Armoede en Schulden - kennisdossier

Actualiteiten

Zorgplicht van banken op het terrein van financiële weerbaarheid

ESB en Rabobank, oktober 2018

Veel huishoudens hebben een te lage financiële buffer. Sommige banken willen in ruimere zin aan hun zorgplicht voldoen door deze klanten te stimuleren meer te sparen. Het geven van informatie over de voordelen van sparen blijkt weinig te helpen. Kan een ‘sociale-norm-nudge’
mensen aanzetten tot extra sparen?

  • Een zetje in de richting van meer sparen – artikel van Marieke BLom, Dimitry Fleming, Marten van Garderen (ING), Robert Dur (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Max van Lent (Universiteit Leiden) in ESB, pp 67-69 (pdf)

Gemeenten besteden weinig aandacht aan werkende armen

Binnenlands Bestuur, 3 oktober 2018

Nederlandse gemeenten besteden in hun beleid weinig specifieke aandacht aan werkende armen en weten niet goed hoe ze deze groep moeten bereiken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het op woensdag 3 oktober verschenen rapport Als werk weinig opbrengt.

Lees verder


Rondetafelgesprek: de overheid als schuldeiser

VNG, 1 oktober 2018

De Tweede Kamer praat op 1 oktober met diverse uitvoeringsorganisaties over de rol van de overheid als schuldeiser. Maatschappelijk verantwoord incasseren, vroegsignalering en samenwerking tussen overheidsdiensten zijn onderwerpen die op de agenda staan. VNG, Divosa en de NVVK hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie SZW voor dit Rondetafelgesprek. Gemeenten hebben veel te maken met de overheid als schuldeiser en wij hebben de knelpunten uit de uitvoeringspraktijk onder de aandacht gebracht van de Kamerleden.

Lees verder


Utrecht: Extra geld voor armoede-aanpak

Gemeente Utrecht, 21 september 2018

Het college van Utrecht versterkt de komende jaren de Utrechtse armoede-aanpak, zodat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Het college en de rijksoverheid hebben hier extra geld voor vrijgemaakt. Een aantal groepen die het moeilijker hebben krijgen extra aandacht. Dit zijn inwoners met een zorgvraag, alleenstaanden met en zonder kinderen, stellen met kinderen ouder dan twaalf jaar en deze kinderen zelf. Ook is er ruimte gemaakt om het stijgende gebruik van regelingen zoals de U-pas en de Individuele inkomenstoeslag op te vangen.

Lees verder


Minder toelatingen tot Wsnp ‘zorgwekkend’

Binnenlands Bestuur, 21 september 2018

Er zijn in 2017 8.300 schuldenaren toegelaten tot een traject in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), blijkt uit de jaarmonitor (pdf) van het Bureau Wsnp. Dat is een afname van 15 procent ten opzichte van 2016. Han von den Hoff (als directeur bij de Raad voor Rechtsbijstand verantwoordelijk voor het Bureau Wsnp) maakt zich zorgen.

Lees verder


Tekort gemeenten vooral op bijstand

Binnenlands Bestuur, 18 september 2018

De netto lasten van gemeenten zijn dit jaar hoger dan de middelen waar het verdeelmodel van het gemeentefonds mee rekent. (…) ‘Bij de meeste gemeenten hangt dit samen met relatief hoge netto lasten voor minimabeleid. (…) . Bovendien zetten gemeenten extra in op schuldhulpverlening om hoge kosten op andere beleidsvelden zoals maatschappelijke ondersteuning en jeugd te voorkomen. Dit omdat schuldenproblematiek een belangrijke oorzaak is van problemen in gezinnen, en daarmee van jeugdhulp, Wmo, maar ook participatie. Daarmee is schuldhulpverlening in potentie een belangrijk preventief middel voor gemeenten’, aldus het Periodiek Onderhoudsrapport (POR), een bijlage in de begroting van het gemeentefonds.

Lees verder


Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde

de Nationale Ombudsman, 13 september 2018

Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen onvoldoende en te weinig op papier. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ziet in zijn onderzoek Een open deur? Het vervolg (pdf) dat gemeenten de schuldhulpverlening verbeteren, maar heeft toch nog zorgen over de toegang daartoe. ‘Het moet sneller en beter. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat schulden, zeker voor gezinnen met kinderen, schadelijk zijn. Gemeenten moeten zich dat aantrekken.’

Lees verder


Herziene Leidraad Vroegsignalering Schulden

NVVK, 10 september 2018

Sinds de presentatie van de Leidraad Vroegsignalering in 2015 heeft vroegsignalering van schulden zich enorm ontwikkeld. Steeds meer gemeenten zijn ermee aan de slag gegaan en er is veel onderzoek uitgevoerd. Daarom is de Leidraad Vroegsignalering van schulden geactualiseerd,.

