Deel deze pagina via:


Een slimme overheid is op haar toekomst voorbereid

6 december 2016

Het begrip smart cities is niet meer weg te denken in het beleid van en voor steden. Het ontbreekt echter nog aan een eenduidige definitie en daarom is het begrip regelmatig punt van discussie. Smart cities kunt u zien als een verzamelterm voor slimme, ICT-gerelateerde oplossingen voor allerlei maatschappelijke opgaven, met name ook op het terrein van de fysieke leefomgeving; bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, klimaatadaptie et cetera. Het is geen doel op zich, maar een middel. De ontwikkeling van smart cities levert ook nieuwe vragen en opgaven op. Het in de leefomgeving toepassen van slimme oplossingen is geen sinecure en vraagt veel meer dan alleen technologie. Denk hierbij aan nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen.

In de kern gaat het vraagstuk echter verder. De smart city in de zin van de digitalisering van de fysieke leefomgeving en samenleving betekent een ontwikkeling waar je niet omheen kunt. De digitalisering voegt – letterlijk – een nieuwe dimensie toe aan de fysieke leegomgeving en de samenleving gaat daardoor anders functioneren.

Ook op de terreinen van IenM zal onder invloed van technologie veel veranderen. De digitale transitie is sterk gerelateerd aan transities op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie, grondstoffen en verstedelijking. Nieuwe technologieën leiden tot wat ook wel een vierde revolutie genoemd wordt; met andere productieprocessen, maar ook met andere dragende infrastructuren, andere ruimteclaims en mobiliteitspatronen.

De nieuwe ontwikkelingen en grotere verwevenheid van verschillende nieuwe technologieën stellen de bestaande structuren op de proef en vragen waar nodig aanpassingen. Hetzij in institutionele structuren, in bijvoorbeeld wet- of regelgeving, hetzij in infrastructuur, digitaal of fysiek.

Het denken over smart cities moet daarom niet alleen gaan over hoe we op de korte termijn de kansen van ICT benutten, maar ook over hoe we deze transitie vorm geven. Voor welke richting kiezen we, binnen alle onzekerheid die er is, om desinvesteringen te voorkomen? En welke stappen moeten we daartoe zetten?

De snelle ontwikkelingen en effecten van technologie vragen om vroegtijdig inzicht in de kansen, uitdagingen, groeimogelijkheden, mogelijke doorbraken en bijkomende risico’s. Kennis en praktijk, steden en Rijksoverheid hebben elkaar in deze zoektocht nodig, zodat snel schakelen en onderling leren mogelijk is. Op die manier kan een ecosysteem ontstaan waar opschaling mogelijk is en veel bewuster wordt gestuurd op de mogelijke effecten en gewenste richtingen van digitalisering. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door samen in concrete gebieden aan de slag te gaan en al doende te ontdekken wat de ruimtelijke impact is van allerlei ontwikkelingen, tegen welke knelpunten wordt aangelopen en wat gewenste randvoorwaarden zijn. Leren door doen!

Willemieke Hornis web
Willemieke Hornis, adviseur bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.