Deel deze pagina via:

G40

Nieuws

‘Nieuw kabinet, toon daadkracht voor waardevolle digitale innovatie’

Rathenau Instituut, 20 september 2021

Het komend kabinet moet krachtige wetgeving vaststellen voor digitale innovatie. Daarnaast moet het parlement kritischer toetsen wat de maatschappelijke opbrengst is van digitale middelen voor het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar bestuur, de veiligheid of een duurzame samenleving. Dit is nodig om hardnekkige problemen van digitalisering op te lossen. Daarop wijst het Rathenau Instituut in het rapport De stand van digitaal Nederland.

Lees verder


Mobiele telefoons zetten privacy verder onder druk

Rijksuniversiteit Groningen, 9 september 2021

Het verzamelen van gegevens over de openbare ruimte via de mobiele telefoon zet de privacy en rechten van burgers verder onder druk. Dat concludeert Gerard Ritsema van Eck op basis van zijn promotieonderzoek.

De inzichten die de smartphonegegevens leveren hebben vaak betrekking op groepen mensen, zoals een buurt. En daar schuurt het. Want het privacyrecht beschermt slechts individuen. Ritsema van Eck pleit dan ook voor privacyrechten voor groepen of straten om de desastreuze effecten van zulke gecrowdsourcde gegevens te beperken.’

Lees verder


De Toolbox Slimme Stad: een instrumentenkoffer voor de slimme regio, stad en dorp

Stadszaken, 9 september 2021

Tijdens een webinar van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ lanceerden zestig partners de Toolbox Slimme Stad. De online toolbox biedt overheden handvaten voor digitalisering en technologisering in de fysieke leefomgeving.

Lees verder


AP publiceert aanbevelingen voor smart cities

Autoriteit Persoonsgegevens, 30 juli 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceert aanbevelingen voor de ontwikkeling van zogenoemde smart city-toepassingen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen of dat van plan zijn. De adviezen van de AP zijn nodig omdat gemeenten niet altijd voldoende stilstaan bij de privacywetgeving terwijl dit juist bij smart city-toepassingen waarbij persoonsgegevens van de burgers verwerkt worden essentieel is.

Lees verder


Betrek burgers bij experimentele proeftuinen AI

TNO, 22 juni 2021

In het vandaag gepubliceerde paper ‘Op zoek naar de mens in AI’ pleiten we ervoor om experimentele omgevingen in te richten waarin AI-systemen voor algoritmische publieke besluitvorming worden beproefd. Door verschillende betrokkenen zoals burgers, gebruikers en beleidsmakers daarbij te betrekken komen beperkingen van de systemen en mogelijke negatieve aspecten als onbedoelde discriminatie, ongelijkheid of uitsluiting eerder naar boven om te kunnen worden gecorrigeerd vóór de daadwerkelijke invoering.

Lees verder


Brave new data – Databeleid in een imperfecte wereld

CPB, 27 mei 2021

Data vormen een steeds belangrijker onderdeel van de economie en bieden kansen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. De markt voor data werkt echter niet goed doordat keuzes van individuele consumenten en organisaties impact hebben op anderen (externe effecten) en door ongelijke machtsverhoudingen. Als gevolg wordt soms te veel data verzameld en gedeeld – bijvoorbeeld privacygevoelige data – en soms juist te weinig, zoals data voor wetenschappelijk onderzoek. In de publicatie ‘Brave new data’ verkennen CPB-onderzoekers bouwstenen voor nieuw databeleid, waaronder het verschuiven van keuzebevoegdheid naar collectieven, bijvoorbeeld een groep consumenten, en direct overheidsingrijpen.

Lees verder

Data voor onderzoek beter opslaan en delen: stel wetenschappers centraal

KNAW, 27 mei 2021

Kennisinstellingen, onderzoekfinanciers en overheden moeten de wensen en behoeften van wetenschappers centraal stellen bij het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek. Een nauwe samenwerking tussen deze partijen en de onderzoekers op de werkvloer is essentieel. Daarvoor pleit de KNAW in haar advies ‘Storage and availability of data for research – from intentions to implementation’.

