Onderzoek

Vrijwilligershulp aan mensen met financiële problemen effectief, maar ‘soms is problematiek te complex’

Radboud Universiteit, 17 november 2022

Mensen met financiële problemen kunnen vaak ondersteuning krijgen van vrijwilligers. Jansje van Middendorp promoveert op 24 november op een onderzoek naar de effectiviteit van die ondersteuning. “Vrijwilligers kunnen ernstigere financiële problemen helpen voorkomen. Maar soms is de problematiek te complex of vallen hulpvragers voortijdig uit, waarna de problemen juist kunnen toenemen en vrijwilligers gedemotiveerd raken.”

Lees verder


Invloed financiële problemen op angst- en depressieklachten

Tilburg University, november 2022

Mensen die te maken krijgen met financiële problemen blijken drie á vier keer vaker angst- en depressie klachten te ontwikkelen dan anderen. Wanneer mensen kampen met angst- en depressie klachten, dan belemmeren financiële problemen het herstel van deze klachten. Van alle volwassenen kampt 6-7% met ernstige angst- en depressie klachten. Bij mensen met chronische financiële problemen is dat maar liefst 25-27%. Dit blijkt uit een groot longitudinaal onderzoek onder een representatieve groep van 4770 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het is verschenen in het tijdschrift De Psycholoog. Het onderzoek is uitgevoerd door Centerdata, het Fonds Slachtofferhulp en Tranzo, Tilburg University.

Lees verder


De Onzichtbaren

Nationaal Zakat Fonds, 13 oktober 2022

Bijna een miljoen Nederlanders leeft in armoede. Meer dan 40% betreft armen met een migratieachtergrond. Volgens het onderzoe kvan het Nationaal Zakat Fonds leeft 1 op de 5 moslims in Nederland in armoede. Een groot deel van hen is onzichtbaar en ervaart een grote afstand richting de reguliere hulporganisaties binnen de bestaande sociale infrastructuur.

Lees verder


Resocialisatiebudget voor forensische cliënten

Erasmus University Rotterdam en GGZ Noord-Holland-Noord, oktober 2022

Veel gemeenten zien steeds meer het belang van bestaanszekerheid in, maar er worden nog weinig concrete stappen gezet. Dat was anders in Den Helder waar cliënten in de forensische psychiatrie van GGZ Noord-Holland-Noord drie jaar lang een vrij besteedbaar verhoogd inkomen ontvingen. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek door Jonathan Berg MSc, promovendus aan de Erasmus School of Health Policy & Management. De resultaten zijn veelbelovend: de groep cliënten ervoer minder stress door geldtekort, waardoor hun kwaliteit van leven toenam en overtredingen en daarmee samenhangende maatschappelijke kosten afnamen.

Lees verder


Met te weinig genoegen nemen

Nationale Ombudsman, juni 2022

Uit het onderzoek blijkt dat veel ouderen niet bekend zijn met de verschillende financiële regelingen van de overheid. Ze hebben behoefte aan een overheid, die hen daar proactief en in begrijpelijke taal over informeert. En hen helpt bij het aanvragen van die regelingen. Ook het eenvoudiger maken van aanvraagprocedures kan ervoor zorgen dat ouderen meer gebruikmaken van financiële regelingen waar ze recht op hebben.

Lees verder

Lees ook: Kamerbrief over rapport (6 oktober 2022)


Van schuld naar schone lei

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, april 2022

Problematische schulden zijn hoofdzakelijk een symptoom van een toenemende bestaansonzekerheid in de samenleving. De Raad pleit voor een collectieve inspanning om de groep mensen die door schulden in een perspectiefloze situatie verkeert weer perspectief te bieden op een (ook financieel) gezonde toekomst.

Lees verder


Zelfstandigen over de drempel

De Nationale Ombudsman, april 2022

De toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers verschilt sterk per gemeente. Dat zegt de Nationale ombudsman in zijn rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’. Veel zelfstandigen met problematische schulden weten de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening niet te vinden. Ook is er een groep die zich wel bij het juiste loket meldt, maar voortijdig afhaakt. De ombudsman pleit ervoor dat ondernemers meer op hen toegespitste aandacht en begeleiding krijgen.

