Deel deze pagina via:


Smart Cities, naar een ‘smart urban delta’

29 januari 2015

Eind januari 2015 presenteerde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (directie ruimtelijke Ontwikkeling) een krant met daarin informatie over de resultaten van de door hen uitgevoerde beleidsverkenning Smart Cities.

De krant geeft een overzicht van de stand van zaken van deze beleidsverkenning en van wat er momenteel gaande is in de wereld van Smart Cities. Onder meer de oogst van het lerend netwerk NL Smart Cities, de eerste ronde praktijkcases van Atelier Stad en een studie naar mogelijke scenario’s passeren de revue. Ook geven een aantal experts hun visie op de ontwikkeling van Smart Cities in Nederland én Europa en worden Nederlandse initiatieven en toepassingen in beeld gebracht.

In 2015 zullen we, samen met steden, bedrijven en kennispartners, verder werken aan de onderwerpen die in de krant aan de orde komen. Ondermeer het verkennen van de ruimtelijke effecten van Smart City-ontwikkelingen op de langere termijn, de volgende ronde praktijkcases van Atelier Stad en het onderzoeken van de randvoorwaarden voor Smart City-ontwikkelingen staan komend jaar op onze agenda. Daarmee willen we onder andere input leveren aan de agenda van de nationale omgevingsvisie en ook al op kortere termijn bijdragen aan de Agenda Stad. De Innovatie-estafette, die tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 plaatsvindt en waar Smart Cities het centrale thema is, vormt het podium waarop we een aantal aansprekende resultaten voor een breder, internationaal voetlicht willen brengen.

We wensen u veel leesplezier!


Met vriendelijke groet,

Willemieke Hornis, projectleider Beleidsverkenning Smart Cities
Hans ten Hoeve, programmamanager Atelier Stad