Lees verderG40 doen aanbod aan nieuw kabinet: meer samenwerking steden en Rijk voor slimme duurzame verstedelijking

G40, 19 maart 2021

Om succesvolle innovaties sneller te kunnen opschalen en meer effect te sorteren, is meer samenhang en regie nodig. Door betere samenwerking met Rijk, VNG en de vier grote gemeenten (G4) én met inzet van digitale oplossingen wil het stedennetwerk G40 de gezamenlijke uitdagingen integraal oppakken. Om dat te kunnen realiseren, doet zij een concreet aanbod aan een nieuw kabinet, dat vandaag is gepubliceerd: Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking (pdf, 10 MB).

Lees verder


Zo bestuur je een slimme stad

Future City Foundation, februari 2021

In de publicatie ‘Zo bestuur je een slimme stad’ onderzoeken we hoe politiek en openbaar bestuur veranderen. In de afgelopen 20 jaar zijn tal van bedrijfstakken radicaal veranderd als gevolg van de huidige industriële revolutie. Het is dus ook niet meer dan logisch dat de politiek gaat veranderen. De vraag is niet of, maar hoe dat gebeurt. Elke beslissing, ooit genomen, is een interpretatie van beschikbare feiten. Door digitalisering en technologisering zijn er nu zoveel feiten dat we het big data noemen. Politici moeten die data leren begrijpen en leren interpreteren. Zodat ze beslissingen nemen die ons niet alleen meer welzijn brengen, maar ook onze democratie versterken.


Lees de publicatie


Meldingsplicht voor Amsterdamse dataverzamelaars in de openbare ruimte

Gemeente Amsterdam, 27 januari 2021

Apparaten die data verzamelen in de openbare ruimte, zoals camera’s en sensoren, moeten vanaf 1 oktober 2021 worden gemeld bij de gemeente. Deze meldingsplicht gaat gelden voor alle professionele partijen, zoals bedrijven, overheden en (onderzoeks-)instellingen. Dat is het voornemen van het college van B en W. Het college wil als eerste gemeente in Nederland regelen dat Amsterdammers inzicht hebben hoe, waar en welke gegevens in de openbare ruimte over hen worden verzameld. De gemeente zal de meldingen bijhouden in een sensorregister.

Lees verder


Smart city moet democratisch zijn én bijdragen aan oplossen grote opgaven

51 partijen ondertekenen City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ op 3 december

Platform31, 3 december 2020

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om in te spelen op deze transitie, ondertekenen staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op donderdag 3 december 2020 de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Lees verder


Publieke waarden en de slimme stad

Platform31, 15 oktober 2020

Onlangs publiceerde het Rathenau Instituut het rapport Voeten in de aarde – Datagestuurde innovatie in de stad. Naar aanleiding van dit rapport en aansluitend op de masterclass Samen naar de slimme stad spraken wij met Linda Kool, onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut, over de borging van publieke waarden bij digitale innovatie in de stad. Denk bij publieke waarden aan privacy, maar ook aan autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsverhoudingen. Hoe staan die waarden in verhouding tot elkaar? Op welke manier zijn publieke waarden afhankelijk van elkaar? Waar zitten de grootste dillema’s tussen de waarden? En welke afwegingen maak je als gemeente bij het experimenteren met nieuwe datatoepassingen, bijvoorbeeld over open data?

Lees verder


De slimme stad

WODC, september 2020

Het themanummer van Justitiële verkenningen (nr 3) gaat over de slimme stad. Vragen die aan bod komen, zijn: welke middelen worden ingezet om steden ‘slimmer’ te maken? Hoe verhouden de kansen van slimme steden zich tot bedreigingen? Op welke manier kunnen stadsbewoners actief worden betrokken bij de slimme stad? Hoe kan de overheid zich optimaal verhouden tot de dominantie van techbedrijven? Welke machtseffecten treden er op bij de inzet van slimme technologieën? Moet er een recht op de smart city komen?

