Armoede en Schulden - kennisdossier

Actualiteiten

Signalen schulden moeten eerder opgepakt

Binnenlands Bestuur, 17 september 2019

Gemeenten moeten signalen over betalingsachterstanden kunnen gebruiken om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Eind dit jaar komt staatssecretaris Van Ark (SZW) met een wetsvoorstel hiertoe.

Lees verder


Minnelijk schuldhulptraject moet beter

Binnenlands Bestuur, 17 september 2019

Gemeenten moeten de mogelijkheden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) beter benutten. Niet alle gemeenten maken daar nu optimaal gebruik van. Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) moet gemeenten helpen bij de vroegsignalering van mensen met schulden. Daarnaast moeten schuldeisers beter gaan meewerken aan het minnelijk traject.

Lees verder


Nibud: Koopkracht niet-werkenden stijgt nauwelijks

Nibud, 17 september 2019

De koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering stijgt volgend jaar nauwelijks. Dat blijkt uit de berekeningen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gedaan op basis van de Miljoenennota die het kabinet vandaag presenteerde.

Lees verder


Meer perspectief en keuzevrijheid voor Amsterdammers in Armoede

Gemeente Amsterdam, 17 september 2019

De gemeente gaat experimenteren met inkomensondersteuning op maat, Amsterdammers die vanuit de bijstand aan het werk gaan houden langer recht op ondersteuning en ouders krijgen meer keuze in het besteden van de Scholierenvergoeding. Op deze manier wil de gemeente Amsterdammers in armoede uitzicht bieden op een beter leven.

Lees verder


Drempel schuldhulp nog te hoog

Binnenlands Bestuur, 14 september 2019

De toegang tot de schuldhulpverlening in Súdwest-Fryslân kan beter. Er is veel aandacht voor mogelijke problematische schulden, maar de drempel wordt nog steeds als hoog ervaren.

Lees verder


Inzet ervaringsdeskundigen maakt sociaal-economische ongelijkheid tastbaar

HAN Hogeschool, 9 september 2019

Armoede, verslaving, gezondheidsproblemen… In de periode dat ze in de jeugdzorg en vrouwenopvang werkte, zag Carinda Jansen wat een sociaal-economische achterstand met een mens kan doen. Ze baseerde het spel Kansen Keren erop. En is nu als docent-onderzoeker Social Work fanatiek pleitbezorger voor de inzet van ervaringsdeskundigen in het onderwijs.

Lees verder


Armoede daalt verder in 2017; het aantal arme personen is bijna 939.000

SCP, 3 september 2019

In 2017 is het aantal arme personen in Nederland volgens de SCP-armoedegrens (het niet-veel-maar-toereikendcriterium) gelijk aan iets minder dan 939.000. Dit is 5,7% van de bevolking. Wanneer een striktere grens wordt aangehouden (het basisbehoeftencriterium) zijn er in 2017 ongeveer 618.000 armen. Dit is 3,8% van de bevolking. In 2016 lagen beide aantallen hoger.

Lees verder


Aantal mensen met schulden onder bewind neemt fors toe

de Rechtspraak, 22 augustus 2019

Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht is komen te staan van een bewindvoerder is de afgelopen jaren fors gestegen. Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo’n 60 procent. De totale groep van mensen die onder bewind staan is veel groter: in 2018 waren dit er 255.150.

Lees verder


Kabinet moet aan de slag met gemeentepolis

Binnenlands Bestuur, 20 augustus 2019

Gemeentepolissen voor minima moeten blijven. Minister Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Van Ark (SZW) moeten aan de bak om dit te bewerkstelligen. Dat stelt PvdA-Kamerlid Kerstens naar aanleiding van een berichtgeving in Binnenlands Bestuur over de onder druk staande gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over armoede bij gepensioneerden met een lager inkomen

Ministerie van SZW, 16 augustus 2019

Antwoorden van minister Koolmees aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over “gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen”.

Lees verder


Rechter geeft gemeente toch gelijk bij beoordeling kosten bewindvoering

Gemeente Enschede, 9 augustus 2019

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) – het hoogste rechtscollege voor bijstandszaken – heeft alsnog bepaald dat de gemeente Enschede wel nadere informatie mag eisen bij een aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Lees verder


Autoriteit Persoonsgegevens adviseert over preventieve schuldhulpverlening door gemeenten

Autoriteit Persoonsgegevens, 30 juli 2019

Gemeenten zien dat mensen met schulden vaak lang wachten voor ze om hulp vragen. Daarom wil het kabinet dat gemeenten voortaan eerder hulp kunnen bieden, al zodra iemand betalingsachterstanden heeft. Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit mogelijk maken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over dit wetsvoorstel.

Lees verder


We moeten laaggeletterdheid bespreekbaar maken

Overheid van nu, 23 juli 2019

Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij lopen hierdoor tegen grenzen aan in hun leven en werk. Het Interbestuurlijk Programma heeft laaggeletterdheid daarom gekenmerkt als een gezamenlijke opgave van de overheden: voor de periode 2020-2024 is 425 miljoen euro beschikbaar, en er komt een sterkere gemeentelijke regierol.

Lees verder


Rechter drukt voor het eerst noodknop schulden in

Binnenlands Bestuur, 23 juli 2019

De rechtbank Rotterdam heeft als eerste een aanvraag voor een breed moratorium op schuldeninning toegewezen. Eind maart werd hardop gevreesd dat het instrument een dode letter is.

Lees verder


Sterke daling wanbetalers zorgverzekering

ministerie van VWS, 4 juli

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op de zorgverzekerings-premie is flink afgenomen. Eind 2014 waren er circa 325.000 mensen wanbetalers. Op dit moment ligt dat aantal op ongeveer 215.000; een daling van 35%. De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars, VWS, CAK, gemeenten en schuldhulpverleners veel energie gestoken in het aanpakken van deze problematiek, bijvoorbeeld door persoonlijk contact en betalingsregelingen op maat. Minister Bruno Bruins (medische zorg) wil een verdere impuls geven aan de daling en verruimt daarom enkele voorwaarden van de uitstroomregeling.

Lees verder


Nibud: Vakantie voor meer mensen te duur

Nibud, 4 juli

Opnieuw gaat ruim een kwart van de Nederlanders niet met vakantie. Het Nibud ziet sinds 2015 wel een lichte toename in het gebruik van het vakantiegeld voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. Dat blijkt uit de Vakantiegeldenquête 2019.

Lees verder


Tijdige informatieuitwisseling helpt bij preventie en vroegsignalering van schulden

ministerie van VWS, 1 juli

Door het tijdig signaleren van schulden kunnen gemeenten mensen met beginnende schulden hulp aanbieden voordat zij zelf aan de bel trekken. Steeds meer gemeenten werken daarom samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. De wetswijziging gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten expliciet toestemming om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze wijziging van de Wet gemeenten schuldhulpverlening.

Lees verder


1 euro investeren in schuldhulp levert 2 euro op – hoe weten jullie dat?

NVVK, 28 juni

In een toelichting bij het jaarverslag over 2018 maakte NVVK-voorzitter Marco Florijn de opmerking ‘Het is heel belangrijk dat we ons realiseren dat elke euro die we investeren in schuldhulpverlening 2 euro oplevert’.

Lees verder


Financiële zelfredzaamheid van statushouders

Inspectie SZW, 28 juni

De Inspectie SZW heeft onderzocht in hoeverre statushouders financieel zelfredzaam zijn en in welke mate zij hierbij ondersteuning krijgen. Bekijk de onderzoeksresultaten financiële zelfredzaamheid van statushouders. Uit de resultaten blijkt dat een beperkte periode van ontzorgen in het begin, na aankomst in de gemeente, een positieve rol kan spelen, mits deze gepaard gaat met goede begeleiding naar financiële zelfredzaamheid.

Lees verder


Ombudsman over Kredietbank: “burgers met schulden anders benaderen”

Rotterdamse Ombudsman, 27 juni

De gemeentelijke ombudsman van Rotterdam adviseert de gemeente om burgers met schulden anders te benaderen. Uit onderzoek van de ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld, blijkt dat mensen beter geholpen worden als ze actiever en individueel benaderd worden. Dat gebeurt al wel, maar alleen in bepaalde wijken van de stad. De ombudsman ziet graag dat de Kredietbank Rotterdam die nieuwe werkwijze overal gaat toepassen.

Lees verder


Rotterdamse rechter passeert Participatiewet

Binnenlands Bestuur, 26 juni

De Rotterdamse rechtbank dwingt de gemeente Rotterdam om mee te werken met een schuldenregeling voor een vrouw met een fraudeschuld. Die uitspraak gaat recht tegen artikel 60c van de Participatiewet in. Dat schrijft voor dat een gemeente niet mag meewerken aan regelingen van schulden die zijn ontstaan doordat uitkeringsontvangers de inlichtingenplicht hebben geschonden.

Lees verder


Vrijwilligers in de schuldhulpverlening: goedkoper kunnen ze het niet maken, wel beter

Zorg + Welzijn, 21 juni

Wat is de rol van vrijwilligers in de schuldhulpverlening? Saxion en de Universiteit Twente organiseerde een studiemiddag waarin ook de eerste bevindingen van een onderzoek werden gepresenteerd. De conclusie moet zijn dat het beeld nog verre van duidelijk is, maar dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de inzet van vrijwilligers effectief is, zowel waar het gaat om het terugdringen van schulden, als om het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.

Lees verder


Amsterdam maakt afspraken met grote schuldeisers over snellere oplossing

Gemeente Amsterdam, 21 juni

Amsterdam heeft met dertig grote schuldeisers afspraken gemaakt om schulden sneller op te lossen. Daardoor worden Amsterdammers met schulden sneller geholpen. Gemiddeld genomen hebben zij nu binnen drie maanden duidelijkheid over hun afbetalingsregeling. Dat is ruim een maand eerder dan in de rest van het land.

Lees verder


Mobility Mentoring® in Hoogeveen als vliegwiel voor inrichting sociaal domein

Mobility Mentoring®, 19 juni

“Hoogeveen gaat aan de slag met baanbrekende aanpak in het sociaal domein”, kopte de gemeente Hoogeveen vorige maand naar aanleiding van hun start met de pilot Mobility Mentoring. De gemeente voert de pilot uit samen met stichting Welzijnswerk Hoogeveen en de GKB Drenthe. Met een looptijd van een jaar, richten zij de aanpak in eerste instantie op inwoners met financiële problemen die ook op andere leefgebieden problemen ervaren. Er wordt ingezet op minimaal 60 deelnemers. We interviewden Yvonne Wiltjer projectleider en adviseur Sociaal Domein bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen over hun plannen.

Lees verder


Wetsvoorstel tegen kaalplukken schuldenaars

Binnenlands Bestuur, 19 juni

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft een wetswijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat tot een betere bescherming van schuldenaars moet leiden. Er komt onder meer een beslagvrij bedrag voor bankrekeningen, en er mag geen beslag meer worden gelegd als dat feitelijk niets oplevert.

Lees verder?


Huishoudens met kinderen kampen vaker en langer met toeslagschulden

Algemene Rekenkamer, 13 juni

Huishoudens met kinderen en huishoudens met een jaarinkomen tussen circa € 20.000 – € 71.000 (minimum – 2 x modaal) moeten het langst en vaakst te veel ontvangen toeslagen terugbetalen. Vaak volgt de ene terugvordering de andere op, waardoor voor deze groepen afbetaling een langdurige kwestie is. Bij deze huishoudens stapelen zulke toeslagschulden zich ook het meest op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, waarbij de gegevens zijn geanalyseerd van 7 miljoen huishoudens die in de periode van 2012 tot en met 2017 toeslagen ontvingen voor huur, zorg, kinderopvang en/of kindgebonden budget.

Lees verder


Gronings beleid bewindvoering doorstaat rechterlijke toets

Binnenlands Bestuur, 12 juni

De gemeente Groningen hoeft geen bijzondere bijstand te verstrekken aan twee stadjers die hun beschermingsbewind laten uitvoeren door een particuliere bewindvoerder. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Daarmee lijkt het Groninger beleid, met als doel de kosten voor bijzondere bijstand te drukken, een belangrijke rechterlijke toets te hebben doorstaan.

Lees verder


NVVK verbaasd om minder aanmeldingen

Binnenlands Bestuur, 31 mei

Het aantal aanmeldingen bij schuldhulpverleners daalde in 2018 met ongeveer 8,5 procent naar 86.200, meldt de NVVK in haar jaarcijfers. De vereniging van schuldhulpverleners en sociale kredietbanken vindt dat de daling vooral laat zien dat de toegang nog laagdrempeliger moet zijn.

Lees verder


Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

Nationale ombudsman, 28 mei

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert het wetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens, dat de schuldhulpverlening moet verbeteren. Wel geeft hij verschillende aandachtspunten mee in een brief over het wetsvoorstel aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark.