Lees verder


'Gemeentelijk schuldenbewind kan bij algemeen belang’

Binnenlands Bestuur, 10 augustus 2018

Meerdere gemeenten willen beschermingsbewind zelf gaan aanbieden om de stijgende kosten van de bijzondere bijstand beheersbaar te maken en problemen met malafide bewindvoerders aan te pakken. Als gemeenten het beschermingsbewind aanmerken als activiteit in het algemeen belang, handelen zij niet in strijd met de Wet markt en overheid.

Lees verder


Coalitieakkoorden: schulden prominent op agenda

Binnenlands Bestuur, 6 augustus 2018

De tien grootste gemeenten met een nieuwe coalitie hebben in hun akkoorden bijna allemaal doelen gesteld om de aanpak van schulden een impuls te geven. Armoedevoorzieningen blijven zonder uitzondering in stand.

Lees verder


Financiën op orde voor zwerfjongeren, wat is er mogelijk?

Sociaalweb, 30 juli 2018

Sinds enige tijd is er speciale aandacht voor groepen die minder zelfredzaam zijn: mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en laaggeletterden. Ook zwerfjongeren vormen een kwetsbare doelgroep. Hoe kunt u deze jongeren bijstaan?

Lees verder


Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind

Ministerie van VenJ, 9 juli 2018

Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Nu zijn gemeenten vaak niet op de hoogte als de rechter wordt verzocht om schuldenbewind in te stellen, terwijl ze wél verantwoordelijk zijn voor de juiste ondersteuning van mensen die schulden hebben. Om dit op te lossen, krijgen gemeenten een adviesrecht, als er schuldenbewind wordt aangevraagd. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) waarop via internetconsultatie kan worden gereageerd.

Lees verder


Wetgeving die schuldhulp frustreert in beeld

Binnenlands Bestuur, 6 juli 2018

Experts op gebied van schuldhulpverlening hebben op verzoek van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een overzicht gemaakt van vijftig aanpassingen op gebied van wetgeving die volgens hen nodig zijn om de schuldhulp te verbeteren.

Lees verder


Moties ingediend bij het VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede

Tweede kamer, 3 juli 2018

Lees verder


UWV: licht verstandelijk beperkten vaak over het hoofd gezien door instanties

NRC, 3 juli 2018

Gemeenten en schuldhulporganisaties herkennen schuldenaars met een lichte verstandelijke beperking vaak niet goed, waardoor die nog meer in de problemen komen.

Lees verder


Onderzoek commissie SZW over schulden besproken

Tweede Kamer, 3 juli 2018

In opdracht van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben externe onderzoekers onderzoek gedaan naar de juridische kant van schulden. Op dinsdag 3 juli 2018 heeft de commissie het rapport, ‘Knellende schuldenwetgeving’ in de procedurevergadering besproken. De leden van de commissie zullen de bevindingen van het rapport betrekken bij de komende debatten en overleggen op het terrein van de schuldenproblematiek.

Lees verder


Kamerbrief onderzoeken armoede en schulden

Tweede Kamer, 28 juni 2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderzoeken en evaluaties op het terrein van armoede- en schuldenbeleid en over de planning motie RaemakersPeters inzake de individuele studietoeslag.

Lees verder


Uitkeringsgerechtigden overtuigen beter dan dreigen

Binnenlands Bestuur, 28 juni 2018

Bijstandsgerechtigden leven hun verplichtingen beter na als er op een flexibele manier met hen wordt omgegaan. Een handhavingsstijl waarbij de nadruk op fraude en bestraffing ligt werkt averechts, concludeert een team wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder


Kamerbrief: ontwikkelingen in de bijstand

Sociaalweb, 26 juni 2018

In deze Kamerbrief geeft staatssecretaris Van Ark (SZW) een overzicht van recente ontwikkelingen in de bijstand, op verzoek van Kamerleden Van Brenk (50Plus) en De Jong (PVV) naar aanleiding van berichtgeving dat het aantal mensen in de bijstand verder daalt.

Lees verder


Bestaansminimum schuldenaar beter beschermd

Sociaalweb.nl, 21 juni 2018

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen.

Lees verder


NVVK Jaarverslag

NVVK, juni 2018

“Nederland telt zo’n 1,4 miljoen huishoudens in zware financiële problemen. Er is een blijvende behoefte aan schuldhulpverlening”, zegt Marco Florijn van NVVK in het financieel jaarverslag.