Lees verder


Armoede en sociale uitsluiting 2021

CBS, december 2021

In Armoede en sociale uitsluiting 2021 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de bevolking van Nederland die in financieel en sociaal opzicht is achtergebleven bij de rest. Door de financiële situatie ook in relatie tot sociale factoren te beschrijven, plaatst het CBS de armoedeproblematiek in een breed maatschappelijk perspectief. Om armoede af te bakenen is in deze publicatie voornamelijk gebruik gemaakt van de lage-inkomensgrens.

De uitkomsten laten zien dat vanaf 2014, dus sinds het ingezette herstel na de vorige economische crisis, het risico op armoede afnam. Ook in 2020, het eerste jaar van de Covid-19 pandemie die gepaard ging met een forse economische terugval maar werd gestut door een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen, daalde het armoederisico verder. De dalende trend gold zowel voor de gehele bevolking als voor werkenden en minderjarige kinderen.

Lees verder


In Balans. Samen op weg naar een financieel gezond Nederland!

Deloitte, november 2021

Deloitte heeft samen met ING, NIBUD en Universiteit Leiden onderzoek gedaan naar de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens. De resultaten benadrukken dat 73% van de Nederlandse huishoudens stappen moet zetten om hun financiële gezondheid te versterken. Ook kunnen meer bedrijven uit het brede ecosysteem hun verantwoordelijkheid nemen. Het plan is om dit onderzoek jaarlijks uit te voeren.

Lees verder


Inkomen verdeeld, trends 1977-2019

CBS, 14 oktober 2021

In de publicatie ‘Inkomen verdeeld, trends 1977-2019’ presenteren het CBS en de Universiteit Leiden een analyse van inkomens- en verdelingsvraagstukken op basis van een consistent gemaakte reeks inkomensgegevens. Behalve voor inkomensongelijkheid is er aandacht voor aanverwante onderwerpen, zoals de vorming en herverdeling van het inkomen, de belastingdruk, de koopkrachtontwikkeling, de ontwikkeling van het armoederisico, topinkomens en de inkomensverschillen tussen generaties.

Lees verder

Lees ook: Groter armoederisico onder niet-westerse migranten (Binnenlands Bestuur, 14 oktober 2021)


Werken zonder armoede

SER, 29 september 2021

Werk, en dus salaris, biedt niet voor iedereen voldoende bestaanszekerheid. Zo’n 220.000 werkenden zijn arm, ondanks hun inkomen uit werk. Om uit die armoede te komen is een aanpak nodig op meerdere fronten: een voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende perspectief biedt en dienstverlening die aansluit op de behoeften van werkende minima. De armoede voor een deel van deze mensen is gelukkig tijdelijk, maar er is ook een groep die langdurig in armoede werkt of steeds terugvalt. De gevolgen van armoede raken bovendien ook de kinderen in hun gezinnen, die daardoor een slechte start in hun leven krijgen. De SER publiceerde daarover onlangs al in adviezen over kinderopvang en gelijke kansen in het onderwijs. En er zijn groepen die net boven de armoedegrens zitten, maar vergelijkbare problemen hebben. Daar gaat de verkenning Werken zonder Armoede op in.

Lees verder


Dagelijks leven van mensen in armoede onder druk door sociaal-ruimtelijke ingrepen

Rijksuniversiteit Groningen, 9 september 2021

Sociaal-ruimtelijke ongelijkheid ondermijnt het perspectief op een betere toekomst voor mensen die armoede ervaren. Toenemende sociaal-ruimtelijke ongelijkheid in de Westerse wereld is daarom een zorgwekkende trend. Hoewel oorzaken hiervan verweven zijn met wereldwijde economische ontwikkelingen, worden de polariserende gevolgen vooral gevoeld in de context van het dagelijks leven in steden, dorpen, buurten en straten. Het proefschrift ‘Levens op de rand’ van Erik Meij heeft als doel om dagelijkse ervaringen van armoede, tegen een achtergrond van toenemende sociaal-ruimtelijke ongelijkheid, beter te begrijpen.