Lees verder


Staatssecretaris Van Ark start campagne om taboe op schulden te doorbreken

ministerie van SZW, 27 mei

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne Kom uit je schuld op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Lees verder


Maat Werkt: de Arnhemse aanpak van werk, inkomen, schulden en zorg

Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 6 mei

Zorg, ondersteuning, werk en inkomen: vier domeinen waar de gemeente een centrale rol in heeft gekregen sinds de decentralisaties. Maar lang niet altijd weten deze domeinen goed en efficiënt met elkaar samen te werken. In de Arnhemse wijk Klarendal is een bijzondere pilot uitgevoerd, waar de afdelingen werk, inkomen, het wijkteam en het UWV intensief met elkaar samenwerkten bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Evaluatie van deze werkwijze met het instrument Effectencalculator.

Lees verder


Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

Nibud, 18 april

Ruim een kwart (27 procent) van de huishoudens weet niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen zoals toeslagen. Van de huishoudens met een laag inkomen* weet 1 op de 6 dit niet. Huishoudens met een wisselend inkomen weten minder goed dan huishoudens met een vast inkomen of ze er recht op hebben. Huishoudens die wel weten of ze in aanmerking komen voor tegemoetkomingen, komen makkelijker rond. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018-2019.

Lees verder


Proef in gemeenten met betalen vaste lasten om schulden te voorkomen

NOS, 15 april

De gemeenten Utrecht en Den Haag werken aan digitale systemen waarbij burgers het betalen van vaste lasten uit handen wordt genomen. Zo moet worden voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen.

Lees verder


Kabinetsbeleid is niet voldoende om laaggeletterdheid aan te pakken

SER, 11 april

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. Het kabinet heeft in maart 2019 plannen gepresenteerd, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende, zegt de SER. In de Kamerbrief van minister van Engelshoven werden maatregelen aangekondigd, maar te weinig middelen. De SER publiceert het advies Samen werken aan taal over laaggeletterdheid waarin de overheid wordt aangespoord.

Lees verder


Forse publiek-private investering in Haagse schuldhulpverlening voor jongeren

Gemeente Den Haag, 9 april

Aegon en ING Nederland fonds stellen 900.000 euro beschikbaar om jongeren met schulden in Den Haag te helpen. Gemeente Den Haag tekent voor de uitvoering van het programma en de begeleiding van de jongeren. De lancering van dit fonds op dinsdag 9 april betekent dat de pilotfase van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) wordt voortgezet in een structurele aanpak, waarin nu ook de private sector een belangrijke rol op zich neemt in het oplossen van de schuldenproblematiek onder jongeren.

Lees verder


Nieuwe Alliantie bestrijdt kinderarmoede

Platform31, 2 april

Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Door de Alliantie Kinderarmoede te ondertekenen beloven meer dan 100 partners om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: de effecten van kinderarmoede tegengaan. Op 26 maart ondertekende directeur Hamit Karakus namens Platform31 de Alliantie Kinderarmoede.

Lees verder


Van Ark: kinderarmoede onacceptabel in welvarend Nederland

Ministerie van SZW, 1 april

Het aantal huishoudens met kinderen dat een laag inkomen heeft, gaat omlaag en ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit kan meedoen; dat zijn de ambities van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het terugdringen van kinderarmoede. De inzet is dat ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit maatschappelijk kan meedoen. Dit schrijft Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer. Met dit kabinetsbrede maatregelenpakket werkt de staatssecretaris concreet aan de ook in beide Kamers gedane oproep om kinderarmoede een halt toe te roepen.

Lees verder


Schuldbewust: ervaar hoe een kleine schuld een groot probleem wordt

NOS, 1 april

Jongeren kunnen op steeds meer mbo- en hbo-scholen hulp krijgen als ze in de schulden zitten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder onderwijsinstellingen.

Lees verder


Breed moratorium schulden ‘dode letter’

Binnenlands Bestuur, 27 maart

Ongeveer twee jaar na invoering blijkt het breed moratorium op schuldeninning allesbehalve de noodknop voor schuldstabilisatie te zijn waarvoor het was bedoeld. Gemeenten krijgen aanvragen niet langs de rechter. De NVVK pleit daarom voor een gemeentelijke bevoegdheid om in ieder geval overheidsschuldeisers tijdelijk on hold te zetten.

Lees verder


Vakmanschap is meesterschap

Sociaalweb, 25 maart

Blog Nadja Jungmann (lector schulden en incasso bij de Hogeschool Utrecht ). Afgelopen week sprak ik een deurwaarder die haar verbazing deelde over schuldhulpverleners en bewindvoerders die weinig kritisch zijn op de vorderingen van hun cliënten. Haar observatie is dat beide beroepsgroepen te makkelijk de bedragen overnemen die schuldeisers melden en te weinig de vraag stellen of het genoemde bedrag wel klopt. Terwijl zij in de praktijk wat vaker dan haar lief is meemaakt dat opdrachtgevers opdrachten ter inning aandragen waar je bij een eerste oogopslag al vraagtekens kan plaatsen.

Lees verder


Nibud: meer dan helft van budget op aan vaste lasten

Nibud, 18 maart

Het Nibud ziet dat huishoudens in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan de vaste lasten. Een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur is net iets meer dan 55 procent van het netto inkomen aan de vaste lasten kwijt. En iemand op bijstandsniveau net iets meer dan 50 procent.

Lees verder


Met een licht verstandelijke beperking leren omgaan met schulden

Sociale Vraagstukken, 14 maart

Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben meer kans om in de schulden te raken en schamen zich daar ook voor. Met de budgettraining ‘Grip op je Knip’ kunnen ze leren een kasboek bij te houden en belangrijke post te onderscheiden van reclame en alles daar tussenin. Met succes. Al zou al op school beginnen met financiële educatie nog beter zijn. Dat zeggen Marleen Kruithof en Rosine van Dam (lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam) en Mirre Stallen (hetzelfde lectoraat en Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden).

Lees verder


'Stop met gemeentelijke schuldhulpverlening'

Binnenlands bestuur, 7 maart

De schuldhulpverlening kan goedkoper en beter. Daarvoor hoeven niet nog meer pilots en/of onderzoeken worden gedaan. De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) moet breder worden opengesteld. Er moet een einde worden gemaakt aan het minnelijk traject, waarbij gemeenten nagenoeg ‘heilige’ autonomie hebben. Dat betoogt Stef den Daas (lid kwaliteitscommissie NVVK) in een essay.

Lees verder


Wetenschappers helpen gemeenten schulden en armoede te bestrijden

Ministerie van SZW, 4 maart

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en NWO stellen drie miljoen euro beschikbaar om schulden en armoede te bestrijden. Binnen het kennisprogramma Vakkundig aan het werk gaan wetenschappers samen met gemeenten de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruiken om burgers die kampen met armoede, schulden en sociale uitsluiting te helpen. Ze gaan verborgen armoede onderzoeken om mensen die hulp nodig hebben beter te bereiken. Ook komt er een evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar bestaande armoederegelingen en schuldhulpverlening om zo de kwaliteit te verbeteren.

Lees verder


Bied werkende armen weer bestaanszekerheid

VNG, 1 maart

Ons land telt een groot aantal ‘werkende armen’. De structurele oorzaken die hun bestaanszekerheid ondermijnen, moeten worden aangepakt met concrete maatregelen van Rijk, gemeenten én werkgevers. Dat schrijft de VNG in het position paper Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen.

Lees verder


Van werkenden loopt zzp’er meeste risico op armoede

CBS, 1 maart

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) lopen vaker dan werknemers en zelfstandigen met personeel (zmp’ers) risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Bij 9 van de 10 werkenden met risico op armoede gaat het om deeltijders. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar werkenden met (en zonder) een armoederisico.

Lees verder


Rotterdam doet foute incasso in de ban

Binnenlands Bestuur, 26 februari 2019

De gemeente Rotterdam laat haar incasso-opdrachten binnenkort alleen nog op sociaal verantwoorde wijze uitvoeren. De gemeente gaat er ook voor zorgen dat klachten van Rotterdammers over oneerlijke incassopraktijken en malafide schuldhulpverleners makkelijker bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) terechtkomen.

Lees verder


Geen schuldenaar meer op straat

Binnenlands Bestuur, 25 februari 2019

Met een huisuitzetting vanwege huurachterstand is snel 10.000 euro gemeentegeld gemoeid en is het leed van de schuldenaar nog niet voorbij. Afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties kunnen veel ellende voorkomen. ’Als je de opvang vult met schuldenaars, los je bestaanszekerheidsproblemen op met zorggeld.

Lees verder


Tweemaal is scheepsrecht in nieuwe schuldenwet

Binnenlands Bestuur, 21 februari 2019

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat gemeenten na het ontvangen van twee signalen zelf contact met schuldenaars kunnen opnemen. Voorstellen voor de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die dat mogelijk moeten maken, zijn ter internetconsultatie gepubliceerd.

Lees verder


Meer mogelijkheden voor preventie en vroegsignalering van schulden

Ministerie van SZW, 14 februari 2019

Steeds meer gemeenten werken samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaal­achterstanden op vaste lasten. Bij deze vroegsignalering van schulden biedt de gemeente hulp aan voordat mensen zelf aan de bel trekken. Er is een wetswijziging in voorbereiding die gemeenten expliciet toestaat om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen.

Lees verder


Notitie kindgericht armoedebeleid

Kinderombudsman, 14 februari

De Kinderombudsman heeft een notitie geschreven met advies voor gemeenten en Rijk over kindgericht armoedebeleid. Voor 2019 heeft ze drie aanbevelingen:

  1. Alle gemeenten moeten integraal kindgericht armoedebeleid ontwikkelen.
  2. Er zijn drie urgente verbeterpunten voor kindvoorzieningen.
  3. Er is meer zicht nodig op de effectiviteit van kindvoorzieningen en beleid.

Lees verder (pdf)

Zie ook: Blijvende aandacht nodig voor kinderen in armoede (Kinderombudsman, 14 februari 2019)


Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen

Ministerie van SZW, 13 februari 2019

Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Momenteel vormt deze wijze van invordering, waarbij de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige, een groot probleem voor mensen met schulden. Zij kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven. Daarom wil het kabinet nog dit jaar maatregelen doorvoeren om deze ongewenste situatie te voorkomen.

Lees verder


Rechters maken plan voor betere aanpak schulden

Raad voor de Rechtspraak, 11 februari 2019

Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Die procedures lossen de problemen vaak niet op, maar maken ze eerder erger. De Rechtspraak wil daar verandering in brengen, onder meer door de inzet van een speciale schuldenrechter, betere voorlichting en toegang tot de rechter en samenwerking met onder meer gemeentes.

Lees verder

Zie ook: visiedocument Schuldenproblematiek en rechtspraak. (pdf, 271 KB)


Ombudsman: 'Overheid moet schulden nu toch echt behoorlijk gaan invorderen'

Nationale Ombudsman, 9 februari 2019

Overheidinstanties werken nog te veel vanuit hun eigen kaders als zij schulden invorderen. Daarbij verliezen ze het perspectief van mensen met schulden uit het oog, waardoor die vaak verder in de financiële problemen komen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief. Hij roept overheidsinstanties op om behoorlijk in te vorderen, oftewel met oog voor de positie en het belang van mensen met schulden. In zijn rapport presenteert hij daartoe een behoorlijkheidskader waarin hij aangeeft wat mensen van de overheid mogen verwachten als die schulden bij hen invordert.

Lees verder

Zie ook: ‘Gemeenten nog altijd stugge schuldeisers’ (Binnenlands Bestuur, 12 februari 2019)


Schaamte over armoede vergroot vaak de armoede

Tilburg University, 1 februari 2019

Schaamte komt meer voor bij mensen die het financieel moeilijk hebben en gaat ook vaak samen met gedrag dat armoede juist in stand kan houden. Geld wordt bijvoorbeeld uitgegeven aan zaken die statusverhogend werken in plaats van eerste levensbehoeften, en mensen krijgen minder sociaal contact. Zo dreigt een vicieuze cirkel van armoede. Dat blijkt uit onderzoek van Arnoud Plantinga in zijn proefschrift Poor Psychology: Poverty, Shame, and Decision Making, dat hij op vrijdag 1 februari verdedigt aan Tilburg University.

Lees verder

Zie ook artikel Schaamte maakt vicieuze cirkel van armoede en schulden maakt vicieuze cirkel van armoede en schulden (Binnelands Bestuur, 4 februari 2019)


Helft gemeenten helpt schuldenaars van regen in de drup

Binnenlands Bestuur, 25 januari 2019

Ongeveer de helft van de gemeenten geeft geen antwoord als gerechtsdeurwaarders vragen of een iemand met schulden zich heeft aangemeld bij de schuldhulpverlening, zegt Wilbert van de Donk (voorzitter van beroepsvereniging KBvG) in het FD. De gerechtsdeurwaarders willen dat alle gemeenten inzage geven in de zogeheten Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH).

