Onderzoek (2019-2016)

T-aanpak Schuldenbewind. Evaluatie pilot Rechtbank Zeeland – West-Brabant – gemeente Tilburg

de Rechtspraak – gemeente Tilburg, december 2019

Sinds maart 2018 werken de gemeente Tilburg (team Schuldhulpverlening, SHV), de rechtbank Zeeland-West-Brabant (ZWB) en bewindvoerders nauw samen in de pilot T-aanpak Beschermingsbewind. Het doel van de pilot is om de inwoner met schulden die een aanvraag voor onderbewindstelling doet,
de best passende ondersteuning te bieden. Dit rapport de resultaten en ervaringen.

Lees verder (pdf)


MoneyWays op het MBO

Verwey-Jonker Instituut – Nibud onderzoek, december 2019

Veel jongeren zijn rond hun 18e financieel kwetsbaar en dreigen dan in de schulden te geraken. Het peer-to-peer lesprogramma MoneyWays zet zich in om armoede en financiële problemen onder jongeren bespreekbaar te maken. Onderzoek naar de effecten en de ervaringen van deze peer-to-peer benadering.

Lees verder


Armoede en sociale uitsluiting 2019

CBS, november 2019

In 2018 had 7,9 procent van de Nederlandse huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Daarmee bleef het armoederisico voor het derde jaar op rij onveranderd. Voor het eerst sinds het einde van de economische crisis is het aandeel huishoudens met een langdurig armoederisico niet verder gestegen. In 2018 moest, net als in 2017, 3,3 procent van de huishoudens het al ten minste vier jaar stellen met een laag inkomen. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2019. Van de bijna 7,4 miljoen huishoudens in 2018 hadden er 584 duizend een inkomen onder de lage-inkomensgrens, waarvan 232 duizend al ten minste vier jaar achtereen.

Lees verder


Eindevaluatie van de Participatiewet

SCP, november 2019

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werking van de Participatiewet geëvalueerd.

Hoe werkt deze wet nu in de praktijk? Komen mensen die voorheen in aanmerking zouden komen voor de Wajong of de Wsw vaker aan een baan? En als zij werk vinden, is het dan vaker bij een reguliere werkgever? Zijn ze minder vaak afhankelijk van een uitkering? En hoe ervaren de mensen uit de doelgroep, maar ook de werkgevers en de gemeenten de werking van de Participatiewet? Beantwoording van deze vragen is belangrijk om inzicht te krijgen in hoe het mensen met een beperking of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt vergaat, hoe deze mensen het best ondersteund kunnen worden en wat de betekenis is van de veranderende verzorgingsstaat.

Lees verder


IBO Toeslagen deelonderzoek 1

Ministerie van Financiën, november 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt deelrapport 1 van het aangekondigde Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar het stelsel van toeslagen naar de Tweede Kamer.

Lees verder


“Ik voel mij minder alleen en mijn kinderen kunnen nu meedoen”

Verwey-Jonker Instituut, oktober 2019

Kansfonds ondersteunde in het programma ‘Opgroeien in Armoede’ (2014-2019) 54 projecten in Nederland die zich richten op gezinnen in armoede. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma en presenteert in dit rapport de resultaten van het onderzoek.

Lees verder


Kansen voor kinderen: een postcodetombola?

Save the Children | Defence for Children, oktober 2019

Het maakt uit waar in Nederland je woont als je te maken hebt met armoede onder kinderen.

Dit blijkt uit onderzoek dat Save the Children samen met Defence for Children uitvoerde. De vergoedingen voor kinderen uit een armoedemilieu verschillen sterk per gemeente. Soms zijn die verschillen zelfs groter dan 500 euro per vergoeding. Ook de lage-inkomensgrens stelt iedere gemeente anders vast. Dit zorgt voor kansongelijkheid en voor een nog kwetsbaardere positie van kinderen in armoede. In dit rapport een analyse van de armoede-aanpak per gemeente.

Lees verder


“Ik voel mij minder alleen en mijn kinderen kunnen nu meedoen”

-

Verwey Jonker | oktober 2019

Kansfonds ondersteunde in het programma “Opgroeien in Armoede” (2014-2019) 54 projecten in Nederland die zich richten op gezinnen in armoede. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma en presenteert in dit rapport de resultaten van het onderzoek.

Lees verder-


Veel uitval bij start schuldhulpverlening door emoties

Schouders Eronder | september 2019

Adviesbureau Purpose vroegcirca 50 burgers in Den Haag, Rotterdam, Almere, Breda, Goeree-Overflakkee en Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR organisatie) hoe ze de stabilisatiefase hebben ervaren. Daarnaast heeft het bureau bij deelnemende gemeenten meegelopen, cijfers opgevraagd en vergelijkbaar gemaakt.

Lees verder


Kinderarmoede in kaart

Divosa, BMC en Stimulansz | september 2019

Bijna 300.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Gemeenten ondersteunen de gezinnen van deze kinderen. Om gemeenten te helpen bij het verbeteren van hun armoedebeleid is de benchmark Armoede & Schulden ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten hun resultaten meten en vergelijken. De benchmarkcijfers over kindermoede en wat gemeenten daaraan uitgeven zijn nu in kaart gebracht.

Lees verderMechanismen van en interventies bij intergenerationele armoede: Een literatuuronderzoek

Universiteit Groningen, februari 2019

Dit rapport deelt belangrijke bevindingen op verschillende mechanismen in aanhoudende armoede om daarmee gedachten te prikkelen over wat nog meer bereikt kan worden. Ook maakt het inzichtelijk welke aandachtspunten er moeten zijn bij beleid en interventie.