Lees verder


Slimme stad heeft veel voeten in aarde

Rathenau Instituut, september 2020

Op papier zien projecten voor een slimme stad er mooi uit, maar in de praktijk valt het niet mee om overheid, onderzoeksinstellingen, bedrijven en burgers op één lijn te houden. Dat blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Het instituut bestudeerde vier slimmestadprojecten in Eindhoven, voorloper op het gebied van digitalisering. De lessen uit de lichtstad zijn gepubliceerd in het rapport Voeten in de aarde – Datagestuurde innovatie in de stad.

Lees verder


Rijk en gemeenten moeten samen bouwen aan slimmere steden

G40, september 2020

Meer samenwerking tussen steden, oplossingen sneller opschalen en een gezamenlijke investeringsagenda met Rijk en provincie. Dat zijn de voornaamste conclusies uit het onderzoek onder de 40 grote steden naar slimme toepassingen en digitale technieken die zij toe passen bij het behalen van de overheidsdoelstellingen op gebied van wonen, klimaat, mobiliteit en energietransitie. Op donderdag 24 september overhandigde Wim Willems, wethouder gemeente Apeldoorn namens de G40 themagroep Smart Cities het adviesrapport Smart cities in de G40. Overzicht versnellers en knelpunten en advies (pdf) aan Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van het Stedennetwerk G40.

Lees verder


Podcast31 Data in de stad

Platform31, augustus 2020

Gemeenten beschikken over steeds meer data binnen het sociale, economische en fysieke domein. Dit soort data is enorm waardevol, want hiermee kun je bijvoorbeeld vraagstukken beter begrijpen en beleid gerichter opstellen of aanpassen. Daarmee kun je de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken. Maar hoe en waar begin je dan met data? En wat is ethisch verantwoord? In Podcast31 praten we over de mogelijkheden en moeilijkheden van datagestuurd werken.

Lees verder


Smart cities na corona: wat gaat er veranderen?

Innovation Origins, juni 2020

Of we nu teruggaan naar het leven zoals we gewend waren, of het ‘nieuwe normaal’ accepteren, de manier hoe we naar de wereld kijken is door corona veranderd. Welke lessen kunnen we uit de lockdown trekken? En heeft het onze kijk op technologie veranderd? Om op deze vragen een antwoord te krijgen organiseert Smart Cities innovation Space, een project van de Technische Universiteit Eindhoven samen met partners Brainport Smart District, Omines en Technobroker, een reeks lezingen. Hoe zien Smart Cities eruit na corona?

De eerste lezing op afstand ging het vooral om de ethische kaders. Hoe moet zo’n stad eruit zien? Wat willen we wel en vooral niet?

Lees verder


Shaping Europe’s digital future: Commission presents strategies for data and Artificial Intelligence

European Commission, February 2020

The European Commission unveils its ideas and actions for a digital transformation that works for all, reflecting the best of Europe: open, fair, diverse, democratic and confident. It presents a European society powered by digital solutions that put people first, opens up new opportunities for businesses, and boosts the development of trustworthy technology to foster an open and democratic society and a vibrant and sustainable economy. Digital is a key enabler to fighting climate change and achieving the green transition. The European data strategy and the policy options to ensure the human-centric development of Artificial Intelligence (AI) presented today are the first steps towards achieving these goals.

Lees verder


High Tech Binnenstad: de binnenstad beter in beeld

Platform31, april 2020

De bestaande papieren binnenstadmonitor is enigszins achterhaald. Daarom werd in het praktijkgerichte onderzoeksproject Hightech Binnenstad een nieuwe manier ontwikkeld om inzicht te krijgen in binnenstadbezoek en het effect van interventies. Onderzoekers van Saxion Hogeschool gebruikten verschillende datasets en meetinstrumenten om informatie over het functioneren van de binnenstad in kaart te brengen. Zij brachten de beschikbare data van pilotsteden Amersfoort, Deventer en Zwolle samen op een overzichtelijk digitaal dashboard. Dit dashboard biedt de mogelijkheid om interessante verbanden tussen de verschillende databronnen te verkennen.

