Actualiteiten

Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

CBS, 16 maart 2023

Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10 kinderen uit een laag-inkomensgezin liepen dus later geen risico op armoede. In totaal maakte bijna 5,5 procent van de inwoners van Nederland in 2021 en 2020 deel uit van een huishouden met een laag inkomen. Dat blijkt uit onderzoek naar de inkomenssamenhang tussen twee familiegeneraties.

Lees verder


Herstel van balans: de financiële gezondheid van Nederlanders in onzekere tijden

Deloitte, Nibud, Universiteit Leiden, maart 2023

60% van de Nederlanders is financieel Ongezond of Kwetsbaar, tegen 50% in 2021. Dit blijkt uit onderzoek dat Deloitte jaarlijks samen met NIBUD en Universiteit Leiden doet naar de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens.

Lees verder


Minister Schouten wil schuldhulpverlening sneller en beter toegankelijk maken

Miniserie van SZW, 3 februari 2023

Schuldhulpverlening duurt te lang en te weinig mensen melden zich voor hulp bij de gemeente als ze met problematische schulden kampen. Minister Schouten gaat daarom de duur van schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten verkorten tot anderhalf jaar en de drempel naar de gemeentelijke hulp verlagen. Op die manier wil de minister bereiken dat meer mensen hulp krijgen en dat zij sneller van hun schulden af zijn.

Lees verder


Compensatie remde groei energiearmoede

TNO, 27 januari 2023

Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2022 naar schatting ruim 600 duizend huishoudens (circa 510 duizend in 2020) in ons land in energiearmoede leefden: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen.

Lees verder


Schuldeisers: sociaal incasseren heeft de toekomst

Sociale Vraagstukken, 23 januari 2023

De incassowereld ontwikkelt zich langzaam maar zeker in een meer sociale richting. Weg van de keiharde aanpak, hoewel ook de term social greenwashing soms valt. Catelijne Akkermans en Marc Räkers over deze beginnende cultuuromslag.

Lees verder


Schuldhulpverlening door vrijwilligers, wat werkt?

Sociale Vraagstukken, 22 december 2022

Mensen met financiële problemen kunnen voor hulp terecht bij beroepskrachten van de formele schuldhulpverlening en bij vrijwilligers. Jansje van Middendorp onderzocht voor haar proefschrift wanneer ondersteuning door vrijwilligers het meest effectief is.

Lees verder


Nieuwe afspraken moeten huisuitzettingen door energiecrisis voorkomen

Ministerie van BZK, 22 december 2022

Door stijgende prijzen en hoge energierekeningen lopen mensen meer risico op betaalachterstanden bij het betalen van de huur. Daarom maken de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG nieuwe afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden.

Lees verder


Kortere BKR-registratie in grote steden na schuldentraject

NOS, 21 december 2022

Vanaf volgend jaar zullen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht BKR-meldingen van inwoners die uit de schulden komen sneller verwijderen. Nu staan mensen die een schuldentraject hebben afgerond nog vijf jaar geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie.

Lees verder


Armoedegrens moet omhoog, zeggen financiële noodhulpbureaus

NOS, 7 december 2022

De armoedegrens die de overheid hanteert ligt te laag, meent directeur Nathalie Boerebach van Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland). Voor veel mensen is het sinds dit jaar moeilijker om hun basisbehoeften te betalen, ondanks steun van de overheid.

Lees verder

In 2022 ligt de armoedegrens op 1460 euro netto per maand voor alleenwonenden. In 2023 leven naar schatting van het SCP ruim 830.000 mensen (4,9%) onder de armoedegrens. Het aantal kinderen dat in ons land in armoede leeft neemt af tot iets minder dan 220.000 (6,7%).


1 op de 4 mensen met armoederisico is een kind

CBS, 2 december 2022

In 2021 maakten 891 duizend mensen deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens; een kwart daarvan was een minderjarig kind (209 duizend). Dat betekent dat 6,6 procent van alle kinderen leeft met armoederisico, een jaar eerder was dat nog 6,8 procent (218 duizend). Voor de bevolking als geheel bleef het risico in 2020 en 2021 gelijk op 5,4 procent. Bij werkenden daalde het armoederisico licht. Dit meldt het CBS naar aanleiding van de nieuwste cijfers over het armoederisico in Nederland.

Lees verder


Geen weg uit energiearmoede door drempels tot energietransitie

Nationale ombudsman, 2 december 2022

Juist mensen voor wie het belangrijk is hun woning te verduurzamen kunnen dat vaak niet. Hierdoor zijn ze niet in staat om structureel hun energierekening te verlagen en lopen ze het risico om langdurig in de knel te komen. Hiervoor waarschuwt de Nationale ombudsman in zijn rapport ‘Ongelijke toegang tot de energietransitie’. Hij roept dan ook op om de drempel tot voorzieningen voor energietransitie te verlagen.

Lees verder


Schouten bereid ‘leefbedrag’ mensen met schulden te verhogen

RD.nl, 1 december 2022

Het kabinet is bereid om het leefbedrag waar mensen met problematische schulden recht op hebben vanaf 1 januari te verhogen. Dat moet voorkomen dat schuldeisers profiteren van de koopkrachtmaatregelen van het kabinet, in plaats van de mensen met financiële problemen.

Lees verder


Hogere beslagvrije voet mogelijk voor huishoudens met hoge woonlasten

Ministerie van SZW, 29 november 2022

Mensen met schulden die te maken hebben met een langlopend beslag op hun inkomen, dienen volgens de huidige wet vereenvoudiging beslagvrije voet hun woonkosten binnen zes maanden aan te passen aan hun lagere inkomen. Dit is volgens minister Schouten niet realistisch gezien de huidige schaarste op de woningmarkt. Zij maakt het daarom mogelijk dat schuldeisers deze termijn met ingang van volgend jaar kunnen verlengen tot maximaal 24 maanden.

Lees verder


Jongeren kunnen langer thuiswonen zonder gevolgen voor uitkering ouders

Ministerie van SZW, 29 november 2022

Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot en met 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten.

Lees verder


Energiearmoedebeleid zit in een stroomversnelling

TNO, 24 november 2022

Gemeenten zetten alle zeilen bij in de aanpak van energiearmoede om huishoudens bij te staan maar ervaren daarbij ook veel knelpunten, blijkt uit een enquête van TNO. Uit de peiling onder 201 beleidsmedewerkers uit 149 gemeenten wordt duidelijk hoe zij vinden dat het gaat met de aanpak van energiearmoede, waar ze tegen aanlopen en wat er beter kan.

Lees verder


Meer inzet op schuldhulpverlening en het voorkomen van geldzorgen

Ministerie van SZW, 23 november 2022

Het kabinet trekt de komende jaren structureel 120 miljoen euro uit voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Het geld gaat onder meer naar gemeenten zodat zij meer mensen schuldhulpverlening kunnen aanbieden, financiële educatie ter voorkoming van geldzorgen en naar maatschappelijke organisaties die zich inzetten om kinderarmoede terug te dringen. Dit schrijft minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer.

Lees verder


Vrijwilligershulp aan mensen met financiële problemen effectief, maar ‘soms is problematiek te complex’

Radboud Universiteit, 17 november 2022

Mensen met financiële problemen kunnen vaak ondersteuning krijgen van vrijwilligers. Jansje van Middendorp promoveert op 24 november op een onderzoek naar de effectiviteit van die ondersteuning. “Vrijwilligers kunnen ernstigere financiële problemen helpen voorkomen. Maar soms is de problematiek te complex of vallen hulpvragers voortijdig uit, waarna de problemen juist kunnen toenemen en vrijwilligers gedemotiveerd raken.”

Lees verder


Nibud: betalingsproblemen stapelen zich op

Nibud, 12 november 2022

Steeds meer mensen ontvangen betalingsherinneringen, treffen een betalingsregeling of vragen om een voorschot op het salaris. Ook halen steeds meer mensen geld van hun spaarrekening en lenen ze geld bij familie om betalingsachterstanden op te lossen. Dat blijkt uit het Nibud-rapport Rondkomen en betalingsproblemen 2022.

Lees verder


Overheid start campagne om mensen met geldzorgen te wijzen op hulp

Ministerie van SZW, 7 november 2022

Steeds meer huishoudens komen financieel in de knel door de hoge inflatie en de fors gestegen energierekening. Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen van de overheid is er de vrees dat het aantal huishoudens met schulden flink zal toenemen de komende periode. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start daarom met Geldfit een offensief om mensen met geldzorgen te wijzen op de beschikbare hulp en aan te moedigen om de eerste stap te zetten.

Lees verder


Invloed financiële problemen op angst- en depressieklachten

Tilburg University, 4 november 2022

Mensen die te maken krijgen met financiële problemen blijken drie á vier keer vaker angst- en depressie klachten te ontwikkelen dan anderen. Wanneer mensen kampen met angst- en depressie klachten, dan belemmeren financiële problemen het herstel van deze klachten. Van alle volwassenen kampt 6-7% met ernstige angst- en depressie klachten. Bij mensen met chronische financiële problemen is dat maar liefst 25-27%. Dit blijkt uit een groot longitudinaal onderzoek onder een representatieve groep van 4770 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het is verschenen in het tijdschrift De Psycholoog. Het onderzoek is uitgevoerd door Centerdata, het Fonds Slachtofferhulp en Tranzo, Tilburg University.

Lees verder


Ondertekening intentieverklaring voortzetten schuldhulpverlening

Aedes, 1 november 2022

Het ministerie van Sociale Zaken, Aedes en bijna 30 koepels van schuldeisers, schuldhulpverleners en overheidsdiensten ondertekenden op 31 oktober 2022 de intentieverklaring Samen schuldregelingen redden. Met het ondertekenen van de intentieverklaring geven schuldeisers en schuldhulpverleners aan dat ze zich gezamenlijk inzetten om mensen in schuldregelingen te blijven helpen.

Lees verder


‘Tuinierend’ naar minder schuld en stress

Sociale vraagstukken, 31 oktober 2022

Rotterdam schrok zich in 2017 een hoedje van de weinig effectieve schuldhulpverlening. Een door Frontlijn bedachte ‘tuiniersbenadering’ levert veel meer succes op, zeggen de Amsterdamse onderzoekers Jonathan Broekhuizen en Jodi Mak.

Lees verder


De nieuwe handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’ staat online

Gelijke Kansen Alliantie, 31 oktober 2022

Scholen kunnen een belangrijke rol vervullen bij het signaleren van armoede onder kinderen en gezinnen. Daarom is het waardevol dat scholen hebben meegewerkt aan deze handreiking met waardevolle tips hoe armoede te signaleren, bespreekbaar te maken én ouders door te verwijzen. In de handreiking staat ook informatie over de brugfunctionaris.

Lees verder

Zie ook: Armoede in gezinnen vaak niet zichtbaar in de klas, scholen krijgen hulp (NOS, 31 oktober 2022)


Minister Schouten maakt pilot mogelijk voor snellere hulp aan jongeren met schulden

Ministerie van SZW, 27 oktober 2022

Gemeenten weten vaak niet goed hoeveel jongeren rondlopen met schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt het mogelijk dat de gemeente Amsterdam en DUO een pilot starten om hier beter inzage in te krijgen en jongeren sneller hulp te bieden.

Lees verder


De Onzichtbaren

Nationaal Zakat Fonds, 13 oktober 2022

Bijna een miljoen Nederlanders leeft in armoede. Meer dan 40% betreft armen met een migratieachtergrond. Volgens het onderzoekvan het Nationaal Zakat Fonds leeft 1 op de 5 moslims in Nederland in armoede. Een groot deel van hen is onzichtbaar en ervaart een grote afstand richting de reguliere hulporganisaties binnen de bestaande sociale infrastructuur.

Lees verder


Kamerbrief over aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Ministerie van SZW, 4 oktober 2022

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de stappen die het kabinet zet om mensen met geldzorgen, in armoede leven en/of problematische schulden hebben te helpen.

Lees verder


Kamerbrief over schuldenbewind

Ministeries van JenV en SZW, 4 oktober 2022

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kame over de stand van zaken van de uitwerking van het voornemen in het coalitieakkoord om strengere eisen te stellen aan beschermingsbewindvoerders. Hij doet dit naar aanleiding van de antwoorden op Kamervragen.

Lees verder


Rapport Impactanalyse verandering huurtoeslag

Nibud, 23 september 2022

De voorgenomen verandering van de huurtoeslag per 1 januari 2024 zorgt voor grote inkomenseffecten, zowel koopkrachtstijgingen als -dalingen, afhankelijk van de hoogte van de huur. In dit onderzoek kijkt het Nibud naar de impact van de voorgenomen verandering van de huurtoeslag voor huishoudens: hoeveel huurtoeslagontvangers gaan er op voor – of achteruit en hoeveel dan? En wat betekent de verandering voor de betaalbaarheid van hun huren? Het Nibud raadt het kabinet af om de veranderingen in de huurtoeslag, zoals voorgesteld in het coalitieakkoord, per 2024 door te zetten. Bijna twee derde van de huurtoeslagontvangers gaat er met de voorgestelde veranderingen op achteruit.

Lees verder


Kabinet komt met overkoepelende aanpak op armoede en schulden

Ministerie van SZW, 12 juli 2022

Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere inkomsten of doordat ze te maken hebben met problematische schulden. Dit zorgt voor stress, gezondheidsproblemen, sociaal isolement en schaamte en zet kinderen langdurig op achterstand, vaak van generatie op generatie. Het kabinet wil deze vicieuze cirkel doorbreken en met een brede, meerjarige aanpak geldzorgen beter voorkomen, het aantal mensen in armoede en schulden substantieel terugdringen en de bestaanszekerheid van alle Nederlanders versterken. De aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden van het kabinet bestaat uit een groot aantal acties, initiatieven en maatregelen op diverse terreinen.

Lees verder

Lees ook: Het armoedeplan van minister Schouten: 47 acties om ‘hardnekkig’ probleem aan te pakken (NOS)


Toename huishoudens met financiële problemen door hogere energieprijzen

CPB, 9 juni 2022

Bij blijvend hoge prijzen van energie en andere vaste lasten kunnen op termijn tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens moeite krijgen met het betalen van hun maandelijkse lasten. Dat komt neer op tussen de 9% en 15% van alle huishoudens. Dit blijkt uit een stresstest naar de kosten van levensonderhoud.

Lees verder


Weer minder mensen in de wettelijke schuldsanering

CBS, 30 mei 2022

In 2021 werden bijna 2,3 duizend mensen toegelaten tot de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen (Wsnp). Dat is 23 procent minder dan in 2020 en een afname van 84 procent vergeleken met tien jaar eerder. Wel nam het aandeel mannen en personen boven de 45 de laatste tien jaar toe. Van alle huishoudens zijn vooral eenpersoonshuishoudens oververtegenwoordigd.

Lees verder


380 duizend signalen van betalingsachterstanden vaste lasten, 8 duizend inwoners accepteerden hulp

Divosa, 29 mei 2022

Gemeenten ontvingen in 2021 meer dan 380 duizend signalen van betalingsachterstanden van energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders. Dat blijkt uit de jaarrapportage van de Monitor Vroegsignalering Schulden van Divosa, waar ruim 200 gemeenten aan meedoen.

Lees verder


Statushouders lopen groter risico op langdurige financiële problemen

Nationale Ombudsman, 25 april 2022

Statushouders lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Onder andere door een gebrek aan basiskennis van de Nederlandse taal en het financiële systeem. Maar ook door onverwerkte traumatische gebeurtenissen en het ontbreken van een sociaal netwerk. Ook maken zij vaak extra kosten en hebben ze geen financiële buffer.

Lees verder


Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, 20 april 2022

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschappelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden. Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in het advies ‘Van schuld naar schone lei’. Op de korte termijn ziet de raad een nationale saneringsopgave als begin van benodigde hervormingen.

Lees verder


Grote verschillen tussen gemeenten bij schuldhulp ondernemer

De Nationale ombudsman, 14 april 2022

De toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers verschilt sterk per gemeente. Dat zegt de Nationale ombudsman in zijn rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’. Veel zelfstandigen met problematische schulden weten de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening niet te vinden.

Lees verder


NVVK en gemeenten starten ontwikkeling Landelijke Schuldpauzeknop

NVVK, 7 april 2022

Wie schulden heeft, moet de mogelijkheid krijgen schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus tijdelijk even op afstand te houden. Zo’n schuldpauze moet eenvoudig kunnen starten. Iedereen die zich vanwege schulden gemeld heeft bij zijn gemeente zou de Schuldpauzeknop in moeten kunnen drukken. Dat vinden de NVVK en de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Samen leggen ze vandaag bij minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een voorstel neer voor de ontwikkeling van een Landelijke Schuldpauzeknop.

Lees verder


De Nieuwe economen podcast over schuldenlast

ESB, 31 maart 2022

Wie economie zegt, zegt schaarste. Met Ernst-Jan de Bruijn – onlangs gepromoveerd als econoom aan Wageningen University and Research – bespreken we de rol van schaarste bij de beslissingen die financieel kwetsbare huishoudens maken. En wat beleidsmakers met die inzichten kunnen.

Luister verder


Kamerbrief reactie op rapporten verkenning stelsel schuldhulpverlening en aanbieders schuldbemiddeling

Ministerie van SZW, 14 maart 2022

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) deelt de beleidsreactie op de rapporten ‘Verkenning stelsel schuldhulpverlening’ en ‘Aanbieders schuldbemiddeling’ met de Tweede Kamer.

Lees verder


Kamerbrief met stand van zaken uitvoering Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Ministerie van SZW, 11 maart 2022

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) meldt de Tweede Kamer de stand van zaken bij de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Deze wet regelt een bestaansminimum voor mensen bij wie op het inkomen beslag is gelegd. De minister besteedt in deze brief ook aandacht aan het vervolg van het programma Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag.

Lees verder


Gemeente Amsterdam geeft ‘preferente positie’ bij bijstandsschulden op

Gemeente Amsterdam, 14 januari 2022

De gemeente Amsterdam is de eerste gemeente die haar preferente positie opgeeft bij bijstandsschulden. Dat betekent dat de gemeente als schuldeiser geen aanspraak meer kan maken op een hoger bedrag dan andere schuldeisers. De verwachting is dat het aantal mensen dat een nieuwe schuldenvrije start kunnen maken door de maatregel met 15% toeneemt. Daarnaast heeft de gemeente het afgelopen jaar nog een aantal maatregelen doorgevoerd die ervoor zorgen dat het Amsterdamse inkomensbeleid transparanter en eenvoudiger wordt. Zo komt er meer aandacht voor preventie en hanteert de gemeente vaker de menselijke maat.

Lees verder


Wethouders verwachten veel van nieuwe armoedeminister

NOS, 6 januari 2022

Grote gemeenten zijn blij met de nieuwe ministerspost voor armoedebeleid. Wethouders in verschillende gemeenten hebben al meer ervaring met deze portefeuille en hopen dat de minister armoedebeleid dat locaal succesvol is, overneemt.

Lees verder

221 duizend kinderen met armoederisico, laagste aantal in 25 jaar

CBS, 8 december 2021

In 2020 maakten 221 duizend kinderen tot 18 jaar deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat is het laagste aantal in 25 jaar. Het komt neer op 6,9 procent van alle kinderen, gemiddeld 2 per schoolklas. Bij ruim 95 duizend kinderen (3,1 procent) moest het gezin al vier jaar of langer rondkomen van een laag inkomen. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2021.

Lees verder


Opnieuw minder werkenden met armoederisico

CBS, 8 december 2021

In 2020 maakte 1,9 procent van de ruim 7,8 miljoen werkenden in Nederland deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en liep een risico op armoede. Een jaar eerder was dat nog 2,1 procent. Het armoederisico van werkenden is voor het zevende jaar op rij gedaald. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2021.

Lees verder


Terugkijken online praktijkdag Schouders Eronder

Schouders Eronder, 7 december 2021

Op de praktijkdag van 6 december 2021 ging dagvoorzitter Sandy Nijhuis met vakgenoten, experts en uitvoerders in gesprek over hoe wij mensen in kwetsbare posities met geldzorgen en schulden beter kunnen ondersteunen en versterken in hun zoektocht naar hulp. Hoe komt het dat zij tussen wal en schip vallen? Waar lopen zij tegen aan en welke rol spelen we hier samen in?

Lees verder


Samen op weg naar een financieel gezond Nederland!

Deloitte, november 2021

Deloitte heeft samen met ING, NIBUD en Universiteit Leiden onderzoek gedaan naar de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens. De resultaten benadrukken dat 73% van de Nederlandse huishoudens stappen moet zetten om hun financiële gezondheid te versterken. Ook kunnen meer bedrijven uit het brede ecosysteem hun verantwoordelijkheid nemen. Het plan is om dit onderzoek jaarlijks uit te voeren.

Lees verder


Het Nibud lanceert Budgetcursus Statushouders

Nibud, 30 november 2021

In het kader van de nieuwe Wet inburgering heeft het Nibud de Budgetcursus Statushouders ontwikkeld, omdat financiële ontzorging daarin een vooraanstaande factor is.

Lees verder


Amsterdam: Armoedetoename verwacht door coronacrisis

Gemeente Amsterdam, 29 november 2021

Het aantal minimahuishoudens in Amsterdam is in 2019 voor het vijfde jaar op rij gedaald. Dat staat in de Armoedemonitor die het college van BenW vandaag publiceert. In 2019 behoorde 16% van de Amsterdamse huishoudens tot de minima, in piekjaar 2014 was dit nog 19,1%. Zij hebben een huishoudinkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum en weinig vermogen. Naar verwachting wordt deze afname nu onderbroken door de coronacrisis. De verwachting is dat het aantal Amsterdamse minima als gevolg van de coronacrisis in 2020 is gestegen van 66.684 minimahuishouden naar bijna 74.000 huishoudens.

Lees verder


Ruim 250 duizend signalen van betalingsachterstanden in monitor Vroegsignalering Schulden sinds 1 januari 2021

Divosa, 25 november 2021

Sinds 1 januari 2021 zijn er 256 duizend signalen van betalingsachterstanden bij 139 gemeenten te zien in de monitor Vroegsignalering Schulden. Deze 139 gemeenten vertegenwoordigen 58 procent van de Nederlandse bevolking. Iets meer dan de helft (52 procent) van deze signalen komt van de zorgverzekeraars. Van sommige deelnemende gemeenten hebben we nog niet de meest recente data.

Lees verder

Lees ook: Duizenden schuldenaren eerder geholpen door nieuwe wet (NOS.nl, 25 november 2021)


Schuldsanering van duizenden mensen mogelijk ten onrechte door fiscus geweigerd

NOS, 25 november 2021

De Belastingdienst heeft een verzoek tot schuldsanering van 5000 tot 15.000 mensen mogelijk ten onrechte afgewezen doordat ze op de zwarte lijst van de fiscus stonden. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

Lees verder


Meer personen met studieschuld, gemiddelde studieschuld gelijk gebleven

CBS, 24 november 2021

Het aantal personen met een studieschuld was begin 2021 hoger dan een jaar eerder. Na een toegenomen stijging in de afgelopen jaren is de gemiddelde schuld ten opzichte van 2020 gelijk gebleven. De totale Nederlandse studieschuld van huidige en oud-studenten bedroeg 24,4 miljard euro.

Lees verder


Toch schuldregeling mogelijk bij ‘fraudeverordeningen’

Binnenlands Bestuur, 22 november 2021

Mensen die een deel van de uitkering moeten terugbetalen door het per ongeluk overtreden van de inlichtingenplicht, komen vanaf volgend jaar toch in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding van die vordering. Gemeenten mogen alvast op de wetswijziging anticiperen.