Lees verder


Marginale druk: op het randje van de mogelijkheden

Ministeries van Financiën en SZW, september 2019

De marginale druk is het deel van de stijging van het bruto inkomen dat niet resulteert in een toename van het besteedbare inkomen. Dit onderzoek analyseert de marginale druk en schetst beleidsopties om deze gericht te verlagen.

Lees verder


Veel uitval bij start schuldhulpverlening door emoties

Schouders Eronder| Purpose, september 2019

Angst, schaamte, moedeloosheid. De vereiste gang naar het gemeentehuis. De verplichting om je administratie compleet te hebben. Dit zijn redenen voor de forse uitval tijdens de eerste fase van schuldhulpverlening, ook wel de ‘stabilisatiefase’ genoemd.
Voor gemeenten en schuldhulpverleners is het een gouden kans om juist vanaf het eerste contact goed in te spelen op klantbeleving en emoties. Toch vallen er nog steeds veel mensen af. Adviesbureau Purpose vroeg daarom circa 50 burgers in Den Haag, Rotterdam, Almere, Breda, Goeree-Overflakkee en Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR organisatie) hoe ze de stabilisatiefase hebben ervaren.

Lees verder


Hoe gaan mensen om met hoge woonlasten & Inkomenscriteria voor huurders

Nibud, september 2019

In twee rapporten maakt Nibud inzichtelijk in hoeverre de woonlasten van invloed zijn op de (financiële) positie van mensen met een laag inkomen én de gevolgen hiervan.

Lees verder (Hoe gaan mensen om met hoge woonlasten)

Lees verder (Inkomenscriteria voor huurders)

Armoede in kaart 2019

SCP, september 2019

Armoede in kaart 2019 is de derde editie van de SCP-reeks over armoede. Iedere ‘pagina’ geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland? Welke groepen lopen het meeste risico op armoede? En hoeveel komt een arm huishouden tekort? Extra in deze editie is de informatie over het aantal armen per gemeente in Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit 2017.

Lees verder


Zorgen over geld? Praten helpt!

Schulden en incasso, augustus 2019

Deze handreiking beschrijft de signalen van geldzorgen en hoe je deze bespreekbaar maakt door praktische voorbeelden. Na de algemene hoofdstukken zijn signalen per doelgroep beschreven. Deze zijn ook los bruikbaar.

Lees verder

Onderzoek Bewind in eigen hand

Kennispunt Twente heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van bewind in eigen hand op basis van ervaringen van gemeenten elders in het land. Kennispunt Twente voerde diepte-interviews uit met drie gemeenten die (in pilotvorm) bewindvoering in huis organiseren en drie gemeenten die hier juist niet voor gekozen hebben. Het leverde een divers beeld op van manieren waarop bewindvoering in eigen hand vorm kan krijgen met achterliggende beweegredenen. Daarnaast kwamen alternatieve mogelijkheden aan bod om als gemeente invloed uit te oefenen op de kwaliteit en/of kosten van bewind.

Lees verder (pdf)


Verbeteropties Gemeentepolis

CPB, augustus 2019

De gemeentepolis staat onder druk, terwijl het een waardevol instrument kan zijn voor een integrale aanpak van armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen. Deze publicatie geeft enkele verbeteropties voor Rijk en lokale overheid.

Lees verder

Wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is

Divosa, juli 2019

In deze publicatie schetst Divosa haar analyse van de problemen rondom bestaanszekerheid in Nederland en denkrichtingen voor een samenhangende aanpak voor de oplossing daarvan

Lees verder
Afbouwen toeslagen leidt niet tot pieken in de inkomens- en vermogensverdeling


CPB, juni 2019

Mensen doen geen moeite om hun inkomen of vermogen laag te houden om in aanmerking te komen voor toeslagen. Door de inkomensafhankelijkheid van de toeslagen stijgt de effectieve marginale belastingdruk. Bij de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen waar een toeslag ineens vervalt, neemt het besteedbaar inkomen van sommige huishoudens zelfs af wanneer hun bruto inkomen of vermogen stijgt. De theorie voorspelt dat deze huishoudens hierop reageren door hun inkomen of vermogen te verlagen tot net onder deze grenzen, bijvoorbeeld door minder te werken. Het CPB vindt echter geen bewijs voor pieken vlak onder deze grenzen in de inkomens- en vermogensverdeling.

Lees verder


Let’s Make Education a Way Out of Poverty!


EAPN, juni 2019

Het European Anti-Poverty Network (EAPN) organiseerde een bijeenkomst met als thema ‘Armoede en toegang tot educatie’. In dit rapport staan de uitkomsten van deze Europese bijeenkomst met concrete adviezen voor beleidsmakers

Lees verder (pdf)


Checklist verzoekschrift WSNP voor schuldhulpverleners


Schouders Eronder, juni 2019

Een rechter heeft maar kort de tijd, ongeveer 15 minuten, om een verzoekschrift WSNP te beoordelen. Met deze checklist zorg je dat de stukken voor toelating tot schuldsanering compleet zijn.

Lees verder


Factsheet Geld en relatie


NIBUD, juni 2019

Een kwart van de Nederlandse stellen ruziet over geld. De onenigheid tussen de partners gaat over de manier waarop zij met hun geld omgaan. De meeste meningsverschillen gaan over bezuinigen. Als mensen moeite hebben met rondkomen, betalingsproblemen hebben of geldzaken lastig vinden, is geld vaker de oorzaak van verdeeldheid. Dit blijkt uit het Nibud-rapport Geld en relatie 2019.

