Vaste lasten als belemmering

Een groeiende groep huishoudens zit financieel klem. Het inkomen is gedaald, de vaste lasten gestegen of ze kregen te maken met andere zaken die van invloed zijn op het besteedbaar inkomen zoals de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie) en de stijging van vaste lasten zoals huur en zorgkosten. De stijging van de gemiddelde huur hangt samen met de invoering van het maximuminkomen voor een sociale huurwoning (Woningwet) en de schaarste in veel regio’s van voldoende betaalbare woningen. De stijging van de zorgkosten hangt samen met een optelsom van zorgconsumptie, verhoging premies en eigen risico.


Opgave voor gemeenten

Voorzien in oplossingen voor deze huishoudens zonder dat gemeenten inkomenspolitiek voeren.

Knoppen waar gemeenten en partners aan kunnen draaien

  • Streven naar een verbreding van de doelgroep van de collectieve zorgverzekering;
  • Met verhuurders en hypotheekverstrekkers in gesprek gaan om te faciliteren dat huurders en hypotheeknemers vaker een kamer mogen huren/verhuren. Organisaties zoals www.hospitaverhuur.nl bieden mensen ondersteuning bij zowel het vinden als verhuren van een kamer.

Informatie en communicatie

  • Actief tegengaan niet-gebruik huur- en zorgtoeslag;
  • Breng de de woonkostentoeslag actiever onder de aandacht van inwoners. Inwoners met een hoger inkomen weten vaak niet dat ze in aanmerking komen voor woonlastenondersteuning als hun inkomen plotseling daalt;
  • Voorzie inwoners van informatie om energielasten te beperken. De gemeente Utrecht heeft bijvoorbeeld een internetpagina waarop zowel huurders als hypotheeknemers tips kunnen vinden om hun energierekening te beperken. In Arnhem loopt het project www.energiebanknederland.nl dat huishoudens ondersteuning biedt om hun energierekening duurzaam te verlagen;
  • Spreek met de zorgverzekeraar die voorziet in de collectieve zorgverzekering af dat mensen mogen overstappen en zich aanvullend kunnen verzekeren zodra een driejarige schuldregeling met kwijtschelding start (minnelijk of wettelijk).
symbool-as-euro

Dilemma

• Matiging van woon- en zorgkosten voorkomt dat huishoudens door verdere stijgingen (verder) in problemen komen. De keerzijde is dat er dan voor de zorguitgaven compensatie vanuit rijksmiddelen nodig is en dat er op korte termijn grote ingrepen op de woningmarkt nodig zijn.