Lees verder


Zzp’ers zonder schuldhulp: ‘Doorwerken tot mijn 72ste is een noodzaak’

de Volkskrant, 23 januari 2019

De meeste grote gemeenten verlenen zzp’ers geen schuldhulpverlening, terwijl de wet voorschrijft dat zij geen groepen mogen uitsluiten. Sjon is zo’n zzp’er die zijn aanvraag geweigerd zag: zijn vrouw verdient 4,86 euro per maand te veel.

Lees verder

Zie ook: Beantwoording Kamervragen over ‘zzp’ers zonder schuldhulp’ (ministerie van SZW, 13 februari 2019)


De VoorzieningenWijzer ruimt struikelblokken op voor mensen met een laag inkomen

Platform31, 23 januari 2019

De VoorzieningenWijzer laat zien op welke kosten je kunt besparen en op welke voorzieningen je recht hebt. Inmiddels zetten veel gemeenten de VoorzieningenWijzer in om te voorkomen dat inwoners (verder) in schulden verzanden. Initiatiefnemer Martijn Boer vertelt over de meerwaarde van de aanpak.

Lees verder


Vijf Europese voorbeelden voor betere incasso

Binnenlands Bestuur, 15 januari 2019

Onderzoekers van Panteia hebben in andere Europese landen vijf verbeterpunten gevonden voor het rijksincassostelsel, dat meldt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Zie ook: Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen


Armlastige schuldenaar staat machteloos tegenover de overheid

Sociale Vraagstukken, 15 januari 2019

Door Thomas Sanders, advocaat bij AKD advocaten, notarissen & belastingadviseurs

De armlastige burger die voor de rechter tegenover een schuldeisende overheid komt te staan geniet weinig bescherming. Het vangnet van schuldsanering en de beslagvrije voet functioneert niet.

Lees verder


Cliënten die nauwelijks rondkomen ervaren minder goede toegang naar ondersteuning

Binnenlands Bestuur, 8 januari 2019

I&O Research voerde in 2018 voor het derde jaar op rij een groot aantal cliëntervaringsonderzoeken Wmo uit. Een van de uitkomsten is dat ondanks een meerderheid van de Wmo-cliënten de toegang naar ondersteuning weet te vinden en de bekendheid hierover voor het tweede jaar is toegenomen, er ook groepen zijn die achterblijven. Zo is te zien dat mensen die minder goed rond kunnen komen meer moeite hebben met het vinden van de weg naar hulp en ondersteuning. Voor de groep inwoners die al bekend is bij de gemeente is het raadzaam tijdens gesprekken te verwijzen naar andere vormen van ondersteuning die hen kunnen helpen. De nieuwe, vaak jonge cliënt’ zegt significant minder vaak te weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag.

Lees verder


Schuldbeleid gemeenten te versnipperd

Binnenlands Bestuur, 26 december 2018

De situatie van bijstandsgerechtigden met schulden is tussen 2010 en 2015 nauwelijks veranderd, concludeert Panteia naar aanleiding van onderzoek. Uit de studie blijkt ook dat bijstandsontvangers juist een verhoogd risico lopen op het maken van schulden. Bij gemeenten zitten nog de nodige knelpunten in de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met schulden.

Lees verder


Kamerbrief in reactie op het rapport 'Knellende schuldenwetgeving'

Ministerie van SZW, 21 december 2018

In brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer geeft hij een reactie op het rapport Knellende schuldenwetgeving (pdf) dat in juni 2018 is verschenen. De minister reageert op de 50 afzonderlijke aanbevelingen in het rapport.

Lees verder


Jonge statushouders met schulden kansloos

Binnenlands Bestuur, 13 december 2018

Heb je net een verblijfsvergunning in Nederland, schulden en ben je onder de 21 jaar? Dan heb je dikke pech: terwijl een alleenstaande bijstandsgerechtigde boven de 21 maar 50 euro per maand hoeft af te lossen, is dat voor deze groep maar liefst 725 euro. Jonge statushouders met schulden dreigen dus van de regen in de drup te vallen. Dat concludeert Suzanne Jekel, adviseur schuldhulpverlening bij Stimulansz.

Lees verder


Schuldenaar heeft vaak laag IQ

Hogeschool van Amsterdam, 13 december 2018

Waarschijnlijk heeft een kwart of meer van de mensen in de schuldhulpverlening of bewindvoering een licht verstandelijke beperking. Als speciale begeleiding uitblijft zullen die aantallen toenemen en problemen zich verder opstapelen, stelt onderzoeker Rosine van Dam van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ze baseert haar uitspraken op een onlangs afgerond tweejarig onderzoek binnen het lectoraat Armoede Interventies.

Lees verder


De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding

Friesch Sociaal Planbureau, 13 december 2018

Particuliere hulp aan mensen met een laag inkomen en schulden is de laatste jaren toegenomen. Kerken, private fondsen en lokale initiatieven geven vaker steun met verstrekking van spullen, financiële noodhulp, sociale activiteiten en persoonlijke begeleiding. Kan en mag deze particuliere bijdragen aan armoedebestrijding op lange termijn? Onlangs heeft het Fries Sociaal Planbureau verkennend onderzoek gedaan naar de vraag hoe particulieren hier zélf over denken. Naar aanleiding van dit onderzoek is een artikel ‘De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding’ in het vaktijdschrift Sociaal Bestek verschenen.

Lees verder


Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

Nibud, 10 december 2018

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben. Dit is opvallend omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Dit blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018.

Lees verder


Naar nul huisuitzettingen wegens schulden, maar hoe dan?

Sociale Vraagstukken, 7 december 2018

De Tweede Kamer vraagt van de regering met een plan te komen om huisuitzettingen vanwege schulden te vookomen. Marc Räkers van Eropaf! denkt mee met de regering.

Lees verder


Bijstandstekorten moeten door kabinet bijgepast

Binnenlands Bestuur, 4 december 2018

Het kabinet moet de tekorten over 2016 en 2017 op de bijstandsbudgetten alsnog compenseren. Dat vinden vrijwel alle gemeenten. Het ministerie van SZW en gemeentekoepel VNG zijn echter akkoord gegaan met een ‘semi-compensatie’ van in totaal 180 miljoen euro. Gemeenten zijn daarover niet tevreden

Lees verder


Voor het eerst sinds 2009 minder bijstandskinderen

CBS / ministerie van VWS, 30 november 2018

Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Hiermee is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het eerst sinds 2009 gedaald. Dit meldt het CBS naar aanleiding van het Jaarrapport Jeugdmonitor 2018.

Lees verder


Geld tegen armoede jongeren op aan andere zaken

Binnenlands Bestuur, 29 november 2018

Noord-Hollandse gemeenten gebruiken geld dat ze van het Rijk krijgen om jongeren in armoede te ondersteunen massaal voor andere zaken. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Bovendien blijft er ook nog eens voor ruim 2 miljoen euro ongebruikt op de plank liggen.

Lees verder


Een nieuwe verloren generatie

De Groene Amsterdammer, 28 november 2018

Bij veel millennials schuilt achter het goed verzorgde uiterlijk een moeizame strijd om voldoende inkomen. Niets is meer zo vanzelfsprekend als het voor babyboomers was. “Ik word steeds ongeduldiger om met mijn leven te beginnen.”

Lees verder


Effect lokaal armoedebeleid ongewis

Binnenlands Bestuur, 26 november 2018

Elke gemeente doet wel iets aan armoedebeleid, maar hoe hoog het armoedebudget precies is en waaraan dat wordt besteed valt nauwelijks na te gaan. Laat staan dat het mogelijk is het effect van de inzet vast te stellen. Het is de rekenkamer van Lelystad die tot die best treurige conclusie komt na vergelijking van negen rekenkamerrapporten die sinds 2015 zijn uitgekomen.

Lees verder


Divosa: feiten en cijfers over armoede wekken verwarring

Divosa, 23 november 2018

Het aantal armen in Nederland daalt, zegt het SCP naar aanleiding van onderzoek. Het aantal huishoudens met risico op armoede stijgt, zegt het CBS. Hoewel deze uitspraken niet tegenstrijdig zijn, wekken ze op eerste gezicht verwarring. Divosa wil de armoedecijfers inzichtelijker maken.

Lees verder


Nederland heeft bijna een miljoen armen

SCP, 23 november 2018

Op basis van de nieuwe uitgangspunten kende Nederland in 2016 ruim 980.000 mensen die in armoede leven. Dit betekent 6% van de bevolking, een flinke daling ten opzichte van 2013, toen dit percentage op 7,6% lag en de periode van economisch herstel nog moest beginnen. Het grootste risico op armoede lopen bijstandsontvangers, niet-westerse migranten en alleenstaande moeders met minderjarige kinderen; van elk van deze groepen is meer dan 15% arm. Dit blijkt uit de publicaties ‘Armoede in Kaart 2018’ en ‘De SCP-methode voor het meten van armoede: herijking en revisie’.

Lees verder


Aanpak kinderarmoede hoger op de agenda van gemeenten

Ministerie van SZW, 21 november 2018

Kinderen horen niet op te groeien met geldzorgen. Ze moeten zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, los van de financiële draagkracht van hun ouders. Het kabinet heeft aandacht voor armoede onder kinderen en stelt sinds 2017 extra geld ter beschikking aan gemeenten en maatschappelijke organisaties voor de aanpak ervan. Uit een eerste evaluatie blijkt dat zij hier stappen in zetten.

Lees verder


Bescherming van schuldenaar laat op zich wachten

Binnenlands Bestuur, 16 november 2018

Het gaat niet lukken de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2019 in werking te laten treden. De wet, die regelt dat mensen die in de schulden zitten altijd een bedrag mogen houden om mee rond te komen, vereist dat verschillende instanties geautomatiseerd gegevens kunnen uitwisselen. En dat lukt nog niet.

Lees verder


Schuldhulp krijgt landelijk podium

Binnenlands Bestuur, 14 november 2018

Een podium voor iedereen die huishoudens met schulden uit de ellende wil halen. Op 14 november is in Den Haag de aftrap van SchuldenlabNL, een platform dat succesvolle lokale initiatieven voor schuldhulpverlening op uitgebreidere schaal ook elders wil toepassen.

Lees verder


Meer huishoudens met risico op armoede in 2017

CBS, 12 november 2018

In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 27 duizend meer dan in 2016. Het aandeel huishoudens met een armoederisico steeg daarmee van 7,9 naar 8,2 procent. Ook het aandeel huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen nam toe, van 3,2 naar 3,3 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe definitieve armoedecijfers 2016 en voorlopige cijfers 2017.

Lees verder

Zie ook: Kamerbrief met reactie bericht CBS over toename huishoudens met dreigende armoede (ministerie SZW, 21 november 2018)


Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede

CBS, 12 november 2018

Bijna 53 procent van de vluchtelinghuishoudens heeft een laag inkomen, ruim 6 keer zo vaak als gemiddeld in Nederland (8,2 procent). Bij huishoudens met een hoofdkostwinner van Syrische of Eritrese komaf is dat zelfs circa 80 procent. Huishoudens van Iraanse afkomst lopen van alle vluchtelingenhuishoudens met 33 procent het minste risico op armoede. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe inkomensgegevens.

Lees verder


Ingewikkelde samenleving kan niet zonder beschermingsbewind

Sociale Vraagstukken, 22 oktober 2018

We hebben het in Nederland wel erg ingewikkeld gemaakt allemaal. Voor mensen die gezond zijn, geen hulp behoeven, die de Nederlandse taal redelijk machtig zijn, geen analfabeet en niet verstandelijk beperkt, lijkt het hier allemaal prima geregeld. Totdat er iets gebeurt en helemaal als zich meerdere problemen tegelijk voordoen. Dat zegt Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie bij Movisie en bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU.

Lees verder


Elisabeth Babcock van Mobility Mentoring: ‘Hersenen kunnen herstellen van armoedestress’

Sociale Vraagstukken, 18 oktober 2018

Hersenwetenschap laat zien dat financiële stress ervoor zorgt dat executieve functies van de hersenen worden belemmerd. Mensen in stressvolle situaties kunnen minder goed overzicht houden, relativeren en oplossingen bedenken. Echter: wanneer de stress wordt verminderd, kunnen de hersenen zich herstellen.

Lees verder


Uit de schulden

Focus, oktober 2018

Het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen. Het kabinet-Rutte III wil er volgens het regeerakkoord echt werk van maken. Samen met andere overheden welteverstaan. Focus besprak de mogelijkheden daartoe met Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht.