Lees verder


Aanpak schulden is sleutel in begeleiding van ex-delinquent

Sociale vraagstukken, 18 november 2021

De financiële problematiek onder mensen die een delict hebben gepleegd is erg groot. Schulden hebben een sterke negatieve invloed op al hun levensdomeinen en vergroten het risico op terugval in criminaliteit. Toch zijn schulden onderbelicht in de begeleiding van ex-delinquenten. Gercoline van Beek pleit voor meer expliciete aandacht voor schulden in de reclassering.

Lees verder


Wat als je ‘eigen’ maatwerk niet genoeg is?

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens, 9 november 2021

Samen met Divosa organiseerde PMM op vrijdag 5 november een inspirerende ochtend over maatwerk bij multiproblematiek: Wat doe je als je ‘eigen’ maatwerk niet genoeg is? De inspirerende bijeenkomst en de visuele notulen zijn terug te kijken.

Lees verder


Sneller hulp bij hypotheekachterstand en gemeentelijke belastingschuld

Ministerie van SZW, 9 november 2021

Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) maakt een proef mogelijk waarbij gemeenten en hypotheekverstrekkers mensen met betalingsachterstanden sneller hulp kunnen bieden. Het gaat om samenwerkingen tussen de banken Aegon en Rabobank en vijftien gemeenten, waaronder Rotterdam, Amsterdam en Tilburg. Ook de NVVK en de VNG zijn betrokken. Ze hopen via de experimenten, die in januari 2022 starten, huiseigenaren met betalingsproblemen en mensen met een gemeentelijke belastingschuld eerder in beeld te krijgen en zo problematische schulden te voorkomen.

Lees verder


150 miljoen euro voor aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens

Ministerie van BZK, 15 oktober 2021

De gasprijzen zijn recent flink gestegen en daardoor kan bij veel mensen de energierekening een stuk hoger worden. Om deze stijging te temperen heeft het kabinet vandaag een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Eén van de maatregelen is het beschikbaar stellen van 150 miljoen euro voor gemeenten om energiearmoede aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld via energiebespaaradvies of energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen bewoners aan de slag om hun stookkosten te verlagen.

Lees verder

Lees ook:


Inkomen verdeeld, trends 1977-2019

CBS, 14 oktober 2021

In de publicatie ‘Inkomen verdeeld, trends 1977-2019’ presenteren het CBS en de Universiteit Leiden een analyse van inkomens- en verdelingsvraagstukken op basis van een consistent gemaakte reeks inkomensgegevens. Behalve voor inkomensongelijkheid is er aandacht voor aanverwante onderwerpen, zoals de vorming en herverdeling van het inkomen, de belastingdruk, de koopkrachtontwikkeling, de ontwikkeling van het armoederisico, topinkomens en de inkomensverschillen tussen generaties.

Lees verder

Lees ook: Groter armoederisico onder niet-westerse migranten (Binnenlands Bestuur, 14 oktober 2021)


Er is een nieuwe Schulden Monitor!

Stichting BKR, 13 oktober 2021

Op 22 juli 2021 kwam de tweede editie van de Schulden Monitor uit. De Schulden Monitor is een statistisch rapport van Stichting BKR dat inzicht geeft in het financiële welzijn van Nederland. Hoeveel mensen hebben hoeveel krediet? Hoeveel betalingsproblemen zijn er? In welke regio’s wonen de meeste mensen met een schuldregeling? Deze en vele andere vragen worden in de Schulden Monitor beantwoord. 

Lees verder


Schuldhulpverlening: onduidelijkheid over gegevensuitwisseling bij gemeenten

Europa Decentraal, 4 oktober 2021

Voor gemeenten is het vaak niet duidelijk welke persoonsgegevens ze mogen verwerken in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van signalen, klachten en vragen. Ondanks de wijziging van de Wgs die begin dit jaar juist moest zorgen voor meer duidelijkheid, blijken gemeenten en andere betrokkenen met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de praktijk nog veel vragen te hebben. Daarom heeft de AP een handreiking opgesteld met aandachtspunten om aan de privacywetgeving te voldoen.

Lees verder


Nederlands armsten vertellen in glossy hun verhaal: ‘Ik voel me niet arm’

NOS, 5 oktober 2021

Om in de Quote 500 te komen heb je een vermogen van minimaal 95 miljoen euro nodig en in de vandaag gepubliceerde tegenhanger de Quiet 500 heeft de rijkste geportretteerde een besteedbaar vermogen van 125 euro per week. Het is voor het eerst in vijf jaar tijd dat er een glossy op de markt komt, waarin wordt geprobeerd om mensen in armoede in beeld te brengen.

Lees verder


Schuldhulpverlening: onduidelijkheid over gegevensuitwisseling bij gemeenten

Europa Decentraal, 4 oktober 2021

Voor gemeenten is het vaak niet duidelijk welke persoonsgegevens ze mogen verwerken in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van signalen, klachten en vragen. Ondanks de wijziging van de Wgs die begin dit jaar juist moest zorgen voor meer duidelijkheid, blijken gemeenten en andere betrokkenen met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de praktijk nog veel vragen te hebben. Daarom heeft de AP een handreiking opgesteld met aandachtspunten om aan de privacywetgeving te voldoen.

Lees verder


Financiële scholing mbo-ers moet schulden voorkomen

Binnenlands Bestuur, 30 september 2021

Veel burgerschapsdocenten in het mbo zien studenten met financiële problemen in hun klas. In de vier grootste steden geldt dat voor vier op de vijf docenten. Slechts 16 procent denkt dat 18-jarigen in staat zijn om juiste financiële keuzes te maken. Tijd voor actie, vinden Amsterdam en Rotterdam.

Lees verder


Werken zonder armoede

SER, 29 september 2021

Werk, en dus salaris, biedt niet voor iedereen voldoende bestaanszekerheid. Zo’n 220.000 werkenden zijn arm, ondanks hun inkomen uit werk. Om uit die armoede te komen is een aanpak nodig op meerdere fronten: een voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende perspectief biedt en dienstverlening die aansluit op de behoeften van werkende minima. De armoede voor een deel van deze mensen is gelukkig tijdelijk, maar er is ook een groep die langdurig in armoede werkt of steeds terugvalt. De gevolgen van armoede raken bovendien ook de kinderen in hun gezinnen, die daardoor een slechte start in hun leven krijgen. De SER publiceerde daarover onlangs al in adviezen over kinderopvang en gelijke kansen in het onderwijs. En er zijn groepen die net boven de armoedegrens zitten, maar vergelijkbare problemen hebben. Daar gaat de verkenning Werken zonder Armoede op in.

Lees verder


“Niet logisch dat schuldenproblematiek zo groot blijft”

Binnenlands Bestuur, 29 september 2021

In de nasleep van de kredietcrisis ontstond er een ‘granieten bestand’ van problematische schulden, die nog jarenlang bleven bestaan. Hoe voorkomen we dat hetzelfde gebeurt in de herstelfase van de coronacrisis? Die vraag staat centraal in de tweede aflevering van de podcastserie Herstart. Met Nadja Jungmann ( lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht) en Farley van Heydoorn (ervaringsdeskundige en schuldhulpverlener).

“Lees verder:”https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/niet-logisch-dat-schuldenproblematiek-zo-groot.18442619.lynkx


Verlaging drempel toegang schuldsanering voor mensen met problematische schulden

TNO, 24 september 2021

Om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen, verlaagt het kabinet de drempel om toegang te krijgen tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Dat staat in het wetsvoorstel dat minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.

Lees verder


TNO brengt energiearmoede gedetailleerd in kaart

TNO, 23 september 2021

Ruim een half miljoen huishoudens in ons land leeft in energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Gebaseerd op cijfers van het CBS heeft TNO onderzoek gedaan naar aard, omvang en regionale spreiding van de energiearmoede in ons land. Versnelling van de energietransitie helpt in de bestrijding van dit fenomeen. Dat is niet alleen van belang voor de getroffen groep maar zal ook een vliegwieleffect hebben voor de gehele transitie.

Lees verder


Energiemarkt slaat op hol, huishoudens dreigen in de knel te raken

NOS, 18 september 2021

Door een unieke samenloop van omstandigheden lopen de prijzen voor elektriciteit en gas dit jaar ongekend hard op. Als de prijzen zo hoog blijven, wacht miljoenen huishoudens met variabele tarieven na 1 januari een fors hogere energierekening.

Lees verder


Campagne wijst ondernemer met geldzorgen de weg naar hulp

Ministerie van SZW, 14 september 2021

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers en ZZP’ers te maken gekregen met financiële zorgen. Ook al is de werkgelegenheid in de meeste sectoren weer op peil en trekt de economie aan, het betekent niet dat alle bedrijven uit de zorgen zijn. In een nieuwe campagne wijst het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemers en ZZP’ers met geldzorgen de weg naar hulp.

Lees verder


Dagelijks leven van mensen in armoede onder druk door sociaal-ruimtelijke ingrepen

Rijksuniversiteit Groningen, 9 september 2021

Sociaal-ruimtelijke ongelijkheid ondermijnt het perspectief op een betere toekomst voor mensen die armoede ervaren. Toenemende sociaal-ruimtelijke ongelijkheid in de Westerse wereld is daarom een zorgwekkende trend. Hoewel oorzaken hiervan verweven zijn met wereldwijde economische ontwikkelingen, worden de polariserende gevolgen vooral gevoeld in de context van het dagelijks leven in steden, dorpen, buurten en straten. Het proefschrift ‘Levens op de rand’ van Erik Meij heeft als doel om dagelijkse ervaringen van armoede, tegen een achtergrond van toenemende sociaal-ruimtelijke ongelijkheid, beter te begrijpen.

Lees verder


Rotterdam treedt toe tot Schuldeiserscoalitie

Gemeente Rotterdam, 9 september 2021

De gemeente Rotterdam treedt, samen met Amsterdam, als eerste publieke organisatie toe tot de Schuldeiserscoalitie. De Schuldeiserscoalitie is een initiatief van 22 bedrijven en corporaties om schuldenproblematiek bij klanten te voorkomen en betalingsachterstanden te helpen oplossen. Wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding en schuldenaanpak) tekende vanmiddag namens Rotterdam het ethisch manifest dat door de coalitie is opgesteld.

Lees verder


Grote financiële gevolgen nieuw Zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten

MIND Platform, 3 september 2021

In de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat, worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar, maar ieder jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Dit komt omdat facturen sneller verstuurd zullen worden. Door deze wijziging in de betaling krijgen jaarlijks 98.000 cliënten te maken met hogere zorglasten. MIND vindt deze drempelverhogende aanpassing onacceptabel en vraagt samen met de NVvP, LVVP, het NIP en V&VN aan het ministerie van VWS om de wijziging terug te draaien.

Lees verder


Geen les, wel schulden; te weinig onderwijs over geldzaken op het mbo

NOS, 3 september 2021

Leerlingen in het mbo krijgen niet genoeg les in hoe ze moeten omgaan met geld. Dat zegt Wijzer in Geldzaken, een platform van het ministerie van Financiën.

Lees verder


Sterke samenhang problematische schulden en mentale gezondheid

CPB, 26 augustus 2021

Er wordt vaak gesuggereerd dat problematische schulden en gezondheidsproblemen samenhangen. Of dat zo is en hoe deze relatie eruit ziet, is nog weinig onderzocht. Uit het onderzoek ‘When financials get tough, life gets rough?’ van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de kosten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) sterker stijgen nadat mensen in financiële problemen terechtkomen. Ook neemt de kans op gebruik van ggz en sociale en/of financiële hulpverlening toe.

Lees verder


Ruimere mogelijkheden voor wettelijke schuldregeling

Binnenlands Bestuur, 15 augustus 2021

Betere begeleiding en ondersteuning van mensen naar schuldhulptrajecten en meer mogelijkheden voor de rechter om af te wijken van de tienjaarstermijn wanneer mensen uit zo’n traject zijn gevallen. Deze stappen zegt staatssecretaris Dennis Wiersma toe in een brief aan de Nationale Ombudsman.

Lees verder


Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven, doe er iets aan in het regeerakkoord

Trouw, 10 augustus 2021

De aanpak van laaggeletterdheid moet een plek krijgen in een nieuw regeerakkoord, meent Steffart Buijs, directeur van een adviesbureau voor communicatie over maatschappelijke vraagstukken.

Lees verder


Geldproblemen bij mensen in ziektewet door terugvordering uitkeringen

NRC, 9 augustus 2021

Mensen die een uitkering aanvragen wegens arbeidsongeschiktheid moeten soms maanden wachten totdat zij worden gekeurd door het UWV. Sommigen van hen moeten uiteindelijk flinke voorschotten terugbetalen. Dit leidt tot terugvorderingen van tot wel 15.000 euro en in sommige gevallen tot financiële problemen. Dat zegt de landelijke cliëntenraad, die afgelopen zomer een meldpunt opende voor mensen die hier problemen door ondervinden.

Lees verder


Elke maand 1050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt

Zorg + Welzijn, 3 augustus 2021

Een jaar lang kregen vijf jongeren uit drie steden in het project Bouwdepot elke maand 1050 euro inkomen, zonder voorwaarden. De jongeren waren tussen de 18 en 21 jaar en afkomstig uit een onveilige thuissituatie. Wat blijkt? Het werkt.

Lees verder


Convenant met lokale overheidsschuldeisers op komst

NVVK, 30 juli 2021

‘Gemeenten maken via hun afdeling schuldhulpverlening en de NVVK afspraken met allerlei private schuldeisers. Het lijkt mij logisch dat gemeenten in hun rol als schuldeiser ook afspraken maken met de NVVK’, vindt beleidsadviseur Irene Koole. Ze werkt daarom hard aan een convenant waarin lokale overheidsschuldeisers (gemeenten, waterschappen) bij voorbaat akkoord gaan met een voorstel tot schuldregeling wanneer dat afkomstig is van een NVVK-lid. Zoals alle NVVK-convenanten regelt dit convenant ook snelle schuldrust voor mensen die hulp vragen voor hun schulden.

Lees verder


Werknemers met schulden worden te weinig geholpen door bedrijven

Reformatorisch Dagblad, 28 juli 2021

De hulp van bedrijven voor werknemers met schulden komt nog maar moeilijk van de grond. Terwijl dat bedrijven een hoop geld kan schelen. Dat schrijven Rosanne Oomkens (Panteia) en Roeland van Geuns (Hogeschool van Amsterdam) in het nieuwste nummer van het economische vakblad ESB.

Lees verder


Impactvol onderzoek: Kinderen uit arme gezinnen al vroeg op achterstand

Erasmus University Rotterdam, 23 juli 2021

Kinderen uit arme gezinnen komen al vroeg op achterstand, zo meldt de Volkskrant op basis van nieuw onderzoek van Erasmus School of Economics, gebaseerd op gegevens van 153.000 kinderen.

Lees verder


Menskracht voor Rotterdam Zuid. Extra inzet op armoedebestrijding, vervoer en bewonersparticipatie

Gemeente Rotterdam, 20 juli 2021

Bestrijden van armoede bij bewoners in Rotterdam Zuid, meer aandacht voor vervoer binnen en naar het gebied en bewoners beter betrekken: op deze thema’s wil de gemeente als partner en financier de komende 10 jaar extra inzetten in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De extra inzet komt boven op de oorspronkelijke pijlers van het programma, namelijk School, Werk, Wonen, Veilig en Cultuur die eerder al werd toegevoegd. Dat staat in de uitgangspuntennota ‘Menskracht voor Zuid’ die het college deze week aanbood aan de gemeenteraad. Deze nota is de opmaat naar de gemeentelijke inbreng in het nieuwe Uitvoeringsprogramma NPRZ 2023-2026.

Lees verder


Kim strijdt tegen armoede

Maastricht University, 19 juli 2021

Kim Thieme is een eerstejaarsstudent Gezondheidswetenschappen die als ervaringsdeskundige strijdt tegen armoede onder studenten, onder mensen in haar eigen wijk Pottenberg, en eigenlijk binnen de hele Maastrichtse bevolking. Zij heeft als geen ander ervaren wat het betekent grote financiële zorgen te hebben en in de armoedeval terecht te komen: het ene gat met het andere dichten, waardoor schulden zich opstapelen. In haar niet aflatende strijd tegen armoede heeft zij met groot succes diverse initiatieven ontwikkeld.

Lees verder


Gemeenten en maatschappelijke organisaties bereiken meer kinderen in armoede

Ministerie van SZW, 9 juli 2021

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek dat minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten zouden nog meer kunnen doen om kinderen te ondersteunen die opgroeien in arme gezinnen met werkende ouders.

Lees verder

Zie ook: Kamerbrief met 1e rapportage ambities kinderarmoede


Kamerbrief over stappenplan afwikkelen van schuldhulpverleningstrajecten

Ministeries van Financiën en SZW, 7 juli 2021

Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën – Toeslagen en Douane) informeert Tweede Kamer over het stappenplan op basis van het beleidsbesluit voor het afwikkelen van Wsnp- (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en minnelijke schuldhulpverleningstrajecten voor gedupeerde ouders.

Lees verder


Aantal huishoudens met problematische schulden niet toegenomen

CBS, 30 juni 2021

Nederland telde op 1 oktober 2020 ruim 614 duizend huishoudens met geregistreerde problematische schulden. Dat is 7,6 procent van alle particuliere huishoudens. Aan het begin van 2020, voor de coronapandemie, was dat 7,9 procent. Onder de instromers nam het aandeel huishoudens met een zelfstandige of iemand met een flexibel contract toe. Dat blijkt uit het vernieuwde dashboard Schuldenproblematiek in beeld, dat het CBS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samengesteld.

Lees verder


Problemen van mensen beter verholpen in pilots rechtsbijstand

Ministerie van VenJ, 30 juni 2021

Problemen van mensen op het gebied van bijvoorbeeld schulden en ontslag kunnen beter en sneller worden opgelost door een intensievere samenwerking tussen gemeentelijke wijkteams, sociaal raadslieden, het Juridisch loket en sociaal advocaten. Dat zijn de eerste resultaten van de lopende pilots rechtsbijstand, zo schrijft demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder


Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, maar niet iedereen weet dit

Ministerie van BZK, 25 juni 2021

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis

Lees verder


Opnieuw fors minder huisuitzettingen bij woningcorporaties

Aedes, 16 juni 202

Woningcorporaties besteden steeds meer aandacht aan het vroegtijdig signaleren van schuldenproblemen. De coronacrisis heeft de noodzaak hiertoe vergroot. Deze vroegtijdige aanpak vertaalt zich in duidelijke cijfers. Het aantal huisuitzettingen daalde in twee jaar tijd van 3.000 in 2018 naar 1.720 in 2020.

Lees verder


Beroep op bijstand is te laag; armoede dreigt

Binnenlands Bestuur, 16 juni 2021

Ruim een derde van het aantal huishoudens dat recht heeft op bijstand, maakt daar geen gebruik van. Het gaat om 170.000 huishoudens. Een derde van die 170.000 huishoudens heeft helemaal geen of slechts een klein inkomen, tot maximaal twintig procent van de bijstandsnorm. De Inspectie SZW maakt zich zorgen en roept gemeenten op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand.

Lees verder

Zie onderzoek Niet-gebruik van de algemene bijstand (Inspectie SZW)


Armoede aanpakken? Organiseer ontmoetingen!

Sociale Vraagstukken, 1 juni 2021

Armoede doorbreek je met financiële ondersteuning, speciale voorzieningen en met versterking van zelfredzaamheid. Onderzoek van drie Werkplaatsen Sociaal Domein laat zien dat er nog een schakel is: ontmoeting tussen inwoners, vrijwilligers en professionals – opdat zij van elkaar kunnen leren over de impact en aanpak van armoede.

Lees verder


Vooral toename jongeren in de bijstand

NOS / CBS, 31 mei 2010

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw gestegen. Het waren er eind maart 433.000 en dat is 12.000 meer dan een jaar eerder. De stijging was relatief het sterkst onder jongeren, meldt het CBS.

Lees verder


‘Net uit de kliniek, waren mijn schulden opgelopen tot duizenden euro’s’

NOS, 20 mei 2021

Patiënten die gedwongen zijn opgenomen, raken vaak nog verder in de problemen doordat hun bijstandsuitkering wordt stopgezet, waarschuwen ggz-deskundigen. “Deze mensen zitten vaak al jaren in de bijstand. Die hebben geen potjes of buffers om vaste lasten, zoals de huur en verzekeringen op te vangen”, vertelt Anne-Marie van Dam, psychiater bij Arkin in Amsterdam.

Lees verder


Wethouders Marjolein Moorman en Peter Heijkoop: ‘Stap over op collectief schuldregelen’

Collectief schuldregelen betekent minder stress voor hulpvragers en sneller resultaat voor schuldhulpverleners. Ook schuldeisers vinden het een vooruitgang. De NVVK voert op dit moment met veel gemeenten gesprekken om over te stappen op deze nieuwe manier van schuldregelen. De wethouders Peter Heijkoop (Dordrecht, tevens bestuurslid bij de VNG) en Marjolein Moorman zijn al overtuigd.

NVVK, 18 mei 2021

Lees verder


Versoepelen kostendelersnorm kost geld

Binnenlands Bestuur, 17 mei 2021

Het demissionaire kabinet ziet geen kans de regels voor bijstandsgerechtigden met bijvoorbeeld thuiswonende volwassen kinderen te versoepelen, zonder dat de uitgaven aan uitkeringen daardoor oplopen. Dat staat in een verkenning die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de zogeheten kostendelersnorm krijgen bijstandsgerechtigden minder geld als ze samen met anderen in een huis wonen. Daar is al sinds de invoering in 2015 veel kritiek op. De maatregel verergert vaak al bestaande armoede en schuldenproblemen.

Lees verder


Bewindvoerders willen samenwerken met gemeenten

Binnenlands Bestuur, 14 mei 2021

Het beschermingsbewind van mensen in een kwetsbare financiële positie vormt voor gemeenten een flinke kostenpost. Is het goedkoper om de bewindvoering dan maar zelf uit te voeren? Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Lees verder

Zie ook: Groningen positief over inbesteden beschermingsbewind


Amsterdam: Grotere druk op schuldhulpverlening door coronacrisis

Gemeente Amsterdam, 16 april 2021

Door de coronacrisis steeg het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2020 met 12 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het Jaarverslag Schuldhulpverlening 2020 van de gemeente Amsterdam. Ook de sociaal raadslieden, waar Amsterdammers zich vaak als eerste melden als ze in de problemen komen, kregen het drukker: het aantal aanvragen steeg met 16 procent. Met name in Noord, Nieuw-West en Zuidoost nam de schuldenproblematiek toe. Het college wil de schuldenproblematiek terugdringen door in te zetten op schuldenrust: snel hulp bieden aan Amsterdammers met geldproblemen.

Lees verder


Opnieuw minder mensen in de wettelijke schuldsanering

CBS, 16 april 2021

In 2020 werden bijna 3 duizend mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat is een derde minder dan een jaar eerder en het laagste aantal sinds de start van de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen, eind 1998. Er werden relatief veel schuldsaneringen uitgesproken in het noorden van Nederland. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de wettelijke schuldsanering van het CBS.

Lees verder


Kwijtscheldingstoets breder toepassen kan verdere financiële problemen voorkomen

Nationale Ombudsman, 15 april 2021

Er moet een oplossing komen om de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets bij meer mensen toe te kunnen passen. Hiermee kan worden voorkomen dat mensen verder in financiële problemen komen. In een brief aan vier bewindspersonen doet de Nationale ombudsman de aanbeveling om te werken aan een oplossing.