Lees verderToeslagen terugbetalen


Algemene Rekenkamer, juni 2019

Jaarlijks ontvangen 6 miljoen huishoudens toeslagen. Wie te veel ontvangt, moet dit terugbetalen. Dat leidt miljoenen keren per jaar tot terugvorderingen. Het kabinet wil dat aantal terugvorderingen en de hoogte ervan verlagen. De Algemene Rekenkamer onderzocht of dit beleid, dat in 2012 is ingevoerd, werkt

Lees verder

Lees ook: Huishoudens met kinderen kampen vaker en langer met toeslagschuldenAansluiting gezocht!


Berenschot, mei 2019

Eén van de maatregelen en acties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om problematische schulden terug te dringen, was een verkenning van de doorstroming vanuit het minnelijke naar het wettelijke traject om te bezien of verbetering mogelijk is. Berenschot onderzocht de werking van het huidige stelsel en signaleerde een aantal knelpunten.

Lees verderFactsheet Parttime werk in de bijstand

Divosa, mei 2019

Bijstandsgerechtigden die parttime werken en hiermee niet voldoende inkomsten genereren, kunnen deze verdiensten laten aanvullen tot bijstandsniveau. Van de bijstandsgerechtigden heeft 8,3% een parttime baan. Zij verdienen met deze parttime baan over het algemeen 489 euro per maand. Dat blijkt uit een analyse van Divosa Benchmarkgegevens uit 2016 en 2017. Ten opzichte van de vorige meting over 2013 en 2014 is het aantal parttime werkenden gedaald (dat was toen 8,9%). Zij hebben over het algemeen ook minder verdiend (498 euro per maand).

Lees verder


Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren

Regioplan, april 2019

Zwerfjongeren met schulden bevinden zich in een ingewikkelde en kwetsbare positie. Overheidsinstanties willen schulden graag maatschappelijk verantwoord incasseren. Om de overheidsincasso bij zwerfjongeren te verbeteren, signaleert Regioplan – naast mogelijkheden – een aantal knelpunten. Voor (schuld)hulpverleners is er een wegwijzer die voor de onderzochte vijf overheidsinstellingen laat zien hoe het incassotraject loopt en welke maatwerkmogelijkheden er zijn. Rapport in opdracht van ministerie van SZW.

Lees verder en het rapport (pdf)Geldzaken in de praktijk 2018-2019


Nibud, april 2019

Met dit onderzoek wil het Nibud inzicht krijgen in hoe Nederlanders anno 2018 hun geldzaken in de praktijk organiseren en hoe dit zich de afgelopen 15 jaar heeft ontwikkeld; welke groepen Nederlanders meer en minder financieel redzaam gedrag vertonen.

Lees verder


Vroegsignalering, draaiboek voor een maatschappelijke businesscase


Schouders Eronder, februari 2019

Hoeveel moet je als gemeente investeren in vroegsignalering van schulden, en wat levert het je uiteindelijk op? Yvet Bommeljé en Hans van Alebeek hebben in opdracht van Schouders Eronder een draaiboek gemaakt waarmee je een businesscase kunt opstellen voor vroegsignalering van schulden.

Het draaiboek voor het maken van een businesscase helpt je bij het opstellen van een onderbouwd plan van aanpak voor vroegsignalering.

Lees verder


Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen


Panteia, januari 2019

Onderzoek van onderzoeksbureau Panteia naar de manier waarop in een aantal Europese landen wordt omgegaan met de (dwang)incasso van schulden. Doel is om de toepasbaarheid ervan voor Nederland in kaart te brengen.

Lees verder


Amsterdamse Armoedemonitor 2017

Gemeente Amsterdam, december 2018

In 2016 behoorde 18% van de Amsterdamse huishoudens tot de minima: zij hebben een huishoudinkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en een vermogen tot de grens voor de bijstand. Dit blijkt uit de nieuwe editie van de armoedemonitor, gebaseerd op nieuwe inkomensgegevens van het CBS.

Lees verder (pdf)


Schulden en Werk. Bijstandsgerechtigden met schulden


Panteia, december 2018

De omvang van de schuldenproblematiek onder bijstandsgerechtigden is tussen 2010 en 2015 amper verandert, concludeert Painteia in het onderzoek ‘Schulden en Werk. Bijstandsgerechtigden met schulden’. In het onderzoek ook is er onderzocht op welke manier deze doelgroep geholpen kan worden zodat hun schulden de deelname aan de arbeidsmarkt niet in de weg zit. Hierbij wordt stilgestaan bij tools die lokale overheden of uitvoeringsorganisaties kunnen inzetten.

Lees verder


Verkenning naar eenduidige indicatoren kinderarmoede


CPB-SCP-CBS, november 2018

Het kabinet heeft het CPB, het SCP en het CBS verzocht om gezamenlijk te onderzoeken of het mogelijk is tot eenduidige armoede-indicatoren te komen die bruikbaar zijn voor een eventuele reductiedoelstelling voor armoede onder kinderen.
Het ministerie van SZW heeft hierbij de volgende formele onderzoeksvraag gedefinieerd: Is het mogelijk om (een) samenhangende, eenduidige, meetbare indicator(en) te maken die inzicht geeft/geven in de verschillende facetten van kinderen in armoede? Wat zijn de voors en tegens van deze indicator(en)?

