Toegang tot schuldhulpverlening

In de periode 2012-2015 verdubbelde de groep huishoudens met problematische schulden die geen contact heeft met schuldhulpverlening. Een schuldregeling met kwijtschelding is voor deze groep doorgaans noodzakelijk om op enig moment weer met een schone lei te beginnen.


Opgave voor gemeenten

Burgers met problematische schulden vroegtijdiger bereiken en de ondersteuning bieden die zij nodig hebben om aan een traject voor een schuldregeling met kwijtschelding te beginnen.

Knoppen waar gemeenten en partners aan kunnen draaien

  • Voorzien in praktische ondersteuning aan burgers zodat zij onder meer in kaart kunnen brengen wie hun schuldeisers zijn, welke bedragen er open staan en op welke inkomensondersteunende voorzieningen zij nog recht hebben. Als zij dit snel in beeld hebben, is de belangrijkste drempel om een schuldregeling te treffen geslecht;
  • Ketenpartners benaderen met het verzoek om cliënten met problematische schulden te motiveren om zich te melden voor schuldhulpverlening;
  • Eventuele categoriale weigeringsgronden in het lokale beleid (beleidsplan en/of beleidsregels) schrappen en in alle gevallen voorzien van een maatwerk analyse van de mogelijkheden. Dit is conform de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
  • Verzamelen van cijfermateriaal dat beter inzicht geeft in de omvang en ontwikkeling van de problematiek. Alleen dan kan gerichte inzet van voorlichting, vroegsignalering et cetera worden ingezet;
  • Voorzien in een vroegsignaleringsproject om schuldenaren op te zoeken op basis van signalen van schuldeisers. In Amsterdam voorziet het project Vroeg er op af! daar bijvoorbeeld in.

Informatie en communicatie

  • Opstarten/intensiveren van informatie-uitwisseling met belangrijke crediteuren zodat burgers met problematische schulden actief benaderd kunnen worden;
  • Er voor zorgen dat professionals die in een wijkteam mensen met financiële problemen ondersteunen, beschikken over de noodzakelijke kennis die nodig is om deze groep snel naar een schuldregeling of andere voorziening toe te leiden. In dit licht is het van belang dat er ook aandacht is voor de relatie laaggeletterdheid en armoede en schulden (www.lezenenschrijven.nl/feiten/armoedeschulden).

Lees ook:

symbool-toegang-tot-schuldhulpverlening

Dilemma

• Mensen wachten vaak veel te lang met een verzoek om schuldhulpverlening. Door meer informatie uit te wisselen, kunnen mensen met risicovolle schulden in een vroegtijdige fase bereikt worden. De keerzijde is wel dat de privacywetgeving die steeds strenger wordt om dit te realiseren moet gaan voorzien in een passende uitweg. Daarnaast moeten gemeenten die hierop inzetten ook bereid zijn de middelen vrij te maken om de grotere groep die dan om hulp zal vragen ook adequaat te helpen.