Deel deze pagina via:


Smart City Standards – Smart Lighting?

Blog Emiel Verhoeff

21 januari 2016

De term Smart Lighting maakt niet direct duidelijk hoe revolutionair de mogelijkheden kunnen zijn. Functionele follow-me verlichting en duurzame LED’s zijn interessant maar niet smart genoeg voor onze oude vertrouwde lantaarnpaal. Die wil echt transformeren tot een smart infrastructure hub en interacteren met de omgeving om burgers en maatschappij beter van dienst te zijn. Denk aan gecombineerde toepassingen zoals Wi-Fi (data uitwisseling), parkeer- en routemanagement, veiligheid (camera), leefbaarheid (sensoren, luchtkwaliteit) en energie (opwekking en laadpaal).

Voor veel gemeenten is de slimme ‘lantaarnpaal’ een tastbare en begrijpelijke eerste toepassing op de weg naar een Smart City. Een die bovendien mogelijkheden opent voor andere toepassingen. Om tot marktgeaccepteerde innovaties te komen, bloeien wereldwijd ideeën uit tot projecten in stedelijke proeftuinen, consortia en vanuit industrieën. De Europese Commissie moedigt innovatie aan met het European Innovation Partnership on Smart Cities (EIP-SCC). En in samenwerking met het EIP Action Cluster Integrated Infrastructures & Processes startte het project Humble Lamppost, waaraan ook Nederland deelneemt. Daarnaast timmeren steden afzonderlijk aan de weg: New York plaatste onlangs de eerste van de in totaal 7500 Wi-Fi-palen. Een imposant netwerk, maar is één functionaliteit echt smart of bereiden we ons voor op meer?

Implementatie

Daadwerkelijke implementatie van slimme ‘lantaarnpalen’ blijkt overigens lastiger dan gedacht. Hierbij gaat het namelijk ook om aspecten als business- en financieringsmodellen, cross-sector en interstedelijke samenwerking, interoperabiliteit van systemen & diensten en de nodige afspraken (standaarden). In onze relaties zien we dat steden terughoudend zijn voor implementatie vanuit de zogeheten vendor- of technologie lock-ins, interoperabiliteit met toekomstige toepassingen, implicaties voor City Platforms, echte open data sharing en privacy issues. Bij Smart City-projecten hebben steden juist behoefte aan criteria voor opdrachtverstrekking en justificeren van langetermijninvesteringen, gezamenlijke oplossingen op common-issues en handvatten voor strategie- en procesontwikkeling. Standaardisatie is een enabler bij diverse Smart City-projecten om steden en hun partners te ondersteunen. Breed gedragen standaarden en leidraden creëren vertrouwen voor investeringen en dragen bij aan marktacceptatie en –opschaling van innovaties.

Strategische AdviesGroep Smart Cities

Voor gezamenlijke strategiebepaling van standaardisatie heeft NEN met de markt de Strategische AdviesGroep Smart Cities (NLSAG-SC) opgericht. Smart Lighting is een van de besproken onderwerpen en gezien de breedte gerelateerd aan meerdere standaardisatiecommissies, zoals de NEN commissie Verlichting. Deze commissie is (inter)nationaal actief en richt zich op toepassing van verlichtingsconcepten voor infrastructuur, openbare ruimten, gebouwen en werkplekken. Doel is meer comfort en veiligheid, energiewinst, slimmere armaturen, meet- & rekenmethoden en terminologie. Voor een holistische aanpak van Smart Cities ontwikkelen we momenteel ISO standaarden, zoals ‘Strategies for Smart Cities’, ‘City indicators’ en ‘Smart community infrastructures’. Actieve deelname vanuit Nederland betekent ook hier kennisdeling, invloed en aansluiting op mondiale innovatie. Informatie over nieuwe standaarden kan projecten van steden en hun partners versnellen. De Nederlandse Strategische AdviesGroep Smart Cities schijnt voor de steden en organisaties ook een slim licht op elkaars belangen, rollen en mogelijkheden voor synergie en draagt daarmee bij aan een landelijk ecosysteem voor Smart Cities!


Emiel Verhoeff
New Business, Relations & Innovation Manager, NEN

Meer informatie
Nederlandse Strategische AdviesGroep Smart Cities


Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.