Lees verder


Geld en Geweld, armoede en schulden in afhankelijkheidsrelatie

Fier, november 2018

Veel slachtoffers van geweld kampen met financiële problemen. En hulpverleners weten vaak niet wat te doen aan deze problematiek. Dit blijkt uit onderzoek van Fier. Fier deed ruim anderhalf jaar onderzoek naar dit thema en lanceerde het boek Geld en Geweld, armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties. Dit boek biedt hulpverleners inzicht in de wisselwerking tussen geld en geweld, en handvatten om financiële problemen van hun cliënten te signaleren en bespreekbaar te maken.

Lees verderNaar een breder schuldregelingspalet

SUNN en NVVK, oktober 2018

Onderzoek naar het nut van een eventueel nieuw op te richten Schuldenborgfonds. Om dat te kunnen beoordelen hebben onderzoekers de bestaande toepassing van het instrument saneringskrediet nader onderzocht.

Lees verderAls werk weinig opbrengt

SCP, oktober 2018

Hoewel betaalde arbeid in het beleid vaak als remedie tegen armoede wordt gezien, blijkt keer op keer dat een aanzienlijk deel van de armen werk heeft. Deze studie verkent de achtergronden van het hardnekkige probleem van de working poor. Er zijn drie paden waarlangs zelfstandigen en mensen in loondienst arm kunnen worden: te weinig gewerkte uren, te lage verdiensten per uur en hoge lasten. Die paden worden theoretisch gestuurd door de maatschappelijke omstandigheden en door de formele en informele spelregels die in de samenleving gelden (wetten en regelingen, onderlinge gedragsverwachtingen). Vanuit dit perspectief brengt het empirische deel van de studie ‘werkende armoede’ op drie niveaus in kaart: nationaal, gemeentelijk en landenvergelijkend. Dit mondt uit in enkele overwegingen bij het landelijke en lokale beleid.

Lees verder

Lees ook de reactie van Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark en de Beantwoording Kamervragen over toename werkende armen (SZW, 8 november 2018).


Leidraad Vroegsignalering schulden

NVVK, september 2018

Gemeenten zien vroegsignalering van schulden steeds vaker als een belangrijk onderdeel van de schuldhulpverlening en gaan hiermee aan de slag. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er namelijk meer mogelijkheden om deze mensen hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich kunnen ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Reden voor de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, om de herziene Leidraad Vroegsignalering Schulden te presenteren.

Leidraad Vroegsignalering schulden (pdf)


Poverty Watch 2018

European Anti Poverty Network Nederland, september 2018

Poverty Watch 2018, is een initiatief van de European Union Social Inclusion Group dat verleden jaar is gestart en waarbij ze ieder nationaal netwerk van het European Anti Poverty Netwerk (EAPN) vragen een overzicht te geven wat er sinds de vorige Watch op sociaal gebied gebeurd is.

EAPN Nederland constateert dat sinds het aantreden van het nieuwe kabinet er niet echt veel nieuwe initiatieven zijn gestart die de armoede verminderen, de kans op armoede helpen tegen te gaan of waardoor de minimuminkomens echt stijgen.

Poverty Watch 2018 (pdf, 4 MB)


Een open deur? Het vervolg

de Nationale Ombudsman, september 2018

Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen onvoldoende en te weinig op papier. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ziet in zijn onderzoek Een open deur? Het vervolg (pdf) dat gemeenten de schuldhulpverlening verbeteren, maar heeft toch nog zorgen over de toegang daartoe. ‘Het moet sneller en beter. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat schulden, zeker voor gezinnen met kinderen, schadelijk zijn. Gemeenten moeten zich dat aantrekken.’

Samenvatting (pdf)


Werking Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Besluit kwaliteitseisen cbm en Regeling beloning cbm


WODC, september 2018

Het Burgerlijk Wetboek bevat een drietal beschermingsmaatregelen waarmee kwetsbare volwassenen die niet goed in staat zijn voor zichzelf op te komen, kunnen worden beschermd. Het betreft de benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger die hun belangen behartigt: curatele, beschermingsbewind en mentorschap. De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (Stb. 2013, 414) bevat aanvullingen en wijzigingen van de regels omtrent deze beschermingsmaatregelen.
De centrale probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd:

  • In hoeverre zijn de doelen van de Wet cbm – voldoende toegang en adequate bescherming voor mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn – gerealiseerd?
  • Zijn de kwaliteitseisen voor professionele vertegenwoordigers doeltreffend?
  • Is de geïntroduceerde beloningssystematiek doeltreffen?

Lees het rapport


LVB, schulden en werk

juli 2018

Verkenning, actieplan en achtergrondstudie van de ondersteuningsbehoefte van mensen met een licht verstandelijke beperking bij de aanpak van financiële problemen ter bevordering van hun arbeidsmarktparticipatie.

Welke ondersteuning hebben mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) nodig om te voorkomen dat schulden hun re-integratie en/of arbeidsparticipatie in de weg staan?

Op basis van interviews met de doelgroep, rondetafelgesprekken met stakeholders, ervaringsdeskundigen en professionals, en literatuurstudie naar bestaande interventies hebben onderzoekers van de hogescholen van Utrecht en Leiden, SBCM en MEE deze vraag beantwoord.