Lees verder


Rotterdam: Intensievere hulp bij langdurige bijstand

Sociaalweb, 19 oktober 2018

Rotterdam gaat werkzoekenden die al langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen, intensiever ondersteunen bij het vinden van werk. Het gaat onder meer om mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten, kwetsbare jongeren en oudere werkzoekenden. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Lees verder


Hogescholen beginnen masteropleiding schuldhulpverlening

Binnenlands Bestuur, 18 oktober 2018

In 2019 start voor het eerst een volwaardige beroepsopleiding tot schuldhulpverlener op masterniveau. Vier hogescholen en vijf lectoraten werken samen om die opleiding te realiseren. De financiering komt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder


Eurostat: Kans op armoede in Nederland gestegen

Europa.nu, 16 oktober 2018

Het risico dat iemand in Nederland te maken krijgt met armoede of sociale uitsluiting is de afgelopen tien jaar gestegen. In 2008 ging het nog om 14,9 procent van de Nederlanders, vorig jaar was dat 17 procent ofwel meer dan 2,8 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Eurostat.

Lees verder

Zie ook: Downward trend in the share of persons at risk of
poverty or social exclusion in the EU
(Eurostat, 16 oktober 2018)


Vijf randvoorwaarden adviesrecht gemeenten schuldenbewind

VNG, 11 oktober 2018

Het adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind is een goede eerste stap. Maar om te zorgen dat beschermingsbewind echt een onderdeel wordt van de keten van ondersteuning van de inwoner, is er meer nodig. Dat staat in de reactie van de VNG op het concept-wetsvoorstel hierover.

Lees verder


De 5 drempels vóór schuldhulpverlening

Binnenlands Bestuur, 5 oktober 2018

Eind mei heeft staatssecretaris Van Ark het actieplan brede schuldenaanpak gepresenteerd. Hierin staan allerlei oprecht goede voornemens en acties om meer mensen uit een uitzichtloze schuldensituatie te halen. (…) Er is echter nog weinig aandacht voor de drempels die liggen vóór de eerste melding. Het zijn 5 S-en die de belangrijkste drempels vormen bij de toegang tot schuldhulpverlening

Lees verder


Zorgplicht van banken op het terrein van financiële weerbaarheid

ESB en Rabobank, oktober 2018

Veel huishoudens hebben een te lage financiële buffer. Sommige banken willen in ruimere zin aan hun zorgplicht voldoen door deze klanten te stimuleren meer te sparen. Het geven van informatie over de voordelen van sparen blijkt weinig te helpen. Kan een ‘sociale-norm-nudge’
mensen aanzetten tot extra sparen?

  • Een zetje in de richting van meer sparen – artikel van Marieke BLom, Dimitry Fleming, Marten van Garderen (ING), Robert Dur (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Max van Lent (Universiteit Leiden) in ESB, pp 67-69 (pdf)

Gemeenten besteden weinig aandacht aan werkende armen

Binnenlands Bestuur, 3 oktober 2018

Nederlandse gemeenten besteden in hun beleid weinig specifieke aandacht aan werkende armen en weten niet goed hoe ze deze groep moeten bereiken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het op woensdag 3 oktober verschenen rapport Als werk weinig opbrengt.

Lees verder


Rondetafelgesprek: de overheid als schuldeiser

VNG, 1 oktober 2018

De Tweede Kamer praat op 1 oktober met diverse uitvoeringsorganisaties over de rol van de overheid als schuldeiser. Maatschappelijk verantwoord incasseren, vroegsignalering en samenwerking tussen overheidsdiensten zijn onderwerpen die op de agenda staan. VNG, Divosa en de NVVK hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie SZW voor dit Rondetafelgesprek. Gemeenten hebben veel te maken met de overheid als schuldeiser en wij hebben de knelpunten uit de uitvoeringspraktijk onder de aandacht gebracht van de Kamerleden.

Lees verder


Utrecht: Extra geld voor armoede-aanpak

Gemeente Utrecht, 21 september 2018

Het college van Utrecht versterkt de komende jaren de Utrechtse armoede-aanpak, zodat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Het college en de rijksoverheid hebben hier extra geld voor vrijgemaakt. Een aantal groepen die het moeilijker hebben krijgen extra aandacht. Dit zijn inwoners met een zorgvraag, alleenstaanden met en zonder kinderen, stellen met kinderen ouder dan twaalf jaar en deze kinderen zelf. Ook is er ruimte gemaakt om het stijgende gebruik van regelingen zoals de U-pas en de Individuele inkomenstoeslag op te vangen.

Lees verder


Minder toelatingen tot Wsnp ‘zorgwekkend’

Binnenlands Bestuur, 21 september 2018

Er zijn in 2017 8.300 schuldenaren toegelaten tot een traject in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), blijkt uit de jaarmonitor (pdf) van het Bureau Wsnp. Dat is een afname van 15 procent ten opzichte van 2016. Han von den Hoff (als directeur bij de Raad voor Rechtsbijstand verantwoordelijk voor het Bureau Wsnp) maakt zich zorgen.

Lees verder


Hoe pakken gemeenten schulden aan?

Binnenlands Bestuur, 18 september 2018

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Gemeenten werken hier hard aan, maar cijfers zijn er nog weinig. De Benchmark Armoede & Schulden van Divosa brengt daar verandering in. De belangrijkste resultaten van de gemeentelijke schuldenaanpak zie je in een animatievideo.

Lees verder


Tekort gemeenten vooral op bijstand

Binnenlands Bestuur, 18 september 2018

De netto lasten van gemeenten zijn dit jaar hoger dan de middelen waar het verdeelmodel van het gemeentefonds mee rekent. (…) ‘Bij de meeste gemeenten hangt dit samen met relatief hoge netto lasten voor minimabeleid. (…) . Bovendien zetten gemeenten extra in op schuldhulpverlening om hoge kosten op andere beleidsvelden zoals maatschappelijke ondersteuning en jeugd te voorkomen. Dit omdat schuldenproblematiek een belangrijke oorzaak is van problemen in gezinnen, en daarmee van jeugdhulp, Wmo, maar ook participatie. Daarmee is schuldhulpverlening in potentie een belangrijk preventief middel voor gemeenten’, aldus het Periodiek Onderhoudsrapport (POR), een bijlage in de begroting van het gemeentefonds.

Lees verder


Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde

de Nationale Ombudsman, 13 september 2018

Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen onvoldoende en te weinig op papier. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ziet in zijn onderzoek Een open deur? Het vervolg (pdf) dat gemeenten de schuldhulpverlening verbeteren, maar heeft toch nog zorgen over de toegang daartoe. ‘Het moet sneller en beter. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat schulden, zeker voor gezinnen met kinderen, schadelijk zijn. Gemeenten moeten zich dat aantrekken.’

Lees verder


Herziene Leidraad Vroegsignalering Schulden

NVVK, 10 september 2018

Sinds de presentatie van de Leidraad Vroegsignalering in 2015 heeft vroegsignalering van schulden zich enorm ontwikkeld. Steeds meer gemeenten zijn ermee aan de slag gegaan en er is veel onderzoek uitgevoerd. Daarom is de Leidraad Vroegsignalering van schulden geactualiseerd,.

Lees verder


'Gemeentelijk schuldenbewind kan bij algemeen belang’

Binnenlands Bestuur, 10 augustus 2018

Meerdere gemeenten willen beschermingsbewind zelf gaan aanbieden om de stijgende kosten van de bijzondere bijstand beheersbaar te maken en problemen met malafide bewindvoerders aan te pakken. Als gemeenten het beschermingsbewind aanmerken als activiteit in het algemeen belang, handelen zij niet in strijd met de Wet markt en overheid.

Lees verder


Coalitieakkoorden: schulden prominent op agenda

Binnenlands Bestuur, 6 augustus 2018

De tien grootste gemeenten met een nieuwe coalitie hebben in hun akkoorden bijna allemaal doelen gesteld om de aanpak van schulden een impuls te geven. Armoedevoorzieningen blijven zonder uitzondering in stand.

Lees verder


Financiën op orde voor zwerfjongeren, wat is er mogelijk?

Sociaalweb, 30 juli 2018

Sinds enige tijd is er speciale aandacht voor groepen die minder zelfredzaam zijn: mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en laaggeletterden. Ook zwerfjongeren vormen een kwetsbare doelgroep. Hoe kunt u deze jongeren bijstaan?

Lees verder


Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind

Ministerie van VenJ, 9 juli 2018

Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Nu zijn gemeenten vaak niet op de hoogte als de rechter wordt verzocht om schuldenbewind in te stellen, terwijl ze wél verantwoordelijk zijn voor de juiste ondersteuning van mensen die schulden hebben. Om dit op te lossen, krijgen gemeenten een adviesrecht, als er schuldenbewind wordt aangevraagd. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) waarop via internetconsultatie kan worden gereageerd.

Lees verder


Wetgeving die schuldhulp frustreert in beeld

Binnenlands Bestuur, 6 juli 2018

Experts op gebied van schuldhulpverlening hebben op verzoek van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een overzicht gemaakt van vijftig aanpassingen op gebied van wetgeving die volgens hen nodig zijn om de schuldhulp te verbeteren.

Lees verder


Moties ingediend bij het VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede

Tweede kamer, 3 juli 2018

Lees verder


UWV: licht verstandelijk beperkten vaak over het hoofd gezien door instanties

NRC, 3 juli 2018

Gemeenten en schuldhulporganisaties herkennen schuldenaars met een lichte verstandelijke beperking vaak niet goed, waardoor die nog meer in de problemen komen.

Lees verder


Onderzoek commissie SZW over schulden besproken

Tweede Kamer, 3 juli 2018

In opdracht van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben externe onderzoekers onderzoek gedaan naar de juridische kant van schulden. Op dinsdag 3 juli 2018 heeft de commissie het rapport, ‘Knellende schuldenwetgeving’ in de procedurevergadering besproken. De leden van de commissie zullen de bevindingen van het rapport betrekken bij de komende debatten en overleggen op het terrein van de schuldenproblematiek.

Lees verder


Kamerbrief onderzoeken armoede en schulden

Tweede Kamer, 28 juni 2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderzoeken en evaluaties op het terrein van armoede- en schuldenbeleid en over de planning motie RaemakersPeters inzake de individuele studietoeslag.

Lees verder


Uitkeringsgerechtigden overtuigen beter dan dreigen

Binnenlands Bestuur, 28 juni 2018

Bijstandsgerechtigden leven hun verplichtingen beter na als er op een flexibele manier met hen wordt omgegaan. Een handhavingsstijl waarbij de nadruk op fraude en bestraffing ligt werkt averechts, concludeert een team wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder


Kamerbrief: ontwikkelingen in de bijstand

Sociaalweb, 26 juni 2018

In deze Kamerbrief geeft staatssecretaris Van Ark (SZW) een overzicht van recente ontwikkelingen in de bijstand, op verzoek van Kamerleden Van Brenk (50Plus) en De Jong (PVV) naar aanleiding van berichtgeving dat het aantal mensen in de bijstand verder daalt.

Lees verder


Bestaansminimum schuldenaar beter beschermd

Sociaalweb.nl, 21 juni 2018

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen.

Lees verder


NVVK Jaarverslag

NVVK, juni 2018

“Nederland telt zo’n 1,4 miljoen huishoudens in zware financiële problemen. Er is een blijvende behoefte aan schuldhulpverlening”, zegt Marco Florijn van NVVK in het financieel jaarverslag.

Lees verder


AanZet met geld - Financiële zelfredzaamheid jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen

Han, juni 2018

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) kent het dagelijks leven veel uitdagingen. Een van die uitdagingen is het omgaan met geld. Gemeente Nijmegen wil graag weten hoe deze groep Nijmeegse inwoners daarbij het beste ondersteund kan worden. Onderzoekers van de HAN onderzochten dit in samenwerking met 3 co-onderzoekers met een lichte verstandelijke beperking.

Lees verder


Als het geldgebrek je niet nekt, dan wel de stress

NRC, 14 juni 2018

Armoede is een grote risicofactor voor gezondheid; zeer rijke mensen leven bijna 7,5 jaar langer dan zeer arme. Zwaar werk, geldgebrek en chronische stress eisen hun tol.

Lees verder

Zie ook: Zo proberen gemeenten armoede tegen te gaan (NRC, 15 juni 2018)


Voorkomen en bestrijden van schulden vraagt nog meer ambitie

Divosa, 11 juni 2018

In een gezamenlijke brief dringen VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR er bij de Tweede Kamer op aan om problematische schulden met nog meer ambitie te bestrijden. De organisaties pleiten ervoor dat vijf concrete punten meer aandacht krijgen en sneller worden opgepakt.

Lees verder


Fixxx-aanpak schuldhulpverlening

Gemeente Amsterdam, 6 juni 2018

Schuldsanering is een heftig, maar vooral ook langdurend proces. Een deel van de uitvoering ligt bij maatschappelijke dienstverleners en een ander deel bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Hoe kan dit proces worden verbeterd zodat de doorlooptijd kan worden ingekort? Het Fixxx-team ging met deze vraag aan de slag.