Lees verder


AanZet met geld - Financiële zelfredzaamheid jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen

Han, juni 2018

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) kent het dagelijks leven veel uitdagingen. Een van die uitdagingen is het omgaan met geld. Gemeente Nijmegen wil graag weten hoe deze groep Nijmeegse inwoners daarbij het beste ondersteund kan worden. Onderzoekers van de HAN onderzochten dit in samenwerking met 3 co-onderzoekers met een lichte verstandelijke beperking.

Lees verder


Als het geldgebrek je niet nekt, dan wel de stress

NRC, 14 juni 2018

Armoede is een grote risicofactor voor gezondheid; zeer rijke mensen leven bijna 7,5 jaar langer dan zeer arme. Zwaar werk, geldgebrek en chronische stress eisen hun tol.

Lees verder

Zie ook: Zo proberen gemeenten armoede tegen te gaan (NRC, 15 juni 2018)


Voorkomen en bestrijden van schulden vraagt nog meer ambitie

Divosa, 11 juni 2018

In een gezamenlijke brief dringen VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR er bij de Tweede Kamer op aan om problematische schulden met nog meer ambitie te bestrijden. De organisaties pleiten ervoor dat vijf concrete punten meer aandacht krijgen en sneller worden opgepakt.

Lees verder


Fixxx-aanpak schuldhulpverlening

Gemeente Amsterdam, 6 juni 2018

Schuldsanering is een heftig, maar vooral ook langdurend proces. Een deel van de uitvoering ligt bij maatschappelijke dienstverleners en een ander deel bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Hoe kan dit proces worden verbeterd zodat de doorlooptijd kan worden ingekort? Het Fixxx-team ging met deze vraag aan de slag.

Lees verder


Utrechtse app moet schulden voorkomen

Binnenlands Bestuur, 30 mei 2018

“Huishoudboekje” heet de app die de gemeente Utrecht ontwikkelde voor mensen die moeite hebben met financieel rondkomen of schuldrisico lopen. De gemeente ontvangt het inkomen en betaalt de vaste lasten. Deelnemers kunnen dat inzien en krijgen leefgeld. ‘De gemeente moet mensen helpen de controle over hun uitgaven terug te krijgen.’

Lees verder


Zzp'ers die in de schulden zitten, stuiten op een gesloten loket

Trouw, 24 mei 2018

Zelfstandig ondernemers met schulden kunnen vaak niet bij hun gemeente terecht. Ambtenaren weten soms ook niet op welke hulp zzp’ers recht hebben.

Lees verder


Kamerbrief brede schuldenaanpak

Ministerie van SZW, 23 mei 2018

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het startsein gegeven voor het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Daarnaast geeft het kabinet samen met de VNG nadere uitwerking aan de afspraken die zijn gemaakt over het voorkomen en oplossen van problematische schulden binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP). De uitwerking van deze afspraken maakt deel uit van de brede schuldenaanpak. In het landelijke programma Sociaal Domein is schuldenproblematiek benoemd als doorsnijdend thema, waar het de knelpunten rond het integraal werken betreft. In dit programma werken gemeenten en Rijk samen om beleid en uitvoering meer integraal en vanuit het perspectief van de burger vorm te geven.

Lees verder

Zie ook:


Fonds helpt Utrechtse jongeren uit de schulden

Gemeente Utrecht, 16 mei 2018

Het fonds van de gemeente Utrecht voor jongvolwassen met problematische schulden is succesvol. Dat blijkt uit het feit dat het grootste deel van de jongeren met behulp van het fonds geen schulden meer heeft of op een andere manier geholpen kon worden. Deze jongeren hebben weer een perspectief en vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt het fonds voortgezet en kunnen komende maanden twintig nieuwe jongeren deelnemen.

Lees verder


Gemeente als sociaal regisseur

Binnenlands Bestuur, 7 mei 2018

Tilburg pioniert met haar schuldhulp. Het credo is niet af te wachten tot schuldenaars zich melden, maar ze in een eerder stadium zelf op te zoeken. Het aantal aanvragen voor beschermingsbewind is in de eerste maand meteen gehalveerd, vertelt schuldhulpmanager Joke de Kock.

Lees verder


Nibud: minstens 40 procent van de Nederlanders worstelt met de financiële administratie

Nibud, 16 april 2018

De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren. Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben. Dit blijkt uit het Nibud-rapport Financiële administratie in een digitaal tijdperk.