Lees verder


Utrecht verkort schuldsanering en betaalt zelf tot 1000 euro aan schuldeisers

NOS, 7 april 2021

De gemeente Utrecht wil mensen met problematische schulden sneller helpen en hen ook weer sneller uit een schuldsaneringstraject krijgen. De gemeente loopt daarmee vooruit op het voornemen van het kabinet om mensen met schulden sneller te helpen.

Lees verder


Veel ondernemers vragen hulp vanwege financiële problemen

Nederlandse Schuldhulproute, 6 april 2021

Duizenden ondernemers zoeken hulp vanwege financiële problemen, signaleert de Nederlandse Schuldhulproute. Het aantal ondernemers dat belt naar het nummer 0800-8115 voor hulp bij geldzorgen, neemt elke maand toe. Ook via de digitale test op Geldfitzakelijk.nl vallen de grote problemen op. Dit is aanleiding voor een nauwere samenwerking met de Kamer van Koophandel om ondernemers in zwaar weer te adviseren.

Lees verder


Arnhem: Meer jongeren met schulden ‘gevonden’ in coronajaar

Binnenlands Bestuur, 2 april 2021

De gemeente Arnhem heeft in 2020 een stuk meer jongeren met schulden weten te bereiken dan het jaar daarvoor. Het geheim ligt volgens wethouder Martien Louwers vooral in het buddyprogramma Opr€cht.

Lees verder


Een huurdergericht incassoproces, zo doe je dat

Aedes, 1 april 2021

’Zorg dat je zichtbaar bent. Dat je huurder weet wie je bent. En maak de drempel zo laag mogelijk. Ga naar de mensen toe. Geef ze het gevoel dat ze gezien en gehoord worden. Het zijn een paar inzichten van een deelnemende corporatie aan het project Een huurdergericht incassoproces. De verwachting is dat een steeds grotere groep huurders moeite krijgt om de eindjes aan elkaar te knopen. De resultaten van het project zijn nu verwerkt in een handige klantreis. In deze overzichtelijke plaat kun je de klantreis vanuit de ogen van de huurder lezen. Ook zijn de inzichten en tips van de deelnemende corporatiemedewerkers erop terug te vinden.

Lees verder


Meer Rotterdammers kregen schuldhulp in 2020

Gemeente Rotterdam, 1 april 2021

Rotterdam deed twee jaar geleden een “Reset” van de schuldenaanpak. Dit werkt: het aantal Rotterdammers met problematische schulden nam de afgelopen jaren af. Van 27.000 in 2018 tot 25.000 in 2020. Meer Rotterdammers krijgen hulp, er is minder uitval, de dienstverlening is verbeterd en er zijn veel nieuwe interventies en samenwerkingen gestart. 4.135 Rotterdammers (waaronder 151 ondernemers) kregen in 2020 een trajectplan voor schuldhulp van de gemeente. Ondanks de coronacrisis, die zorgde voor beperkingen in de mogelijkheden tot fysiek contact, waren dit er fors meer dan in 2019 (3.534). Twee keer zoveel jongeren meldden zich en kregen schuldhulp. Van hen zijn er 44 ingestroomd in het perspectieffonds: zij doen een tegenprestatie en hun schulden worden opgelost.

Lees verder


Bestuurlijke reactie VNG; de BKR-registratie bij schuldhulp

VNG, 30 maart 2021

De VNG heeft een reactie gegeven op het conceptwetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 en de MvT. In de brief reageert de VNG specifiek op de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) inzake de BKR-registratie bij schuldhulpverlening. Het registreren is bedoeld om overkreditering tegen te gaan. De VNG deelt met het Rijk dat het registreren in het belang is van de inwoner met problematische schulden. VNG, NVVK en gemeenten vinden dat deze registratie niet geldt voor inwoners met niet-problematische schulden.

Lees verder


Vier grote steden kiezen voor collectief

Binnenlands Bestuur, 29 maart 2021

Rotterdam is als laatste van de vier grote steden begonnen met ‘collectief schuldregelen’. Die aanpak maakt het makkelijker om afspraken te maken over schuldregelingen en scheelt schuldhulpverleners tijd.(…) Daarmee is collectief schuldregelen de standaard geworden in alle G4-steden, naast ruim tachtig kleinere gemeenten.

Lees verder


Hernieuwde afspraken moeten huisuitzetting blijven voorkomen

Ministerie van BZK, 25 maart 2021

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG opnieuw de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart en 16 oktober 2020 zijn gemaakt. Dit houdt in dat huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen.

Lees verder


Samen sparen heeft financiële en sociale functie

Binnenlands Bestuur, 22 maart 2021

Financiële zelfhulpgroepen helpen mensen met een laag inkomen om de grip op hun geld terug te krijgen, en versterken bovendien sociale netwerken. Zogenaamde spaarkringen zouden daarom een waardevolle aanvulling op schulden- en armoedebeleid kunnen zijn, betoogt sociologe Julie-Marthe Lehmann, die onlangs op het onderwerp promoveerde.

Lees verder


Forse verhoging financiële steun TONK

ministeries van EZK, SZW en Financiën, 12 maart 2021

Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. In totaal was voor deze regeling 130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar van 2021. Door de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown heeft het kabinet nu besloten dit bedrag te verhogen naar 260 miljoen euro. Het is de wens van het kabinet en de Tweede Kamer dat de TONK huishoudens met financiële problemen substantieel kan helpen in het dragen van hun vaste (woon)lasten en zo een stapeling van verdere problemen helpt te voorkomen.

Lees verder

Kwesties voor het kiezen 2021

SCP, 11 maart 2021

In Kwesties voor het kiezen 2021 inventariseert het SCP kansrijke oplossingsrichtingen voor vijf maatschappelijke kwesties op basis van de laatste stand van de sociale wetenschappen, waaronder armoede en onzeker werk. Daarbij is ook gekeken hoe politieke partijen zich in de verkiezingsprogramma’s tot deze vraagstukken en oplossingsrichtingen verhouden. Politieke partijen kiezen hun eigen positie in deze kwesties en het SCP brengt deze met een beschouwende aanpak in beeld.

Lees het rapport of de samenvatting (pdf)


Schuldenbeleid van Belastingdienst onder vuur

NOS, 9 maart 2021

De Belastingdienst houdt er bij het verrekenen van toeslagen niet standaard rekening mee of mensen genoeg geld overhouden om van te leven, terwijl dat volgens een wet die op 1 januari is ingegaan wel zou moeten. Dat zeggen de Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden en de Nationale ombudsman.

Lees verder


Nibud: verhoging bijstand helpt huurders meer dan verlaging huur

Nibud, 3 maart 2021

Huurders met een bijstandsuitkering zijn financieel gezien meer geholpen met een verhoging van de bijstand dan met een verlaging van de huur. Dat blijkt uit berekeningen die het Nibud heeft gemaakt voor Aedes en Woonbond.

Lees verder


Nationale ombudsman opent meldpunt voor zzp’ers

Zijn gemeenten voorbereid op grote toestroom zzp’ers naar schuldhulpverlening?

Nationale Ombudsman, 1 maart 2021

Circa 650.000 burgers1 in Nederland hebben te maken met problematische schulden. Gevreesd wordt dat dit aantal door de coronacrisis snel zal oplopen. Vooral zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) zullen de komende periode voor hulp en ondersteuning bij gemeenten aankloppen. Daarom start de Nationale ombudsman dit jaar een grootschalig onderzoek. In hoeverre worden zzp’ers ruimhartig toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening? En nemen gemeenten hierbij de uitgangspunten uit zijn eerdere rapporten Een open deur? en het vervolgonderzoek in acht?

Lees verder


Ontwikkeling financiële positie kwetsbare huurders

Nibud, februari 2021

Het Nibud concludeerde in 2019 dat 800.000 huurders in de knel komen doordat zij de minimale bedragen voor levensonderhoud niet kunnen betalen. Mede naar aanleiding van die uitkomsten hebben Aedes en Woonbond het Nibud gevraagd om uitgebreid te kijken naar de financiële positie van de kwetsbare huurders. In dit onderzoek kijkt het Nibud hoe de uitgaven van deze kwetsbare huurders zich hebben ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de huur, maar ook naar alle andere uitgaven uit het huishoudbudget.

Lees verder


Financiële problemen bij mensen met arbeidsbeperking die stap naar werk maken aangepakt

Divosa, 25 februari 2021

Werk betekent voor de meeste mensen een bron van inkomsten. Voor mensen met een uitkering is dit niet altijd het geval. Dat blijkt uit onderzoek van Optimalistic, Muzus en Stimulansz onder bijna 800 mensen met een arbeidsbeperking. Zo komt 61% van de werkende respondenten in financiële problemen door de manier waarop hun inkomsten worden verrekend met de uitkering.

Lees verder


Misstanden incassosector aangepakt

Ministerie van JenV, 18 februari 2021

Sommige incassobureaus confronteren consumenten met intimidatie en onterechte of niet inzichtelijke kosten, waardoor mensen verder in de problemen komen en emotionele stress ondervinden. Om dit tegen te gaan, dient minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat een incassoregister regelt en kwaliteitseisen stelt.

Lees verder


‘Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas’

KIS, 8 februari 2021

Jonge, alleenstaande vluchtelingen die achttien geworden zijn, zitten ineens zonder vangnet en begeleiding vanuit jeugdzorg. Hoe regel je je geldzaken in een land dat je net kent? KIS brengt in dit rapport het vraagstuk in kaart. Daarnaast biedt het – voor gemeenten en andere betrokken organisaties en professionals – tips en handreikingen voor oplossingen om de financiële zelfredzaamheid van deze jongeren te versterken.

Lees verder


‘Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas’

KIS, 8 februari 2021

Jonge, alleenstaande vluchtelingen die achttien geworden zijn, zitten ineens zonder vangnet en begeleiding vanuit jeugdzorg. Hoe regel je je geldzaken in een land dat je net kent? KIS brengt in dit rapport het vraagstuk in kaart. Daarnaast biedt het – voor gemeenten en andere betrokken organisaties en professionals – tips en handreikingen voor oplossingen om de financiële zelfredzaamheid van deze jongeren te versterken.

Lees verder


Uit de duivelskring van armoede

Tintengroep / Movisie – Bureau Omlo, 18 januari 2021

Onderzoeksrapport over armoede en schuldenproblematiek in Noord-Nederland. Welke rol kunnen sociaal werkers en medewerkers van peuterwerk en kinderopvang vervullen voor personen die zich in een situatie van armoede bevinden of daarin dreigen te belanden?

Lees verder


Gemeenten laten ondernemers in de kou staan

Binnenlands Bestuur, 10 januari 2020

Veel gemeenten hebben de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers niet of onvoldoende op orde. Dat blijkt uit een inventarisatie van het actualiteitenprogramma Pointer van KRO-NCRV onder 150 gemeenten.

Lees verder


Gemeentelijke woonlasten stijgen fors sterker dan inflatie

COELO, 11 januari 2021

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen 8,0 procent meer, eigenaar-bewoners 6,2 procent. De afvalstoffenheffing stijgt met 9,1 procent het sterkst, gevolgd door de ozb (5,2 procent). Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2021.

Lees verder


Belastingdienst: ook ondernemers in minnelijke schuldregeling

NVVK, 5 januari 2020

Tot dit jaar ging de Belastingdienst niet akkoord met een schuldregeling wanneer een hulpvrager ook ‘ondernemer’ is en wil blijven. Maar steeds meer mensen verdienen hun geld met een eigen bedrijf. Daarom verandert de Belastingdienst haar beleid.

Lees verder


Amsterdam voert bijverdienpremie in na experiment

Binnenlands Bestuur, 23 december 2020

Amsterdammers in de bijstand kunnen vanaf 1 maart 2021 een zakcentje bijverdienen. Ze mogen een deel van de inkomsten uit deeltijdwerk houden. Zo wil de gemeente de bestaanszekerheid van bijstandsgerechtigden versterken en werken in deeltijd stimuleren.

Lees verder


Implementatie Wgs vroegsignalering van schulden in Groningen en Drenthe

CMO Stamm, 23 december 2020

Wat is de stand van zaken van de implementatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in Groningen en Drenthe? En welke kennisbehoefte ligt er bij gemeenten op dit thema? In de rapportage ‘Vroegsignalering van schulden’ presenteert CMO Stamm de resultaten van het onderzoek naar hoe ver alle Groninger en Drentse gemeenten zijn met de implementatie Wgs vroegsignalering van schulden.

Lees verder


Al 190 gemeenten gebruiken convenant Vroegsignalering

Binnenlands Bestuur, 22 december 2020

Sinds het Landelijk Convenant Vroegsignalering in november werd gepresenteerd, melden zich dagelijks nieuwe gemeenten aan. Dat meldt de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverleners en de penvoerder van het convenant.

Lees verder


Nadja Jungmann: ‘Aanpak schuldenproblematiek versnellen, maar met beleid’

Sociale Vraagstukken, 21 december 2020

Door de coronacrisis wacht ons land een nieuwe vloedgolf van mensen met schulden. Reden te meer om haast te maken met een werkbare aanpak, vindt schuldenexpert Nadja Jungmann. Maar liever niet te radicaal. ‘Beter stevig bijsturen dan alles overhoop halen.’

Lees verder


Terugblik Kenniskringen Kinderarmoede

Alliantie Kinderarmoede, 17 december 2020

De Alliantie Kinderarmoede is op Wereldarmoededag (17 oktober 2020) gestart met het faciliteren van kennissessies voor en door partners, iedere twee weken. De sessies worden door partners zelf inhoudelijk vormgegeven, vaak bijgestaan door een ervaringsdeskundige. Bekijk de onderwerpen die aan bod kwamen per Kenniskring met een link naar het verslag en de geleerde lessen per Kenniskring.

Lees verder


Eén op de drie Nederlanders heeft door coronacrisis spijt van te kleine spaarpot

Wijzer in geldzaken, 17 december 2020

Ruim een derde (35%) van de Nederlanders heeft, met de kennis van nu, (enige) spijt dat het de afgelopen jaren niet meer geld achter de hand heeft gehouden om op terug te vallen bij onverwachte gebeurtenissen. Bij jongeren tot en met 34 jaar zegt meer dan de helft (56%) liever meer te hebben gespaard om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Als werkloosheid en faillissementen volgend jaar oplopen, denkt 22 procent van de Nederlanders die nu nog een baan of eigen zaak heeft daar financieel slecht op voorbereid te zijn. Slechts een derde vindt dat het goed of heel goed is voorbereid op werkloosheid of faillissement als gevolg van de coronacrisis. Dit zijn enkele conclusies uit een enquete onder 1.018 Nederlanders in opdracht van platform Wijzer in geldzaken.

Lees verder


Brief aan de Kamer: bevorder bestaanszekerheid

Divosa, 10 december 2020

Op 10 december was er een algemeen overleg (AO) Armoede- en schuldenbeleid met staatssecretaris Van ‘t Wout in de Tweede Kamer. In aanloop hiernaar stuurden Sociaal Werk Nederland, VNG, LCR, NVVK en Divosa een brief met een oproep en concrete maatregelen om de structurele oorzaken van bestaansonzekerheid in Nederland aan te pakken.

Lees verder


Tijdelijke regeling (TONK) voor huishoudens in financiële nood

Divosa, 9 december 2020

Door de coronacrisis komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Het kabinet creëert daarom de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling wordt in de komende tijd in samenwerking met VNG en Divosa verder uitgewerkt om hopelijk op 1 februari 2021 in te kunnen gaan. Dat schreven Eric Wiebes (EZK), Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (SZW), Mona Keijzer (EZK), Hans Vijlbrief (Financiën) en Bas van ’t Wout (SZW) vandaag in een brief aan de Kamer.

Lees verder


NVVK en Schouders Eronder publiceren lobbybrieven aan parlement

NVVK, 8 december 2020

In het halfjaarlijkse Algemeen Overleg Armoede en schulden gaan woordvoerders van de Tweede Kamerfracties op 10 december in gesprek met staatssecretaris Van ’t Wout over zijn beleid. Een belangrijk moment. Daarom stuurden we twee brieven aan de Kamerleden.
In de eerste brief is pleiten we ervoor om de structurele oorzaken van bestaansonzekerheid in Nederland aan te pakken. Dat vermindert bestaansstress, het vergroot de ontwikkelingskansen voor kinderen, bespaart enorm veel maatschappelijke- en zorgkosten én versterkt de economie. De fractiewoordvoerders een aparte brief namens de NVVK, waarin wordt ingegaan op specifieke onderwerpen inzake financiële zorgverlening.

Lees verder


Betere bescherming bij beslaglegging vanaf 2021

Binnenlands Bestuur, 8 december 2020

Mensen met schulden zijn vanaf 1 januari 2021 beter beschermd tegen deurwaarders die een te groot beslag leggen op het inkomen. De zogenaamde beslagvrije voet wordt op een meer betrouwbare manier vastgesteld, waardoor mensen minder risico lopen om door beslagleggingen onder het bestaansminimum te zakken. De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet daarvoor zorgen. .

Lees verder

Zie ook: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 2021 in werking (ministerie van SZW, 8 december 2020)


Vergrijzing en armoede stuwen Wmo gebruik op

Binnenlands Bestuur, 4 december

Oldambt heeft de twijfelachtige eer om de meeste Wmo-cliënten per 1.000 inwoners te hebben: 117. ‘Onze inwoners hebben die zorg ook echt nodig’, stelt wethouder Gert Engelkens (Wmo, PvdA). En de gemeente meer geld van het rijk. Stadskanaal kampt met soortgelijke problemen. Het CBS publiceerde eind vorige week voorlopige cijfers over het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen over de eerste helft van dit jaar. Dat is gestegen met vijf procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Lees verder


E-learning Werk & Schulden

Werk-portal, december 2020

Geldzorgen kunnen een wissel trekken op de productiviteit en inzetbaarheid van werknemers en werkzoekenden. Lectoren Nadja Jungmann en Josje Dikkers werkten mee aan een gratis e-learning die leidinggevenden, jobcoaches en HR-professionals helpt bij het herkennen, bespreken en verwijzen bij financiële problemen op de werkvloer of in de re-integratie.

Lees verder


E-learning financiën in de spreekkamer

Lectoraat Schulden & Incasso (Hogeschool Utrecht) en Zorggroep Almere, december 2020

Hoe kunnen huisartsen en praktijkondersteuners patiënten met schulden helpen door actief te verwijzen naar schuldhulpverlening? Het lectoraat Schulden & Incasso en Zorggroep Almere ontwikkelden interventies en beschreven zes inspirerende samenwerkingen (pdf) tussen huisartsenpraktijken en het sociaal domein.

Lees verder (schuldenenincasso.nl)


Komt een patiënt met geldzorgen bij de dokter…

Komuitjeschuld.nl, 3 december 2020

De huisartsenpraktijk is een belangrijke vindplaats voor mensen met geldproblemen. Steeds meer artsen pakken die rol op. Maar dan? Hoe verwijs je als arts een patiënt effectief door? En hoe maak je als schuldhulpverlener gebruik van de spreekkamer als vindplaats?

Lees verder


Werkwijzer Ondernemers en schulden

Schouder eronder, december 2020

Gemeenten hebben de wettelijke taak om schuldhulpverlening te bieden aan ondernemers met schulden. Deze werkwijzer geeft tips en inzichten om daar samen met partners een effectieve dienstverlening voor in te richten. En om aandacht te besteden aan preventie.

Lees verder


Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager

CBS, 2 december 2020

In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en liep aldus risico op armoede. Dat is iets minder dan in de twee voorgaande jaren, toen 6,3 procent van de bevolking van een laag inkomen moest rondkomen. Onder werknemers bleef het armoederisico ongewijzigd.

Lees verder


Coronaregels bemoeilijken schuldhulp aan kwetsbaarsten

NOS, 2 december 2020

Door het sluiten van schuldhulploketten kunnen de kwetsbaarste mensen niet goed worden geholpen. Dat komt naar voren in een enquête onder ruim 300 schuldhulpverleners. Ruim driekwart van hen zegt dat ze door het beperken van face-to-face-contact bepaalde groepen minder goed kunnen ondersteunen. Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) en de NVVK roepen gemeenten op de schuldhulploketten voor de kwetsbaarste burgers open te houden.

Lees verder


NVVK en CJIB presenteren verruiming schuldregeling

NVVK, 1 december 2020

Schuldhulpverleners lopen er regelmatig tegenaan dat hulp bij schulden niet verleend kan worden vanwege een ‘niet-saneerbare vordering’ van het CJIB. De NVVK en het CJIB presenteren nu een verruiming waardoor deze drempel goeddeels verdwijnt.

Lees verder


Schulden opsporen schudden aan de boom helpt

Binnenlands Bestuur, 24 november 2020

Actief en op tijd op zoek gaan naar beginnende schulden wordt binnenkort verplicht voor gemeenten. Sommige gemeenten, zoals Zaanstad en Rotterdam, hebben daar al ervaring mee.

Lees verder


Kabinet gaat mensen met problematische schulden sneller en beter helpen

Om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen, neemt het kabinet maatregelen. Zo krijgen schuldeisers een deadline om te reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener om er in goed overleg met de schuldenaar uit te komen. Daarnaast wordt de drempel lager voor mensen met schulden om sneller (opnieuw) toegang krijgen tot de wettelijke schuldsanering. Door de verwachte toename van schulden en armoede als gevolg van de coronacrisis is de urgentie extra hoog, zo schrijven staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) en minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder (Ministeries van SZW en JenV, 17 november 2020)


‘Mensen met schulden in de problemen door verhoging deurwaarderstarieven’

Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil de tarieven van gerechtsdeurwaarders verhogen. Uit onderzoek van consumentenprogramma Kassa blijkt dat Dekker tariefverhogingen plant van gemiddeld 16 procent. Dat plan valt niet bij iedereen goed, nu vanwege de coronacrisis een hausse aan schuldvragen wordt verwacht.

Lees verder (NOS, 14 november 2020)


Mensen in de problemen door schulden bij familie en kennissen

Mensen met informele schulden – leningen die niet op papier staan maar wel moeten worden afgelost – dreigen door de coronacrisis verder in de problemen te komen, waarschuwen hulporganisaties. Zij zien steeds meer mensen die niet in aanmerking komen voor allerlei vormen van hulpverlening, omdat ze niet kunnen aantonen dat hun schulden echt bestaan.

Lees verder (NOS, 14 november 2020)


G4 wethouders willen van kostendelersnorm af

Wethouders van de G4-gemeenten zijn klaar met de kostendelersnorm, die volgens hen de woningnood verergert. Ze opperen verschillende alternatieven om de maatregel te vervangen.

Lees verder (Binnenlands Bestuur, 5 november 2020)


Nibud: Verhoog bijstand en minimumjeugdloon

Nibud, 2 november 2020

Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving. Het Nibud komt tot deze aanbeveling na bestudering van vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige inkomensondersteuningsmaatregelen niet geschikt zijn voor de maatschappij van nu. Ze zijn voor aanvrager en verstrekker onvoldoende en te ingewikkeld om mee te werken. Hierdoor komen tienduizenden inwoners maandelijks tientallen euro’s tekort, waardoor zij geldproblemen krijgen. Nu er een crisis is en meer mensen voor (financiële) hulp bij gemeenten aankloppen, adviseert het Nibud deze regelingen versneld aan te passen en gemeenten meer ruimte te geven om hun inwoners ruimhartig te ondersteunen.