Lees verder


Utrechtse app moet schulden voorkomen

Binnenlands Bestuur, 30 mei 2018

“Huishoudboekje” heet de app die de gemeente Utrecht ontwikkelde voor mensen die moeite hebben met financieel rondkomen of schuldrisico lopen. De gemeente ontvangt het inkomen en betaalt de vaste lasten. Deelnemers kunnen dat inzien en krijgen leefgeld. ‘De gemeente moet mensen helpen de controle over hun uitgaven terug te krijgen.’

Lees verder


Zzp'ers die in de schulden zitten, stuiten op een gesloten loket

Trouw, 24 mei 2018

Zelfstandig ondernemers met schulden kunnen vaak niet bij hun gemeente terecht. Ambtenaren weten soms ook niet op welke hulp zzp’ers recht hebben.

Lees verder


Kamerbrief brede schuldenaanpak

Ministerie van SZW, 23 mei 2018

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het startsein gegeven voor het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Daarnaast geeft het kabinet samen met de VNG nadere uitwerking aan de afspraken die zijn gemaakt over het voorkomen en oplossen van problematische schulden binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP). De uitwerking van deze afspraken maakt deel uit van de brede schuldenaanpak. In het landelijke programma Sociaal Domein is schuldenproblematiek benoemd als doorsnijdend thema, waar het de knelpunten rond het integraal werken betreft. In dit programma werken gemeenten en Rijk samen om beleid en uitvoering meer integraal en vanuit het perspectief van de burger vorm te geven.

Lees verder

Zie ook:


Fonds helpt Utrechtse jongeren uit de schulden

Gemeente Utrecht, 16 mei 2018

Het fonds van de gemeente Utrecht voor jongvolwassen met problematische schulden is succesvol. Dat blijkt uit het feit dat het grootste deel van de jongeren met behulp van het fonds geen schulden meer heeft of op een andere manier geholpen kon worden. Deze jongeren hebben weer een perspectief en vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt het fonds voortgezet en kunnen komende maanden twintig nieuwe jongeren deelnemen.

Lees verder


Gemeente als sociaal regisseur

Binnenlands Bestuur, 7 mei 2018

Tilburg pioniert met haar schuldhulp. Het credo is niet af te wachten tot schuldenaars zich melden, maar ze in een eerder stadium zelf op te zoeken. Het aantal aanvragen voor beschermingsbewind is in de eerste maand meteen gehalveerd, vertelt schuldhulpmanager Joke de Kock.

Lees verder


Nibud: minstens 40 procent van de Nederlanders worstelt met de financiële administratie

Nibud, 16 april 2018

De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren. Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben. Dit blijkt uit het Nibud-rapport Financiële administratie in een digitaal tijdperk.

Lees verder

Zie ook:
- Nibud: bijna helft Nederlanders is overzicht financiën kwijt. Digitale rekeningen de boosdoener (de Volkskrant, 16 april 2018)
- Ongeveer de helft van de mensen die in de schulden zitten, is laaggeletterd, zo blijkt uit een studie van Martijn Keizer (Binnenlands Bestuur, 23 april 2018)
- Complexiteit nekt hulpvragers én vrijwilligers in de financiële hulpverlening nekt hulpvragers én vrijwilligers in de financiële hulpverlening (Sociale Vraagstukken, 17 mei 2018)


Kamerbrief met reactie kabinet op advies SER 'Opgroeien zonder armoede' en rapport Kinderombudsman 'Alle kinderen kansrijk'

Ministerie van SZW, 6 april 2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer de reactie van het kabinet gestuurd op het advies Opgroeien zonder armoede van de Sociaal-Economische Raad (SER) en het rapport Alle kinderen kansrijk’ van de Kinderombudsman. Volgens van Ark hebben de adviezen betekenisvolle inzichten gegeven die het belang van de aanpak van armoede onder kinderen onderstrepen. Het kabinet zal zich niet alleen inzetten op het compenseren van de gevolgen van armoede door kinderen mee te laten doen op school, aan sport en cultuur en aan sociale activiteiten, maar ook stevig investeren in het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede. Van Ark geeft aan dat het kabinet een serie van maatregelen zal uitvoeren om hierin stappen te zetten.

Lees verder

Zie ook reactie VNG: Pleisters plakken is goed, structurele oplossingen zijn beter! (6 april 2018)


Laaggeletterdheid kost samenleving een miljard

NRC, 3 april 2018

2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland kosten de samenleving extra geld aan uitkeringen en zorg. En zelf lopen ze ook ruim 570 miljoen euro aan inkomsten mis, dat wijst onderzoek van PwC (in opdracht van stichting Lezen & Schrijven) uit. Laaggeletterden hebben minder inkomen en zijn vaker werkloos. Hoe beter iemand de taal beheerst, hoe kleiner de kans op werkloosheid.

Lees verder


Urban Agenda Partnerschap presenteert twaalf actiepunten ter bestrijding van stedelijke armoede

Europa Decentraal, 3 april 2018

Op 2 april heeft het Partnerschap Stedelijke Armoede zijn definitieve actieplan gepresenteerd. De partnerschappen zijn opgericht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016 met het Pact van Amsterdam. In de Partnerschappen werken Europese stedelijke gebieden en regio’s samen met de Europese Commissie en lidstaten aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid. Een van de twaalf partnerschappen heeft als hoofdthema stedelijke armoede. Dit partnerschap heeft zich ten doel gesteld “om de armoede te bestrijden en de insluiting van mensen uit achterstandswijken die in armoede leven of dreigen te verzanden, te verbeteren”.

Lees verder

Zie ook: Definitief actieplan Partnerschap Stedelijke Armoede (pdf)


Haakse wetgeving fraudeschulden

SchuldInfo, 17 maart 2018

Sinds aanscherping van de frauderegels in 2013 mogen gemeenten pas na 10 jaar instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting. Deze 10-jaarregel staat echter haaks op de mogelijkheid de gemeente te dwingen in te stemmen met een schuldregeling. Ook is er strijdigheid met de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. Moet de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente de afdeling invordering van de gemeente via de rechter dwingen in te stemmen met een schuldregeling? Zo is het nu wel in de wet geregeld en een goede schuldhulpverlener doet dit ook.

Lees verder


Ik krijg nooooit wat!” – geef een workshop over financieel opvoeden

Nibud, maart 2018

Hoe begeleid je je kind van zakgeld naar zelf geld verdienen? Welke uitdagingen kom je tegen? Het Nibud heeft, mede mogelijk gemaakt door a.s.r. Verzekeringen, de workshop ‘Ik krijg nooooit wat!’ ontwikkeld.
De Nibud-leerdoelen liggen hier aan ten grondslag. In deze workshop delen ouders met elkaar hoe zij invulling geven aan de financiële opvoeding. Welke trucs en tips passen ze toe? Met welke vragen blijven ze zitten?

Lees verder


Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren

Platform31, 27 februari 2018

Het aantal mensen onder beschermingsbewind is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ondanks dat de nieuwe instroom daalt, blijft het totaal aantal mensen onder bewind onverminderd hoog. Wanneer iemand onder bewind staat ligt de verantwoordelijkheid van zijn/haar financiële administratie bij een bewindvoerder. In sommige gevallen zijn lichtere vormen van ondersteuning zoals budgetbeheer passender. Beleidsmakers, bewindvoerders, rechtbanken en hulpverleners zijn op zoek naar manieren om de best passende hulp te bieden aan deze financieel kwetsbare doelgroep, onder het motto: beschermingsbewind als het nodig is, lichtere vormen van ondersteuning als het kan. Platform31 draagt hieraan bij met drie publicaties en een afwegingskader.

Lees verder


Onderzoek gestart naar schuldenborgfonds

NVVK, 23 februari 2018

Schuldhulpverleners kunnen op twee manieren een minnelijke schuldregeling treffen voor mensen met problematische schulden: via schuldbemiddeling of schuldsanering. Beide vormen hebben hun eigen kenmerken en voor- en nadelen. Hoewel uit de praktijk blijkt dat saneringen vaker met succes worden afgerond, wordt in Nederland toch bijna twee keer zo vaak gekozen voor bemiddeling SUNN en de NVVK onderzoeken nu of dit komt omdat driekwart van de gemeenten geen kredietfaciliteit heeft of wellicht het risico niet durft te nemen dat de schuldenaar het krediet niet terugbetaalt.

Lees verder


Rondetafel Schulden en armoede: ‘Zet schuldenaar centraal’

Divosa, 22 februari 2018

Wetenschappers, ervaringsdeskundigen en uitvoerende partijen roepen de Tweede Kamer op om het gedrag van schuldenaren als uitgangspunt te nemen voor toekomstig beleid. De Tweede Kamer had de experts op 12 februari uitgenodigd om hun inzichten te delen tijdens een rondetafelgesprek.

Lees verder

Zie ook: VNG en Divosa willen actie van het Rijk omtrent schulden (Binnenlands Bestuur, 12 februari 2018)


Kamerbrief Regio Envelop opgave BES-eilanden

Ministerie van LNV, 19 februari 2018

Het kabinet heeft in het regeerakkoord de prioriteit gelegd bij het verbeteren van het economisch perspectief in Caribisch Nederland, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede. Het kabinet zal een bijdrage ad €30 miljoen leveren uit de Regio Envelop voor projecten ten behoeve van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die worden ontwikkeld door de minister van LNV en de coördinerend staatssecretaris van BZK in samenwerking met de interdepartementale Stuurgroep Caribisch Nederland.

Lees verder


NVVK notitie voor raadsleden en wethouders

NVVK, 13 februari 2018

Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de NVVK een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie wordt kort een beeld geschetst van schuldhulpverlening en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen. Gemeenten kunnen deze knelpunten oplossen.
Lees verder

Lees verder


Niet langer standaard een beschermingsbewind in Tilburg

Binnenlands Bestuur, 9 februari 2018

Tilburgenaren met problematische schulden krijgen niet langer standaard een beschermingsbewind als ze zich melden bij de kantonrechter. Samen met een bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt vanaf 1 maart eerst bekeken wat de beste dienstverlening is.

Lees verder


Versnellers

Platform31, 8 februari 2018

Het zijn interessante tijden om te werken aan armoede en gezondheid. Voor professionals die kansen zien in vernieuwende en innovatieve aanpakken is er veel werk te doen.

Lees de blog van Annette Duivenvoorden


Groningen neemt beschermingsbewind in eigen handen

Binnenlands Bestuur, 25 januari 2018

Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.

Lees verder


Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed

De Nationale Ombudsman, 19 januari 2018

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. In zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten.
Lees verder


Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

Ministerie van SZW, 17 januari 2018

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224 duizend huishoudens langdurig een laag inkomen, 15 duizend meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.
Lees verder

Zie ook:


Stedenestafette in ’s-Hertogenbosch

Schouders eronder, 19 december 2017

De stedenestafette is een reeks bijeenkomsten waarin gemeenten innovatieve aanpakken ontwikkelen op het gebied van armoede en schulden. Op 14 december vond hij plaats in ’s-Hertogenbosch en ging het onder andere over ervaringsdeskundigen.
Lees verder


Kamerbrief brede schuldenaanpak

Ministerie van SZW, 18 december 2017
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft op 18 december 2017 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de brede aanpak van schulden.
Lees verder


Divosa en VNG pleiten voor onderzoek naar bundeling signalen van risico op schulden

Divosa, 18 december 2017
Divosa en VNG zijn voorstander van de aanpassing van de Regeling Afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling. Daarin wordt onder meer geregeld dat ook in de zomermaanden de gegevens van mensen die worden afgesloten doorgegeven worden aan de gemeente. Daarnaast pleiten zij voor onderzoek naar de bundeling van signalen van risico op problematische schulden. Dat schrijven zij in een reactie op de internetconsultatie voor de wijziging van de regeling. krijgt de proef een vervolg bij negentien balies elders in het land.
Lees verder


Belastingdienst verlaagt drempel laaggeletterden

NRC, 14 december 2017
De Belastingdienst gaat zich toegankelijker opstellen voor laaggeletterden. De vernieuwde dienstverlening start als een proef voor een half jaar bij de balies in Rotterdam en Venlo waar burgers terecht kunnen voor hulp bij belastingzaken. Mogelijk krijgt de proef een vervolg bij negentien balies elders in het land.
Lees verder


Deventer teruggefloten om vergoeding bewindvoering

Binnenlands Bestuur, 8 december 2017

Deventer overtreedt de Wet Markt en Overheid door de bewindvoering alleen via haar eigen bewindvoerdersafdeling BAD te vergoeden, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Lees verder


Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat kinderen nodig hebben

Kinderombudsman, 5 december 2017
5 december is voor de meeste kinderen in Nederland een feestelijke dag. Maar voor de 378.000 kinderen die opgroeien in armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op Pakjesavond. Op de verjaardag van Sinterklaas vraagt de Kinderombudsman met het rapport Alle kinderen kansrijk (pdf) aandacht voor deze groep. Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben.
Lees verder


Website over het voorkomen van huurachterstanden

Aedes, 4 december 2017
De Hogeschool van Amsterdam en de woningcorporaties Rochdale en De Key hebben samen een website gemaakt waarop ze de problematiek van huurachterstanden en mogelijke oplossingen in beeld brengen. De site Huurachterstanden voorkomen, hoe doe je dat? is bedoeld als steun in de rug voor professionals die antwoord zoeken op die vraag.
Lees verder


Wat mensen in armoede en schulden kunnen hebben aan ervaringsdeskundigen

Sociale Vraagstukken, 28 november 2017
Van ervaringsdeskundigen wordt tegenwoordig veel verwacht, constateert Saskia Keuzenkamp in haar oratie als bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU. Ze zouden volgens de theorie kunnen bijdragen aan herstel en empowerment. Maar hoe dat dan moet, bijvoorbeeld bij mensen in armoede en schulden, daarover weten we nog heel weinig. Een fragment uit haar oratie.
Lees verder


Luisteren naar kinderen verbetert aanpak armoede

Divosa, 16 november 2017
Kinderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak van armoede. Beleidsmakers moeten dan wel kijken naar de complete leefomgeving van kinderen in plaats van de nadruk leggen op armoede. Dat concludeert Asia Sarti in haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit. Zij onderzocht hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van hun leven.
Lees verder


Incassobureaus kopen schulden op om ze daarna met harde hand te innen

de Volkskrant, 17 oktober 2017

Incassobureaus kopen steeds vaker schulden op om die vervolgens met harde hand te innen. Daarmee vergroten ze het schuldenprobleem in Nederland. Ze brengen vaak hoge incassokosten in rekening. Mensen die al grote problemen hebben, raken zo nog dieper in de schulden.