Verkenning (pdf)
Actieplan (pdf)
Achtergrondstudie (pdf)


Knellende schuldenwetgeving

juni 2018

Op grond van eerdere rapporten, aanvullende interviews met specialisten en oproepen tot het melden van knelpunten op LinkedIn en Twitter, kwamen de onderzoekers tot vijftig verbetervoorstellen. Soms zijn die overkoepelend: “Ontwikkel een eenduidig kader over hoe schuldhulpverlening van goede kwaliteit eruit ziet. Gemeenten kunnen dan hun eigen uitvoering daarmee vergelijken en er komt een landelijk beeld van de gemiddelde kwaliteit.” Soms gaat het om aanvullende wetgeving. Bijvoorbeeld in het geval dat een schuldregeling strandt omdat een van de schuldeisers weigert mee te werken en daarmee het hele traject blokkeert.

Lees het rapport (pdf)

Zie ook: Kamerbrief in reactie op het rapport ‘Knellende schuldenwetgeving’ (ministerie van SZW, 21 december 2018) waarin de minister reageert op de 50 afzonderlijke aanbevelingen.


Eindrapport effecten bijzondere incassobevoegdheden en overheidspreferenties

juni 2018

Uit het rapport komt onder meer naar voren dat bijzondere incassobevoegdheden een preventieve functie hebben en in het algemeen een aansporing zijn om te betalen (nog voordat ze daadwerkelijk worden ingezet). Anderzijds geeft het onderzoek het signaal dat een bijzondere incassobevoegdheid vaak wordt ingezet bij mensen die zich in een problematische schuldsituatie bevinden. Ook kunnen bijzondere incassobevoegdheden een belemmering zijn voor schuldhulpverlening en tot een lager incassorendement bij private schuldeisers leiden.

Lees het rapport


Rapportage onderzoek zwerfjongeren en schulden

juni 2018

In dit onderzoek (Labyrinth Onderzoek & Advies i.s.m. Slim Beleid en in opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW) wordt op basis van interviews en enquêtes onder professionals en zwerfjongeren zelf een beeld geschetst van de kenmerken en achtergronden van de groep zwerfjongeren, zowel wat betreft schuldenproblematiek als wat betreft de situatie met betrekking tot werk of opleiding. Onderzoekers schetsen knelpunten en belemmeringen die zich voordoen bij toeleiding naar werk of opleiding en beschrijven inspirerende praktijkvoorbeelden voor het vergroten van de participatie van deze groep op de arbeidsmarkt en het onderwijs. Tot slot benoemen zij oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan verbetering van toeleiding van zwerfjongeren met schulden naar werk of opleiding.

Lees verder


Aan de slag met armoede en schulden

april 2018

Er zijn zo veel aanpakken van armoede en schulden, welke werkt nu echt? Op die praktische vraag zocht Movisie-adviseur Christine Kuiper een antwoord. Ze schreef een actieplan voor gemeenten en wijkteams: Aan de slag met armoede en schulden.

Lees verder


Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid

april 2018

Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers in opdracht van stichting Lezen & Schrijven blijkt dat laaggeletterden jaarlijks €572 miljoen aan inkomsten mislopen. In de huidige Nederlandse kenniseconomie raakt het onvermogen om niet goed te kunnen lezen, schrijven en/of rekenen direct aan de welvaart van mensen. Dit resulteert in minder inkomsten uit werk en hogere zorgkosten voor laaggeletterden. Volgens de meest recente berekening bedragen de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid €1,13 miljard per jaar.

Lees verder (pdf)


Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren

april 2018

Gemeenten willen meer grip op de instroom van mensen onder beschermingsbewind. Hierbij staat de vraag centraal of beschermingsbewind in alle gevallen wel écht noodzakelijk is of dat er een andere wijze van ondersteuning mogelijk is, die beter aansluit bij de situatie en vaardigheden van de inwoner met financiële problemen. Hulpverleners in het sociaal domein komen mensen met financiële problemen op veel plekken tegen en moeten dan zelf een eerste afweging maken: waar ga ik deze inwoner naar doorverwijzen? Lastig is dat zij vaak onvoldoende specifieke kennis hebben over schuldenproblematiek. Hoe kunnen zij dan toch goed doorverwijzen? Platform31 voerde in dit kader een onderzoek uit naar de passende ondersteuning van financieel kwetsbaren uit en ontwikkelde een quickscan Beschermingsbewind (pdf) voor sociaal werkers en doorverwijzende partijen.

Lees verder


Cliënt van de rekening

maart 2018

Federatie Opvang heeft een e-magazine uitgebracht met verhalen van mensen in de maatschappelijke opvang die kampen met schulden. Ook schuldhulpprofessionals en externe deskundigen komen aan het woord. Zij laten zien waarom het moeilijk is voor mensen in de opvang om hun schulden aan te pakken.

Lees verder


Klantreis problematische schulden

maart 2018

Movisie ontwikkelde een klantreis voor sociale professionals om problematische schulden te herkennen en op te lossen.
Movisie ontwikkelde deze klantreis samen met Ricco de Goede, die als sociaal werker in Utrecht jarenlange ervaring heeft in het begeleiden van cliënten met problematische schulden en nu werkzaam is als zelfstandig trainer en adviseur voor gemeenten.