Lees verder


Meer data-kennis nodig bij ruimtelijke vraagstukken

Eric Hol (Invisor), Tieme Goedendorp (Tau Omega), John Stor, Ludan Schmid (XpertiseWonen), november 2019

De komende decennia wordt Nederland in toenemende mate geconfronteerd met ruimtelijke vraagstukken van toenemende complexiteit. Hoe om te gaan met vergrijzing en demografische krimp? Hoe houden we de woningmarkt gezond? Hoe zorgen we dat de Randstad in beweging blijft? Dit zijn allen vraagstukken die enerzijds de kenmerken hebben van ‘Wicked Problems’; vraagstukken die gezien hun aard lastig oplosbaar zijn en waarbij niemand de doorzettingsmacht heeft om regie te voeren over de aanpak. Data-analyse helpt bij het aanpakken en oplossen van dit type vraagstukken, maar daarbij is het wel van belang om dit op een goede manier te doen. Een aantal misverstanden zit hier nog bij in de weg. We bespreken vijf misverstanden en geven daarna aan welke stappen nu nodig zijn.

Lees verder (pdf)


‘Gratis’ wonen in de slimme stad en ‘betalen’ met data

Platform31, november 2019

Data kunnen lucratief zijn, voor zowel gemeenten als bewoners. Aan het vergaren en gebruiken van data hangt wel een prijskaartje, waarschuwt Rosalie Koolhoven. De universitair docent IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen benadrukt welke ethische vragen er spelen bij living labs en smart cities.

Lees verder


5G in gebruik: de gemeente als aanjager én waakhond

Platform31, september 2019

In het Actieplan Digitale Connectiviteit (2018) is aangegeven hoe de rijksoverheid zich inzet om deze doelstellingen te bereiken, maar wat kunnen gemeenten en regio´s doen? Wat is hun rol in het verbeteren van digitale connectiviteit? We gaan in gesprek met Olha Bondarenko, strategisch adviseur innovatie en digitalisering bij de gemeente Eindhoven.

Lees verder


Zorgen Amsterdam over uitrol 5G

Stadszaken, september 2019

De gemeente Amsterdam wil graag dat het wetsvoorstel over de uitrol van 5G- wordt aangepast. Het wetsvoorstel brengt met zich mee dat er in de hoofdstad zo’n 10 extra zenders komen om burgers, bezoekers en bedrijven te voorzien van supersnel internet. Wethouder Touria Meliani schrijft in een brief aan minister Eric Wiebes van Economische zaken en Klimaat dat dit grote gevolgen heeft voor het straatbeeld en tot bezorgdheid over gezondheidsrisico’s leidt.

Lees verder


Nederlands recht niet klaar voor data-gedreven samenleving

Tilburg University, augustus 2019

Terwijl steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties gebruik maken van Big Data, biedt het Nederlands recht onvoldoende bescherming tegen de negatieve gevolgen daarvan. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Tilburg University. De onderzoekers concluderen dat Big Data projecten soms worden gestart zonder goed plan of evaluatie achteraf, dat delen van het Big Data proces ongereguleerd zijn en dat het soms onmogelijk is om belangrijke gevolgen van Big Data processen aan de rechter voor te leggen.

Lees verder


Data doorzien

Rathenau Instituut, juli 2019

Nederlandse provincies experimenteren volop met de inzet van data, algoritmen en nieuwe technologie. Digitalisering levert op verschillende vlakken nieuwe kennis op en stelt provincies in staat om burgers en maatschappelijke organisaties nauwer te betrekken bij het beleid op voor hen belangrijke thema’s. Het Rathenau Instituut beoogt met dit essay bij te dragen aan het denken over verantwoorde digitalisering.

