Deel deze pagina via:


Publicaties

Data in de stad

Platform31 (2019)

Gemeenten beschikken over steeds meer data binnen het sociale, economische en fysieke domein. Dit soort data zijn enorm waardevol, want hiermee kun je vraagstukken beter duiden en begrijpen en beleid gerichter opstellen of aanpassen. Het magazine geeft antwoorden op vragen over het gebruik van data, biedt inspiratie en een stappenplan.

Lees de publicatie


Een slimme stad, zo doe je dat

Future City (2019)

In het boek is op initiatief van de Future City Foundation samen met 26 partners onderzocht hoe we de smart city moeten ontwerpen. Het netwerk neemt aan dat de stedenbouw en de producten die daaruit voortkomen radicaal veranderen. Net zoals dat gebeurde met andere bedrijfstakken. Ze willen begrijpen hoe dat gebeurt, welke kansen dat oplevert en welke risico’s er aan kleven. De resultaten van dat onderzoek staan in het boek.

Lees de publicatieNL Digitaal: Data Agenda Overheid

Ministerie van BZK (2019)

Data ten goede laten komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de overheid, mét aandacht voor de bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten van burgers. Dat is het doel van NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid.

De Data Agenda Overheid gaat over datagebruik in de samenleving en maakt werk van goed en verantwoord datagebruik door de overheid. Dataficering mag er nooit toe leiden dat de overheid individuele burgers en ondernemers uit het oog verliest.

Het ministerie van BZK werkt samen met de VNG en gemeenten aan nieuwe afspraken, regelgeving en andere oplossingen voor het hergebruik van data in de openbare ruimte.

Lees de publicatieSmart en leefbaar

Future City Foundation (2018)

In het boek Smart & Leefbaar gaan de auteurs – Heerd Jan Hoogeveen, Anita Nijboer, Jan-Willem Wesselink en Jos van Winkel – het debat aan over de slimme stad. Ze schrijven over wat er mogelijk is, en of dat dan wel wenselijk is. Over kaders die gesteld moeten worden. En waar deze dan kunnen komen. Ze schrijven niet voor waar de smart city aan moet voldoen, maar geven een handleiding tot visievorming.

Lees de publicatieSmart City? Graag. Maar dan wel met bewuste burgers!

Platform31 (2018)

Platform31 heeft een verkennend, inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het perspectief van gemeenten en inwoners op dataverzameling in de openbare ruimte. Aan de hand van vijf casestudies is verkend hoe gemeenten sensoren en data inzetten voor verschillende stedelijke vraagstukken.

Lees de publicatieSlimme steden: het belang van data voor steden

Platform31 (2018)

Technologie verandert zichtbaar en onzichtbaar onze steden: de manier waarop we leven en werken, onze leefomgeving inrichten en ons organiseren. Bij slimme steden komen digitalisering en verstedelijking samen. Met slimme technologie en gebruik van big data, maken we de stad aantrekkelijker, duurzamer
en leefbaarder. Lees het artikel van Janneke ten Kate en David Louwerse uit de publicatie De economische agenda voor stad en regio.

Lees het artikel Slimme steden: het belang van data voor steden (pdf)


Smart Cities in België

2018

Tweede stand van zaken over Smart Cities in België. De 589 Belgische gemeenten zijn bevraagd over hun perceptie van het fenomeen en hun strategieën en projecten op dat vlak. In 2017 peilde een eerste studie van het Instituut al naar de Smart City-dynamiek in onze Belgische gemeenten. Maar hoe zit het vandaag in België, precies een jaar na het eerste nationale kwantitatieve onderzoek? In deze nieuwe studie greep bijna een kwart van de Belgische gemeenten de kans om hun stem te laten horen. Hoewel het concept van de Smart Cities wereldwijd op zeer heterogene wijze gezien en begrepen wordt, toont deze studie aan dat de Belgische gemeenten zich het onderwerp steeds meer eigen maken en hun eigen recept hebben ontwikkeld, aangepast aan de uitdagingen van hun grondgebied. Deze studie beschrijft bovendien de nationale statistieken, maar werpt ook een blik op de gewestelijke en provinciale aspecten.

Lees de publicatie (pdf)


De Nederlandse Smartcity Strategie

2017

Op verzoek van minister-president Rutte hebben meer dan 40 vertegenwoordigers van steden, 60 medewerkers van 40 bedrijven en 30 wetenschappers in co-creatie een strategie geschreven hoe Nederland met de ontwikkelingen rond Smart Cities om dient te gaan. Een strategie vanuit de samenleving, vanuit de praktijk.
Dit rapport beschrijft het aanpakken van deze maatschappelijke opgave, verbindend en over sectoren heen, om de leefbaarheid voor bewoners in de stad te verbeteren en economische kansen te benutten.

Lees het rapport


De humane stad

2017

De wereld verandert aan een verschroeiend hard tempo. Dat levert een pak vragen op. Hoe gaan we wonen? Hoe ga ik mij verplaatsen? Hoe ga ik om met mijn digitale identiteit en de stroom aan data? Hoe belangrijk is mijn mening voor het beleid?

De Vrije Universiteit Brussel wil op deze vragengolf anticiperen en richtte de Poincarégroep op. De Poincarégroep, dat zijn verschillende academische experten uit verschillende domeinen mét een missie: oplossingen zoeken voor het samenlevingsvraagstuk. Resultaat: 30 concrete voorstellen voor de stad op mensenmaat.

Meer informatie


The road towards Smart Cities

2016


Gids van de Inter-American Development Bank. Levert een literatuuroverzicht over het thema slim stedelijk beheer en deelt best practices over hoe steden met succes kunnen migreren van traditioneel beheer naar slim beheer. Het doel van deze gids is om in een praktisch en uitgebreid overzicht de basis Smart City-concepten en -principes te presenteren, alsook de elementen die nodig zijn voor hun vorming. In de gids lees je hoe steden in verschillende delen van de wereld slimme technologie gebruiken om hun activiteiten en diensten aan de burgers te verbeteren.

Lees de publicatie (pdf)


Internationalisering

“Sinds begin 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Daarbij staat de Urban Agenda centraal, waarin het delen van best practices tussen steden, lidstaten en de Commissie wordt gestimuleerd. De verwachting is dat we hiermee de slimme stedelijke ontwikkeling in Europa bevorderen. Deze special gaat in op de kracht van onze Nederlandse steden in internationaal perspectief.

Lees verder