Lees verder

Zie ook:


Energiearmoede en energietransitie

TNO, 2 november 2020

De energievoorziening van de toekomst moet duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en rechtvaardig zijn. Dat is nog niet vanzelfsprekend voor 8% van de Nederlandse huishoudens (circa 650.000 huishoudens) die in meer of mindere mate te maken hebben met energiearmoede. Ze kunnen de energierekening niet of nauwelijks betalen, zitten soms in de kou, beperken het douchen tot een minimum; kortom: leveren in op wooncomfort. TNO verkent de rol van energiearmoede in de energietransitie in Nederland en doet drie aanbevelingen om energiearmoede aan te pakken: meten en monitoren, en daarnaast specifiek en integraal beleid voeren.

Lees verder


Verwachte schuldengolf nog niet in zicht

Binnenlands Bestuur, 2 november 2020

De eerste zes maanden van de coronacrisis kregen schuldhulpverleners minder aanmeldingen van mensen met schuldproblemen dan in het voorgaande jaar. (…) De cijfers lijken misschien op het eerste gezicht een teken dat de coronacrisis nog niet heeft geleid tot groeiende financiële problemen. De voorspellingen van schuldhulpverleners en onderzoekers op dit gebied stemmen echter minder hoopvol. De daling van het aantal aanmelding lijkt eerder een signaal dat schuldhulpverleners de problemen nog niet goed in beeld hebben.

Lees verder

Zie ook: Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd: eerste half jaar in beeld (Divosa, 29 oktober 2020)


Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind per 1 januari 2021

Ministeries van JenV en SZW, 30 oktober 2020

Mensen met problematische schulden krijgen vanaf 1 januari 2021 betere hulp, doordat gemeenten vanaf dat moment de rechter mogen adviseren over oplossingen zoals schuldenbewind of gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit wordt mogelijk gemaakt door een wet van minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens staatssecretaris Van ’t Wout (SZW), die onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen.

Lees verder


Sterke stijging in uitgaven aan beschermingsbewind

Binnenlands Bestuur, 29 oktober 2020

De uitgaven aan bijzondere bijstand bereikten in 2019 een hoogtepunt. Vooral de kosten van beschermingsbewind zijn in 2019 sterk gegroeid. Gemeenten gaven daaraan bijna de helft meer uit dan in het voorgaande jaar. (…) De kosten voor beschermingsbewind en woninginrichting worden door het CBS apart in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat beschermingsbewind vorig jaar 27 procent bedroeg van de totale uitgaven aan bijzondere bijstand

Lees verder

Amsterdam: Nieuwe maatregelen in strijd tegen schulden

Binnenlands Bestuur, 26 oktober 2020

De gemeente Amsterdam test dit najaar twee nieuwe maatregelen om mensen met schulden eerder te kunnen helpen. De zogeheten pauzeknop en de renteloze sociale lening moeten voorkomen dat mensen diep in de schulden raken, en ervoor zorgen dat de stad efficiëntere schuldhulp kan bieden.

Lees verder

Zie ook: Schuldenrust in tijden van corona – Commissiebrief 21 oktober 2020 (gemeente Amsterdam)


Jongeren steeds vaker in financiële problemen

Binnenlands Bestuur, 21 oktober 2020

Het aantal jongeren dat kampt met betalingsproblemen groeit. Dat heeft te maken met onzekere inkomsten, waardoor het moeilijk is om een buffer op te bouwen. Ondanks dat bleef het totale aantal mensen met betalingsproblemen de afgelopen jaren stabiel. Dat concludeert Stichting BKR (Bureau Krediet Registratie) in de jaarlijkse Schuldenmonitor. Daaruit blijkt dat in 2019 zo’n 700.000 Nederlanders betalingsproblemen hadden die gemeld zijn door een kredietaanbieder. De meeste betalingsproblemen doen zich voor bij inwoners van gemeenten Rotterdam, Schiedam en Den Haag

Lees verder


Interventieaanpak voor stress, schulden en roken werkt

Gemeente Rotterdam, 20 oktober 2020

Een interventieaanpak onder ruim 200 volwassen Rotterdammers, die in het dagelijks leven moeite hebben met rondkomen en gezondheidsklachten ervaren, laat veelbelovende resultaten zien. Deelnemers aan het programma Grip en Gezondheid ervaren aantoonbaar minder stress en nicotineafhankelijkheid. Het programma is ontwikkeld door de GGZ-instellingen Indigo Rijnmond en Avant Sanare in samenwerking met Healthy‘R. Het expertisecentrum van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees verder


Beschermingsbewind is activiteit in algemeen belang

Binnenlands Bestuur, 20 oktober 2020

De gemeente ’s Hertogenbosch trekt de uitvoering van beschermingsbewind naar zich toe. De dienstverlening aan inwoners met financiële problemen moet daarmee beter en goedkoper worden. Eenzelfde poging van de gemeente Deventer bleek in strijd te zijn met wetgeving rondom concurrentie.

Lees verder


Belangrijke stap gezet naar betere aanpak van schulden

Ministerie van SZW, 13 oktober 2020

Tientallen gemeenten en organisaties bekrachtigden vandaag het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’. Ze spreken er mee af dezelfde, succesvolle schuldenaanpakken te gebruiken. Hierdoor kunnen mensen hun schulden sneller afbetalen en kunnen gemeenten meer mensen met schulden helpen.

Lees verder


Snellere schuldhulp door slimme afspraken

Binnenlands Bestuur, 13 oktober 2020

Collectief schuldregelen wordt door steeds meer gemeenten ingezet om de schuldhulp efficiënter in te richten. Bijna negentig gemeenten zijn al aangehaakt op het instrument dat door de gemeente Den Haag gepionierd werd, en wat schuldhulpkoepel NVVK betreft doen op termijn alle gemeenten mee.

Lees verder


Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid

Ministerie van JenV, 30 september 2020

De wet die onder meer moet voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, treedt gefaseerd in werking. Als er beslag op iemand zijn spullen wordt gelegd voor de verkoop dan moet er wel iets overblijven om van te leven. Om de wet zo snel mogelijk in werking te kunnen laten treden, was overleg nodig met onder andere banken, gemeenten en deurwaarders omdat zij tijd nodig hebben hun bedrijfsvoering aan te passen. Er is besloten de wet in drie stappen in te voeren, te beginnen op 1 oktober 2020.

Lees verder


Extra geld voor versterken gemeentelijke aanpak schulden en armoede

Ministerie van SZW, 28 september 2020

Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken. Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Het kabinet stelt 146 miljoen euro beschikbaar om onder meer de gemeentelijke schuldhulpverlening toe te rusten voor een grotere toestroom van hulpvragen. Ook komt er extra inzet op het signaleren van armoede in gezinnen. Met de afspraken wil het kabinet bewerkstelligen dat mensen snel aan de bel trekken bij geldzorgen, weten waar zij welke hulp kunnen krijgen en zo problematische schulden voorkomen.

Lees verder

Lees ook: Kabinet investeert in versnelling schuldhulpverlening (Binnenlands Bestuur, 28 september 2020)


Vier innovaties om de schuldengolf het hoofd te bieden

Binnenlands Bestuur, 23 september 2020

De financiële kater van de coronacrisis zal naar verwachting veel schuldproblemen met zich meebrengen. Wat kunnen schuldhulpverleners nu al doen om zich daarop voor te bereiden? Schuldhulporganisatie Stadsring51 bedacht de afgelopen maanden vier innovaties om processen te versnellen en arbeidsuren vrij te spelen om in de toekomst de verwachte instroom aan te kunnen.

Lees verder


Amsterdam verdubbelt schuldhulp voor zelfstandigen

Gemeente Amsterdam, 16 september 2020

De gemeente Amsterdam gaat de capaciteit voor schuldhulp voor zelfstandigen (zzp’ers en andere ondernemers) verdubbelen. Bij de afdeling Ondersteuning Ondernemers komen er vijf extra medewerkers bij en met de maatschappelijke dienstverleners (MaDi’s) is afgesproken dat er per stadsdeel twee medewerkers zich specifiek gaan toeleggen op zelfstandigen met schulden. Voor zelfstandigen met complexe schulden waarbij kennis van bedrijfsvoering en belastingzaken nodig is, zijn aanvullend afspraken gemaakt met twee gespecialiseerde schuldhulpbureaus. De investeringen worden gedaan om de verwachte groei van het aantal hulpvragen goed op te kunnen vangen.

Lees verder


‘Vorm Taskforce toeslaggedupeerden en creëer investeringsfonds Sociaal domein’

NVVK, 15 september 2020

De NVVK roept de regering ertoe op meer te investeren in het sociaal domein en in het oplossen van financiële problemen van mensen. Dat is hard nodig. Zo voorkomen we dat de gezondheidscrisis een armoedecrisis wordt. En herwinnen we het vertrouwen van inwoners.

Lees verder


Schuldhulp kan beter, stelt denktank.

Trouw, 11 september

Schuldhulp kan veel beter, schrijft de Argumentenfabriek in een rapport. En de onderzoekers weten ook hoe.

Lees verder

Lees het Minder Schade door Schuld (De Argumentenfabriek)


Aanpak kinderarmoede vraagt meer dan praktische ondersteuning

Divosa, 10 september 2020

Kinderarmoede gaat verder dan het niet hebben van spullen of al dan niet op vakantie kunnen gaan. Het heeft verstrekkende gevolgen in de levens van kinderen, op hun gezondheid en (mentale) welzijn. Gemeenten zoeken dan ook naar manieren om kinderarmoede op een integrale manier aan te bieden, een manier die verder gaat dan het ‘pleisters plakken’. In Sprank (pdf) pleit Van Geuns voor ‘grote oplossingen’.

Lees verder


Geldlessen zijn effectief (maar niet altijd)

Wijzer met geldzaken, september 2020

Wijzer in geldzaken ontwikkelde samen met educatieve uitgeverij Zwijsen een serie geldlessen voor het basisonderwijs. In dit onderzoek werd de effectiviteit van twee geldlessen – Feestdagen en De wereld van geld – onderzocht bij leerlingen van groep 7. De resultaten van dit onderzoek – die zijn gepubliceerd in The Journal of Educational Research – laten zien dat de geldles ‘De wereld van het geld’ de kennis en vaardigheden van de leerlingen significant vergroot. De geldles ‘Feestdagen’ had geen significant effect op de kennis en vaardigheden van de leerlingen.

Lees verder (pdf)


Zorgen over hoge huren; ‘Slokt groot deel inkomen op’

NOS – 7 september 2020

We zijn een steeds groter deel van ons inkomen kwijt aan woonlasten. Vooral huurders lijken dit te merken. Het CBS meldde vandaag dat huren in juli gemiddeld 2,9 procent stegen. Er zijn inmiddels grote zorgen dat mensen te veel huur betalen. Maar hoeveel meer geven we nu uit aan onze woonlasten?

Lees verder

Lees ook: Kabinet trekt 200 miljoen uit voor huursector (NOS, 8 september 2020)


Stresstest huishoudens

CPB – 4 september 2020

Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies

Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Ruim 100.000 huishoudens kunnen na verlies van werk binnen een half jaar hun maandlasten niet meer dragen. 73.000 hebben die grens na hooguit drie maanden al bereikt. Zelfstandigen zijn extra kwetsbaar, zelfs met Tozo. Dit blijkt uit een stresstest van het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze stresstest gaat voorbij aan eventuele onverwachte uitgaven en kan dus voor veel huishoudens een onderschatting zijn.

Lees verder


‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’

Verwey-Jonker Instituut, 1 september 2020

Het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’, wordt uitgevoerd door een breed consortium waarvan het Verwey-Jonker Instituut deel uitmaakt. Het gehele consortium bestaat uit het Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool Utrecht lectoraat Schulden en Incasso (HU), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Pharos, zes gemeenten (Amsterdam, Arnhem, Deventer, Gouda, Haarlem en Utrecht) en drie samenwerkingspartners (voormalig Netwerk Sociale Inclusie, ontstaan uit samengaan van Federatie Opvang en RIBW Alliantie), Save the Children (SC) en Bureau Bartels (BB). De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is de effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden?

Lees verder


Groeiend aantal mensen met geldproblemen

De Nederlandse Schuldhulproute – 25 augustus 2020

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ziet het aantal hulpvragen bij geldproblemen steeds meer stijgen. Volgens de NSR komt dit deels door de coronacrisis. Sinds januari 2020 hebben al ruim 100.000 mensen hulp gezocht via de test op Geldfit.nl. In 2019 ging het om 54.000 mensen over dezelfde periode; dit aantal is dus bijna verdubbeld. Deze test biedt iemand gepaste hulp om zijn of haar geldzaken op orde te krijgen of te houden.

Lees verder


Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

Ministerie van SZW – 17 augustus 2020

De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. De economische recessie is voorlopig niet voorbij en naar bepaald werk zal de komende tijd mogelijk ook geen vraag meer zijn. Voor sommige mensen betekent dat dat ze moeten omschakelen en zich moeten om- en bijscholen zodat ze andere taken kunnen vervullen binnen het bedrijf waar ze werken. Andere mensen verliezen hun huidige baan en moeten zich voorbereiden op een verandering van werk. Tegelijkertijd zullen sommige mensen een periode van serieuze zorgen om hun financiële positie tegemoet gaan.

Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet €1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket. (…) Het kabinet gaat mensen met problematische schulden extra ondersteunen. Het kabinet trekt hiervoor €150 miljoen uit. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opzetten van een Waarborgfonds om problematische schulden van mensen sneller af te kunnen wikkelen.

Lees verder


Schuldenproblematiek in beeld

CBS – 17 augustus 2020

Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2018 te maken hadden met geregistreerde problematische schulden. Het dashboard behorende bij dit onderzoek bevat de gedetailleerde cijfermatige resultaten.

Lees verder


Weinig mogelijkheden om inkomensterugval op te vangen

Nibud, 17 augustus 2020

Werkenden die als gevolg van de coronacrisis hun inkomen hebben zien dalen, hebben vaak weinig mogelijkheden om dit op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 2.000 Nederlanders. Het Nibud heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder


Eerder uit de schulden: wat werkt?

Verwey-Jonker Instituut, 17 augustus 2020

Het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’wordt uitgevoerd door een breed consortium waarvan het Verwey-Jonker Instituut deel uitmaakt. Het gehele consortium bestaat uit het Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool Utrecht lectoraat Schulden en Incasso (HU), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Pharos, zes gemeenten (Amsterdam, Arnhem, Deventer, Gouda, Haarlem en Utrecht) en drie samenwerkingspartners (voormalig Netwerk Sociale Inclusie, ontstaan uit samengaan van Federatie Opvang en RIBW Alliantie, Save the Children en Bureau Bartels).

Lees verder


Aantal wettelijke schuldsaneringen blijft dalen

Binnenlands Bestuur, 1 juli 2020

De instroom in de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) daalde in 2019 sterk. De daling wordt niet gecompenseerd door een stijging in minnelijke schuldhulptrajecten. De trend is al langer zichtbaar en betekent dat steeds minder mensen effectief van hun schulden af geholpen worden. Dat blijkt uit de Monitor Wsnp die vandaag door de Raad voor Rechtsbijstand gepresenteerd wordt.

Lees verder


College investeert 1,2 miljoen euro om schulden van Amsterdammers te voorkomen

Gemeente Amsterdam, 1 juli 2020

Het college stelt 1,2 miljoen extra beschikbaar voor het signaleren en voorkomen van schulden van Amsterdammers die door de coronacrisis zijn geraakt. Het geld wordt gebruikt om de bestaande Amsterdamse aanpak vroegsignalering uit te breiden. In deze aanpak bezoeken schuldhulpverleners uit Vroeg Eropaf-teams Amsterdammers met betalingsachterstanden om ze te helpen bij hun financiële problemen, zodat problematische schulden voorkomen kunnen worden.

Lees verder


Maatwerk Magazine: opbrengsten City Deal Eenvoudig maatwerk

Programma Sociaal Domein, 27 juni 2020

Kwetsbare mensen hebben regelmatig problemen op het terrein van bestaanszekerheid: een slechte woonsituatie, gezondheidsklachten, schulden en inkomensproblemen. De stress die dat oplevert staat participatie vaak in de weg. Om dit te voorkomen, experimenteerden in de City Deal Eenvoudig maatwerk 8 gemeenten samen met het Rijk en verschillende uitvoeringsorganisaties (zoals het CJIB, de Belastingdienst en SVB) met vormen van maatwerk. De kern van maatwerk is: simpelweg doen wat nodig is en daarbij zo nodig denken buiten de paden van bestaande regels en budgetten. Voorbeelden daarvan staan in het Maatwerk Magazine beschreven, evenals de randvoorwaarden en tips voor inzet van maatwerk.

Lees verder


Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd: april 2020 in beeld

Divosa, 24 juni 2020

Begin april startte Divosa samen met de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. Deze monitor vormt een beeld van hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten afkomen, uit welke doelgroepen die komen en in hoeverre gemeenten tijd, capaciteit en middelen hebben om hulp te bieden. In mei werden de resultaten over maart gedeeld, inmiddels is ook het beeld van april compleet.

Lees verder


Eerste Kamer stemt in met wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Ministerie van SZW, 23 juni 2020

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De wetswijziging gaat op 1 januari 2021 in.

Lees verder


Vermindering armoede mogelijk maar kost geld en banen

SCP en CPB, 18 juni 2020

Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Dit is nog zonder de effecten van de coronacrisis mee te rekenen. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek Kansrijk Armoedebeleid van het CPB en het SCP.

Lees verder


Actieplan Covid-19

Schuldenlab, 17 juni 2020

Een miljoen Nederlanders ervaart dagelijks een harde realiteit. Ze kampen met problematische schulden en liggen daar vaak wakker van. Zonder gerichte maatregelen zal deze groep groeien als gevolg van de economische gevolgen van het coronavirus. Voor die conclusie is weinig onderzoek nodig: het vloeit simpelweg voort uit de voorspelde economische krimp. Niettemin is het wel essentieel meer inzicht te hebben in aard en omvang van de golf die op ons af komt om er goed op te anticiperen. SchuldenLabNL heeft samen met Deloitte in kaart gebracht hoe urgent de situatie is, om welke aantallen het gaat en welke groepen het meest kwetsbaar zijn.

In het Actieplan Covid-19 vindt u een analyse van de omvang van het probleem en 16 oplossingsrichtingen.

Lees verder


Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen

Ministerie van SZW, 16 juni 2020

Nederland bevindt zich in een uitzonderlijke situatie door de uitbraak van het coronavirus. Veel mensen zijn door deze crisis acuut in de financiële problemen gekomen. Dit kan zorgen voor een sterke toename van het beroep op schuldhulpverlening. Het kabinet treft maatregelen om de financiële gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW), verantwoordelijk voor de Brede Schuldenaanpak van het kabinet, kijkt daarbij onder meer naar de mogelijkheid om meer mensen met problematische schulden tijdelijk uitstel van betaling te geven.

Lees verder


Nibud: Huishoudens niet voorbereid op crisis

Nibud, 15 juni 2020

Een ruime meerderheid van de Nederlandse huishoudens lijkt de coronacrisis nog niet te voelen. Voor hen is er sinds het begin van de crisis financieel nog weinig veranderd. Dat laat een peiling van het Nibud onder ruim 1.000 Nederlanders zien. (…) Net als in de eerste Nibud-peiling (in april van dit jaar) geeft ook nu een vijfde van de huishoudens aan dat het inkomen sinds het begin van de crisis is gedaald. Opnieuw zijn het vooral de jongeren (tot 35 jaar) die aangeven dat hun inkomen lager is geworden.

Lees verder


Ombudsman: schuldenvrije toekomst steeds moeilijker

NOS, 11 juni 2020

Steeds meer mensen hebben moeite om van hun schulden af te komen. Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat schuldenaren tegen allerlei problemen aanlopen als ze de weg naar de schuldsanering proberen te vinden.

Lees verder


Schulden voorkomen door te werken aan de financiële basis

Binnenlands Bestuur, 10 juni 2020

De VoorzieningenWijzer levert huishoudens meer geld en financiële rust op. Bovendien kan het gemeenten helpen geld te besparen door escalerende schuldproblemen te voorkomen. De aanpak, die zowel door gemeenten als door woningcorporaties en welzijnsorganisaties gebruikt wordt, moedigt gemeenten aan om buiten het ‘eigen kokertje’ te werken.

Lees verder


Systeemdoorbraak schuldenaanpak kan door coronacrisis niet langer wachten

Overheid van nu, 10 juni 2020

‘Bij goedlopende samenwerkingen dreigt het gevaar dat je onbedoeld op de automatische piloot gaat werken. Deze crisis laat ons zien dat dat we dat niet kunnen laten gebeuren’, stelt Sadik Harchaoui, mede-initiatiefnemer van Schuldenlab070 en SchuldenlabNL. Juist in deze coronacrisis is een doorbraak in de schuldenaanpak belangrijker dan ooit, want Harchaoui verwacht op korte termiijn ‘een boeggolf’ aan nieuwe mensen met geldproblemen.

Lees verder


Forse agenda nodig om schulden terug te dringen

VNG, 8 juni 2020

Een toenemend aantal huishoudens kampt met schulden. Dit probleem wordt vanwege de coronacrisis alleen maar erger. De Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Divosa en VNG pleiten voor een agenda met 5 punten om schulden terug te dringen. Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer, die op 18 juni overlegt met staatssecretaris Van Ark over armoede- en schuldenbeleid.

Lees verder


Armoedebestrijders verwachten meer hulpvragen

Binnenlands Bestuur, 5 juni 2020

Negen op de tien initiatieven die armoede bestrijden verwacht vanwege de coronacrisis een toename in het aantal hulpvragen. Bijna de helft ziet nu al een toename. Daarvoor zullen de organisaties binnenkort meer geld nodig hebben. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Armoedefonds, die lokale hulpinstanties ondersteunt met incidentele financiële steun

Lees verder


De aanpak van de schuldenproblematiek

WODC, 4 juni 2020

Centraal in dit themanummer van Justitiële verkenningen (2020, nr. 1) staat het hardnekkige probleem van risicovolle en problematische particuliere schulden in Nederland. Dit themanummer geeft een beeld van de problemen waarmee de onder schulden gebukt gaande personen en gezinnen kampen, hoe problematische schulden ontstaan en wat daartegen te doen valt. De door de rijksoverheid gelanceerde brede aanpak problematische schulden komt aan de orde, de belangrijke rol van de gemeenten in de aanpak van schulden, evenals nieuwe wetgeving en tal van maatregelen op verschillende niveaus die het probleem zouden moeten helpen beteugelen. Ook is er aandacht voor de in het slop geraakte Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en voor de rol van schulden bij re-integratie van ex-delinquenten.

Lees verder


Coronacrisis leidt tot meer sociale problemen in Nederland

VNG, 17 mei 2020

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp-ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. Dat is één van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact, die 17 mei haar bevindingen aan het kabinet overhandigde.

Lees verder


Belastingkorting levert 80.000 sociale huurwoningen op

VNG, 15 mei 2020

Woningcorporaties bouwen in de komende 5 jaar 80.000 sociale huurwoningen met een belastingkorting op de verhuurderheffing. Ze komen voor die korting in aanmerking als ze betaalbare huurwoningen bouwen. Dat maakten de VNG, Aedes en BZK op 14 mei bekend.

Lees verder


Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd brengt hulpvragen aan gemeenten in beeld

Divosa, 14 mei 2020

Begin april startte Divosa samen met de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. Deze monitor is bedoeld om een beeld te vormen van hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten afkomen, uit welke doelgroepen die komen en in hoeverre gemeenten tijd, capaciteit en middelen hebben om hulp te bieden. De eerste resultaten zijn binnen.