Lees verder
Vroegsignalering Schulden Lessen uit de Praktijk

maart 2018

In de handreiking Vroegsignalering Lessen uit de Praktijk, geschreven in opdracht Schouders Eronder, geven de auteurs, Yvette Bommeljé en Hans van Alebeek, 10 aanbevelingen voor gemeenten die aan de slag willen met vroegsignalering

Lees verder (pdf)
Samenwerken bij instroom in beschermingsbewind

februari 2018

Het aantal mensen onder beschermingsbewind is de afgelopen jaren sterk gestegen. Beleidsmakers, bewindvoerders, rechtbanken en hulpverleners zijn op zoek naar manieren om de best passende hulp te bieden aan deze financieel kwetsbare doelgroep, onder het motto: beschermingsbewind als het nodig is, lichtere vormen van ondersteuning als het kan. Platform31 draagt hieraan bij met drie publicaties en een afwegingskader. Het eerste rapport en de handreiking zijn nu verschenen.

Lees verderToegankelijkheid schuldhulpverlening 2017

februari 2018

In 2016 deed de Inspectie SZW onderzoek naar de toegankelijkheid van schuldhulpverlening. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de staatssecretaris besloten om een vinger aan de pols te houden. Zij heeft de Inspectie SZW verzocht om in 2017 een vervolgonderzoek uit te voeren naar de mate waarin gemeenten bij een verzoek om toegang tot schuldhulpverlening de hulpvragen toetsen aan de individuele omstandigheden en het al dan niet weigeren van categorieën hulpvragers.

Lees verderFinanciële veerkracht op de oude dag


januari 2018

Voor de tweede keer heeft de Universiteit Maastricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van pensioencommunicatie en keuzegedrag op een rij gezet. Dit levert interessante nieuwe inzichten op zoals bijvoorbeeld dat het gebruik van reminders mensen aanzet om meer te sparen.

Lees verder (pdf)

Zie ook de eerste editie in deze reeks (pdf)


Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening


januari 2018

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. In zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten.

Lees verder


Armoede en sociale uitsluiting 2018


januari 2018

Deze publicatie doet verslag van de recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland. Eens in de twee jaar verzorgt het CBS op verzoek van SZW een uitgebreide rapportage over de ontwikkelingen in het armoederisico van huishoudens en personen in Nederland. Het risico op armoede wordt afgebakend aan de hand van de lage-inkomensgrens van het CBS. Het armoederisico wordt ook bezien in relatie tot sociale factoren zoals meedoen in de samenleving, gezondheid, de woonsituatie en slachtoffer- en daderschap van criminaliteit. Daarmee plaatst het CBS de armoedeproblematiek in een breed maatschappelijk perspectief.

Lees verder

Lees ook: Langdurige armoede verder toegenomen in 2016


Interviewreeks Armoede en Gezondheid


december 2017

In deze interviewreeks deelt Platform31 de resultaten en inzichten uit de lopende leerkring Armoede en Gezondheid. Elke keer staat een lokaal project centraal.

Lees verder


Handreiking Aanpak kinderarmoede

december 2017

Om gemeenten te ondersteunen om kinderarmoede effectief te bestrijden organiseerde Divosa in de zomer van 2017 drie inspiratiesessies. Daarin zijn verbindingen gelegd tussen de gemeentelijke praktijk, de wetenschap en de vier samenwerkende organisaties. Daarnaast heeft Divosa op congressen drie workshops over dit thema georganiseerd. De handreiking Aanpak kinderarmoede bevat de uitkomsten van al die bijeenkomsten

Lees verderAlle kinderen kansrijk

december 2017

De Kinderombudsman vraagt in het rapport Alle kinderen kansrijk aandacht voor de groep van 378.000 kinderen die opgroeien in armoede. Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben.

Lees verder (pdf)

Lees de samenvatting (pdf)Armoedebeleid en de impact op kinderen

november 2017

Wat is het effect van armoedebeleid op de Amsterdammer? In het rapport concludeert Rekenkamer Amsterdam dat de kindregelingen positieve effecten hebben op kinderen. De Scholierenvergoeding in combinatie met de Stadspas laat een positief effect zien op de schoolprestaties van leerlingen. De Rekenkamer is kritisch zijn op de toegevoegde waarde van de PC-regeling. Ook ziet de Rekenkamer rond het diplomazwemmen voor minimakinderen enkele knelpunten. Verder de constatering dat door gebrek aan regie en overzicht er, zonder dat men zich er voldoende van bewust was, veel minder extra geld bij de minima terecht is gekomen dan in het coalitieakkoord werd beoogd. De Rekenkamer doet 7 aanbevelingen, gericht op het vergroten van de impact, het verbeteren van de grip op het armoedebeleid en op het meten van effecten bij grote beleidsveranderingen. Het Amsterdamse college neemt vijf van de zeven aanbevelingen over.

Lees verder

Lees ook: ‘Armoedemonitor is een spiegel voor de stad’ (gemeente Amsterdam, 8 november 2017)


Europees rapport ontwikkelingen werkende armen

september 2017

In het Eurofound-rapport In-work poverty in the EU worden de ontwikkelingen rondom werkende armen in Europa besproken. Beleid tegen armoede is vaak gericht op het vinden van werk. Besproken wordt hoe verschillende landen beleid vormen om werkende armen te ondersteunen.

Lees verder


Feiten & cijfers: leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond

juli 2017

Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de migratieachtergrond van kinderen en jongeren. Het rapport belicht vier thema’s: armoede, eenoudergezinnen, werkloosheid en jeugdzorg. Opvallend is dat kinderen onder de 18 met een migratieachtergrond bijna zes keer zo vaak opgroeien in armoede als kinderen met een Nederlandse achtergrond. Het armoederisico is het grootst onder kinderen met een Antilliaanse, Marokkaanse en overige niet-westerse achtergrond.

Lees verder


Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen

juni 2017

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Eenvoud is het sleutelwoord.