Lees verder

Zie ook:
- Nibud: bijna helft Nederlanders is overzicht financiën kwijt. Digitale rekeningen de boosdoener (de Volkskrant, 16 april 2018)
- Ongeveer de helft van de mensen die in de schulden zitten, is laaggeletterd, zo blijkt uit een studie van Martijn Keizer (Binnenlands Bestuur, 23 april 2018)
- Complexiteit nekt hulpvragers én vrijwilligers in de financiële hulpverlening nekt hulpvragers én vrijwilligers in de financiële hulpverlening (Sociale Vraagstukken, 17 mei 2018)


Kamerbrief met reactie kabinet op advies SER 'Opgroeien zonder armoede' en rapport Kinderombudsman 'Alle kinderen kansrijk'

Ministerie van SZW, 6 april 2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer de reactie van het kabinet gestuurd op het advies Opgroeien zonder armoede van de Sociaal-Economische Raad (SER) en het rapport Alle kinderen kansrijk’ van de Kinderombudsman. Volgens van Ark hebben de adviezen betekenisvolle inzichten gegeven die het belang van de aanpak van armoede onder kinderen onderstrepen. Het kabinet zal zich niet alleen inzetten op het compenseren van de gevolgen van armoede door kinderen mee te laten doen op school, aan sport en cultuur en aan sociale activiteiten, maar ook stevig investeren in het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede. Van Ark geeft aan dat het kabinet een serie van maatregelen zal uitvoeren om hierin stappen te zetten.

Lees verder

Zie ook reactie VNG: Pleisters plakken is goed, structurele oplossingen zijn beter! (6 april 2018)


Laaggeletterdheid kost samenleving een miljard

NRC, 3 april 2018

2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland kosten de samenleving extra geld aan uitkeringen en zorg. En zelf lopen ze ook ruim 570 miljoen euro aan inkomsten mis, dat wijst onderzoek van PwC (in opdracht van stichting Lezen & Schrijven) uit. Laaggeletterden hebben minder inkomen en zijn vaker werkloos. Hoe beter iemand de taal beheerst, hoe kleiner de kans op werkloosheid.

Lees verder


Urban Agenda Partnerschap presenteert twaalf actiepunten ter bestrijding van stedelijke armoede

Europa Decentraal, 3 april 2018

Op 2 april heeft het Partnerschap Stedelijke Armoede zijn definitieve actieplan gepresenteerd. De partnerschappen zijn opgericht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016 met het Pact van Amsterdam. In de Partnerschappen werken Europese stedelijke gebieden en regio’s samen met de Europese Commissie en lidstaten aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid. Een van de twaalf partnerschappen heeft als hoofdthema stedelijke armoede. Dit partnerschap heeft zich ten doel gesteld “om de armoede te bestrijden en de insluiting van mensen uit achterstandswijken die in armoede leven of dreigen te verzanden, te verbeteren”.

Lees verder

Zie ook: Definitief actieplan Partnerschap Stedelijke Armoede (pdf)


Haakse wetgeving fraudeschulden

SchuldInfo, 17 maart 2018

Sinds aanscherping van de frauderegels in 2013 mogen gemeenten pas na 10 jaar instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting. Deze 10-jaarregel staat echter haaks op de mogelijkheid de gemeente te dwingen in te stemmen met een schuldregeling. Ook is er strijdigheid met de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. Moet de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente de afdeling invordering van de gemeente via de rechter dwingen in te stemmen met een schuldregeling? Zo is het nu wel in de wet geregeld en een goede schuldhulpverlener doet dit ook.

Lees verder


Ik krijg nooooit wat!” – geef een workshop over financieel opvoeden

Nibud, maart 2018

Hoe begeleid je je kind van zakgeld naar zelf geld verdienen? Welke uitdagingen kom je tegen? Het Nibud heeft, mede mogelijk gemaakt door a.s.r. Verzekeringen, de workshop ‘Ik krijg nooooit wat!’ ontwikkeld.
De Nibud-leerdoelen liggen hier aan ten grondslag. In deze workshop delen ouders met elkaar hoe zij invulling geven aan de financiële opvoeding. Welke trucs en tips passen ze toe? Met welke vragen blijven ze zitten?

Lees verder


Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren

Platform31, 27 februari 2018

Het aantal mensen onder beschermingsbewind is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ondanks dat de nieuwe instroom daalt, blijft het totaal aantal mensen onder bewind onverminderd hoog. Wanneer iemand onder bewind staat ligt de verantwoordelijkheid van zijn/haar financiële administratie bij een bewindvoerder. In sommige gevallen zijn lichtere vormen van ondersteuning zoals budgetbeheer passender. Beleidsmakers, bewindvoerders, rechtbanken en hulpverleners zijn op zoek naar manieren om de best passende hulp te bieden aan deze financieel kwetsbare doelgroep, onder het motto: beschermingsbewind als het nodig is, lichtere vormen van ondersteuning als het kan. Platform31 draagt hieraan bij met drie publicaties en een afwegingskader.