Lees verder


Aantal aanvragen algemene bijstand stijgt met 56%

Divosa, 14 mei 2020

Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering is in maart 2020 met 56% gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit de gegevens van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

Lees verder


Podcast over schuldhulpverlening in coronatijd

VNG, 12 mei 2020

In de nieuwe podcast VNG Praat Mee aandacht voor schuldhulpverlening in coronatijd. Hoe heeft gemeente De Ronde Venen de schuldhulpverlening ingericht?

Lees verder


Géén huisuitzettingen meer: zo doe je dat

De Corporatiestrateeg, mei 2020

De overheid en verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang spraken onlangs af om tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen uit te voeren naar aanleiding van een huurachterstand. Veel corporaties willen ook na de crisis op de lange termijn naar minder of zelfs naar 0 huisuitzettingen door betalingsachterstanden. Woningcorporatie UWOON heeft het in 2019 al voor elkaar gekregen om naar 0 huisuitzettingen te gaan en heeft momenteel een huurachterstand percentage onder 0,5%. Hoe zij dat deden vertelt Iris Uittien, manager Wonen bij UWOON.

Lees verder


Armoede en schuldhulpverlening in coronatijden

CMO STAMM, 24 april 2020

We doen er met elkaar van alles aan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat is mooi! Minder goed zijn de vooruitzichten voor onze economie. Een recessie lijkt onafwendbaar. Hoe kunnen we hierop anticiperen vanuit het perspectief van armoede en schuldhulpverlening? Wat zijn de belangrijkste opgaven en inspirerende voorbeelden?

Lees verder


GeldChecker helpt jongeren tijdens coronacrisis

Nibud, 23 april 2020

Van de GeldChecker – de online geldkrant van het Nibud voor jongeren – is een speciale editie over de coronacrisis gemaakt. Waar moeten jongeren op letten? Waar kunnen zij financiële hulp krijgen? Wat zijn de beste do’s and don’ts in deze tijd?

Lees verder


Geldzorgen on crisistiijd

Moedige dialoog, 9 april 2020


Coronavirus: informatie voor gemeenten

Divosa, april 2020

Het coronavirus beïnvloedt de dagelijkse gang van zaken in Nederland flink. Divosa denkt en werkt actief mee aan oplossingen in de uitvoeringspraktijk van het gemeentelijk sociaal domein voor 4 knelpunten: inkomen in nood, matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ondersteuning van kwetsbare mensen en gemeenten onder druk.

Lees verder


Nibud: Een vijfde van de Nederlanders ervaart inkomensterugval

Nibud, 3 april 2020

Bijna twintig procent van de Nederlanders ervaarde in maart een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. Een iets hoger percentage (21 procent) verwacht die terugval ook in april. Dat blijkt uit een peiling van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Lees verder


Noodstopprocedure CJIB officieel in werking

NVVK, 1 april 2020

Het is zover: vanaf 1 april hanteert het CJIB de noodstopprocedure voor mensen die een boete hebben die ze vanwege schulden niet kunnen betalen. Voorwaarde voor de noodstop is dat je hulp zoekt bij je gemeente. Hoe zit de procedure in elkaar?

Lees verder


Adviesrecht gemeenten helpt mensen met schulden

Ministeries van JenV en SZW, 1 april 2020

Mensen met problematische schulden krijgen straks hulp die beter is toegespitst op hun situatie. Gemeenten kunnen de rechter adviseren of deze mensen het beste kunnen worden geholpen door een beschermingsbewindvoerder, dan wel dat ze verder worden ondersteund door de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit adviesrecht van gemeenten bij zogenoemd schuldenbewind is geregeld in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat op 1 april bij de Tweede Kamer is ingediend, mede namens staatssecretaris Van Ark (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Lees verder


Wethouders grote steden bezorgd over flexwerkers

Binnenlands Bestuur, 31 maart 2020

De wethouders in Rotterdam en Amsterdam maken zich grote zorgen over de positie van flexwerkers in deze coronacrisis. Zo is het aantal aanvragen voor een reguliere bijstandsuitkering in Amsterdam vier keer hoger dan normaal en in Rotterdam is in één week tijd sprake van bijna een verdrievoudiging.

Lees verder


Geldkrant-special ook op maat

Nibud, 26 maart 2020

Vanwege de coronacrisis heeft het Nibud een speciale uitgave: de Geldkrant-special Minder inkomen gelanceerd. Gemeenten kunnen deze krant ook op maat laten maken. Zo kunnen zij hun inwoners op een laagdrempelige manier informeren over de hulpregelingen die zij hebben getroffen.

Lees verder


Saneren helpt de schuldenaar het meest

Binnenlands Bestuur, 23 maart 2020

De gemeentelijke schuldhulpverlening staat voor de keuze: schuldbemiddeling of saneringskrediet? Branchevereniging NVVK bepleit de laatste optie. Een landelijk garantiefonds moet aarzelende gemeenten over de streep trekken.

Lees verder


Corona-maatregelen rond armoede en schulden

Martijn Schut, 19 maart 2020

NVVK, Divosa en VNG brengen met de Monitor Schuldhulpverlening tijdens de corona-crisis in kaart hoeveel extra aanmeldingen er zijn. Het is nu nog relatief rustig, maar dat is waarschijnlijk stilte voor de storm. Tilburg verwacht een tsunami van schulden.

Lees verder


Handreiking Procesevaluatie

Schouders Eronder, maart 2020

Ben je als beleidsmedewerker of uitvoerder binnen de schuldhulpverlening aan het experimenteren met nieuwe aanpakken om mensen met financiële problemen te ondersteunen? Dan is het belangrijk om te weten wat werkt in deze interventies. De procesevaluatie helpt je om in beeld te brengen hoe een interventie verloopt en of er effecten te verwachten zijn met de huidige opzet.

Lees verder


Rotterdam – Snelle daling van mensen in de bijstand: ‘Als je mensen echt kent, vinden ze sneller een baan’

AD, 11 maart 2020

Het aantal mensen in Rotterdam met een uitkering daalt al twee jaar sneller dan in de andere grote steden. 33.521 mensen zijn het er nu. ,,Iedereen aan het werk? Dat kan.’’

Lees verder


Bestaanszekerheid voor vijf kwetsbare jongeren

Binnenlands Bestuur, 10 maart 2020

Een jaar lang ruim duizend euro per maand, zonder voorwaarden: dat krijgen vijf (voormalig) dak- en thuisloze jongeren in Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. Het experiment moet ze helpen uit een negatieve spiraal te ontsnappen. Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) heeft het initiatief genomen voor de proef.

Lees verder


Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens

Tweede Kamer, 5 maart 2020

We moeten mensen met schulden sneller helpen, zonder privacyregels te schenden. Dat is het uitgangspunt van een wetsvoorstel waarover de Kamer debatteert met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken).

Lees verder


Meer Utrechters met schulden krijgen hulp

Gemeente Utrecht, 4 maart 2020

Steeds meer Utrechters met geldzorgen vragen hulp. Dat blijkt uit de voortgang van de aanpak ‘Utrechters Schuldenvrij’. Ook starten er vaker trajecten waarmee schulden opgelost worden en bereikt de gemeente meer mensen door vroegsignalering.

Lees verder


“Signaleren en doorverwijzen van uitkeringsgerechtigden bij schulden”:

UWV, 4 maart 2020

UWV Kennisverslag (UKV) 2020-2 beschrijft een werkwijze die UWV heeft beproefd om uitkeringsgerechtigden met (dreigende) financiële problemen en schulden beter te kunnen signaleren en doorverwijzen.

Lees verder


Aflospauze niet populair onder schuldhulpverleners

Binnenlands Bestuur, 26 februari 2020

Moeten mensen in een schuldhulptraject het recht hebben op twee aflossingsvrije maanden per jaar? Als het aan de Tweede Kamer ligt wel, maar schuldhulpverleners denken daar anders over.

Lees verder


Uitgaven bijzondere bijstand 2010 – 2018

CBS, 21 februari 2020

In 2018 is door gemeenten in totaal 546 miljoen euro aan bijzondere bijstand uitgegeven.

Lees verder


Schuldhulp niet op orde in Hoorn

Binnenlands Bestuur, 19 februari 2020

Hoorn heeft haar schuldhulpverlening niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie. In 2018 besteedde Hoorn 770.000 euro aan schuldhulpverlening. Door onder meer gebrekkige communicatie tussen uitvoering en beleid wordt niet iedereen met problematische schulden even goed geholpen.

Lees verder

Zie ook:


Overheden en gerechtsdeurwaarders gaan burger met schulden beter beschermen

Ministerie van SZW, 13 februari 2020

Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer meerdere schuldeisers beslag leggen, mensen onder het bestaansminimum terechtkomen. Zo hebben deurwaarders nu geen inzicht in beslagen van publieke partijen. Dat gaat veranderen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft samen met minister Dekker (Rechtsbescherming) het wetsvoorstel dat dit regelt aangeboden voor internetconsultatie. Het is een van de maatregelen uit het Actieplan brede schuldenaanpak van het kabinet.

Lees verder


Handreiking Omgaan met armoede op schole

Hogeschool Rotterdam, 13 februari 2020

Om scholen te helpen, is de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen. Handreiking voor po en vo’ verschenen. Deze handreiking bevat dertien bruikbare en haalbare werkwijzen, geordend in de categorieën Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren, die gebaseerd zijn op goede praktijken van en expertmeetings en pilots op scholen.

Lees verder


Overheden en gerechtsdeurwaarders gaan burger met schulden beter beschermen

Ministerie van SZW, 13 februari 2020

Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer meerdere schuldeisers beslag leggen, mensen onder het bestaansminimum terechtkomen. Zo hebben deurwaarders nu geen inzicht in beslagen van publieke partijen. Dat gaat veranderen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft samen met minister Dekker (Rechtsbescherming) het wetsvoorstel dat dit regelt aangeboden voor internetconsultatie. Het is een van de maatregelen uit het Actieplan brede schuldenaanpak van het kabinet.

Lees verder


Schouwen-Duiveland: Werkgevers buigen zich over schuldhulpverlening

Binnenlands Bestuur, 6 februari 2020

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat werkgevers betrekken bij de schuldhulpverlening. Werkgevers hebben er namelijk baat bij als mensen met schulden goed geholpen worden. Vijf bedrijven met in totaal drieduizend werknemers in de gemeente van dertigduizend inwoners hebben toegezegd om mee te denken over hun rol in de schuldhulpverlening.

Lees verder


De Vaart €rin: succesformule voor vroegsignalering van betalingsachterstanden

Platform31, 5 februari 2020

Hoe zorg je er als welzijnsorganisatie voor dat inwoners met schulden op de radar verschijnen? Vaart Welzijn richt zich met het project ‘De Vaart €rin’ op vroegsignalering van betalingsachterstanden.

Lees verder


Kabinet voorkomt stapelen boetes bij mensen met schulden

Ministerie van VenJ, 4 februari 2020

Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat door problematische schulden niet kunnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt namelijk per 1 april 2020 met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze moet voorkomen dat deze mensen verder in de problemen komen.

Lees verder


Drenthe: Miljoen euro voor sociale projecten

Binnenlands Bestuur, 29 januari 2020

De provincie Drenthe trekt ruim een miljoen euro uit voor subsidie aan sociale projecten. Het gaat onder meer naar (lopend) onderzoek naar overerfbare armoede en laaggeletterdheid.

Lees verder


Zaanstad: Hulp voor 30 jongeren om uit de schulden te raken

Zaanstad Nieuws, 28 januari 2020

De gemeente Zaanstad wil dit jaar 30 jongeren tussen achttien en 27 jaar helpen om van hun schulden af te komen. De pilot Get a Grip maakt een doorstart voor tenminste twee jaar, waarin een groter aantal jongeren mee kan doen en meer samenwerkende partners zijn aangesloten.

Lees verder


Ook rechtbank keurt Groningse werkwijze beschermingsbewind goed

Martijn Schut, 29 januari 2020

Groningen voert zelf beschermingsbewind uit en merkte dit in 2014 aan als activiteit in het algemeen belang. De gemeente hoeft daardoor niet de kostprijs door te berekenen en ook niet bijzondere bijstand te verlenen voor particuliere bewindvoering.

Lees verder


Vooral werkenden met kinderen gaan er in 2020 op vooruit

NIBUD, 23 januari 2020

Vooral werkenden met kinderen gaan er dit jaar in koopkracht op vooruit. Dankzij beleidsmaatregelen en loonstijgingen stijgt hun koopkracht over het algemeen met 1,5 tot 2,5 procent, maar er zijn ook gezinnen die er 3,5 tot 4,5 procent op vooruit gaan.

Lees verder


Utrechts fonds voor jongeren met schulden krijgt vervolg

Gemeente Utrecht, 23 januari 2020

Vanaf februari 2020 maakt de gemeente Utrecht het Jongerenfonds een vast onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening. Met het fonds helpt de gemeente jongeren tussen de 18 en 27 jaar bij het aflossen van schulden. Ook krijgen de jongeren begeleiding bij het werken aan perspectief en een schuldenvrije toekomst. De focus ligt op het (weer) volgen van een opleiding en het vinden van werk.

Lees verder


Nationale ombudsman onderzoekt toegang tot wettelijke schuldsanering

Nationale ombudsman, 23 januari 2020

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, is een onderzoek gestart naar de toegang tot de wettelijke schuldsanering‌ (Wsnp). Dat heeft hij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Rechtsbescherming in een brief laten weten.

Lees verder


Aanbiedingsbrief bij het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Ministerie van SZW, 21 januari 2020

Brief van staatssecretaris Van Ark over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens.

Lees verder


Kamer stemt over serie moties inzake schuldhulpverlening

NVVK, 20 januari 2020

De Tweede Kamer stemt dinsdag 21 januari over negen moties die impact hebben op het werk van schuldhulpverleners. Wat vindt de NVVK van die moties?

Lees verder


Direct schuldhulp bij verkeerscontrolle

Binnenlands Bestuur, 14 januari 2020

Wie in Rotterdam aangehouden wordt bij een verkeerscontrole, kan meteen ter plaatse een afspraak maken met een schuldhulpverlener. Ten minste, als het experiment van de Rotterdamse politie en welzijnsorganisatie DOCK breder uitgerold wordt.

Lees verder


Amsterdam gaat schulden van jongeren overnemen

Gemeente Amsterdam, 14 januari 2020

De gemeente Amsterdam gaat schulden van jongeren overnemen, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. De jongere betaalt naar draagkracht de restschuld terug aan de gemeente en krijgt tussentijds bedragen kwijtgescholden als hij/zij zich inspant voor het vinden van werk of een opleiding.

Lees verder


Uitvoeringstoets: wijziging Wgs in huidige vorm niet effectief uitvoerbaar

Divosa, 8 januari 2020

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die ervoor moet zorgen dat gemeenten van verschillende schuldeisers betalingsachterstand-gegevens over inwoners mogen ontvangen, is in de huidige vorm niet effectief uitvoerbaar. Dat bleek uit de uitvoeringstoets die Divosa op uitnodiging van het ministerie van SZW dit najaar deed met haar leden en met de VNG en NVVK.

Lees verder


Webapplicatie moet aanvraag voorzieningen bij laag inkomen makkelijker maken

Digitale Overheid, 8 januari 2020

De gemeente Groningen start een pilot met een webapplicatie testen die mensen met een laag inkomen de weg wijst in alle regelingen. Inwoners gaan deze app teksten. De app is ontwikkeld door het programma toekomst gegevensuitwisseling werk en inkomen (twi) van het ministerie van SZW, VNG, SVB en UWV.

Lees verder


Schuldenknooppunt gaat realisatiefase in

NVVK, 8 januari 2020

Met een kick-off bijeenkomst op dinsdag 7 januari in het NVVK-kantoor in Utrecht is het Schuldenknooppunt een nieuwe fase in gegaan. Meer dan 14 partijen nemen zitting in de Startgroep om het Schuldenknooppunt in de praktijk te gaan gebruiken.

Lees verder


Aantal mensen met schulden onder bewind neemt fors toe

de Rechtspraak, 22 augustus 2019

Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht is komen te staan van een bewindvoerder is de afgelopen jaren fors gestegen. Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo’n 60 procent. De totale groep van mensen die onder bewind staan is veel groter: in 2018 waren dit er 255.150.

Lees verder


Kabinet moet aan de slag met gemeentepolis

Binnenlands Bestuur, 20 augustus 2019

Gemeentepolissen voor minima moeten blijven. Minister Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Van Ark (SZW) moeten aan de bak om dit te bewerkstelligen. Dat stelt PvdA-Kamerlid Kerstens naar aanleiding van een berichtgeving in Binnenlands Bestuur over de onder druk staande gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over armoede bij gepensioneerden met een lager inkomen

Ministerie van SZW, 16 augustus 2019

Antwoorden van minister Koolmees aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over “gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen”.

Lees verder


Rechter geeft gemeente toch gelijk bij beoordeling kosten bewindvoering

Gemeente Enschede, 9 augustus 2019

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) – het hoogste rechtscollege voor bijstandszaken – heeft alsnog bepaald dat de gemeente Enschede wel nadere informatie mag eisen bij een aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Lees verder


Autoriteit Persoonsgegevens adviseert over preventieve schuldhulpverlening door gemeenten

Autoriteit Persoonsgegevens, 30 juli 2019

Gemeenten zien dat mensen met schulden vaak lang wachten voor ze om hulp vragen. Daarom wil het kabinet dat gemeenten voortaan eerder hulp kunnen bieden, al zodra iemand betalingsachterstanden heeft. Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit mogelijk maken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over dit wetsvoorstel.

Lees verder


We moeten laaggeletterdheid bespreekbaar maken

Overheid van nu, 23 juli 2019

Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij lopen hierdoor tegen grenzen aan in hun leven en werk. Het Interbestuurlijk Programma heeft laaggeletterdheid daarom gekenmerkt als een gezamenlijke opgave van de overheden: voor de periode 2020-2024 is 425 miljoen euro beschikbaar, en er komt een sterkere gemeentelijke regierol.

Lees verder


Aantal huisuitzettingen Actium daalt in 5 jaar van 48 naar 5

Actium, december 2019

Het aantal huisuitzettingen van woningcorporatie Actium (actief in Zuidoost Friesland tot Zuidwest, Midden en Noord Drenthe) is gedaald van 48 per jaar naar 5 per jaar. Dit komt voornamelijk omdat er ingezet is op vroegsignalering.

Lees verder


Nieuwe tegenvaller door hogere energierekening dreigt

Vereniging Eigen Huis, 2 december 2019

Een nieuwe tegenvaller op de energierekening dreigt. Vereniging Eigen Huis maakt zich grote zorgen over de stijging van de netbeheerkosten. Volgens de netbeheerders stijgen de netbeheerkosten voor elektriciteit in 2022 met maar liefst 20 tot 25 procent.

Lees verder


Armoederisico in 2018 gelijk gebleven

CBS, 9 december 2019

In 2018 had 7,9 procent van de Nederlandse huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Daarmee bleef het armoederisico voor het derde jaar op rij onveranderd. Voor het eerst sinds het einde van de economische crisis is het aandeel huishoudens met een langdurig armoederisico niet verder gestegen. In 2018 moest, net als in 2017, 3,3 procent van de huishoudens het al ten minste vier jaar stellen met een laag inkomen. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2019. Van de bijna 7,4 miljoen huishoudens in 2018 hadden er 584 duizend een inkomen onder de lage-inkomensgrens, waarvan 232 duizend al ten minste vier jaar achtereen.

Lees verder


Aantal kinderen in armoede bleef in 2018 gelijk, langdurige armoede daalde

CBS, 9 december 2019

In 2018 maakten 264 duizend minderjarige kinderen deel uit van een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, net zoveel als het jaar ervoor. Het aantal kinderen in een gezin dat al minstens vier jaar moest rondkomen van een laag inkomen is met bijna 5 duizend gedaald, naar 103 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste CBS-gegevens over risico op armoede.

Lees verder


Gemeentepolis verdwijnt in zeven gemeenten

Binnenlands Bestuur, 3 december 2019

In zeven gemeenten stoppen zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis vanaf 1 januari 2020 met het aanbieden van een gemeentepolis voor minima. Dat blijkt uit data van adviesbureau BS&F.

Lees verder


Regie op gegevens zorgt voor minder schulden

VNG Realisatie, 26 november 2019

Mensen met schulden weten vaak niet hoe ze er financieel voorstaan. Dat beperkte inzicht in hun financiële situatie maakt het lastig om uit de schulden te komen. Vanuit de verwachting dat ‘regie op gegevens’ een bijdrage kan leveren aan het oplossen van dit probleem is op initiatief van het Kloosterhoeveberaad de pilot ‘Regie op financiële gegevens voor schuldhulpverlening’ gestart.

Lees verder


Doelstellingen Participatiewet nauwelijks behaald

SCP, 19 november 2019

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, is er amper een verschil. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen. Hun inkomenspositie verslechterde echter en het gaat vaker om tijdelijk werk. Dit blijkt vandaag uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het SCP.

Lees verder


Meer dan helft huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden

CPB, 8 november 2019

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden. Drie op de tien huishoudens vraagt te veel aan en moet daarom achteraf terugbetalen. Ook is er sprake van niet-gebruik. Dit blijkt uit een zojuist verschenen onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar gebruik en niet-gebruik van toeslagen in Nederland.

Lees verder


Lancering Nederlandse Schuldhulproute

Nederlandse Schuldhulproute, 31 oktober 2019

In het bijzijn van Koningin Máxima is op 30 oktober 2019 de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) in ’s-Hertogenbosch gelanceerd. De lancering was tevens een oproep aan verschillende soorten organisaties die in een vroeg stadium signalen opvangen van mensen die wijzen op mogelijk problematische schulden in een later stadium.

Lees verder


Onderzoek naar waardigheid van mensen in armoede

Sociale Vraagstukken, 18 oktober 2019

Dit artikel gaat over de uitkomsten van een onderzoek van de Haagse Hogeschool over hoe arme mensen hun situatie ervaren. De onderzoekers concluderen dat Arme mensen niet het meest lijden onder hun armoede, maar onder de aantasting van hun waardigheid. Ook hulpverleners dragen daaraan bij: zij richten zich conform de regels op het versterken van financiële posities zonder aandacht voor de mens en diens gevoelens.

Lees verder


Onderzoek risico vervoersarmoede in stroomversnelling

CBS, 17 oktober 2019

Wat gebeurt er als je niet kunt komen waar je wilt zijn, omdat je bijvoorbeeld geen auto hebt of er in jouw omgeving geen openbaar vervoer is? Dan belemmert dat je deelname aan maatschappelijke en economische activiteiten. De laatste jaren hebben beleidsmakers en wetenschappers meer aandacht voor dit probleem. Het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben onderzoek gedaan naar een indicator om het ‘risico op vervoersarmoede’ te meten.

Lees verder


Rotterdam: Hulpverleners maken armoede en schulden eerder bespreekbaar

Gemeente Rotterdam, 17 oktober 2019

Het bespreekbaar maken van geldproblemen is de eerste stap om iets aan armoede en schulden te doen. Bij veel mensen zit schaamte dit gesprek in de weg. Voor hulpverleners en andere professionals in de stad is er vanaf vandaag, de dag tegen de armoede, een koffertje met tips en tools beschikbaar om het gesprek met Rotterdammers over hun geldproblemen aan te gaan en hen te wijzen op passende hulp.

Lees verder


Samenvatting advies Raad van State over wijziging Wgs

Raad van State, 15 oktober 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat regelt dat gemeenten gegevens kunnen ontvangen en verwerken voor het vroeg signaleren van schulden.

