Meer halen uit de bestaande voorraad!

Seniorenmakelaar Vidomes

Nieuwbouw van woningen is veel minder vanzelfsprekend geworden in de stedelijke vernieuwing. De grote herstructureringsprojecten zijn verledentijd. Nu de vraag naar sociale huurwoningen toeneemt en de wachtlijsten groeien, is het van groot belang de bestaande voorraad optimaal te benutten! Doorstroming moet bevorderd worden om huurders in geschikte woningen te kunnen huisvesten. De seniorenmakelaar van Vidomes is een effectieve interventie om senioren te verleiden door te stromen zodat schaarse eengezinswoningen vrijkomen.

De Leyens 1

Schaarse eengezinswoningen

Corporaties hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het passend maken van seniorenwoningen – valpreventie, nul treden, rolstoelvriendelijk. Als gevolg van de decentralisatie van de AWBZ en het afschaffen van het verzorgingshuis voor de lichte zorgdoelgroepen ontstaat een grotere behoefte bij senioren aan een goede, aangepaste woning. Verhuizen naar zo’n woning is echter een grote stap voor senioren. Slechts 6 procent van de doelgroep verhuist, ook die met een zorgvraag. Senioren blijven bij voorkeur in de eigen buurt wonen met het eigen sociale netwerk.

Daarnaast wonen veel senioren in een relatief grote eengezinswoning. Het is vaak nog dezelfde woning die ze als gezin betrokken, al zijn de kinderen inmiddels uitgevlogen. Dit woningtype is zeer gewild en schaars. Deze woningen sneller vrijmaken is een belangrijke manier om doorstroming op de huurmarkt te bevorderen.

Seniorenmakelaar stimuleert doorstroming

De seniorenmakelaar van Vidomes is een vast aanspreekpunt voor huurders van Vidomes. Ze helpt huurders op weg bij het zoeken naar een woning. Ze kent zowel het 55+ woningbezit van Vidomes als de collega-corporaties goed, brengt dat onder de aandacht en is een matchmaker. Bovendien kan de seniorenmakelaar praktische drempels wegnemen en zorgen over een verhuizing wegnemen – bijvoorbeeld door het delen van positieve ervaringen.

Matchmaker

In een gesprek brengt de seniorenmakelaar de persoonlijke situatie, verhuiswensen, mogelijkheden en eventuele knelpunten in beeld. Op basis van dit gesprek bepaalt de seniorenmakelaar welke ondersteuning gewenst en passend is. De gereedschapskist van de seniorenmakelaar bevat diverse instrumenten:

  • Koudwatervrees wegnemen met uitleg en hulp bij een verhuizing;
  • Attenderen op passend aanbod;
  • Reageren namens de kandidaat;
  • Bemiddeling buiten het verdeelsysteem om;
  • Een kleine (verhuiskosten)vergoeding;
  • Uitzonderingen op regelgeving zoals de leeftijds- of inkomensgrens.
Maud Godie Vidomes 4

Lessen: persoonlijke benadering en het maatwerk

De seniorenmakelaar van Vidomes is geëvalueerd. Hieruit blijkt onder meer dat er inderdaad veel meer eengezinswoningen vrijkomen en dat die relatief lange verhuisketens tot gevolg hebben. In twee jaar tijd heeft de seniorenmakelaar ruim 250 huisbezoeken afgelegd waarvan 96 van de huurders is verhuisd. De verhuisde senioren zijn zeer goed te spreken over de ondersteuning door de seniorenmakelaar. Vooral de persoonlijke benadering en het maatwerk van de seniorenmakelaar waren doorslaggevend. Ook uit financieel oogpunt was de seniorenmakelaar de moeite waard. Het saldo van de totale verhuisketens is door harmonisatie zeer positief.