Deel deze pagina via:


Internationaal netwerk voor Smart Cities

22 maart 2016

RVO helpt de steden, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen een internationaal netwerk op te zetten om kennis en technologie te ontwikkelen, delen en integreren op het onderwerp Smart Cities. Op dit moment zijn er actieve samenwerkingen gestart binnen Europa, met de Verenigde Staten en Zuidoost Azië.

Internationaal netwerk voor Smart Cities

In de tijd dat de steden waarin we leven voor het grootste deel werden gebouwd, was er veel minder geavanceerde technologie beschikbaar. De kernvraag is dan ook; Hoe kunnen we met de technische mogelijkheden die we nu hebben onze steden aangenamer, gezonder en veiliger maken? Smart Cities is wat mij betreft een middel om deze hogere doelen te bereiken en dus geen doel op zich.

Zoals bij velen bekend kunnen we steden zien als systemen, die zijn onderverdeeld in deelsystemen, zoals water, afval en energie. Deze deelsystemen bestaan weer uit kleinere deelsystem die als ketens functioneren. De ketens zijn een aaneenschakeling van technologieën (puzzelstukjes) die samen een businesscase vormen. De puzzelstukjes krijgen dus pas waarde wanneer deze in hun systeem worden geplaatst.

Op al deze niveaus is er innovatie en verandering nodig om onze leefomgeving te verbeteren. Hier zit dan ook direct de grote uitdaging. We moeten de ketens herontwerpen en businesscases herzien om de investering in nieuwe technologie en de opbrengsten ervan bij elkaar te brengen. Een investering in de keten en het voordeel dat hieruit wordt gewonnen, kunnen immers bij verschillende partijen liggen. Ook is een omgeving nodig waarin innovatie snel een weg naar implementatie en opschaling kan vinden.

Als we vervolgens bekijken waar Nederland sterk in is, is dat het feit dat we veel kennis hebben over het herontwerpen van de ketens, de interactie tussen systemen (holistische benadering) en technologische ontwikkeling op het niveau van de puzzelstukjes.

Internationale samenwerking is nodig om nieuwe puzzelstukjes te ontwikkelen en de puzzelstukjes die zijn ontwikkeld in hun systeem te plaatsen, onder andere door componenten te vinden die door buitenlandse partijen zijn ontwikkeld en deze te integreren. Ook moeten we samen werken aan standaarden. Dit maakt het voor innovatieve ondernemingen mogelijk om zich te concentreren op de innovatie zelf, wetende dat wanneer de standaarden respecteert, de innovatie in het systeem past. Bovendien is hierdoor snelle opschaling mogelijk. Investeringsbeslissingen worden overzichtelijker en potentiele vendor lockins worden vermeden. En kan er een ecosysteem ontstaan dat innovatieve oplossingen, duurzaam keten herontwerp en systeemintegratie op grote schaal implementeert. Op al deze niveaus kunnen de Nederlandse kennisinfrastructuur, het bedrijfsleven en de steden een leidende positie innemen, mits we de internationale samenwerking actief opzoeken.

Guus Derks, Ambassadeur Smart Cities, RVO


Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.