Lees verder


When financials get tough, life gets rough? Problematic debts and ill health

CPB, 26 augustus 2021

Er wordt vaak gesuggereerd dat problematische schulden en gezondheidsproblemen samenhangen. Of dat zo is en hoe deze relatie eruit ziet, is nog weinig onderzocht. Uit het onderzoek ‘When financials get tough, life gets rough?’ van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de kosten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) sterker stijgen nadat mensen in financiële problemen terechtkomen. Ook neemt de kans op gebruik van ggz en sociale en/of financiële hulpverlening toe.

Lees verder


Kansrijk armoedebeleid voor kinderen

Ministerie van SZW – De Beleidsonderzoekers, juli 2021

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de brede gevolgen van armoede voor kinderen. Ook gaat het in op factoren die een integrale aanpak tegen kinderarmoede belemmeren.

Lees verder


Samen tegen armoede in Katwijk

Verwey Jonker Instituut, april 2021

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar hangt samen met problemen op andere leefgebieden. De gemeente Katwijk wil samen met haar inwoners en stakeholders aan de slag om armoede op een integrale en preventieve manier aan te pakken. Het Verwey-Jonker Instituut voerde een participatief onderzoek uit naar deze aanpak van armoede in de gemeente Katwijk.

Lees verder


Ondersteuning van jongeren met schulden in Lelystad

Verwey Jonker Instituut, maart 2021

Jongeren vormen een kwetsbare doelgroep voor het ontstaan van schulden. In Lelystad is veel aandacht voor schulden. De mate waarin de beschikbare hulp ook jongeren (17-27 jaar) voldoende bereikt, is echter niet bekend. In de nota ‘Armoede- en Schuldhulpverlening 2019-2022’ is het doel opgenomen om in Lelystad sterk in te zetten op het doorontwikkelen van de schuldhulpverlening. Hierin is ook aandacht voor jongeren en schulden. Dit onderzoek sluit hierop aan en kent twee onderzoeksvragen: Wat is de omvang en de aard van de schuldenproblematiek onder jongeren in Lelystad? En 2. Hoe ziet de ondersteuning die jongeren met schuldenproblematiek in Lelystad krijgen eruit?

Lees verder


Ontwikkeling financiële positie kwetsbare huurders

Nibud, februari 2021

Het Nibud concludeerde in 2019 dat 800.000 huurders in de knel komen doordat zij de minimale bedragen voor levensonderhoud niet kunnen betalen. Mede naar aanleiding van die uitkomsten hebben Aedes en Woonbond het Nibud gevraagd om uitgebreid te kijken naar de financiële positie van de kwetsbare huurders. In dit onderzoek kijkt het Nibud hoe de uitgaven van deze kwetsbare huurders zich hebben ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de huur, maar ook naar alle andere uitgaven uit het huishoudbudget.

Lees verder


‘Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas’

KIS, 8 februari 2021

Jonge, alleenstaande vluchtelingen die achttien geworden zijn, zitten ineens zonder vangnet en begeleiding vanuit jeugdzorg. Hoe regel je je geldzaken in een land dat je net kent? KIS brengt in dit rapport het vraagstuk in kaart. Daarnaast biedt het – voor gemeenten en andere betrokken organisaties en professionals – tips en handreikingen voor oplossingen om de financiële zelfredzaamheid van deze jongeren te versterken.

Lees verder


Uit de duivelskring van armoede

Tintengroep / Movisie – Bureau Omlo, januari 2021

Onderzoeksrapport over armoede en schuldenproblematiek in Noord-Nederland. Welke rol kunnen sociaal werkers en medewerkers van peuterwerk en kinderopvang vervullen voor personen die zich in een situatie van armoede bevinden of daarin dreigen te belanden?