Lees verder


Nobelprijs voor Economie naar drietal voor bijdrage aan armoedebestrijding

NRC, 14 oktober 2019

Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer krijgen de Nobelprijs voor hun “zorgvuldig ontworpen experimenten” die helpen de “wereldwijde armoede te bestrijden”.

Ze hebben het grote armoedeprobleem in “kleinere, beter beheersbare vragen” onderverdeeld, zoals: hoe kunnen de “onderwijsresultaten of gezondheid van kinderen” worden verbeterd? Met behulp van „zorgvuldig ontworpen experimenten onder de mensen die het meest getroffen zijn”, zo schrijft de Zweedse Academie, kunnen deze kleinere, preciezere vragen worden beantwoord.

Lees verder


Wijziging Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening naar Tweede Kamer

Tweede Kamer, 11 oktober 2019

Deze wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft met name betrekking op de uitwisseling van persoonsgegevens van burgers met problematische schulden. De wijziging is op 11 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder


Landelijk Fonds Schuldsanering haalt stop uit fles schuldenprobleem

NVVK, 10 oktober 2019

Landelijk Fonds Schuldsanering haalt stop uit fles schuldenprobleem
De ChristenUnie en PvdA hebben bekend gemaakt dat zij een onderzoek willen naar een nationaal Schuldsaneringsfonds. Ook grote schuldeisers tonen belangstelling.

Lees verder


Gemeenten niet klaar voor schuldenwet

Binnenlands Bestuur, 9 oktober 2019

De wet die mensen met schulden beter moet beschermen tegen schuldeisers kan mogelijk niet in alle gemeenten op tijd worden uitgevoerd. Dat wordt pas in het komende kwartaal duidelijk, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

Lees verder


Goede resultaten maatschappelijk verantwoord innen

ministerie van JenV, 8 oktober 2019

De kabinetsmaatregelen om te zorgen voor een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier om schulden van mensen te innen, begint zijn vruchten af te werpen. Zo is er bij het innen van schulden een forse stijging van het aantal mensen dat een betalingsregeling treft.

Lees verder


Aanpak kinderarmoede te verschillend

Save the Children, 7 oktober

Het maakt uit waar in Nederland je woont als je te maken hebt met armoede onder kinderen. De vergoedingen voor kinderen uit een armoedemilieu verschillen sterk per gemeente. Soms zijn die verschillen zelfs groter dan 500 euro per vergoeding.

Lees verder


Meer financieel risico gemeenten bij hulp zelfstandigen

Binnenlands Bestuur, 5 oktober 2019

Het financieel risico voor gemeenten wordt groter vanaf volgend jaar vanwege de wijzigingen van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Het is een van de tien belangrijkste consequenties die Divosa op een rij zet over de financiële steun die zelfstandigen van gemeenten kunnen ontvangen.

Lees verder


Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking

Ministerie van VWS, 4 oktober 2019

In dit onderzoek staan knelpunten met betrekking tot het realiseren van een passende ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking en adviezen hoe met deze knelpunten om te gaan.

Lees verder


Ingrediënten voor je collegevoorstel beslagvrije voet 95%

Martijn Schut, 26 september 2019

In dit blog staan een aantal ingrediënten voor een collegevoorstel om bij verrekening van vorderingen met de bijstandsuitkering de in de wet geïntroduceerde 95%-regel te hanteren.

Lees verder


Hoe voorkom je forse schulden? Geef in Den Haag tijdelijk je vaste lasten uit handen

Omroep West, 26 september 2019

De betaling van de energierekening of woninghuur tijdelijk uit handen geven, zodat betalingsachterstanden niet tot een forse schuld leiden. Huishoudens in Den Haag die kampen met beginnende schulden, kunnen vanaf donderdag op deze manier hulp krijgen via het zogenoemde Vaste Lasten Pakket.

Lees verder


Hengelo start met proef: Gemeente als bewindvoerder

Tubantia, 24 september 2019

Hengelo kan een beperkte proef met bewindvoering in eigen beheer van de gemeente doen. Daarmee moeten de klachten over de bewindvoering van cliënten afnemen. Tegelijk krijgt de gemeente beter zicht op de in- en doorstroom van mensen die bewindvoering nodig hebben.

Lees verder


Signalen schulden moeten eerder opgepakt

Binnenlands Bestuur, 17 september 2019

Gemeenten moeten signalen over betalingsachterstanden kunnen gebruiken om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Eind dit jaar komt staatssecretaris Van Ark (SZW) met een wetsvoorstel hiertoe.

Lees verder


Minnelijk schuldhulptraject moet beter

Binnenlands Bestuur, 17 september 2019

Gemeenten moeten de mogelijkheden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) beter benutten. Niet alle gemeenten maken daar nu optimaal gebruik van. Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) moet gemeenten helpen bij de vroegsignalering van mensen met schulden. Daarnaast moeten schuldeisers beter gaan meewerken aan het minnelijk traject.

Lees verder


Nibud: Koopkracht niet-werkenden stijgt nauwelijks

Nibud, 17 september 2019

De koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering stijgt volgend jaar nauwelijks. Dat blijkt uit de berekeningen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gedaan op basis van de Miljoenennota die het kabinet vandaag presenteerde.

Lees verder


Meer perspectief en keuzevrijheid voor Amsterdammers in Armoede

Gemeente Amsterdam, 17 september 2019

De gemeente gaat experimenteren met inkomensondersteuning op maat, Amsterdammers die vanuit de bijstand aan het werk gaan houden langer recht op ondersteuning en ouders krijgen meer keuze in het besteden van de Scholierenvergoeding. Op deze manier wil de gemeente Amsterdammers in armoede uitzicht bieden op een beter leven.

Lees verder


Drempel schuldhulp nog te hoog

Binnenlands Bestuur, 14 september 2019

De toegang tot de schuldhulpverlening in Súdwest-Fryslân kan beter. Er is veel aandacht voor mogelijke problematische schulden, maar de drempel wordt nog steeds als hoog ervaren.

Lees verder


Inzet ervaringsdeskundigen maakt sociaal-economische ongelijkheid tastbaar

HAN Hogeschool, 9 september 2019

Armoede, verslaving, gezondheidsproblemen… In de periode dat ze in de jeugdzorg en vrouwenopvang werkte, zag Carinda Jansen wat een sociaal-economische achterstand met een mens kan doen. Ze baseerde het spel Kansen Keren erop. En is nu als docent-onderzoeker Social Work fanatiek pleitbezorger voor de inzet van ervaringsdeskundigen in het onderwijs.

Lees verder


Armoede daalt verder in 2017; het aantal arme personen is bijna 939.000

SCP, 3 september 2019

In 2017 is het aantal arme personen in Nederland volgens de SCP-armoedegrens (het niet-veel-maar-toereikendcriterium) gelijk aan iets minder dan 939.000. Dit is 5,7% van de bevolking. Wanneer een striktere grens wordt aangehouden (het basisbehoeftencriterium) zijn er in 2017 ongeveer 618.000 armen. Dit is 3,8% van de bevolking. In 2016 lagen beide aantallen hoger.

Lees verder


Aantal mensen met schulden onder bewind neemt fors toe

de Rechtspraak, 22 augustus 2019

Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht is komen te staan van een bewindvoerder is de afgelopen jaren fors gestegen. Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo’n 60 procent. De totale groep van mensen die onder bewind staan is veel groter: in 2018 waren dit er 255.150.

Lees verder


Kabinet moet aan de slag met gemeentepolis

Binnenlands Bestuur, 20 augustus 2019

Gemeentepolissen voor minima moeten blijven. Minister Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Van Ark (SZW) moeten aan de bak om dit te bewerkstelligen. Dat stelt PvdA-Kamerlid Kerstens naar aanleiding van een berichtgeving in Binnenlands Bestuur over de onder druk staande gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over armoede bij gepensioneerden met een lager inkomen

Ministerie van SZW, 16 augustus 2019

Antwoorden van minister Koolmees aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over “gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen”.

Lees verder


Rechter geeft gemeente toch gelijk bij beoordeling kosten bewindvoering

Gemeente Enschede, 9 augustus 2019

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) – het hoogste rechtscollege voor bijstandszaken – heeft alsnog bepaald dat de gemeente Enschede wel nadere informatie mag eisen bij een aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Lees verder


Autoriteit Persoonsgegevens adviseert over preventieve schuldhulpverlening door gemeenten

Autoriteit Persoonsgegevens, 30 juli 2019

Gemeenten zien dat mensen met schulden vaak lang wachten voor ze om hulp vragen. Daarom wil het kabinet dat gemeenten voortaan eerder hulp kunnen bieden, al zodra iemand betalingsachterstanden heeft. Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit mogelijk maken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over dit wetsvoorstel.

Lees verder


We moeten laaggeletterdheid bespreekbaar maken

Overheid van nu, 23 juli 2019

Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij lopen hierdoor tegen grenzen aan in hun leven en werk. Het Interbestuurlijk Programma heeft laaggeletterdheid daarom gekenmerkt als een gezamenlijke opgave van de overheden: voor de periode 2020-2024 is 425 miljoen euro beschikbaar, en er komt een sterkere gemeentelijke regierol.

Lees verder


Rechter drukt voor het eerst noodknop schulden in

Binnenlands Bestuur, 23 juli 2019

De rechtbank Rotterdam heeft als eerste een aanvraag voor een breed moratorium op schuldeninning toegewezen. Eind maart werd hardop gevreesd dat het instrument een dode letter is.

Lees verder


Sterke daling wanbetalers zorgverzekering

ministerie van VWS, 4 juli

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op de zorgverzekerings-premie is flink afgenomen. Eind 2014 waren er circa 325.000 mensen wanbetalers. Op dit moment ligt dat aantal op ongeveer 215.000; een daling van 35%. De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars, VWS, CAK, gemeenten en schuldhulpverleners veel energie gestoken in het aanpakken van deze problematiek, bijvoorbeeld door persoonlijk contact en betalingsregelingen op maat. Minister Bruno Bruins (medische zorg) wil een verdere impuls geven aan de daling en verruimt daarom enkele voorwaarden van de uitstroomregeling.

Lees verder


Nibud: Vakantie voor meer mensen te duur

Nibud, 4 juli

Opnieuw gaat ruim een kwart van de Nederlanders niet met vakantie. Het Nibud ziet sinds 2015 wel een lichte toename in het gebruik van het vakantiegeld voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. Dat blijkt uit de Vakantiegeldenquête 2019.

Lees verder


Tijdige informatieuitwisseling helpt bij preventie en vroegsignalering van schulden

ministerie van VWS, 1 juli

Door het tijdig signaleren van schulden kunnen gemeenten mensen met beginnende schulden hulp aanbieden voordat zij zelf aan de bel trekken. Steeds meer gemeenten werken daarom samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. De wetswijziging gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten expliciet toestemming om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze wijziging van de Wet gemeenten schuldhulpverlening.

Lees verder


1 euro investeren in schuldhulp levert 2 euro op – hoe weten jullie dat?

NVVK, 28 juni

In een toelichting bij het jaarverslag over 2018 maakte NVVK-voorzitter Marco Florijn de opmerking ‘Het is heel belangrijk dat we ons realiseren dat elke euro die we investeren in schuldhulpverlening 2 euro oplevert’.

Lees verder


Financiële zelfredzaamheid van statushouders

Inspectie SZW, 28 juni

De Inspectie SZW heeft onderzocht in hoeverre statushouders financieel zelfredzaam zijn en in welke mate zij hierbij ondersteuning krijgen. Bekijk de onderzoeksresultaten financiële zelfredzaamheid van statushouders. Uit de resultaten blijkt dat een beperkte periode van ontzorgen in het begin, na aankomst in de gemeente, een positieve rol kan spelen, mits deze gepaard gaat met goede begeleiding naar financiële zelfredzaamheid.

Lees verder


Ombudsman over Kredietbank: “burgers met schulden anders benaderen”

Rotterdamse Ombudsman, 27 juni

De gemeentelijke ombudsman van Rotterdam adviseert de gemeente om burgers met schulden anders te benaderen. Uit onderzoek van de ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld, blijkt dat mensen beter geholpen worden als ze actiever en individueel benaderd worden. Dat gebeurt al wel, maar alleen in bepaalde wijken van de stad. De ombudsman ziet graag dat de Kredietbank Rotterdam die nieuwe werkwijze overal gaat toepassen.

Lees verder


Rotterdamse rechter passeert Participatiewet

Binnenlands Bestuur, 26 juni

De Rotterdamse rechtbank dwingt de gemeente Rotterdam om mee te werken met een schuldenregeling voor een vrouw met een fraudeschuld. Die uitspraak gaat recht tegen artikel 60c van de Participatiewet in. Dat schrijft voor dat een gemeente niet mag meewerken aan regelingen van schulden die zijn ontstaan doordat uitkeringsontvangers de inlichtingenplicht hebben geschonden.

Lees verder


Vrijwilligers in de schuldhulpverlening: goedkoper kunnen ze het niet maken, wel beter

Zorg + Welzijn, 21 juni

Wat is de rol van vrijwilligers in de schuldhulpverlening? Saxion en de Universiteit Twente organiseerde een studiemiddag waarin ook de eerste bevindingen van een onderzoek werden gepresenteerd. De conclusie moet zijn dat het beeld nog verre van duidelijk is, maar dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de inzet van vrijwilligers effectief is, zowel waar het gaat om het terugdringen van schulden, als om het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.

Lees verder


Amsterdam maakt afspraken met grote schuldeisers over snellere oplossing

Gemeente Amsterdam, 21 juni

Amsterdam heeft met dertig grote schuldeisers afspraken gemaakt om schulden sneller op te lossen. Daardoor worden Amsterdammers met schulden sneller geholpen. Gemiddeld genomen hebben zij nu binnen drie maanden duidelijkheid over hun afbetalingsregeling. Dat is ruim een maand eerder dan in de rest van het land.

Lees verder


Mobility Mentoring® in Hoogeveen als vliegwiel voor inrichting sociaal domein

Mobility Mentoring®, 19 juni

“Hoogeveen gaat aan de slag met baanbrekende aanpak in het sociaal domein”, kopte de gemeente Hoogeveen vorige maand naar aanleiding van hun start met de pilot Mobility Mentoring. De gemeente voert de pilot uit samen met stichting Welzijnswerk Hoogeveen en de GKB Drenthe. Met een looptijd van een jaar, richten zij de aanpak in eerste instantie op inwoners met financiële problemen die ook op andere leefgebieden problemen ervaren. Er wordt ingezet op minimaal 60 deelnemers. We interviewden Yvonne Wiltjer projectleider en adviseur Sociaal Domein bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen over hun plannen.

Lees verder


Wetsvoorstel tegen kaalplukken schuldenaars

Binnenlands Bestuur, 19 juni

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft een wetswijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat tot een betere bescherming van schuldenaars moet leiden. Er komt onder meer een beslagvrij bedrag voor bankrekeningen, en er mag geen beslag meer worden gelegd als dat feitelijk niets oplevert.

Lees verder?


Huishoudens met kinderen kampen vaker en langer met toeslagschulden

Algemene Rekenkamer, 13 juni

Huishoudens met kinderen en huishoudens met een jaarinkomen tussen circa € 20.000 – € 71.000 (minimum – 2 x modaal) moeten het langst en vaakst te veel ontvangen toeslagen terugbetalen. Vaak volgt de ene terugvordering de andere op, waardoor voor deze groepen afbetaling een langdurige kwestie is. Bij deze huishoudens stapelen zulke toeslagschulden zich ook het meest op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, waarbij de gegevens zijn geanalyseerd van 7 miljoen huishoudens die in de periode van 2012 tot en met 2017 toeslagen ontvingen voor huur, zorg, kinderopvang en/of kindgebonden budget.

Lees verder


Gronings beleid bewindvoering doorstaat rechterlijke toets

Binnenlands Bestuur, 12 juni

De gemeente Groningen hoeft geen bijzondere bijstand te verstrekken aan twee stadjers die hun beschermingsbewind laten uitvoeren door een particuliere bewindvoerder. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Daarmee lijkt het Groninger beleid, met als doel de kosten voor bijzondere bijstand te drukken, een belangrijke rechterlijke toets te hebben doorstaan.

Lees verder


NVVK verbaasd om minder aanmeldingen

Binnenlands Bestuur, 31 mei

Het aantal aanmeldingen bij schuldhulpverleners daalde in 2018 met ongeveer 8,5 procent naar 86.200, meldt de NVVK in haar jaarcijfers. De vereniging van schuldhulpverleners en sociale kredietbanken vindt dat de daling vooral laat zien dat de toegang nog laagdrempeliger moet zijn.

Lees verder


Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

Nationale ombudsman, 28 mei

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert het wetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens, dat de schuldhulpverlening moet verbeteren. Wel geeft hij verschillende aandachtspunten mee in een brief over het wetsvoorstel aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark.

Lees verder


Staatssecretaris Van Ark start campagne om taboe op schulden te doorbreken

ministerie van SZW, 27 mei

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne Kom uit je schuld op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Lees verder


Maat Werkt: de Arnhemse aanpak van werk, inkomen, schulden en zorg

Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 6 mei

Zorg, ondersteuning, werk en inkomen: vier domeinen waar de gemeente een centrale rol in heeft gekregen sinds de decentralisaties. Maar lang niet altijd weten deze domeinen goed en efficiënt met elkaar samen te werken. In de Arnhemse wijk Klarendal is een bijzondere pilot uitgevoerd, waar de afdelingen werk, inkomen, het wijkteam en het UWV intensief met elkaar samenwerkten bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Evaluatie van deze werkwijze met het instrument Effectencalculator.

Lees verder


Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

Nibud, 18 april

Ruim een kwart (27 procent) van de huishoudens weet niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen zoals toeslagen. Van de huishoudens met een laag inkomen* weet 1 op de 6 dit niet. Huishoudens met een wisselend inkomen weten minder goed dan huishoudens met een vast inkomen of ze er recht op hebben. Huishoudens die wel weten of ze in aanmerking komen voor tegemoetkomingen, komen makkelijker rond. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018-2019.

Lees verder


Proef in gemeenten met betalen vaste lasten om schulden te voorkomen

NOS, 15 april

De gemeenten Utrecht en Den Haag werken aan digitale systemen waarbij burgers het betalen van vaste lasten uit handen wordt genomen. Zo moet worden voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen.

Lees verder


Kabinetsbeleid is niet voldoende om laaggeletterdheid aan te pakken

SER, 11 april

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. Het kabinet heeft in maart 2019 plannen gepresenteerd, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende, zegt de SER. In de Kamerbrief van minister van Engelshoven werden maatregelen aangekondigd, maar te weinig middelen. De SER publiceert het advies Samen werken aan taal over laaggeletterdheid waarin de overheid wordt aangespoord.

Lees verder


Forse publiek-private investering in Haagse schuldhulpverlening voor jongeren

Gemeente Den Haag, 9 april

Aegon en ING Nederland fonds stellen 900.000 euro beschikbaar om jongeren met schulden in Den Haag te helpen. Gemeente Den Haag tekent voor de uitvoering van het programma en de begeleiding van de jongeren. De lancering van dit fonds op dinsdag 9 april betekent dat de pilotfase van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) wordt voortgezet in een structurele aanpak, waarin nu ook de private sector een belangrijke rol op zich neemt in het oplossen van de schuldenproblematiek onder jongeren.

Lees verder


Nieuwe Alliantie bestrijdt kinderarmoede

Platform31, 2 april

Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Door de Alliantie Kinderarmoede te ondertekenen beloven meer dan 100 partners om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: de effecten van kinderarmoede tegengaan. Op 26 maart ondertekende directeur Hamit Karakus namens Platform31 de Alliantie Kinderarmoede.

Lees verder


Van Ark: kinderarmoede onacceptabel in welvarend Nederland

Ministerie van SZW, 1 april

Het aantal huishoudens met kinderen dat een laag inkomen heeft, gaat omlaag en ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit kan meedoen; dat zijn de ambities van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het terugdringen van kinderarmoede. De inzet is dat ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit maatschappelijk kan meedoen. Dit schrijft Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer. Met dit kabinetsbrede maatregelenpakket werkt de staatssecretaris concreet aan de ook in beide Kamers gedane oproep om kinderarmoede een halt toe te roepen.

Lees verder


Schuldbewust: ervaar hoe een kleine schuld een groot probleem wordt

NOS, 1 april

Jongeren kunnen op steeds meer mbo- en hbo-scholen hulp krijgen als ze in de schulden zitten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder onderwijsinstellingen.

Lees verder


Breed moratorium schulden ‘dode letter’

Binnenlands Bestuur, 27 maart

Ongeveer twee jaar na invoering blijkt het breed moratorium op schuldeninning allesbehalve de noodknop voor schuldstabilisatie te zijn waarvoor het was bedoeld. Gemeenten krijgen aanvragen niet langs de rechter. De NVVK pleit daarom voor een gemeentelijke bevoegdheid om in ieder geval overheidsschuldeisers tijdelijk on hold te zetten.

Lees verder


Vakmanschap is meesterschap

Sociaalweb, 25 maart

Blog Nadja Jungmann (lector schulden en incasso bij de Hogeschool Utrecht ). Afgelopen week sprak ik een deurwaarder die haar verbazing deelde over schuldhulpverleners en bewindvoerders die weinig kritisch zijn op de vorderingen van hun cliënten. Haar observatie is dat beide beroepsgroepen te makkelijk de bedragen overnemen die schuldeisers melden en te weinig de vraag stellen of het genoemde bedrag wel klopt. Terwijl zij in de praktijk wat vaker dan haar lief is meemaakt dat opdrachtgevers opdrachten ter inning aandragen waar je bij een eerste oogopslag al vraagtekens kan plaatsen.

Lees verder


Nibud: meer dan helft van budget op aan vaste lasten

Nibud, 18 maart

Het Nibud ziet dat huishoudens in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan de vaste lasten. Een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur is net iets meer dan 55 procent van het netto inkomen aan de vaste lasten kwijt. En iemand op bijstandsniveau net iets meer dan 50 procent.

Lees verder


Met een licht verstandelijke beperking leren omgaan met schulden

Sociale Vraagstukken, 14 maart

Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben meer kans om in de schulden te raken en schamen zich daar ook voor. Met de budgettraining ‘Grip op je Knip’ kunnen ze leren een kasboek bij te houden en belangrijke post te onderscheiden van reclame en alles daar tussenin. Met succes. Al zou al op school beginnen met financiële educatie nog beter zijn. Dat zeggen Marleen Kruithof en Rosine van Dam (lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam) en Mirre Stallen (hetzelfde lectoraat en Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden).

Lees verder


'Stop met gemeentelijke schuldhulpverlening'

Binnenlands bestuur, 7 maart

De schuldhulpverlening kan goedkoper en beter. Daarvoor hoeven niet nog meer pilots en/of onderzoeken worden gedaan. De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) moet breder worden opengesteld. Er moet een einde worden gemaakt aan het minnelijk traject, waarbij gemeenten nagenoeg ‘heilige’ autonomie hebben. Dat betoogt Stef den Daas (lid kwaliteitscommissie NVVK) in een essay.

Lees verder


Wetenschappers helpen gemeenten schulden en armoede te bestrijden

Ministerie van SZW, 4 maart

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en NWO stellen drie miljoen euro beschikbaar om schulden en armoede te bestrijden. Binnen het kennisprogramma Vakkundig aan het werk gaan wetenschappers samen met gemeenten de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruiken om burgers die kampen met armoede, schulden en sociale uitsluiting te helpen. Ze gaan verborgen armoede onderzoeken om mensen die hulp nodig hebben beter te bereiken. Ook komt er een evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar bestaande armoederegelingen en schuldhulpverlening om zo de kwaliteit te verbeteren.