Lees verder


Op zoek naar werkende minima

SER, 3 november 2017
Met een flinke zak extra rijksgeld en aanbevelingen uit een SER-advies proberen gemeenten armoede onder kinderen effectiever aan te pakken. Dat valt nog niet mee, ziet Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland. ‘Werkende ouders met te weinig inkomen zijn ontzettend lastig te bereiken.’

Lees verder (artikel in SER magazine)


Big-data voor vroegopsporing?

Platform31, 2 november 2017
Met een nieuwe, positieve benadering wil de gemeente Hengelo een gezonde toekomst dichterbij brengen voor gezinnen die te maken hebben met gezondheidsachterstanden. Vanuit onze gegevens over de wijk weten we dat we een deel van de mensen met problemen in beeld hebben. We zoeken echter ook de gezinnen die zich (nog) niet zelf melden, maar die onze hulp ook zeker kunnen gebruiken”, vertelt Marieke Arends, projectleider bij de gemeente Hengelo, in dit tweede interview in de reeks.

Lees verder


Schuldhulpverleners krijgen hulp bij strijd tegen oneerlijke incassobureaus

NOS, 1 november 2017
Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat schuldhulpverleners helpen om oneerlijke incassobureaus aan te pakken. De toezichthouder heeft een website gelanceerd met voorbeeldbrieven, rekentools en informatie over incasso.

Lees verder

Zie ook: Nieuwe toolkit van ACM maakt in actie komen tegen oneerlijke incassopraktijken makkelijker (ACM, 1 november 2017)


Verbied de handel in schulden

Sociale Vraagstukken, 18 oktober 2017

Bedrijven hebben hun mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ondertussen worden mensen met schulden via de achterdeur afgeknepen en wordt er maar moeizaam ingestemd met schuldregelingen. Het is nodig dat er een mentaliteitsverandering optreedt bij schuldeisers, betoogt André Moerman (Inter-Lokaal & Tandem, voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden en eigenaar van www.schuldinfo.nl).

Lees verder


Op tijd signaleren om erger te voorkomen

Platform31, 17 oktober 2017

Armoede is een serieus probleem in Assen. Maar door een nieuwe, preventieve, aanpak van de gemeente zijn buurtteams van Vaart Welzijn sterk aanwezig in de wijk en makkelijk benaderbaar voor inwoners met schulden en andere problemen. Daarnaast proberen zij huisuitzettingen te voorkomen door betalingsachterstanden op tijd te signaleren en op te lossen in het project ‘De Vaart erin’. “Dankzij deze aanpak kunnen we begeleiding op maat bieden”, vertelt Henrieke Hofsteenge van Vaart Welzijn in dit eerste interview naar aanleiding van de leerkring Armoede en Gezondheid.

Lees verder


Driegesprek: rijksincassobeheer wordt menselijker

Sociale Vraagstukken, 11 oktober 2017

De grote publieke uitvoeringsorganisaties gaan gezamenlijk hun aanpak naar mensen met problematische schulden veranderen. We spraken met drie van hen, bestuurders van: het Centraal Justitieel Incassobureau, de Sociale Verzekeringsbank en het CAK. Zij staan voor een cultuuromslag die we ook zien bij organisaties als de Belastingdienst, UWV en DUO.

Lees verder


Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar

CBS, 11 oktober 2017

Eén miljoen mannen waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar. Weliswaar had 27 procent van deze mannen betaald werk, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Bijna 2 miljoen vrouwen waren in 2016 financieel kwetsbaar. Van hen had 35 procent een baan. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het CBS.

Lees verder


Armoede en schulden in het regeerakkoord

weblog Martijn Schut, 10 oktober 2017

In het regeerakkoord is ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van armoede en schulden. Lees hier wat er over in het akkoord staat.

Lees verder


Schuldhulpverlening voor ondernemers

CBS, 29 september 2017

Gemeenten kunnen ondernemers helpen met schulden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vijf filmpjes gemaakt om gemeenten inzicht te geven in de mogelijkheden.

Lees verder


Schulden hinderen uitstroom uit opvangsinstelingen

Binnenlands Bestuur, 26 september 2017

Ongeveer 440 cliënten in voorzieningen Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) kunnen niet uitstromen als gevolg van financiële problemen. Een kwart daarvan bestaat uit jongvolwassenen. Belangrijke concrete oorzaken zijn onder meer trage procedures in de schuldhulpverlening, te late en te lage uitkeringen en tekort aan sociale huurwoningen.

Lees verder


Rechter: schuldeiser mag rekening niet helemaal leeghalen

de Volkskrant, 25 september 2017

Een schuldeiser mag de bankrekening van een schuldenaar niet helemaal leeghalen, waardoor deze geen geld meer overhoudt om te eten en noodgedwongen nieuwe schulden moet maken. Dat heeft een kantonrechter in Eindhoven bepaald. Lector Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht bevestigt het belang van de uitspraak: “het probleem blijft dat je naar de rechter moet om je gelijk te halen en juist in deze doelgroep weten mensen vaak niet waar ze recht op hebben.”

Lees verder


Beschermingsbewind opgenomen in dienstverlening NVVK

NVVK, 21 september 2017

Op 19 september heeft het NVVK besloten beschermingsbewind toe te voegen aan haar dienstverlening. Concreet betekent dit dat er afgesproken is aan welke kwaliteitseisen nieuwe en bestaande leden moeten voldoen.

Lees verder


Onderzoek naar Veenkoloniën van start

RTV Drenthe, 20 september 2017

Het grote onderzoek naar de intergenerationele armoede in de Veenkoloniën is van start. Naar schatting 12.000 gezinnen in de Veenkoloniën leven in armoede. Zij moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan 12.250 euro per jaar ofwel 1.020 euro per maand.

Lees verder

Lees ook de factsheet over Armoede: het beeld van de Veenkoloniën (pdf) van Trendbureau Drenthe
-

Verbeterde welvaart bereikt niet iedereen

Binnenlands Bestuur, 19 september 2017

‘De Nederlandse economie bloeit en de schatkist is gezond’ zei Willem-Alexander in zijn troonrede. Ook wees erop dat er nog steeds mensen zijn die moeite hebben om rond te komen. Het is van belang dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed.

Lees verder


Inkomensongelijkheid en -herverdeling 2001-2015

CBS, 14 september 2017

De ongelijkheid in besteedbaar inkomen van huishoudens is sinds 2001 vrijwel niet veranderd. Voor herverdeling stegen de inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen wel, maar door toenemende herverdeling via sociale uitkeringen, belastingen en premies werd deze stijging gecompenseerd. De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen verkleinde de ongelijkheid in inkomen uit loon, winst en vermogen. De vergrijzing en economische crises stuwden de ongelijkheid juist op.

Lees verder


Schuldenaar kan eigen regie best aan

Sociale Vraagstukken, 7 september 2017

Financieel zelfbeheer is ook voor mensen met schulden het ideaal. Maar hoe begeleid je mensen daar naar toe? Eropaf! deed een proef, en leerde: persoonlijke ondersteuning blijft onontbeerlijk.

Lees verder


“We moeten mogelijkheden creëren om een gedeelte van de schuld kwijt te schelden”

Platform31, 7 september 2017

Nu de gemeentelijke bestuursperiode richting einde gaat maken we met de wethouders van de sociale pijler van het G32-stedennetwerk de balans op. Derde in de reeks is Jan Jaap Kolkman, wethouder in Deventer en trekker van de dossiergroep armoede en schulden.

Lees verder


Digitale post overheid slecht gelezen

de Nationale ombudsman, 6 september 2017

De Nationale ombudsman ontvangt steeds meer klachten over overheidsinstanties waarbij digitale verzending van berichten een rol speelt. Dit gaat om mensen die niet op die manier met de overheid kunnen communiceren en dreigen te worden uitgesloten van overheidsvoorzieningen.

Lees verder


De Berlijnse wijk die nooit aan de armoede lijkt te ontsnappen

Trouw, 5 september 2017

De armoede in het rijkste en economisch meest krachtige land van Europa groeit jaar op jaar. Zelfs in het voormalige West-Berlijn, in de rijke negentiende-eeuwse wijk Charlottenburg staan wekelijks rijen voor de voedselbank van de Tafeln in de evangelische Trinitatiskirche. Reportage van Trouw in de aanloop naar de verkiezingen in Duitsland

Lees verder


Zilveren Kruis stopt met minimapakket

Dagblad van het Noorden, 26 augustus 2017

Zilveren Kruis stopt met de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Gemeenten hopen de zorgverzekeraar nog op andere gedachten te kunnen brengen

Lees verder


€ 8 miljoen om armoede en schulden tegen te gaan

Ministerie van SZW, 25 augustus 2017

Goede initiatieven die armoede en schulden tegengaan kunnen ook de komende 2 jaar mogelijk worden gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019.

Lees verder


Armoede groter dan gedacht

Binnenlands Bestuur, 18 augustus 2017

Weet u hoeveel kinderen in Nederland in armoede opgroeien? Grote kans dat het aantal hoger is dan u denkt. De helft van de Nederlanders onderschat namelijk hoeveel kinderen in armoede leven, blijkt uit de jaarlijkse Kansenmonitor.

Lees verder


Hypotheekverstrekkers te streng bij BKR-registratie

NVVK, 15 augustus 2017

NVVK pleit voor een milder beleid van banken rond BKR-registraties. Kleine schulden uit het verleden kunnen er nu voor zorgen dat iemand geen hypotheek krijgt.

Lees verder


Internationale conferentie over ouderen in armoede

Niet alleen in Nederland groeit het aantal ouderen dat in armoede leeft. In Ottawa was daarom een internationale conferentie waarin experts uit Canada, USA, Portugal en Nederland het hadden over dit groeiende probleem.

Lees verder


Clustering rijksincasso mag doorgaan

NVVK, 31 juli 2017

De overheid mag incasso’s van vijf grote overheidsinstanties (UWV, CAK, DUO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Zorginstituut Nederland) clusteren en overdragen aan het CJIB. De overheid probeert zo te bewerkstelligen dat mensen die meerdere overheidsschulden hebben uitstaan, zoveel mogelijk met één deurwaarder te maken hebben.

Lees verder


Enschede verliest zaak beschermingsbewind

Binnenlands Bestuur, 26 juli 2017

De gemeente Enschede mag niet het verzoekschrift tot onderbewindstelling aan de rechtbank opvragen bij een aanvrager van bijzondere bijstand alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald

Lees verder


‘Schouders eronder’ - landelijk programma voor betere schuldhulp

Divosa, 17 juli 2017

Het signaleren van schulden kan nog beter en het oplossen effectiever. Om dat te bereiken gaat het landelijke programma ‘Schouders eronder’ van start.

Het programma zet in op een forse professionaliseringsimpuls binnen de schuldhulpverlening: uitvoerders moeten binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen.

‘Schouders eronder’ is een initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder


Ministeries met elkaar in gesprek over doorverkopen schulden

Op weg naar effectieve schuldhulp, 17 juli 2017

Staatssecretaris Klijnsma schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er gesprekken zijn met de ministeries van VenJ en EZ om de wenselijkheid van een verbod op het opkopen en doorverkopen van schulden te verkennen.