Lees verder


Analyse vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten

Nibud, november 2020

Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving. Het Nibud komt tot deze aanbeveling na bestudering van vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige inkomensondersteuningsmaatregelen niet geschikt zijn voor de maatschappij van nu. Ze zijn voor aanvrager en verstrekker onvoldoende en te ingewikkeld om mee te werken. Hierdoor komen tienduizenden inwoners maandelijks tientallen euro’s tekort, waardoor zij geldproblemen krijgen. Nu er een crisis is en meer mensen voor (financiële) hulp bij gemeenten aankloppen, adviseert het Nibud deze regelingen versneld aan te passen en gemeenten meer ruimte te geven om hun inwoners ruimhartig te ondersteunen.

Lees verder


Organiseren van bewindvoering in Den Helder

Gemeente Den Helder – KokxDeVoogd, september 2020

Dit rapport biedt inzicht in de wijze waarop bewindvoering binnen de context van Den Helder georganiseerd kan worden en kan als ondersteuning dienen van de bestuurlijke besluitvorming
die nodig is om tot uitvoering te komen.

In antwoord op de gegeven opdracht, verken hoe bewindvoering binnen Den Helder op een effectieve en adequate manier georganiseerd kan worden, schetsen de onderzoekers als advies een ontwikkelpad. Dit omdat een deel van de geïnventariseerde initiatieven rondom het organiseren van bewindvoering kansrijk zijn voor de gemeente Den Helder

Lees verder


Altijd op een richeltje lopen

Verslag onderzoek werkende ouders onder de armoedegrens

Sam& – augustus 2020

Sam& is eind 2019 gestart met onderzoek naar ‘werkende armen’. Al lange tijd weten we dat er werkenden zijn die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En dat ook zij niet altijd gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen voor hun kinderen. Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen van werkende ouders. Het bevat belangrijke en breed toepasbare informatie over het bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven met een krappe beurs. Daarnaast biedt het rapport ook zicht op structurele belemmeringen waarmee deze groep ouders te maken heeft.

Lees verder


Betalingsregelingen

Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers

WODC – augustus 2020

Er leeft een breed gedragen maatschappelijke zorg rondom de aanpak van schulden. Voor het kabinet vormt deze breed gedragen zorg de aanleiding om werk te maken van een Brede schuldenaanpak. In het regeerakkoord is opgenomen dat de juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de private markt invulling geeft aan betalingsregelingen en om uit te werken hoe gestimuleerd kan worden dat er, voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht, geprobeerd wordt om een haalbare minnelijke betalingsregeling te treffen.

Lees verder


Schuldenproblematiek in beeld

CBS – augustus 2020

Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2018 te maken hadden met geregistreerde problematische schulden. Het dashboard behorende bij dit onderzoek bevat de gedetailleerde cijfermatige resultaten.

Lees verder


Armoede en schulden: op weg naar een integrale aanpak

Verwey-Jonker Instituut – juli 2020

Verkennend praktijkgericht onderzoek naar de gevolgen voor kinderen/gezinnen en de rol van jeugdprofessionals in de ondersteuning.

Lees verder


Gezondheidsproblemen personen met een lage sociaal-economische status

SEO in opdracht van FNO, juni 2020

Om gezondheidsproblemen binnen de groep met een lage SES tegen te gaan, heeft de stichting FNO het programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ in het leven geroepen. Om een vervolgprogramma goed in te kunnen richten, wil FNO inzicht in de huidige status van de groep met een lage SES. Dit onderzoek brengt voor FNO een aantal zaken in kaart ten aanzien van de groep met een lage SES, namelijk: de risicofactoren voor gezondheidsproblemen, de gezondheidsproblemen zelf en de maatschappelijke kosten.

Lees verder


Kansrijk Armoedebeleid

SCP en CPB – juni 2020

Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Dit is nog zonder de effecten van de coronacrisis mee te rekenen. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek Kansrijk Armoedebeleid van het CPB en het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP.