Lees verder


Bied werkende armen weer bestaanszekerheid

VNG, 1 maart

Ons land telt een groot aantal ‘werkende armen’. De structurele oorzaken die hun bestaanszekerheid ondermijnen, moeten worden aangepakt met concrete maatregelen van Rijk, gemeenten én werkgevers. Dat schrijft de VNG in het position paper Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen.

Lees verder


Van werkenden loopt zzp’er meeste risico op armoede

CBS, 1 maart

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) lopen vaker dan werknemers en zelfstandigen met personeel (zmp’ers) risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Bij 9 van de 10 werkenden met risico op armoede gaat het om deeltijders. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar werkenden met (en zonder) een armoederisico.

Lees verder


Rotterdam doet foute incasso in de ban

Binnenlands Bestuur, 26 februari 2019

De gemeente Rotterdam laat haar incasso-opdrachten binnenkort alleen nog op sociaal verantwoorde wijze uitvoeren. De gemeente gaat er ook voor zorgen dat klachten van Rotterdammers over oneerlijke incassopraktijken en malafide schuldhulpverleners makkelijker bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) terechtkomen.

Lees verder


Geen schuldenaar meer op straat

Binnenlands Bestuur, 25 februari 2019

Met een huisuitzetting vanwege huurachterstand is snel 10.000 euro gemeentegeld gemoeid en is het leed van de schuldenaar nog niet voorbij. Afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties kunnen veel ellende voorkomen. ’Als je de opvang vult met schuldenaars, los je bestaanszekerheidsproblemen op met zorggeld.

Lees verder


Tweemaal is scheepsrecht in nieuwe schuldenwet

Binnenlands Bestuur, 21 februari 2019

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat gemeenten na het ontvangen van twee signalen zelf contact met schuldenaars kunnen opnemen. Voorstellen voor de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die dat mogelijk moeten maken, zijn ter internetconsultatie gepubliceerd.

Lees verder


Meer mogelijkheden voor preventie en vroegsignalering van schulden

Ministerie van SZW, 14 februari 2019

Steeds meer gemeenten werken samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaal­achterstanden op vaste lasten. Bij deze vroegsignalering van schulden biedt de gemeente hulp aan voordat mensen zelf aan de bel trekken. Er is een wetswijziging in voorbereiding die gemeenten expliciet toestaat om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen.

Lees verder


Notitie kindgericht armoedebeleid

Kinderombudsman, 14 februari

De Kinderombudsman heeft een notitie geschreven met advies voor gemeenten en Rijk over kindgericht armoedebeleid. Voor 2019 heeft ze drie aanbevelingen:

  1. Alle gemeenten moeten integraal kindgericht armoedebeleid ontwikkelen.
  2. Er zijn drie urgente verbeterpunten voor kindvoorzieningen.
  3. Er is meer zicht nodig op de effectiviteit van kindvoorzieningen en beleid.

Lees verder (pdf)

Zie ook: Blijvende aandacht nodig voor kinderen in armoede (Kinderombudsman, 14 februari 2019)


Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen

Ministerie van SZW, 13 februari 2019

Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Momenteel vormt deze wijze van invordering, waarbij de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige, een groot probleem voor mensen met schulden. Zij kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven. Daarom wil het kabinet nog dit jaar maatregelen doorvoeren om deze ongewenste situatie te voorkomen.

Lees verder


Rechters maken plan voor betere aanpak schulden

Raad voor de Rechtspraak, 11 februari 2019

Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Die procedures lossen de problemen vaak niet op, maar maken ze eerder erger. De Rechtspraak wil daar verandering in brengen, onder meer door de inzet van een speciale schuldenrechter, betere voorlichting en toegang tot de rechter en samenwerking met onder meer gemeentes.

Lees verder

Zie ook: visiedocument Schuldenproblematiek en rechtspraak. (pdf, 271 KB)


Ombudsman: 'Overheid moet schulden nu toch echt behoorlijk gaan invorderen'

Nationale Ombudsman, 9 februari 2019

Overheidinstanties werken nog te veel vanuit hun eigen kaders als zij schulden invorderen. Daarbij verliezen ze het perspectief van mensen met schulden uit het oog, waardoor die vaak verder in de financiële problemen komen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief. Hij roept overheidsinstanties op om behoorlijk in te vorderen, oftewel met oog voor de positie en het belang van mensen met schulden. In zijn rapport presenteert hij daartoe een behoorlijkheidskader waarin hij aangeeft wat mensen van de overheid mogen verwachten als die schulden bij hen invordert.

Lees verder

Zie ook: ‘Gemeenten nog altijd stugge schuldeisers’ (Binnenlands Bestuur, 12 februari 2019)


Schaamte over armoede vergroot vaak de armoede

Tilburg University, 1 februari 2019

Schaamte komt meer voor bij mensen die het financieel moeilijk hebben en gaat ook vaak samen met gedrag dat armoede juist in stand kan houden. Geld wordt bijvoorbeeld uitgegeven aan zaken die statusverhogend werken in plaats van eerste levensbehoeften, en mensen krijgen minder sociaal contact. Zo dreigt een vicieuze cirkel van armoede. Dat blijkt uit onderzoek van Arnoud Plantinga in zijn proefschrift Poor Psychology: Poverty, Shame, and Decision Making, dat hij op vrijdag 1 februari verdedigt aan Tilburg University.

Lees verder

Zie ook artikel Schaamte maakt vicieuze cirkel van armoede en schulden maakt vicieuze cirkel van armoede en schulden (Binnelands Bestuur, 4 februari 2019)


Helft gemeenten helpt schuldenaars van regen in de drup

Binnenlands Bestuur, 25 januari 2019

Ongeveer de helft van de gemeenten geeft geen antwoord als gerechtsdeurwaarders vragen of een iemand met schulden zich heeft aangemeld bij de schuldhulpverlening, zegt Wilbert van de Donk (voorzitter van beroepsvereniging KBvG) in het FD. De gerechtsdeurwaarders willen dat alle gemeenten inzage geven in de zogeheten Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH).

Lees verder


Zzp’ers zonder schuldhulp: ‘Doorwerken tot mijn 72ste is een noodzaak’

de Volkskrant, 23 januari 2019

De meeste grote gemeenten verlenen zzp’ers geen schuldhulpverlening, terwijl de wet voorschrijft dat zij geen groepen mogen uitsluiten. Sjon is zo’n zzp’er die zijn aanvraag geweigerd zag: zijn vrouw verdient 4,86 euro per maand te veel.

Lees verder

Zie ook: Beantwoording Kamervragen over ‘zzp’ers zonder schuldhulp’ (ministerie van SZW, 13 februari 2019)


De VoorzieningenWijzer ruimt struikelblokken op voor mensen met een laag inkomen

Platform31, 23 januari 2019

De VoorzieningenWijzer laat zien op welke kosten je kunt besparen en op welke voorzieningen je recht hebt. Inmiddels zetten veel gemeenten de VoorzieningenWijzer in om te voorkomen dat inwoners (verder) in schulden verzanden. Initiatiefnemer Martijn Boer vertelt over de meerwaarde van de aanpak.

Lees verder


Vijf Europese voorbeelden voor betere incasso

Binnenlands Bestuur, 15 januari 2019

Onderzoekers van Panteia hebben in andere Europese landen vijf verbeterpunten gevonden voor het rijksincassostelsel, dat meldt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Zie ook: Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen


Armlastige schuldenaar staat machteloos tegenover de overheid

Sociale Vraagstukken, 15 januari 2019

Door Thomas Sanders, advocaat bij AKD advocaten, notarissen & belastingadviseurs

De armlastige burger die voor de rechter tegenover een schuldeisende overheid komt te staan geniet weinig bescherming. Het vangnet van schuldsanering en de beslagvrije voet functioneert niet.

Lees verder


Cliënten die nauwelijks rondkomen ervaren minder goede toegang naar ondersteuning

Binnenlands Bestuur, 8 januari 2019

I&O Research voerde in 2018 voor het derde jaar op rij een groot aantal cliëntervaringsonderzoeken Wmo uit. Een van de uitkomsten is dat ondanks een meerderheid van de Wmo-cliënten de toegang naar ondersteuning weet te vinden en de bekendheid hierover voor het tweede jaar is toegenomen, er ook groepen zijn die achterblijven. Zo is te zien dat mensen die minder goed rond kunnen komen meer moeite hebben met het vinden van de weg naar hulp en ondersteuning. Voor de groep inwoners die al bekend is bij de gemeente is het raadzaam tijdens gesprekken te verwijzen naar andere vormen van ondersteuning die hen kunnen helpen. De nieuwe, vaak jonge cliënt’ zegt significant minder vaak te weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag.

Lees verder


Schuldbeleid gemeenten te versnipperd

Binnenlands Bestuur, 26 december 2018

De situatie van bijstandsgerechtigden met schulden is tussen 2010 en 2015 nauwelijks veranderd, concludeert Panteia naar aanleiding van onderzoek. Uit de studie blijkt ook dat bijstandsontvangers juist een verhoogd risico lopen op het maken van schulden. Bij gemeenten zitten nog de nodige knelpunten in de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met schulden.

Lees verder


Kamerbrief in reactie op het rapport 'Knellende schuldenwetgeving'

Ministerie van SZW, 21 december 2018

In brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer geeft hij een reactie op het rapport Knellende schuldenwetgeving (pdf) dat in juni 2018 is verschenen. De minister reageert op de 50 afzonderlijke aanbevelingen in het rapport.

Lees verder


Jonge statushouders met schulden kansloos

Binnenlands Bestuur, 13 december 2018

Heb je net een verblijfsvergunning in Nederland, schulden en ben je onder de 21 jaar? Dan heb je dikke pech: terwijl een alleenstaande bijstandsgerechtigde boven de 21 maar 50 euro per maand hoeft af te lossen, is dat voor deze groep maar liefst 725 euro. Jonge statushouders met schulden dreigen dus van de regen in de drup te vallen. Dat concludeert Suzanne Jekel, adviseur schuldhulpverlening bij Stimulansz.

Lees verder


Schuldenaar heeft vaak laag IQ

Hogeschool van Amsterdam, 13 december 2018

Waarschijnlijk heeft een kwart of meer van de mensen in de schuldhulpverlening of bewindvoering een licht verstandelijke beperking. Als speciale begeleiding uitblijft zullen die aantallen toenemen en problemen zich verder opstapelen, stelt onderzoeker Rosine van Dam van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ze baseert haar uitspraken op een onlangs afgerond tweejarig onderzoek binnen het lectoraat Armoede Interventies.

Lees verder


De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding

Friesch Sociaal Planbureau, 13 december 2018

Particuliere hulp aan mensen met een laag inkomen en schulden is de laatste jaren toegenomen. Kerken, private fondsen en lokale initiatieven geven vaker steun met verstrekking van spullen, financiële noodhulp, sociale activiteiten en persoonlijke begeleiding. Kan en mag deze particuliere bijdragen aan armoedebestrijding op lange termijn? Onlangs heeft het Fries Sociaal Planbureau verkennend onderzoek gedaan naar de vraag hoe particulieren hier zélf over denken. Naar aanleiding van dit onderzoek is een artikel ‘De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding’ in het vaktijdschrift Sociaal Bestek verschenen.

Lees verder


Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

Nibud, 10 december 2018

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben. Dit is opvallend omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Dit blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018.

Lees verder


Naar nul huisuitzettingen wegens schulden, maar hoe dan?

Sociale Vraagstukken, 7 december 2018

De Tweede Kamer vraagt van de regering met een plan te komen om huisuitzettingen vanwege schulden te vookomen. Marc Räkers van Eropaf! denkt mee met de regering.

Lees verder


Bijstandstekorten moeten door kabinet bijgepast

Binnenlands Bestuur, 4 december 2018

Het kabinet moet de tekorten over 2016 en 2017 op de bijstandsbudgetten alsnog compenseren. Dat vinden vrijwel alle gemeenten. Het ministerie van SZW en gemeentekoepel VNG zijn echter akkoord gegaan met een ‘semi-compensatie’ van in totaal 180 miljoen euro. Gemeenten zijn daarover niet tevreden

Lees verder


Voor het eerst sinds 2009 minder bijstandskinderen

CBS / ministerie van VWS, 30 november 2018

Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Hiermee is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het eerst sinds 2009 gedaald. Dit meldt het CBS naar aanleiding van het Jaarrapport Jeugdmonitor 2018.

Lees verder


Geld tegen armoede jongeren op aan andere zaken

Binnenlands Bestuur, 29 november 2018

Noord-Hollandse gemeenten gebruiken geld dat ze van het Rijk krijgen om jongeren in armoede te ondersteunen massaal voor andere zaken. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Bovendien blijft er ook nog eens voor ruim 2 miljoen euro ongebruikt op de plank liggen.

Lees verder


Een nieuwe verloren generatie

De Groene Amsterdammer, 28 november 2018

Bij veel millennials schuilt achter het goed verzorgde uiterlijk een moeizame strijd om voldoende inkomen. Niets is meer zo vanzelfsprekend als het voor babyboomers was. “Ik word steeds ongeduldiger om met mijn leven te beginnen.”

Lees verder


Effect lokaal armoedebeleid ongewis

Binnenlands Bestuur, 26 november 2018

Elke gemeente doet wel iets aan armoedebeleid, maar hoe hoog het armoedebudget precies is en waaraan dat wordt besteed valt nauwelijks na te gaan. Laat staan dat het mogelijk is het effect van de inzet vast te stellen. Het is de rekenkamer van Lelystad die tot die best treurige conclusie komt na vergelijking van negen rekenkamerrapporten die sinds 2015 zijn uitgekomen.

Lees verder


Divosa: feiten en cijfers over armoede wekken verwarring

Divosa, 23 november 2018

Het aantal armen in Nederland daalt, zegt het SCP naar aanleiding van onderzoek. Het aantal huishoudens met risico op armoede stijgt, zegt het CBS. Hoewel deze uitspraken niet tegenstrijdig zijn, wekken ze op eerste gezicht verwarring. Divosa wil de armoedecijfers inzichtelijker maken.

Lees verder


Nederland heeft bijna een miljoen armen

SCP, 23 november 2018

Op basis van de nieuwe uitgangspunten kende Nederland in 2016 ruim 980.000 mensen die in armoede leven. Dit betekent 6% van de bevolking, een flinke daling ten opzichte van 2013, toen dit percentage op 7,6% lag en de periode van economisch herstel nog moest beginnen. Het grootste risico op armoede lopen bijstandsontvangers, niet-westerse migranten en alleenstaande moeders met minderjarige kinderen; van elk van deze groepen is meer dan 15% arm. Dit blijkt uit de publicaties ‘Armoede in Kaart 2018’ en ‘De SCP-methode voor het meten van armoede: herijking en revisie’.

Lees verder


Aanpak kinderarmoede hoger op de agenda van gemeenten

Ministerie van SZW, 21 november 2018

Kinderen horen niet op te groeien met geldzorgen. Ze moeten zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, los van de financiële draagkracht van hun ouders. Het kabinet heeft aandacht voor armoede onder kinderen en stelt sinds 2017 extra geld ter beschikking aan gemeenten en maatschappelijke organisaties voor de aanpak ervan. Uit een eerste evaluatie blijkt dat zij hier stappen in zetten.

Lees verder


Bescherming van schuldenaar laat op zich wachten

Binnenlands Bestuur, 16 november 2018

Het gaat niet lukken de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2019 in werking te laten treden. De wet, die regelt dat mensen die in de schulden zitten altijd een bedrag mogen houden om mee rond te komen, vereist dat verschillende instanties geautomatiseerd gegevens kunnen uitwisselen. En dat lukt nog niet.

Lees verder


Schuldhulp krijgt landelijk podium

Binnenlands Bestuur, 14 november 2018

Een podium voor iedereen die huishoudens met schulden uit de ellende wil halen. Op 14 november is in Den Haag de aftrap van SchuldenlabNL, een platform dat succesvolle lokale initiatieven voor schuldhulpverlening op uitgebreidere schaal ook elders wil toepassen.

Lees verder


Meer huishoudens met risico op armoede in 2017

CBS, 12 november 2018

In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 27 duizend meer dan in 2016. Het aandeel huishoudens met een armoederisico steeg daarmee van 7,9 naar 8,2 procent. Ook het aandeel huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen nam toe, van 3,2 naar 3,3 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe definitieve armoedecijfers 2016 en voorlopige cijfers 2017.

Lees verder

Zie ook: Kamerbrief met reactie bericht CBS over toename huishoudens met dreigende armoede (ministerie SZW, 21 november 2018)


Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede

CBS, 12 november 2018

Bijna 53 procent van de vluchtelinghuishoudens heeft een laag inkomen, ruim 6 keer zo vaak als gemiddeld in Nederland (8,2 procent). Bij huishoudens met een hoofdkostwinner van Syrische of Eritrese komaf is dat zelfs circa 80 procent. Huishoudens van Iraanse afkomst lopen van alle vluchtelingenhuishoudens met 33 procent het minste risico op armoede. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe inkomensgegevens.

Lees verder


Ingewikkelde samenleving kan niet zonder beschermingsbewind

Sociale Vraagstukken, 22 oktober 2018

We hebben het in Nederland wel erg ingewikkeld gemaakt allemaal. Voor mensen die gezond zijn, geen hulp behoeven, die de Nederlandse taal redelijk machtig zijn, geen analfabeet en niet verstandelijk beperkt, lijkt het hier allemaal prima geregeld. Totdat er iets gebeurt en helemaal als zich meerdere problemen tegelijk voordoen. Dat zegt Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie bij Movisie en bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU.

Lees verder


Elisabeth Babcock van Mobility Mentoring: ‘Hersenen kunnen herstellen van armoedestress’

Sociale Vraagstukken, 18 oktober 2018

Hersenwetenschap laat zien dat financiële stress ervoor zorgt dat executieve functies van de hersenen worden belemmerd. Mensen in stressvolle situaties kunnen minder goed overzicht houden, relativeren en oplossingen bedenken. Echter: wanneer de stress wordt verminderd, kunnen de hersenen zich herstellen.

Lees verder


Uit de schulden

Focus, oktober 2018

Het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen. Het kabinet-Rutte III wil er volgens het regeerakkoord echt werk van maken. Samen met andere overheden welteverstaan. Focus besprak de mogelijkheden daartoe met Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht.

Lees verder


Rotterdam: Intensievere hulp bij langdurige bijstand

Sociaalweb, 19 oktober 2018

Rotterdam gaat werkzoekenden die al langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen, intensiever ondersteunen bij het vinden van werk. Het gaat onder meer om mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten, kwetsbare jongeren en oudere werkzoekenden. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Lees verder


Hogescholen beginnen masteropleiding schuldhulpverlening

Binnenlands Bestuur, 18 oktober 2018

In 2019 start voor het eerst een volwaardige beroepsopleiding tot schuldhulpverlener op masterniveau. Vier hogescholen en vijf lectoraten werken samen om die opleiding te realiseren. De financiering komt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder


Eurostat: Kans op armoede in Nederland gestegen

Europa.nu, 16 oktober 2018

Het risico dat iemand in Nederland te maken krijgt met armoede of sociale uitsluiting is de afgelopen tien jaar gestegen. In 2008 ging het nog om 14,9 procent van de Nederlanders, vorig jaar was dat 17 procent ofwel meer dan 2,8 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Eurostat.

Lees verder

Zie ook: Downward trend in the share of persons at risk of
poverty or social exclusion in the EU
(Eurostat, 16 oktober 2018)


Vijf randvoorwaarden adviesrecht gemeenten schuldenbewind

VNG, 11 oktober 2018

Het adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind is een goede eerste stap. Maar om te zorgen dat beschermingsbewind echt een onderdeel wordt van de keten van ondersteuning van de inwoner, is er meer nodig. Dat staat in de reactie van de VNG op het concept-wetsvoorstel hierover.

Lees verder


De 5 drempels vóór schuldhulpverlening

Binnenlands Bestuur, 5 oktober 2018

Eind mei heeft staatssecretaris Van Ark het actieplan brede schuldenaanpak gepresenteerd. Hierin staan allerlei oprecht goede voornemens en acties om meer mensen uit een uitzichtloze schuldensituatie te halen. (…) Er is echter nog weinig aandacht voor de drempels die liggen vóór de eerste melding. Het zijn 5 S-en die de belangrijkste drempels vormen bij de toegang tot schuldhulpverlening

Lees verder


Zorgplicht van banken op het terrein van financiële weerbaarheid

ESB en Rabobank, oktober 2018

Veel huishoudens hebben een te lage financiële buffer. Sommige banken willen in ruimere zin aan hun zorgplicht voldoen door deze klanten te stimuleren meer te sparen. Het geven van informatie over de voordelen van sparen blijkt weinig te helpen. Kan een ‘sociale-norm-nudge’
mensen aanzetten tot extra sparen?

  • Een zetje in de richting van meer sparen – artikel van Marieke BLom, Dimitry Fleming, Marten van Garderen (ING), Robert Dur (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Max van Lent (Universiteit Leiden) in ESB, pp 67-69 (pdf)

Gemeenten besteden weinig aandacht aan werkende armen

Binnenlands Bestuur, 3 oktober 2018

Nederlandse gemeenten besteden in hun beleid weinig specifieke aandacht aan werkende armen en weten niet goed hoe ze deze groep moeten bereiken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het op woensdag 3 oktober verschenen rapport Als werk weinig opbrengt.

Lees verder


Rondetafelgesprek: de overheid als schuldeiser

VNG, 1 oktober 2018

De Tweede Kamer praat op 1 oktober met diverse uitvoeringsorganisaties over de rol van de overheid als schuldeiser. Maatschappelijk verantwoord incasseren, vroegsignalering en samenwerking tussen overheidsdiensten zijn onderwerpen die op de agenda staan. VNG, Divosa en de NVVK hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie SZW voor dit Rondetafelgesprek. Gemeenten hebben veel te maken met de overheid als schuldeiser en wij hebben de knelpunten uit de uitvoeringspraktijk onder de aandacht gebracht van de Kamerleden.

Lees verder


Utrecht: Extra geld voor armoede-aanpak

Gemeente Utrecht, 21 september 2018

Het college van Utrecht versterkt de komende jaren de Utrechtse armoede-aanpak, zodat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Het college en de rijksoverheid hebben hier extra geld voor vrijgemaakt. Een aantal groepen die het moeilijker hebben krijgen extra aandacht. Dit zijn inwoners met een zorgvraag, alleenstaanden met en zonder kinderen, stellen met kinderen ouder dan twaalf jaar en deze kinderen zelf. Ook is er ruimte gemaakt om het stijgende gebruik van regelingen zoals de U-pas en de Individuele inkomenstoeslag op te vangen.

Lees verder


Minder toelatingen tot Wsnp ‘zorgwekkend’

Binnenlands Bestuur, 21 september 2018

Er zijn in 2017 8.300 schuldenaren toegelaten tot een traject in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), blijkt uit de jaarmonitor (pdf) van het Bureau Wsnp. Dat is een afname van 15 procent ten opzichte van 2016. Han von den Hoff (als directeur bij de Raad voor Rechtsbijstand verantwoordelijk voor het Bureau Wsnp) maakt zich zorgen.

Lees verder


Hoe pakken gemeenten schulden aan?