Lees verder


Met je hoofd in The Cloud – Het ontwerpen van Smart Cities

Archined, juli 2019

Architecten ontwerpen steeds vaker slimme gebouwen en slimme steden. ‘Smart’ wordt dikwijls in één adem genoemd met technologie, innovatie, mobiliteit en duurzaamheid. Op zich niks mis mee, we willen allemaal energie besparen en snel van a naar b. Maar maakt digitale technologie onze steden en gebouwen écht beter? Wat is de impact van technologie op de openbare ruimte en op onze beleving van de stad? En welke rol spelen architecten en stedenbouwkundigen daarin? Lees het artikel van Do Janne Vermeulen, architect en medeoprichter van Team V Architectuur. Zij is de tweede Architect in Residence bij van Architectuurcentrum Amsterdam en verdiepte zich drie maanden lang in het thema ‘Smart Cities’.
Lees verder


Een goede start met data in de stad

Platform31, juli 2019

Platform31 ontwikkelde samen met het Centre for BOLD Cities het stappenplan Een goede start. In vier stappen laten we zien hoe je als gemeente dataprojecten opstart met oog voor kwaliteit en ethiek.

Lees verder


Sneller internet voor stad en platteland

Platform31, mei 2019

Het dagelijks leven is steeds moeilijker voor te stellen zonder internet. Marktpartijen zijn verantwoordelijk voor investeringen in de digitale infrastructuur. Maar zowel op het platteland als in de stad liggen sluitende businesscases niet direct voor de hand. Nauwere samenwerking tussen partijen uit de stad en op het platteland biedt perspectief.


Lees verderPionieren op het platteland – kleine gemeenten zetten in op data

Platform31, april 2019

Interview met Jeroen Weekers, gemeente Eersel, coördinator Rural Data Center

De wijdverbreide term ‘smart city’ impliceert dat digitale ontwikkelingen voorbehouden zijn aan steden. Onterecht, zo bewijzen de Kempengemeenten, vijf plattelandsgemeenten in Noord-Brabant. In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zetten deze gemeenten data in om de dienstverlening richting inwoners te verbeteren. Jeroen Weekers (25) is projectleider bij gemeente Eersel en coördinator van het eerste en enige Rural Data Center van Nederland.

Lees verder


‘Wij kijken naar de betekenis van digitalisering voor burgers in de slimme stad’

Erasmus Universiteit Rotterdam, april 2019

Interview met prof.dr. Liesbet van Zoonen, wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner en -bestuurder staat hierbij centraal. BOLD staat voor Big Open and Linked Data. Het Centre for BOLD Cities is in 2016 opgericht en heeft zichzelf op de kaart gezet met onder meer datawandelingen, de game Jouw Buurt – Jouw Data en doet onderzoek samen met het CBS en met de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Lees verder‘Algoritmes vervangen niet het stadsbestuur’

iBestuur, januari 2019

De grootste uitdaging voor de overheid op het vlak van big data, is voorkomen dat grote ondernemingen en technologieën het publieke belang kapen. “De overheidsrelevantie is heel erg groot”, zegt de Haagse wethouder Saskia Bruines. Zij voert het initiatief aan van de vijf grote steden om gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van het concept Smart City.

Lees verderGemeente Leiden werkt met data-analyses aan een smart society

Platform31, januari 2019

Voor het project Data in de stad sprak Janneke ten Kate met Hanny Zalme van de gemeente Leiden over hun Urban Data Center waarbij ze samen met het CBS het datagedreven werken binnen de gemeente willen professionaliseren.

Lees verder


Wat kan en mag met sensoren in de openbare ruimte?

Kadaster, november 2018

Camera’s, luchtkwaliteitsmeters, verkeerstellers, geluidsmeters. Van wie zijn sensoren? Wie mag en kan wat met de data? En moeten ze worden geregistreerd? Overal in de openbare ruimte vinden we sensoren. Van wie zijn ze, wie mag er wat mee, is registratie wenselijk en wat betekent dit alles voor de burger? Drie partijen bogen zich over deze vraag: de VNG, het ministerie van BZK en advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Daarbij kwam ook het prototype voor een openbaar sensorenregister ter sprake, dat gemeente Eindhoven en het Kadaster samen ontwikkelden.


