Bijzondere incassobevoegdheden

Een groeiende groep huishoudens zit financieel klem. Het inkomen is gedaald, de vaste lasten gestegen of ze kregen te maken met andere zaken die van invloed zijn op het besteedbaar inkomen zoals de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie) en de stijging van vaste lasten zoals huur en zorgkosten. De stijging van de gemiddelde huur hangt samen met de invoering van het maximuminkomen voor een sociale huurwoning (Woningwet) en de schaarste in veel regio’s van voldoende betaalbare woningen. De stijging van de zorgkosten hangt samen met een optelsom van zorgconsumptie, verhoging premies en eigen risico.


Opgave voor gemeenten

Voorkomen dat mensen door de incasso (van de Rijksoverheid) onder de beslagvrije voet uitkomen en als gevolg daarvan nieuwe schulden maken.

Knoppen waar gemeenten en partners aan kunnen draaien

  • Het aanbieden van een laagdrempelige voorziening aan burgers om te (laten) checken of zij na incasso’s en/of beslag wel het bedrag overhouden waar ze recht op hebben (een soort APK beslagvrije voet).

Informatie en communicatie

  • In voorlichting en communicatie burgers wijzen op het recht dat zij hebben om een minimaal bedrag per maand over te houden (de zoge¬naamde beslagvrije voet) en het gegeven dat veel burgers daar zonder dat ze het weten onder zakken;
  • Sociale professionals scholen om bij burgers met financiële problemen standaard te (laten) checken of zij per maand wel het geld krijgen waar zij recht op hebben;
  • Bijzondere incassobevoegdheden zoals de overheidsvordering alleen inzetten bij mensen die niet zijn geregistreerd in het beslagregister.
symbool-bijzondere-incassobevoegdheden

Dilemma

• Als alle sociale professionals standaard ook aandacht besteden aan de vraag of de mensen waar zij mee werken wel voldoende geld overhouden worden veel situaties opgespoord waarin nieuwe schulden door het te lage inkomen onvermijdelijk zijn. De keerzijde van deze inzet is dat dit van sociale professionals een flinke kennisinvestering vraagt waarvoor geldt dat het maar de vraag is of die in het licht van hun andere verantwoordelijkheden reëel is.