Jongeren

Ruim tien procent van de jongvolwassenen heeft betalingsachterstanden door een tekort aan geld. Schulden kunnen een rol spelen bij uitval in het onderwijs en/of het niet verlengen van een arbeidscontract. Schuldeisers zijn bij deze groep doorgaans minder welwillend om een regeling te treffen. De belangrijkste reden daarvoor is dat zij (al dan niet terecht) denken dat de jongere op afzienbare termijn een hoger bedrag kan terugbetalen dan wordt voorgesteld in de schuldregeling (met kwijtschelding).


Opgave voor gemeenten

Jongeren in een vroegtijdig stadium bereiken, hen motiveren om de schuldsituatie aan te pakken en vervolgens een schuldregeling (met kwijtschelding) treffen.

Knoppen waar gemeenten en partners aan kunnen draaien

  • Jongeren die zelf in financiële problemen hebben gezeten inzetten als rolmodel om jongeren met financiële problemen te motiveren om de schuldenproblematiek aan te pakken;
  • De instellingen in het voortgezet onderwijs, MBO en hoger onderwijs¬voorzien van lespakketten die aantoonbaar en duurzaam van invloed zijn op het financiële gedrag van de deelnemers;
  • Voorzien in alternatieve aanpakken, zoals jongerenkredieten waarin schuldenpakketten worden afgekocht zodat jongeren bijvoorbeeld een opleiding af kunnen maken;
  • Nauw samenwerken met ROC’s en HBO’s. In Tilburg werken de gemeente en het ROC intensief samen in het programma Fix up your life. De kosten-baten-analyse die aan deze aanpak ten grondslag ligt is positief.

Informatie en communicatie

  • Informatie uitwisselen met partijen waar jongeren relatief vaak schulden hebben (zorgverzekeringen, telefoonmaatschappijen, thuiswinkels op internet en DUO);
  • Met jongeren communiceren via ‘hun’ kanalen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van WhatsApp;
  • Veelvoorkomende schuldeisers, zoals DUO en zorgverzekeraars kunnen inzetten op voorlichting over de verplichtingen die jongeren hebben en de financiële risico’s als ze daar niet zorgvuldig mee om gaan.

Lees ook:

symbool-jongeren

Dilemma

• De problematiek onder jongeren is omvangrijk. Dit zet aan tot interventies in het onderwijs, zoals het verzorgen van lessen. Tegelijkertijd zijn er veel evaluaties die aantonen dat dit nauwelijks effect heeft en weinig evaluaties met positieve en duurzame resultaten;

• Gemeenten en ketenpartners hebben belang bij het zo snel mogelijk oplossen van financiële problematiek bij jongeren zodat deze jongeren hun leven kunnen opbouwen. Schuldeisers en incassopartijen hebben bij jongeren vaak het idee dat ze belang hebben bij wachten. Ze denken dat de inkomsten van de jongeren zullen stijgen als ze even wachten. Dit maakt dat schuldeisers en gemeenten/ketenpartijen vaak moeite hebben om tot overeenstemming te komen.