Lees verder


Advies voor het nieuwe kabinet

Op weg naar effectieve schuldhulp, 13 juli 2017

De besprekingen over het nieuwe kabinet zijn nog in volle gang. Een mooi moment om vooruit te blikken op de toekomst van schuldhulpverlening. Wetenschappens en schuldeisers geven hun visie

Lees verder – artikel 1

Lees verder – artikel 2


Vakantiegeld bewuster besteed bij jaarlijkse uitbetaling

Nibud, 26 juni 2017

Mensen besteden hun vakantiegeld bewuster wanneer ze het één keer per jaar in één keer krijgen uitbetaald, dan wanneer ze het bedrag in delen maandelijks ontvangen.

Lees verder


Onderzoek Handel in schuld

De Groene Amsterdammer, 5 juli 2017

“Handel in schuld veroorzaakt grote schade in Nederland. Schuldkopers, officieuze verlengstukken van ING, ABN en andere grote bedrijven, teren op de verzorgingsstaat terwijl ze weigeren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen”, schrijven de onderzoeksjournalisten van Investico.

Lees verder


Roel in ’t Veld over groeiende schuldproblematiek: ‘VNG en anderen blijven verschrikkelijk in gebreke’

Sociale Vraagstukken, 26 juni 2017

‘Een onbemind probleem’ heet de voorstudie die Roel in ’t Veld met anderen maakte naar de snelle groei van problematische schulden. In ’t Veld pleit voor de certificering van instellingen die zich bezig houden met schuldhulpverlening, een moratorium voor schuldenaars van onbepaalde duur en afschaffing van de voorrangspositie van de overheid als schuldeiser.
Lees verder


Meer eenvoud voor burgers voorkomt schulden

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 26 juni 2017

Voor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Eenvoud is het sleutelwoord. De RVS denkt dat veel schulden voorkomen kunnen worden door regels eenvoudiger te maken. Het is een van de aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde advies “Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen”.

Lees verder


586 miljoen aan toeslagen Belastingdienst 'oninbaar'

NOS, 21 juni 2017

De Belastingdienst heeft voor een bedrag van 1,6 miljard euro openstaan aan ten onrechte uitgekeerde toeslagen. Ruim een derde van het uitstaande bedrag, 586 miljoen euro, staat bij de Belastingdienst in de boeken als oninbaar. Dat komt volgens een woordvoerder van de Belastingdienst omdat ontvangers van de toeslagen het geld niet kunnen missen, bijvoorbeeld omdat ze in de schuldhulpverlening zitten.

Lees verder


Schuldig wint Zilveren Nipkowschijf!

NRC, 16 juni 2017

De documentaireserie ‘Schuldig’ heeft de Zilveren Nipkowschijf 2017 gewonnen. De zesdelige serie toont de sluipende armoede in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord.

Lees verder


G32 in strijd tegen armoede bij ouders én kinderen

Platform31, 9 juni 2017

Steeds meer rapporten laten zien hoe groot, structureel en verborgen de problemen betreft armoede en schulden zijn in Nederland. Recent laten de factsheet Armoede en Schulden en het rapport Opgroeien zonder armoede de cijfers zien. In 2015 moesten 626.000 huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dat betekende, in 2014, dat 378.000 kinderen opgroeiden onder de grens van ‘niet veel, maar toereikend’. Bijna 60% van deze kinderen heeft werkende ouders. In de themagroep Armoede/Jeugd zijn tijdens de bestuurlijke G32 netwerkdag beide publicaties gepresenteerd en is besproken hoe gemeenten met deze kennis aan de slag kunnen gaan.

Lees verder


Toeslagenstelsel is zo ingewikkeld dat het schulden in de hand werkt

Leeuwarder Courant, 8 juni 2017

Nederland heeft zo’n ingewikkeld toeslagenstelstel dat het schulden in de hand werkt. Daar moeten we vanaf, vindt Marco Florijn, oud-wethouder van Leeuwarden en kersverse voorzitter van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Lees verder


Utrecht: Extra inzet voor de aanpak van armoede en schulden

Gemeente Utrecht, 6 juni 2017

Utrecht heeft in de Voorjaarsnota voorgesteld om jaarlijks €350.000 voor 2017 en 2018 extra beschikbaar te stellen, voor trajecten schulddienstverlening via Stadsgeldbeheer. Deze trajecten zijn specifiek bedoeld voor cliënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen van alle zorginstellingen.

Lees verder


Nibud verontrust over resultaten onderzoek naar financiële geletterdheid

Nibud, 24 mei 2017

Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat 19 procent van de Nederlandse leerlingen onvoldoende financieel geletterd is. Dat wil zeggen dat zij op financieel gebied niet verder komen dan een factuur herkennen als factuur en het nemen van eenvoudige beslissingen tijdens het doen van aankopen (bijvoorbeeld door het vergelijken van de prijzen van dezelfde artikelen).

Lees verder


62 procent werkgevers heeft werknemers met financiële problemen

Nibud, 23 mei 2017

Uit het rapport Personeel met schulden (pdf) van het Nibud blijkt dat 62 procent van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

Lees verder


In de samenleving ontstaat een onderklasse met schulden

Trouw, 15 mei 2017

Meer mensen met een laag inkomen raken in de schulden. Vaak door de overheid. Dat moet anders, zegt Marco Florijn, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet.

Lees verder

Zie ook:

  • NVVK jaarverslag 2016
    De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, heeft haar jaarverslag 2016 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het aantal mensen dat aanklopt bij schuldhulpverlening relatief stabiel blijft. Marco Florijn, voorzitter NVVK: “Helaas zien we wel dat de problemen hardnekkiger zijn geworden”.
  • Oproep NVVK aan nieuwe kabinet
    Schuldhulpverlening kan meer mensen sneller helpen. Daarom roept de NVVK het nieuwe kabinet op om het stelsel van inkomens-voorzieningen te vereenvoudigen en schuldeisers te verplichten mee te werken bij het regelen van schulden.

Hulp gevraagd bij onderzoek naar LVB en schulden

11 mei

Het lectoraat Armoede Interventies van de HvA is gestart met een project rondom mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schulden. Het doel van het project is handvatten te ontwikkelen voor verschillende professionals om mensen met een LVB en schulden te herkennen en schulden bij deze groep op een goede manier bespreekbaar te maken.

Lees verder


Opinie. Het verschil tussen kennen, kunnen en willen

Sociale Vraagstukken, 3 mei 2017

Volgens Nico de Boer verrichtte de WRR met het rapport Weten is nog geen doen – een realistisch perspectief op redzaamheid onlangs een goede daad. Naast de individualistische logica, ziet Nico ook sociologische verklaringen. Hij bespreekt weten, kunnen én willen.

Lees verder


Nieuwe subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen

Ministerie van SZW, 2 mei 2017

Maatschappelijke organisaties kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor steun aan kinderen in Nederland die het thuis niet breed hebben. De subsidie kan worden ingezet voor voorzieningen (zoals materialen en abonnementen) die er voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. De subsidieregeling is op 2 mei 2017 gepubliceerd.

Lees verder


Nibud: 2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig geld achter de hand

Nibud, 13 april 2017

2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig (spaar)geld achter de hand en lopen daardoor een risico op financiële problemen. Het Nibud adviseert in het vandaag uitgebrachte rapport Geld achter de hand makkelijker maken (pdf) dat de samenleving in moet zetten op het stimuleren van ongemerkt sparen. Alleen op die manier kan het aantal mensen met geldproblemen worden teruggedrongen.

Lees verder


Mensen in de bijstand hebben het heel druk

Sociale Vraagstukken, 13 april 2017

Mensen in de bijstand hebben het vaak razend druk, bijvoorbeeld met het eindjes aan elkaar knopen, zegt de Amsterdamse armoedelector Roeland van Geuns. Er bestaat een groot misverstand over mensen met een bijstandsuitkering en dat is dat ze niks zouden doen.

Lees verder


Drempel moratorium moet omlaag

Binnenlands Bestuur, 26 maart 2017

Het is mooi dat het breed wettelijk moratorium er eindelijk komt per 1 april, maar er valt nog wel wat aan te verbeteren. Dat vindt de NVVK, de belangenvereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. ‘We willen schuldhulpverlening eenvoudiger maken dan helpt het niet dat dit nieuwe instrument toch weer vrij complex is’, aldus voorzitter Joke de Kock.

Lees verder


Schuldhulpverlening: Liever meer zeggenschap dan extra geld

VNG, 24 maart 2017

Een half miljoen huishoudens kent problematische schulden en het deel daarvan dat geen beroep doet op schuldhulpverlening groeit. Het onderzoeksrapport Een onbemind probleem toont de urgentie van het probleem en komt met oplossingen, ook voor gemeenten. Wethouder Patrick Welman (Enschede, CDA) wil niet zozeer extra geld als wel meer zeggenschap.

Lees verder


SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

SER, 22 maart 2017

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

Lees verder

Reactie wethouder Arjan Vliegenthart in VNG Magazine (7 april 2017)


Voedselbanken tonen noodzaak van een armoedebeleid

Sociale Vraagstukken, 16 maart 2017

Door Lia van Doorn, Hille Hoogland, Mayke Kromhout

Aan de vooravond van de verkiezingen worden de voedselbanken door politici zowel een zegen als een schande genoemd. Wat ze in iedere geval zijn: een signaal voor de urgentie van een structureel armoedebeleid.

Lees verder


Geef de autonomie terug aan de burger

Platform31, 9 maart 2017

Zeven jaar lang was Joke de Kock voorzitter van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Een functie die ze vervulde naast haar werk als manager van Bureau schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. Wat speelde er de afgelopen jaren in Nederland rond de schuldenproblematiek? Waar is ze trots op en waarover maakt ze zich zorgen, nu ze ermee stopt? En wat kunnen we van haar verwachten, mocht ze na de verkiezingen als kamerlid worden beëdigd?

Lees verder


Klijnsma: 40 miljoen voor samenwerkende organisaties bij aanpak armoede kinderen

Ministerie van SZW, 9 maart 2017

Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en stichting Jarige Job krijgen de komende vier jaar 10 miljoen per jaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 maart bekendgemaakt.

Lees verder


Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

Ministerie van SZW, 8 maart 2017

Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid om maximaal een half jaar adempauze te krijgen. In die tijd mogen schuldeisers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwerkingtreding is 1 april aanstaande.

Lees verder


Betere schuldhulp: landelijke partijen slaan handen ineen

VNG, 24 februari 2017

Schuldhulpverlening kan beter. Daarom slaan de vijf landelijke partijen Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad en VNG met subsidie van het ministerie van SZW de handen ineen. Het gezamenlijke Ondersteuningsprogramma Schuldhulp richt zich op het versterken van het vakmanschap van álle professionals en vrijwilligers, die werken in de schuldhulpverlening. Om de deskundigheid van schuldhulpverleners te verstevigen, steekt het programma in op het delen en toepassen van (nieuwe) kennis. Deze kennis wordt toegankelijk gemaakt via een nieuwe Schuldhulpacademie.

Lees verder


Inzichten uit hersenwetenschap werpen nieuw licht op integrale aanpak van financiële en sociale problemen'

Platform31, 25 januari 2017

Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien dat chronische stress door schulden en armoede een aantoonbaar verlammend effect heeft op ons probleemoplossend vermogen. De Amerikaanse aanpak Mobility Mentoring is gericht op het vinden van betaald werk.

Lees verderKlijnsma: 4 miljoen euro voor strijd tegen armoede en schulden

Ministerie van SZW, 25 januari 2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen.

Lees verder


Nieuw perspectief om schulden aan te pakken

Binnenlands Bestuur, 15 januari 2017

Zijn mensen die schuldhulp afwijzen ongemotiveerd? Hersenonderzoek leert dat obstructie vaker voorkomt uit onvermogen. Dat heeft consequenties voor de lokale dienstverlening, betogen Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann en Helga Koper van Platform 31 in een essay in Binnenlands Bestuur.

Lees verder

Verslag Schuldig on tour

Schuldig on tour, 23 december2017

Een volle zaal in Pakhuis de Zwijger, waar onder meer Ditte, Paul, Arjan Vliegenthart, Nadja Jungmann, Jetta Klijnsma en het publiek met elkaar op zoek gingen naar concrete oplossingen voor de schuldenproblematiek. Een verslag van de avond is terug te lezen op de website van Movisie. Ook kun je de livestream van de hele avond en foto’s terugkijken; een videoverslag zal op Facebook worden gepubliceerd.

'Gemeenten kom met plannen schuldhulp'

Binnenlands Bestuur, 15 november 2016

Staatssecretaris Klijnsma roept de gemeenten op te komen met plannen voor de professionalisering van de schuldhulpverlening. ‘Er is 7,5 miljoen beschikbaar en dat geef ik liever niet terug aan de minister van Financiën’.