Lees het artikel-Binnenkort verwacht… de digitale tweelingstad van Rotterdam

Platform31, november 2018

Vorige week sprak ik met Roland van der Heijden van de gemeente Rotterdam over het Platform31-project Data en de Stad. Hij vertelde mij dat de gemeente Rotterdam samen met partners werkt aan de ontwikkeling van een digitale driedimensionale evenknie van de havenstad.

Lees verderDatagedreven werken aan het verminderen van overlast

Platform31, september 2018

Net als op veel andere plaatsen in Nederland wordt ook in Zaanstreek-Waterland gewerkt aan het voorkomen van overlast in wijken en buurten. Voor het Datalab Zaanstreek-Waterland zou het vraagstuk van overlast de eerste test-case zijn. Heeft een datalab waarde voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en op welke wijze kan dat? Tom Pots en Erwin Smit vertellen over hun ervaringen.

Lees verder


G5 en VNG gaan samen voor Smart City Strategie

september 2018

De G5, bestaande uit Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven, nemen het voortouw in de digitale transitie. Dit doen ze samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De gezamenlijk uitvoering van de NL Smart City Strategie werd vorige week officieel bekrachtigd. Met de aanpak willen de G5 en de VNG de Smart City beweging verbreden naar andere gemeenten die hierop actief (willen) zijn. De gemeente Rotterdam neemt de leiding op het thema ‘duurzaamheid’.

Lees verder


Datawandelen door de slimme stad

Door Fadi Hirzalla (Erasmus Universiteit Rotterdam / Kenniswerkplaats Urban Big Data) en Liesbet van Zoonen (Erasmus Universiteit Rotterdam / Centre for BOLD Cities)

Een ouderwetse stadswandeling is misschien wel het beste middel om burgers en beleidsmakers te laten zien wat het betekent om in een datagedreven slimme stad te wonen.

Lees verder in Sociale Vraagstukken (september 2018)Urban Agenda: gemeente Eindhoven versterkt digitaal leiderschap

Digitalisering kan burgers en overheid helpen om maatschappelijke opgaven versneld aan te pakken. Maar waar te beginnen als je weet dat alles met alles samenhangt? De gemeente Eindhoven kiest ervoor om innovatie toe te passen in Europees verband, met als leidraad de Urban Agenda.

Lees verder in inGovernment (juni 2018, pp 21-23)‘Smart City’ Den Haag zet stappen

Den Haag heeft de afgelopen maanden ambitieuze stappen gezet op het gebied van Smart City. De samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek in het CBS Urban Data Center/Den Haag heeft als doel beschikbare data beter te gebruiken om effectiever beleid te
kunnen maken. De samenwerking met Eneco en Eurofiber in ‘Living Lab
Scheveningen’ richt zich op het experimenteren met Smart City dienstverlening in de openbare ruimte.

Lees verder in GOV magazine (pdf) (juni 2018, pp 30-32)

en de artikelen:


Technologie voor beter leven in de stad

Technologie voor beter leven in de stad: een dubbelinterview met Elphi Nelissen (TU Eindhoven) en Frans Vogelaar (Academy of Media Arts Cologne)

Lees verder in BPD Magazine (2018, pp 8-21)Slimme steden: het belang van data voor steden

Platform31, maart 2018

Technologie verandert zichtbaar en onzichtbaar onze steden: de manier waarop we leven en werken, onze leefomgeving inrichten en ons organiseren. Bij slimme steden komen digitalisering en verstedelijking samen. Met slimme technologie en gebruik van big data, maken we de stad aantrekkelijker, duurzamer
en leefbaarder. Lees het artikel van Janneke ten Kate en David Louwerse uit de publicatie De economische agenda voor stad en regio.

Lees het artikel Slimme steden: het belang van data voor steden (pdf)