Lees verder

Personeel met schulden

mei 2017

Uit het rapport Personeel met schulden (pdf) van het Nibud blijkt dat 62 procent van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

Lees verder

De nieuwe werkgeverswebsite financieelgezondewerknemers.nl stimuleert en ondersteunt werkgevers met informatie, tips en checklists om medewerkers ‘financieel fit’ te laten blijven en werknemers met geldzorgen door te verwijzen.


Rapportage armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten


17 mei 2017

Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten.

Lees verder


WRR - Weten is nog geen doen


24 april 2017

Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag.

Lees verder


Geld achter de hand makkelijker maken

13 april 2017

2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig (spaar)geld achter de hand en lopen daardoor een risico op financiële problemen. Het Nibud adviseert in het rapport Geld achter de hand makkelijker maken (pdf) dat de samenleving in moet zetten op het stimuleren van ongemerkt sparen. Alleen op die manier kan het aantal mensen met geldproblemen worden teruggedrongen.

Het rapport ‘Geld achter de hand makkelijker maken’ is een bundeling van inzichten op basis van bestaande (wetenschappelijke) literatuur, onderzoek naar spaargedrag van Nederlanders en het rapport Spaargedrag bevorderen, wat werkt? Dit laatstgenoemde rapport is mogelijk is gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en vormt een onderdeel van het promotieonderzoek van Minou van der Werf.

Lees verder


SER-advies Opgroeien zonder armoede

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

Lees verder

Zie ook de bijlage: SCP-notitie Armoede onder kinderen; een probleemschetsSchuldig – en nu verder

Op 7 maart 2017 vond de slotmanifestatie van Schuldig on Tour plaats in Den Haag. Regisseurs Sarah Sylbing en Ester Gould overhandigden daar het magazine Schuldig – en nu verder aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Politici van zes politieke partijen gingen met elkaar in debat over de aanpak van schuldenproblematiek in Nederland. Vanaf heden is de serie Schuldig ook op DVD verkrijgbaar.

Het magazine kwam in samenwerking met Movisie tot stand. Aan de hand van inzichten van de serie, de input van de tour en interviews met deskundigen, prominenten en hoofdpersonen maakt het de balans op van schuldenproblematiek in Nederland. Wat moet er de komende jaren gebeuren? (bron: omroep Human)

Lees verder


Schuldhulpverlening in Nederland

maart 2017

Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau, en wat zijn de resultaten? Dat is de vraag die centraal staat in dit rapport dat is gemaakt uit opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder


Update ramingen over armoede in Nederland

2 maart 2017

In september 2016 is ‘Armoede in Kaart 2016’ verschenen, de eerste editie van de nieuwe, digitale SCP-reeks over armoede in Nederland. De pagina ‘Verwachte armoede in 2015-2017’ is nu geactualiseerd. Voor het jaar 2017 zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd.

Hierbij heeft het SCP rekening gehouden met de koopkrachtmaatregelen die het kabinet op Prinsjesdag 2016 aankondigde. De berekeningen resulteren in nieuwe ramingen over de totale armoede in Nederland en over de armoede binnen een aantal bevolkingsgroepen.

Zie kaart Verwachte armoede in 2015-2017


Mobility Mentoring®

Inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden. In de Amerikaanse stad Boston werd onderzocht hoe Mobility Mentoring werkt. Deze publicatie vertaalt de resultaten van deze aanpak naar de Nederlandse praktijk.

Lees verderFinanciële veerkracht op de oude dag


december 2016

Deze publicatie is het eerste resultaat van de samenwerking van Wijzer in geldzaken met de Universiteit van Maastricht. In de publicatie staat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de wetenschap op het gebied van beïnvloeding van consumentengedrag in relatie tot pensioen.

Lees verder


'Schoenmaker blijf niet bij je leest’

Voor het project ‘Schoenmaker blijf niet bij je leest’ heeft het lectoraat Schulden en Incasso (Hogeschool Utrecht ) vier werkwijzers geschreven. Het project is gericht op vier beroepsgroepen binnen het sociaal domein, die wel te maken hebben met burgers met schulden,), maar er vanuit hun professie niet primair gericht op zijn om de schulden op te lossen.

Deze werkwijzers zijn een verdieping op de publicatie De eindjes aan elkaar knopen.


Een onbemind probleem

Roel in ’t Veld (Universiteit van Tilburg) heeft op verzoek van de Tweede Kamer een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) uitgevoerd naar schuldenproblematiek in Nederland, meer specifiek naar de manier waarop verschillende (overheids)organisaties handelen rondom een schuldenaar. Het eindrapport ‘Een onbemind probleem’ geeft een goed overzicht van de belangrijkste knelpunten die op dit moment spelen bij het ontstaan, signaleren en oplossen van schulden. De probleemanalyse schetst het samenspel van de verschillende actoren: de rol van de schuldenaar, het incassobeleid van private partijen en overheden en de schuldhulpverlening door gemeenten.

Lees meer


Nibud: Check, Plan, Spaar. En verklein de kans op geldproblemen

Mensen die spaargeld hebben, planmatig met hun geld omgaan en een geordende administratie hebben, verkleinen de kans om financiële problemen te krijgen. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Kans op financiële problemen 2016.

In dit rapport zet het Nibud op een rij wat de oorzaken zijn van financiële problemen en waarom iemand te maken krijgt met ernstige problemen in plaats van lichte. In Nederland heeft 45% van de huishoudens moeite met rondkomen.

Lees meer


Armoede en Schulden Nederland Uit!

