Zij erkennen de omvang van de fysieke en sociaaleconomische problematiek in de Zuiderzeewijk en delen de constatering dat de leefbaarheid niet door een of twee partijen opgelost kan worden. Daarom is hen gevraagd wat zij zelf kunnen bijdragen aan een leefbare Zuiderzeewijk: in geld, tijd en/of kennis. Ter plekke zijn eerste allianties tussen diverse belanghebbenden ontstaan. Zij werken gezamenlijk aan concrete proposities voor de wijk en voeren die uit. Dit leidde onder andere tot een kluswinkel en een wijkbedrijf.

‘Traditionele’ partijen als deelnemers

De houding en rolverdeling van de betrokken partijen in het propositielab is vernieuwend. De ‘traditionele’ partijen die het proces initieerden zijn in de rest van het proces nadrukkelijk deelnemers in plaats van regievoerders. Het gaat in het propositielab niet om voorstellen gericht aan de gemeente of corporatie, maar om voorstellen gericht aan bewoners. Het aanjagen van de initiatieven gebeurt door een externe, onafhankelijke partij. Het propositielab is dus topdown gestart. Vervolgens is de verantwoordelijkheid voor een leefbare Zuiderzeewijk bij een bredere range aan belanghebbenden gelegd. Het lab is een open proces: initiatieven groeien in hun eigen tempo, sommige sneuvelen, andere krijgen een andere wending dan oorspronkelijk bedacht. Iedereen met een belang en/of goed idee voor de verbetering van de situatie in de Zuiderzeewijk is welkom. Harde doelstellingen en realisatietermijnen zijn er niet. Kern is dat de leefbaarheid van de Zuiderzeewijk er bij gebaat is. De gemeente Lelystad voedt, ondersteunt en enthousiasmeert, maar regisseert niet.

Moestuin Amsteldiep

Lessen: experimenteer met initiatieven

In de aanloop naar het propositielab kozen gemeente en corporatie er bewust voor om de urgentie van de problematiek in de Zuiderzeewijk bij belanghebbende partijen te benadrukken. Dit zonder een vooropgezet doel en plan over de aanpak van die problematiek. Ze werden verleid om op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling van de wijk. Door het proces open te laten en geen harde doelstellingen en termijnen te benoemen, is het mogelijk om te experimenteren met diverse initiatieven. Daarbij hoort ook: accepteren dat sommige initiatieven niet van de grond komen of mislukken. Evenals het vieren van kleine successen in de wijk. Tot slot hebben veel initiatieven tijd nodig om te groeien. De focus ligt op de maatschappelijke winst door de opbrengsten niet in aantallen, termijnen en projectcycli dicht te timmeren.