Lees verder


Toegang tot Wet Schuldsanering is een hindernisbaan zonder finish

Nationale Ombudsman – juni 2020

Worden burgers wel voldoende op weg geholpen om uit de schulden te kunnen komen? De ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de praktische en formele knelpunten die de toegang tot de Wsnp belemmeren.

Lees verder


Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

SCP – mei 2020

Het Sociaal en Cultureel Planbureau de maatregelen bij de aanpak van de Coronapandemie op de terreinen die het dichtst op ons werkveld staan, tegen het licht gehouden en op basis van bestaande kennis een eerste – zeer voorlopige – schets gemaakt van mogelijke maatschappelijk gevolgen.

Lees verder


Zicht op de samenleving in coronatijd

SCP – mei 2020

Het SCP heeft vanuit bestaand onderzoek beschreven welke maatschappelijke gevolgen zij ziet en verwacht naar aanleiding van maatregelen en de routekaart die de overheid heeft afgekondigd. In dit beleidssignalement trekken we een aantal overkoepelende conclusies over maatschappelijke kwesties die de komende tijd hoog op de agenda moeten staan.

Lees verder


Prosperity Report 2020

Move to PROSPER – maart 2020

Move to PROSPER (MTP) was created to demonstrate the economic and social impact on single female-headed families when they have the ability to choose to live in safe, higher resourced communities. MTP families are all single mothers with children ages 13 and under. National research has shown the positive educational and economic impact on children, and the positive impact on the physical and mental health of children and adults when they have this opportunity to move.

Lees verder


De brede baten van werk

CPB-SCP – maart 2020

Als iemand met een arbeidsbeperking een baan krijgt, heeft dat niet alleen voordelen voor de persoon zelf, maar ook voor de samenleving. Mensen met een arbeidsbeperking doen minder vaak een beroep op geestelijke gezondheidszorg en Wmo-ondersteuning als ze werk hebben. Ook daalt het risico op crimineel gedrag, dat zo’n 5 procent bedraagt in deze groep. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De brede baten van werk’ van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze voordelen komen bovenop de maatschappelijke besparingen op uitkeringen en de immateriële voordelen van werk voor mensen zelf, zoals zelfrespect en algeheel welbevinden.

Lees verder


Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Saxion, februari 2020

In bijna elke gemeente in Nederland ondersteunen vrijwilligers andere mensen bij het op orde krijgen en houden van hun administratie en financiën. Soms werken zij samen met of naast schuldhulpprofessionals. Maar wat draagt hun ondersteuning nu precies bij aan het succes van die schuldhulpverlening?

Lees verder


Schulden & Werk. Deelrapport II Werknemers met schulden

Panteia – instituut Gak, februari 2020

In dit onderzoek wordt aangegeven waar in de praktijk op dit moment de betrokkenheid van de werkgever begint en eindigt om schuldenproblematiek bij werknemers te voorkomen en/of op te lossen. Vervolgens is nagegaan hoe werkgevers ondersteund kunnen worden om schuldenproblematiek bij werknemers te voorkomen en/of op te lossen.

Lees verder (pdf)


Wat levert thuisadministratie op?

LSTA, 31 januari

Uit onderzoek van het LSTA blijkt dat de hoogte van het inkomen van hulpvragers die deelnamen aan het onderzoek toeneemt en de ernst van de schuldsituatie afneemt. Dat betekent dat grotere financiële problemen tijdens de ondersteuning door een vrijwilliger voorkomen worden.

Lees verder


Uitvoering schuldhulpverlening nader bekeken

Inspectie SZW, januari 2020

In Nederland hebben nog steeds veel mensen te kampen met problematische schulden. In dit onderzoek brengt de Inspectie SZW de uitvoering van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in kaart, bekeken vanuit diverse oogpunten. In het bijzonder gaat het daarbij om het perspectief van hen die schuldhulp krijgen en dat van hun directe hulpverleners.

Lees verder


Meer onderzoek (2019-2016)

Meer onderzoek (2015-2014)