Dit magazine van Eropaf! en Movisie brengt de veranderingen in de aanpak van armoede en schulden in beeld. Het maakt vernieuwende initiatieven zichtbaar en geeft een overzicht geeft van het speelveld en de mogelijkheden om armoede en schulden Nederland uit te krijgen. Interviews met onder andere: Sadet Karabulut (Tweede Kamerlid SP), Jan Hamming (burgemeester Heusden) en Rutger Bregman (De Correspondent). Verder achtergrondartikelen over nieuwe fondsen, sociale incasso, sociale coöperaties, regelluwe bijstand, het basisinkomen, experimenten in gemeenten, blogs, portretten van ervaringsdeskundigen en veel goede praktijken.

Lees meer


Armoede in Kaart; nieuwe SCP-reeks over armoede in Nederland.

Armoede in Kaart 2016 is de eerste editie van een nieuwe reeks over armoede in de vorm van een digitale publicatie (‘card stack’). Iedere ‘kaart’ geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland en wat is de verwachting voor de nabije toekomst? Waar wonen de armen? etc. Het onderzoek is gebaseerd op de meest recente en beschikbare data (2014). Daarnaast biedt de publicatie ook ruimte aan verdieping, beleidsduiding en beleidsevaluatie.

Lees meer


Transformatieagenda Armoede en Schulden

Deze transformatieagenda bevat handvatten om de cirkel van armoede en schulden te doorbreken door te gaan doen wat werkt. De agenda is opgesteld door Eropaf! en Over Rood. Movisie heeft deze agenda gevoed met kennis over werkzame elementen bij de aanpak van armoede en schulden.

Lees meer


Een schuldsanering: wat nu?

In haar masterthesis (Hogeschool van Amsterdam) gaat Mariëlle van der Land op zoek naar verbetermogelijkheden van nazorgtrajecten bij een schuldsanering. Ze doet dit door interviews af te nemen met burgers die te maken hebben met schuldsanering en focusgroepen te organiseren met schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers en budgetbeheerders. In de goed opgebouwde scriptie neemt ze de lezer echt mee naar de praktijk van schulden, gedragsverandering en hulp, waarbij ze helder uitlegt waarom een goede nazorg zo belangrijk is voor burgers, professionals en de maatschappij. Ze sluit af met sterke aanbevelingen, waarbij ze verder kijkt dan haar eigen organisatie. (bron:Movisie)

Lees meer (pdf)


WRR-Verkenning Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden

Overheid overschat financiële zelfredzaamheid burgers

Problematische schulden ontstaan mede doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Dat staat in de WRR-Verkenning Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden die op 30 juni is gepresenteerd. Hierin formuleert de WRR aanbevelingen voor beleid dat beter aansluit op het werkelijke keuzegedrag van burgers. (Persbericht WRR, 30 juni 2016)

Lees meer


Burgerperspectief op schuldhulpverlening

De overheid gaat onterecht teveel uit van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Minder zelfredzamen lopen tegen drempels op voor- en tijdens het schuldhulpverleningstraject en vallen buiten de boot. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in zijn rapport ‘Burgerperspectief op schuldhulpverlening’.

Lees meer

Zie ook: Reactie VNG e.a. op rapport schuldhulpverlening ombudsman


Schulden uit de knel

Het aantal huishoudens met schulden neemt toe. Gemeenten, (wijk) professionals en vrijwilligers moeten creatief zijn in de ondersteuning van deze huishoudens, want zowel budgetten als het bereik krimpen.

‘Schulden uit de knel’ beschrijft en analyseert een aantal uiteenlopende innovatieve aanpakken.

Meer evidence-based werken, doorontwikkeling en kennisdeling blijkt nodig.

Lees meer


Financiele opvoeding & het financieel gedrag als volwassene

Volwassenen die als kind niet van hun ouders geleerd hebben goed met geld om te gaan, hebben twee keer zo vaak betalingsachterstanden. Betalingsproblemen komen bij deze volwassenen drie keer zo vaak voor.

Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek ‘Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene’.

De invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot, concludeert het Nibud.


Schuldenvrij: De weg naar werk?

Hogeschool van Amsterdam: Jorien van der Laan; Roeland van Geuns

Vanuit het perspectief van de bijstand worden problematische schulden vaak als belemmering gezien om (weer) te gaan werken.

Maar is dat onder alle omstandigheden zo? En is het ook mogelijk om mensen die in een sanerings- of schuldbemiddelingstraject zitten te stimuleren (weer) te gaan werken en, zo ja, hoe?

Lees meer


Een lang tekort

SCP: Jean Marie Wildeboer Schut; Stella Hoff

Het aantal Nederlanders dat in langdurige armoede verkeert is door de economische crisis snel gestegen.

Dit blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar hardnekkige armoede in Nederland: ‘Een lang tekort’.

Lees meerWebsite van bureau Wsnp

Website van bureau WsnP

Bureau Wsnp is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Veiligheid en Justitie belast met de uitvoering van een deel van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Op de website is informatie te vinden over de Wsnp. De informatie is toegesneden op verschillende doelgroepen: burgers, bewindvoerders, professioneel betrokkenen en schuldeisers.

www.bureauwsnp


Dossier Schulden van KRO/NCRV De Monitor

Actueel overzicht van de inspanningen van verschillende partijen in Nederland om mensen met problematische schulden te ondersteunen.

In beeldfragmenten en afleveringen schetst De Monitor een kritisch beeld van het stelsel van schuldhulpverlening.