Lees verder

De afspraken over hoe de winterjas, zwemles of fiets bij het juiste kind komt

Ministerie van SZW, 11 november 2016

Een kind dat niet kan trakteren op zijn verjaardag, dat niet op schoolreisje mee kan of geen lid kan worden van de voetbalclub. Dat mag niet, maar het gebeurt nog wel. Vandaag zijn de handen ineen geslagen om álle kinderen te bereiken die doordat er thuis niet veel te besteden is, steun nodig hebben voor schoolspullen, muziek- of sportlessen en uitjes. Gemeenten en Rijk tekenden vrijdag 11 november bestuurlijke afspraken en vijf fondsen deden een gezamenlijk aanbod om te helpen.

Lees verder

Jongeren krijgen geen goede schuldhulpverlening

Kassa, 8 oktober 2016

Hoe maak je van kansarme jongeren, kansrijke volwassenen? 140.000 jongeren zitten diep in de problemen doordat ze geen goede schuldhulpverlening krijgen, en de overheid maakt het alleen maar moeilijker om uit de schulden te komen.

Lees verder

Mobility Mentoring klaar voor Nederlandse schuldhulpverlening?

De traditionele begeleiding bij armoede blijkt weinig effectief bij gezinnen. EMPath in Boston ontwikkelde een nieuwe manier van begeleiden via Mobility Mentoring en boekt in de Verenigde Staten robuuste resultaten. Dankzij het programma ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw maakte Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht, een studiereis om uit de eerste hand te leren hoe de aanpak in elkaar steekt. Ook onderzoekt ze of de interventie toepasbaar is binnen de context van de Nederlandse dienstverlening rondom armoede en schulden. Met Platform31 deelt ze haar ervaringen.

Lees verder


Schuldenaar krijgt adempauze

Ministerie van SZW, 23 september 2016

Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder


De overheid ziet werk als de remedie tegen armoede, de realiteit is anders

Sociale Vraagstukken, 1 september 2016

Opinie (Jean Marie Wildeboer Schut en Stella Hoff, SCP). In tegenstelling tot wat het kabinet beweert, biedt een baan geen bescherming tegen langdurige armoede. Recent SCP-onderzoek laat zien dat rond de helft van de langdurig armen behoort tot een huishouden waar men leeft van loon of winst.

Lees verder

Veel gemeenten bieden schuldhulpverlening niet volgens regels aan

Hogeschool Utrecht, 11 augustus 2016

Gemeenten zijn verplicht om schuldhulpverlening gratis aan te bieden aan mensen met schulden. Dat doen de meeste gemeenten ook, maar vaak niet volgens de regels. Dat blijkt uit een onderzoek van Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij Hogeschool Utrecht (HU), en HU-docenten naar hoe gemeenten regels voor schuldhulpverlening toepassen. Jungmann stelt dat mensen met schulden zo in nog grotere problemen kunnen komen.

Lees verder

Verbeteringen in de schuldhulpverlening

Ministerie van SZW, 27 juni 2016

Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past wetgeving aan waar dat nodig is, wil de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp verbeteren en laat de inspectie onderzoek doen naar de toegankelijkheid. Zodat mensen die er zelf niet in slagen hun problematische schulden op te lossen, vaker op een passende manier kunnen worden geholpen.

Lees verder

Adempauze om uit de schulden te komen

Ministerie van SZW, 24 mei 2016

Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn even een adempauze te krijgen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Tijd om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden te gaan afbetalen. Daarom willen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een ‘breed moratorium’ instellen.

Lees verder


Explosieve groei aantal mensen onder beschermingsbewind

Catelijne Akkermans, Sociale Vraagstukken, 5 april 2016

Het aantal onder bewindstellingen dat gefinancierd wordt vanuit de bijzondere bijstand, is de laatste jaren fors toegenomen. Uit de Divosa factsheet Financiën Bijzondere Bijstand blijkt dat gemeenten veel meer uitgeven aan bijzondere bijstand dan zij aan budget van het rijk ontvangen. Gemeenten vrezen dat dit ten koste gaat van andere uitgaven in het kader van armoede- en schuldenbeleid.

Lees verder op Sociale Vraagstukken
Zie ook VNG.nl: Ik wil zelf ook iets doen


Overheidsdiensten frustreren oplossing schulden

Nanda Troost, Volkskrant, 5 april 2016

Burgers met schulden bij de overheid lopen
het risico om verder in de problemen te komen door het gebrek aan coördinatie tussen schuldeisende instanties zoals de Belastingdienst, het CJIB, UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Door een stapeling van vorderingen kan het voorkomen dat schulden onnodig hoog oplopen of dat de beslagvrije voet niet goed in acht wordt genomen. Bovendien is het stelsel onnodig ingewikkeld stellen VNG, Divosa, NVVK en MO-groep. Zij overhandigden op 5 april een pamflet met voorstellen voor verbetering.

Lees verder
Zie ook Divosa.nl: Betere schuldhulp vereist andere opstelling rijksoverheid


Rijksincassovisie

NOS, 4 april 2016

De kritiek van gemeenten en maatschappelijke organisaties op het terrein van schuldenproblematiek is gehoord. Om ervoor te zorgen dat schuldeisende instanties in de toekomst beter met elkaar samenwerken en meer oog hebben voor de individuele omstandigheden van de schuldenaar heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma de Rijksincassovisie aan de kamer gestuurd. Hiermee geeft de staatssecretaris aanzet tot een minder stringent beleid.

Lees verder
Zie ook Rijksoverheid.nl: Betere afstemming incasso-activiteiten voorkomt oplopende schulden


Onderzoek gedragsinterventies voor schuldhulpverlening

Nibud/Delta Lloyd Foundation, 4 april 2016

Hoe motiveren en activeren we mensen om financieel gezond gedrag te vertonen? Het Nibud is met behulp van Delta Lloyd Foundation een onderzoek gestart waarbij wordt gekeken welke gedragsinterventies het meest effectief zijn om in te zetten om mensen uit de schulden te helpen en te houden.

Lees verder


Klijnsma zet 8 miljoen in voor armoedebestrijding

ANP/Nu.nl, 25 maart 2016

Staatssecretaris Klijnsma trekt twee keer
4 miljoen euro uit voor projecten tegen armoede en schulden. Het gaat om projecten met een landelijke betekenis die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden. Projecten gericht op kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, alleenstaande ouders, huishoudens met een langdurig laag inkomen en niet-westerse huishoudens.
Aanvragen voor een deel van de eerste 4 miljoen euro kunnen vanaf 23 mei worden ingediend. Belangstellende organisaties moeten zelf 25 procent van de kosten van hun initiatief bijdragen.

Lees verder


Kamerbrief bijzondere bijstand voor
integrale statushouders

Divosa, 3 maart 2016

Gemeenten kunnen de kosten voor de integratie van statushouders niet dragen, blijkt uit een recent gepubliceerde factsheet van Divosa over de Bijzondere Bijstand. Uitgaven in de bijzondere bijstand stijgen vaak door keuzes die het Rijk maakt. Daardoor is de bijzondere bijstand het duizenddingendoekje geworden waarmee gemeenten de gevolgen van rijksbezuinigingen voor minima moeten opdweilen. Dat kan zo niet doorgaan stelt Divosa. Bijzondere bijstand is een wettelijke taak. Daarbij hoort een toereikend budget.

Lees verder


Wsnp-instrumenten tijdens schuldhulpverlening

Kyra Kranendonk-von Weersch
Tijdschrift Schuldsanering – 24 februari 2016

Tijdens de schuldhulpverlening krijg je als schuldhulpverlener (en als schuldenaar natuurlijk ook) soms te maken met tegenslagen. Een dreigende afsluiting van gas, water, licht terwijl je net de schulden aan het stabiliseren bent. Een lastige schuldeiser die een degelijk onderbouwd schuldenvoorstel weigert. Of een dreigende uithuiszetting terwijl je aan het wachten bent op de beslissing van de rechter op een ingediend Wsnp-verzoek. Om te voorkomen dat zo’n situatie het tot dan toe bereikte weer aan het wankelen brengt, bestaan er enkele handige Wsnp-instrumenten.

Lees verder


Rechtwijzer schulden

Na het invullen van de vragen in de Rechtwijzer schulden krijgt de cliënt advies of een actieplan op maat om de situatie weer onder controle te krijgen. De app geeft inzicht in hoe problematisch de schulden zijn en bij welke instanties de cliënt terecht kan voor hulp. Invullen van de vragen kost ongeveer 20 minuten tijd.

Lees verder


Armoedebestrijding tijdens Nederlandse EU-voorzitterschap

Ministerie SZW – 15 februari 2016

Armoedebestrijding is een van de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Het uitwisselen van kennis en goede voorbeelden van een integrale aanpak staat daarbij centraal.

Wat gebeurt er op dit thema tijdens het EU-voorzitterschap dat relevant is voor Nederlandse partijen? En welke goede voorbeelden zijn interessant om te delen met andere partijen – in Nederland en in Europa?

Via de portal www.effectiefarmoedebeleid.nl wordt ingezoomd op de prioriteit ‘armoedebestrijding’ ter bevordering van deze kennisdeling.

www.effectiefarmoedebeleid.nl


Grote verschillen in hulp
aan arme kinderen

Gratis zwemles of een nieuwe fiets

Margot Limburg – Binnenlands Bestuur
12 februari 2016


Tussen het armoedebeleid van gemeenten bestaan grote verschillen. Een Schiedams gezin kan op vier keer zo veel geld rekenen als een arm gezin in de Noordoostpolder.

Eén op de negen kinderen groeit op in armoede schreef de Kinderombudsman in 2013. In een alarmerend rapport riep hij gemeenten op meer te doen om arme kinderen te bereiken en te ondersteunen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) kwam met een extra geldbedrag van 90 miljoen euro per jaar over de brug. Ze riep gemeenten op dit vooral uit te geven. Dat doen ze ook, bleek vorig jaar uit een inventarisatie van de Inspectie SZW. Maar er zijn grote verschillen in beleid, aanpak en in uitvoering. En dat leidt tot grote verschillen in omvang van de ondersteuning.

Lees verder


Bijstand voor velen eindstation

Eén op tien krijgt al meer dan 15 jaar uitkering

Nanda Troost – Volkskrant – 2 februari 2016

Eén op de tien mensen in de bijstand is langer dan vijftien jaar afhankelijk van die uitkering. Vooral ouderen (45-plus) en laagopgeleiden zitten lang in de bijstand. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die adviesbureau De Argumentenfabriek heeft opgevraagd. Het is voor het eerst dat deze gegevens zijn geanalyseerd.

Lees verder

Het artikel in de Volkskrant baseert zich op de analyse van De Argumentenfabriek. In een datavisualisatie staan de belangrijkste feiten rond de Bijstand op een rij. Doel is een op feiten gebaseerd gesprek over een betere toekomst. Lees verder


Taalgebruik van professional
soms stapje te hoog voor cliënt

Karin van den Hende – Zorg + Welzijn – 27 januari 2016

In de schuldhulpverlening bestaat er soms frictie tussen de professionals en de cliënten. Zo is het taalgebruik van professionals soms net een stapje te hoog. Opgeleide ervaringsdeskundigen kunnen dan helpen.

Wat een meningsverschil voor professionals is, voelt voor mensen in financiële problemen al snel als een conflict. Ze vinden bovendien al snel dat de professional niet naar hen luistert. En het taalgebruik van de professional is vaak net een stapje te hoog, legt ervaringsdeskundige Karin van den Hende uit in het Zorg + Welzijn magazine van januari/februari.

Lees verder


De Monitor

KRO/NCRV – 24 januari 2016

Wie schulden heeft en er zelf niet uitkomt, is aangewezen op gemeentelijke hulp. Maar lang niet altijd krijg je de nodige hulp. Sommige mensen lopen het risico om bedrogen uit te komen. In Nederland heeft één op de vijf huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Allerlei instanties proberen te helpen, van de gemeentelijke kredietbank tot welzijnswerk. Maar hoe succesvol is de aanpak? Helpt het deze mensen daadwerkelijk uit de schulden of juist niet?

De Monitor zoekt uit wat we in Nederland aan dit probleem doen. Wijken mensen met problematische schulden uit naar de Kredietbank voor een lening? Kloppen ze aan bij de gemeente? Of gaan ze naar een particuliere kredietverschaffer? Veel mensen die eenmaal in de schulden zitten, komen er moeilijk uit, zeker op bijstandsniveau. Kiezen ze wel de beste oplossing voor hun probleem? Als de gemeente niet kan helpen, dan zijn veel mensen aangewezen op een bewindvoerder. Die kan hulp bieden om sneller uit de schulden te komen. Maar dat werkt niet altijd zoals het hoort. Sommige mensen komen daardoor eerder van de regen in de drup.

Lees verder