Binnenlands Bestuur, 18 september 2018

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Gemeenten werken hier hard aan, maar cijfers zijn er nog weinig. De Benchmark Armoede & Schulden van Divosa brengt daar verandering in. De belangrijkste resultaten van de gemeentelijke schuldenaanpak zie je in een animatievideo.

Lees verder


Tekort gemeenten vooral op bijstand

Binnenlands Bestuur, 18 september 2018

De netto lasten van gemeenten zijn dit jaar hoger dan de middelen waar het verdeelmodel van het gemeentefonds mee rekent. (…) ‘Bij de meeste gemeenten hangt dit samen met relatief hoge netto lasten voor minimabeleid. (…) . Bovendien zetten gemeenten extra in op schuldhulpverlening om hoge kosten op andere beleidsvelden zoals maatschappelijke ondersteuning en jeugd te voorkomen. Dit omdat schuldenproblematiek een belangrijke oorzaak is van problemen in gezinnen, en daarmee van jeugdhulp, Wmo, maar ook participatie. Daarmee is schuldhulpverlening in potentie een belangrijk preventief middel voor gemeenten’, aldus het Periodiek Onderhoudsrapport (POR), een bijlage in de begroting van het gemeentefonds.

Lees verder


Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde

de Nationale Ombudsman, 13 september 2018

Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen onvoldoende en te weinig op papier. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ziet in zijn onderzoek Een open deur? Het vervolg (pdf) dat gemeenten de schuldhulpverlening verbeteren, maar heeft toch nog zorgen over de toegang daartoe. ‘Het moet sneller en beter. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat schulden, zeker voor gezinnen met kinderen, schadelijk zijn. Gemeenten moeten zich dat aantrekken.’

Lees verder


Herziene Leidraad Vroegsignalering Schulden

NVVK, 10 september 2018

Sinds de presentatie van de Leidraad Vroegsignalering in 2015 heeft vroegsignalering van schulden zich enorm ontwikkeld. Steeds meer gemeenten zijn ermee aan de slag gegaan en er is veel onderzoek uitgevoerd. Daarom is de Leidraad Vroegsignalering van schulden geactualiseerd,.

Lees verder


'Gemeentelijk schuldenbewind kan bij algemeen belang’

Binnenlands Bestuur, 10 augustus 2018

Meerdere gemeenten willen beschermingsbewind zelf gaan aanbieden om de stijgende kosten van de bijzondere bijstand beheersbaar te maken en problemen met malafide bewindvoerders aan te pakken. Als gemeenten het beschermingsbewind aanmerken als activiteit in het algemeen belang, handelen zij niet in strijd met de Wet markt en overheid.

Lees verder


Coalitieakkoorden: schulden prominent op agenda

Binnenlands Bestuur, 6 augustus 2018

De tien grootste gemeenten met een nieuwe coalitie hebben in hun akkoorden bijna allemaal doelen gesteld om de aanpak van schulden een impuls te geven. Armoedevoorzieningen blijven zonder uitzondering in stand.

Lees verder


Financiën op orde voor zwerfjongeren, wat is er mogelijk?

Sociaalweb, 30 juli 2018

Sinds enige tijd is er speciale aandacht voor groepen die minder zelfredzaam zijn: mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en laaggeletterden. Ook zwerfjongeren vormen een kwetsbare doelgroep. Hoe kunt u deze jongeren bijstaan?

Lees verder


Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind

Ministerie van VenJ, 9 juli 2018

Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Nu zijn gemeenten vaak niet op de hoogte als de rechter wordt verzocht om schuldenbewind in te stellen, terwijl ze wél verantwoordelijk zijn voor de juiste ondersteuning van mensen die schulden hebben. Om dit op te lossen, krijgen gemeenten een adviesrecht, als er schuldenbewind wordt aangevraagd. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) waarop via internetconsultatie kan worden gereageerd.

Lees verder


Wetgeving die schuldhulp frustreert in beeld

Binnenlands Bestuur, 6 juli 2018

Experts op gebied van schuldhulpverlening hebben op verzoek van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een overzicht gemaakt van vijftig aanpassingen op gebied van wetgeving die volgens hen nodig zijn om de schuldhulp te verbeteren.

Lees verder


Moties ingediend bij het VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede

Tweede kamer, 3 juli 2018

Lees verder


UWV: licht verstandelijk beperkten vaak over het hoofd gezien door instanties

NRC, 3 juli 2018

Gemeenten en schuldhulporganisaties herkennen schuldenaars met een lichte verstandelijke beperking vaak niet goed, waardoor die nog meer in de problemen komen.

Lees verder


Onderzoek commissie SZW over schulden besproken

Tweede Kamer, 3 juli 2018

In opdracht van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben externe onderzoekers onderzoek gedaan naar de juridische kant van schulden. Op dinsdag 3 juli 2018 heeft de commissie het rapport, ‘Knellende schuldenwetgeving’ in de procedurevergadering besproken. De leden van de commissie zullen de bevindingen van het rapport betrekken bij de komende debatten en overleggen op het terrein van de schuldenproblematiek.

Lees verder


Kamerbrief onderzoeken armoede en schulden

Tweede Kamer, 28 juni 2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderzoeken en evaluaties op het terrein van armoede- en schuldenbeleid en over de planning motie RaemakersPeters inzake de individuele studietoeslag.

Lees verder


Uitkeringsgerechtigden overtuigen beter dan dreigen

Binnenlands Bestuur, 28 juni 2018

Bijstandsgerechtigden leven hun verplichtingen beter na als er op een flexibele manier met hen wordt omgegaan. Een handhavingsstijl waarbij de nadruk op fraude en bestraffing ligt werkt averechts, concludeert een team wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder


Kamerbrief: ontwikkelingen in de bijstand

Sociaalweb, 26 juni 2018

In deze Kamerbrief geeft staatssecretaris Van Ark (SZW) een overzicht van recente ontwikkelingen in de bijstand, op verzoek van Kamerleden Van Brenk (50Plus) en De Jong (PVV) naar aanleiding van berichtgeving dat het aantal mensen in de bijstand verder daalt.

Lees verder


Bestaansminimum schuldenaar beter beschermd

Sociaalweb.nl, 21 juni 2018

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen.

Lees verder


NVVK Jaarverslag

NVVK, juni 2018

“Nederland telt zo’n 1,4 miljoen huishoudens in zware financiële problemen. Er is een blijvende behoefte aan schuldhulpverlening”, zegt Marco Florijn van NVVK in het financieel jaarverslag.

Lees verder


AanZet met geld - Financiële zelfredzaamheid jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen

Han, juni 2018

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) kent het dagelijks leven veel uitdagingen. Een van die uitdagingen is het omgaan met geld. Gemeente Nijmegen wil graag weten hoe deze groep Nijmeegse inwoners daarbij het beste ondersteund kan worden. Onderzoekers van de HAN onderzochten dit in samenwerking met 3 co-onderzoekers met een lichte verstandelijke beperking.

Lees verder


Als het geldgebrek je niet nekt, dan wel de stress

NRC, 14 juni 2018

Armoede is een grote risicofactor voor gezondheid; zeer rijke mensen leven bijna 7,5 jaar langer dan zeer arme. Zwaar werk, geldgebrek en chronische stress eisen hun tol.

Lees verder

Zie ook: Zo proberen gemeenten armoede tegen te gaan (NRC, 15 juni 2018)


Voorkomen en bestrijden van schulden vraagt nog meer ambitie

Divosa, 11 juni 2018

In een gezamenlijke brief dringen VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR er bij de Tweede Kamer op aan om problematische schulden met nog meer ambitie te bestrijden. De organisaties pleiten ervoor dat vijf concrete punten meer aandacht krijgen en sneller worden opgepakt.

Lees verder


Fixxx-aanpak schuldhulpverlening

Gemeente Amsterdam, 6 juni 2018

Schuldsanering is een heftig, maar vooral ook langdurend proces. Een deel van de uitvoering ligt bij maatschappelijke dienstverleners en een ander deel bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Hoe kan dit proces worden verbeterd zodat de doorlooptijd kan worden ingekort? Het Fixxx-team ging met deze vraag aan de slag.

Lees verder


Utrechtse app moet schulden voorkomen

Binnenlands Bestuur, 30 mei 2018

“Huishoudboekje” heet de app die de gemeente Utrecht ontwikkelde voor mensen die moeite hebben met financieel rondkomen of schuldrisico lopen. De gemeente ontvangt het inkomen en betaalt de vaste lasten. Deelnemers kunnen dat inzien en krijgen leefgeld. ‘De gemeente moet mensen helpen de controle over hun uitgaven terug te krijgen.’

Lees verder


Zzp'ers die in de schulden zitten, stuiten op een gesloten loket

Trouw, 24 mei 2018

Zelfstandig ondernemers met schulden kunnen vaak niet bij hun gemeente terecht. Ambtenaren weten soms ook niet op welke hulp zzp’ers recht hebben.

Lees verder


Kamerbrief brede schuldenaanpak

Ministerie van SZW, 23 mei 2018

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het startsein gegeven voor het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Daarnaast geeft het kabinet samen met de VNG nadere uitwerking aan de afspraken die zijn gemaakt over het voorkomen en oplossen van problematische schulden binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP). De uitwerking van deze afspraken maakt deel uit van de brede schuldenaanpak. In het landelijke programma Sociaal Domein is schuldenproblematiek benoemd als doorsnijdend thema, waar het de knelpunten rond het integraal werken betreft. In dit programma werken gemeenten en Rijk samen om beleid en uitvoering meer integraal en vanuit het perspectief van de burger vorm te geven.

Lees verder

Zie ook:


Fonds helpt Utrechtse jongeren uit de schulden

Gemeente Utrecht, 16 mei 2018

Het fonds van de gemeente Utrecht voor jongvolwassen met problematische schulden is succesvol. Dat blijkt uit het feit dat het grootste deel van de jongeren met behulp van het fonds geen schulden meer heeft of op een andere manier geholpen kon worden. Deze jongeren hebben weer een perspectief en vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt het fonds voortgezet en kunnen komende maanden twintig nieuwe jongeren deelnemen.

Lees verder


Gemeente als sociaal regisseur

Binnenlands Bestuur, 7 mei 2018

Tilburg pioniert met haar schuldhulp. Het credo is niet af te wachten tot schuldenaars zich melden, maar ze in een eerder stadium zelf op te zoeken. Het aantal aanvragen voor beschermingsbewind is in de eerste maand meteen gehalveerd, vertelt schuldhulpmanager Joke de Kock.

Lees verder


Nibud: minstens 40 procent van de Nederlanders worstelt met de financiële administratie

Nibud, 16 april 2018

De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren. Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben. Dit blijkt uit het Nibud-rapport Financiële administratie in een digitaal tijdperk.

Lees verder

Zie ook:
- Nibud: bijna helft Nederlanders is overzicht financiën kwijt. Digitale rekeningen de boosdoener (de Volkskrant, 16 april 2018)
- Ongeveer de helft van de mensen die in de schulden zitten, is laaggeletterd, zo blijkt uit een studie van Martijn Keizer (Binnenlands Bestuur, 23 april 2018)
- Complexiteit nekt hulpvragers én vrijwilligers in de financiële hulpverlening nekt hulpvragers én vrijwilligers in de financiële hulpverlening (Sociale Vraagstukken, 17 mei 2018)


Kamerbrief met reactie kabinet op advies SER 'Opgroeien zonder armoede' en rapport Kinderombudsman 'Alle kinderen kansrijk'

Ministerie van SZW, 6 april 2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer de reactie van het kabinet gestuurd op het advies Opgroeien zonder armoede van de Sociaal-Economische Raad (SER) en het rapport Alle kinderen kansrijk’ van de Kinderombudsman. Volgens van Ark hebben de adviezen betekenisvolle inzichten gegeven die het belang van de aanpak van armoede onder kinderen onderstrepen. Het kabinet zal zich niet alleen inzetten op het compenseren van de gevolgen van armoede door kinderen mee te laten doen op school, aan sport en cultuur en aan sociale activiteiten, maar ook stevig investeren in het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede. Van Ark geeft aan dat het kabinet een serie van maatregelen zal uitvoeren om hierin stappen te zetten.

Lees verder

Zie ook reactie VNG: Pleisters plakken is goed, structurele oplossingen zijn beter! (6 april 2018)


Laaggeletterdheid kost samenleving een miljard

NRC, 3 april 2018

2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland kosten de samenleving extra geld aan uitkeringen en zorg. En zelf lopen ze ook ruim 570 miljoen euro aan inkomsten mis, dat wijst onderzoek van PwC (in opdracht van stichting Lezen & Schrijven) uit. Laaggeletterden hebben minder inkomen en zijn vaker werkloos. Hoe beter iemand de taal beheerst, hoe kleiner de kans op werkloosheid.

Lees verder


Urban Agenda Partnerschap presenteert twaalf actiepunten ter bestrijding van stedelijke armoede

Europa Decentraal, 3 april 2018

Op 2 april heeft het Partnerschap Stedelijke Armoede zijn definitieve actieplan gepresenteerd. De partnerschappen zijn opgericht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016 met het Pact van Amsterdam. In de Partnerschappen werken Europese stedelijke gebieden en regio’s samen met de Europese Commissie en lidstaten aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid. Een van de twaalf partnerschappen heeft als hoofdthema stedelijke armoede. Dit partnerschap heeft zich ten doel gesteld “om de armoede te bestrijden en de insluiting van mensen uit achterstandswijken die in armoede leven of dreigen te verzanden, te verbeteren”.

Lees verder

Zie ook: Definitief actieplan Partnerschap Stedelijke Armoede (pdf)


Haakse wetgeving fraudeschulden

SchuldInfo, 17 maart 2018

Sinds aanscherping van de frauderegels in 2013 mogen gemeenten pas na 10 jaar instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting. Deze 10-jaarregel staat echter haaks op de mogelijkheid de gemeente te dwingen in te stemmen met een schuldregeling. Ook is er strijdigheid met de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. Moet de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente de afdeling invordering van de gemeente via de rechter dwingen in te stemmen met een schuldregeling? Zo is het nu wel in de wet geregeld en een goede schuldhulpverlener doet dit ook.

Lees verder


Ik krijg nooooit wat!” – geef een workshop over financieel opvoeden

Nibud, maart 2018

Hoe begeleid je je kind van zakgeld naar zelf geld verdienen? Welke uitdagingen kom je tegen? Het Nibud heeft, mede mogelijk gemaakt door a.s.r. Verzekeringen, de workshop ‘Ik krijg nooooit wat!’ ontwikkeld.
De Nibud-leerdoelen liggen hier aan ten grondslag. In deze workshop delen ouders met elkaar hoe zij invulling geven aan de financiële opvoeding. Welke trucs en tips passen ze toe? Met welke vragen blijven ze zitten?

Lees verder


Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren

Platform31, 27 februari 2018

Het aantal mensen onder beschermingsbewind is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ondanks dat de nieuwe instroom daalt, blijft het totaal aantal mensen onder bewind onverminderd hoog. Wanneer iemand onder bewind staat ligt de verantwoordelijkheid van zijn/haar financiële administratie bij een bewindvoerder. In sommige gevallen zijn lichtere vormen van ondersteuning zoals budgetbeheer passender. Beleidsmakers, bewindvoerders, rechtbanken en hulpverleners zijn op zoek naar manieren om de best passende hulp te bieden aan deze financieel kwetsbare doelgroep, onder het motto: beschermingsbewind als het nodig is, lichtere vormen van ondersteuning als het kan. Platform31 draagt hieraan bij met drie publicaties en een afwegingskader.

Lees verder


Onderzoek gestart naar schuldenborgfonds

NVVK, 23 februari 2018

Schuldhulpverleners kunnen op twee manieren een minnelijke schuldregeling treffen voor mensen met problematische schulden: via schuldbemiddeling of schuldsanering. Beide vormen hebben hun eigen kenmerken en voor- en nadelen. Hoewel uit de praktijk blijkt dat saneringen vaker met succes worden afgerond, wordt in Nederland toch bijna twee keer zo vaak gekozen voor bemiddeling SUNN en de NVVK onderzoeken nu of dit komt omdat driekwart van de gemeenten geen kredietfaciliteit heeft of wellicht het risico niet durft te nemen dat de schuldenaar het krediet niet terugbetaalt.

Lees verder


Rondetafel Schulden en armoede: ‘Zet schuldenaar centraal’

Divosa, 22 februari 2018

Wetenschappers, ervaringsdeskundigen en uitvoerende partijen roepen de Tweede Kamer op om het gedrag van schuldenaren als uitgangspunt te nemen voor toekomstig beleid. De Tweede Kamer had de experts op 12 februari uitgenodigd om hun inzichten te delen tijdens een rondetafelgesprek.

Lees verder

Zie ook: VNG en Divosa willen actie van het Rijk omtrent schulden (Binnenlands Bestuur, 12 februari 2018)


Kamerbrief Regio Envelop opgave BES-eilanden

Ministerie van LNV, 19 februari 2018

Het kabinet heeft in het regeerakkoord de prioriteit gelegd bij het verbeteren van het economisch perspectief in Caribisch Nederland, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede. Het kabinet zal een bijdrage ad €30 miljoen leveren uit de Regio Envelop voor projecten ten behoeve van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die worden ontwikkeld door de minister van LNV en de coördinerend staatssecretaris van BZK in samenwerking met de interdepartementale Stuurgroep Caribisch Nederland.

Lees verder


NVVK notitie voor raadsleden en wethouders

NVVK, 13 februari 2018

Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de NVVK een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie wordt kort een beeld geschetst van schuldhulpverlening en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen. Gemeenten kunnen deze knelpunten oplossen.
Lees verder

Lees verder


Niet langer standaard een beschermingsbewind in Tilburg

Binnenlands Bestuur, 9 februari 2018

Tilburgenaren met problematische schulden krijgen niet langer standaard een beschermingsbewind als ze zich melden bij de kantonrechter. Samen met een bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt vanaf 1 maart eerst bekeken wat de beste dienstverlening is.

Lees verder


Versnellers

Platform31, 8 februari 2018

Het zijn interessante tijden om te werken aan armoede en gezondheid. Voor professionals die kansen zien in vernieuwende en innovatieve aanpakken is er veel werk te doen.

Lees de blog van Annette Duivenvoorden


Groningen neemt beschermingsbewind in eigen handen

Binnenlands Bestuur, 25 januari 2018

Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.

Lees verder


Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed

De Nationale Ombudsman, 19 januari 2018

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. In zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten.
Lees verder


Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

Ministerie van SZW, 17 januari 2018

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224 duizend huishoudens langdurig een laag inkomen, 15 duizend meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.
Lees verder

Zie ook:


Stedenestafette in ’s-Hertogenbosch

Schouders eronder, 19 december 2017

De stedenestafette is een reeks bijeenkomsten waarin gemeenten innovatieve aanpakken ontwikkelen op het gebied van armoede en schulden. Op 14 december vond hij plaats in ’s-Hertogenbosch en ging het onder andere over ervaringsdeskundigen.
Lees verder


Kamerbrief brede schuldenaanpak

Ministerie van SZW, 18 december 2017
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft op 18 december 2017 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de brede aanpak van schulden.
Lees verder


Divosa en VNG pleiten voor onderzoek naar bundeling signalen van risico op schulden

Divosa, 18 december 2017
Divosa en VNG zijn voorstander van de aanpassing van de Regeling Afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling. Daarin wordt onder meer geregeld dat ook in de zomermaanden de gegevens van mensen die worden afgesloten doorgegeven worden aan de gemeente. Daarnaast pleiten zij voor onderzoek naar de bundeling van signalen van risico op problematische schulden. Dat schrijven zij in een reactie op de internetconsultatie voor de wijziging van de regeling. krijgt de proef een vervolg bij negentien balies elders in het land.
Lees verder


Belastingdienst verlaagt drempel laaggeletterden

NRC, 14 december 2017
De Belastingdienst gaat zich toegankelijker opstellen voor laaggeletterden. De vernieuwde dienstverlening start als een proef voor een half jaar bij de balies in Rotterdam en Venlo waar burgers terecht kunnen voor hulp bij belastingzaken. Mogelijk krijgt de proef een vervolg bij negentien balies elders in het land.
Lees verder


Deventer teruggefloten om vergoeding bewindvoering

Binnenlands Bestuur, 8 december 2017

Deventer overtreedt de Wet Markt en Overheid door de bewindvoering alleen via haar eigen bewindvoerdersafdeling BAD te vergoeden, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Lees verder


Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat kinderen nodig hebben

Kinderombudsman, 5 december 2017
5 december is voor de meeste kinderen in Nederland een feestelijke dag. Maar voor de 378.000 kinderen die opgroeien in armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op Pakjesavond. Op de verjaardag van Sinterklaas vraagt de Kinderombudsman met het rapport Alle kinderen kansrijk (pdf) aandacht voor deze groep. Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben.
Lees verder


Website over het voorkomen van huurachterstanden

Aedes, 4 december 2017
De Hogeschool van Amsterdam en de woningcorporaties Rochdale en De Key hebben samen een website gemaakt waarop ze de problematiek van huurachterstanden en mogelijke oplossingen in beeld brengen. De site Huurachterstanden voorkomen, hoe doe je dat? is bedoeld als steun in de rug voor professionals die antwoord zoeken op die vraag.
Lees verder


Wat mensen in armoede en schulden kunnen hebben aan ervaringsdeskundigen

Sociale Vraagstukken, 28 november 2017
Van ervaringsdeskundigen wordt tegenwoordig veel verwacht, constateert Saskia Keuzenkamp in haar oratie als bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU. Ze zouden volgens de theorie kunnen bijdragen aan herstel en empowerment. Maar hoe dat dan moet, bijvoorbeeld bij mensen in armoede en schulden, daarover weten we nog heel weinig. Een fragment uit haar oratie.
Lees verder


Luisteren naar kinderen verbetert aanpak armoede

Divosa, 16 november 2017
Kinderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak van armoede. Beleidsmakers moeten dan wel kijken naar de complete leefomgeving van kinderen in plaats van de nadruk leggen op armoede. Dat concludeert Asia Sarti in haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit. Zij onderzocht hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van hun leven.
Lees verder


Op zoek naar werkende minima

SER, 3 november 2017
Met een flinke zak extra rijksgeld en aanbevelingen uit een SER-advies proberen gemeenten armoede onder kinderen effectiever aan te pakken. Dat valt nog niet mee, ziet Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland. ‘Werkende ouders met te weinig inkomen zijn ontzettend lastig te bereiken.’

Lees verder (artikel in SER magazine)


Big-data voor vroegopsporing?

Platform31, 2 november 2017
Met een nieuwe, positieve benadering wil de gemeente Hengelo een gezonde toekomst dichterbij brengen voor gezinnen die te maken hebben met gezondheidsachterstanden. Vanuit onze gegevens over de wijk weten we dat we een deel van de mensen met problemen in beeld hebben. We zoeken echter ook de gezinnen die zich (nog) niet zelf melden, maar die onze hulp ook zeker kunnen gebruiken”, vertelt Marieke Arends, projectleider bij de gemeente Hengelo, in dit tweede interview in de reeks.

Lees verder


Schuldhulpverleners krijgen hulp bij strijd tegen oneerlijke incassobureaus

NOS, 1 november 2017
Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat schuldhulpverleners helpen om oneerlijke incassobureaus aan te pakken. De toezichthouder heeft een website gelanceerd met voorbeeldbrieven, rekentools en informatie over incasso.

Lees verder

Zie ook: Nieuwe toolkit van ACM maakt in actie komen tegen oneerlijke incassopraktijken makkelijker (ACM, 1 november 2017)


Nieuwsarchief (klik op jaartal)