Lees verder


Onderzoek gestart naar schuldenborgfonds

NVVK, 23 februari 2018

Schuldhulpverleners kunnen op twee manieren een minnelijke schuldregeling treffen voor mensen met problematische schulden: via schuldbemiddeling of schuldsanering. Beide vormen hebben hun eigen kenmerken en voor- en nadelen. Hoewel uit de praktijk blijkt dat saneringen vaker met succes worden afgerond, wordt in Nederland toch bijna twee keer zo vaak gekozen voor bemiddeling SUNN en de NVVK onderzoeken nu of dit komt omdat driekwart van de gemeenten geen kredietfaciliteit heeft of wellicht het risico niet durft te nemen dat de schuldenaar het krediet niet terugbetaalt.

Lees verder


Rondetafel Schulden en armoede: ‘Zet schuldenaar centraal’

Divosa, 22 februari 2018

Wetenschappers, ervaringsdeskundigen en uitvoerende partijen roepen de Tweede Kamer op om het gedrag van schuldenaren als uitgangspunt te nemen voor toekomstig beleid. De Tweede Kamer had de experts op 12 februari uitgenodigd om hun inzichten te delen tijdens een rondetafelgesprek.

Lees verder

Zie ook: VNG en Divosa willen actie van het Rijk omtrent schulden (Binnenlands Bestuur, 12 februari 2018)


Kamerbrief Regio Envelop opgave BES-eilanden

Ministerie van LNV, 19 februari 2018

Het kabinet heeft in het regeerakkoord de prioriteit gelegd bij het verbeteren van het economisch perspectief in Caribisch Nederland, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede. Het kabinet zal een bijdrage ad €30 miljoen leveren uit de Regio Envelop voor projecten ten behoeve van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die worden ontwikkeld door de minister van LNV en de coördinerend staatssecretaris van BZK in samenwerking met de interdepartementale Stuurgroep Caribisch Nederland.

Lees verder


NVVK notitie voor raadsleden en wethouders

NVVK, 13 februari 2018

Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de NVVK een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie wordt kort een beeld geschetst van schuldhulpverlening en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen. Gemeenten kunnen deze knelpunten oplossen.
Lees verder

Lees verder


Niet langer standaard een beschermingsbewind in Tilburg

Binnenlands Bestuur, 9 februari 2018

Tilburgenaren met problematische schulden krijgen niet langer standaard een beschermingsbewind als ze zich melden bij de kantonrechter. Samen met een bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt vanaf 1 maart eerst bekeken wat de beste dienstverlening is.

Lees verder


Versnellers

Platform31, 8 februari 2018

Het zijn interessante tijden om te werken aan armoede en gezondheid. Voor professionals die kansen zien in vernieuwende en innovatieve aanpakken is er veel werk te doen.

Lees de blog van Annette Duivenvoorden


Groningen neemt beschermingsbewind in eigen handen

Binnenlands Bestuur, 25 januari 2018

Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.

Lees verder


Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed

De Nationale Ombudsman, 19 januari 2018

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. In zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten.
Lees verder


Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

Ministerie van SZW, 17 januari 2018

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224 duizend huishoudens langdurig een laag inkomen, 15 duizend meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.
Lees verder

Zie ook:


Stedenestafette in ’s-Hertogenbosch

Schouders eronder, 19 december 2017

De stedenestafette is een reeks bijeenkomsten waarin gemeenten innovatieve aanpakken ontwikkelen op het gebied van armoede en schulden. Op 14 december vond hij plaats in ’s-Hertogenbosch en ging het onder andere over ervaringsdeskundigen.
Lees verder


Kamerbrief brede schuldenaanpak

Ministerie van SZW, 18 december 2017
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft op 18 december 2017 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de brede aanpak van schulden.
Lees verder


Divosa en VNG pleiten voor onderzoek naar bundeling signalen van risico op schulden

Divosa, 18 december 2017
Divosa en VNG zijn voorstander van de aanpassing van de Regeling Afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling. Daarin wordt onder meer geregeld dat ook in de zomermaanden de gegevens van mensen die worden afgesloten doorgegeven worden aan de gemeente. Daarnaast pleiten zij voor onderzoek naar de bundeling van signalen van risico op problematische schulden. Dat schrijven zij in een reactie op de internetconsultatie voor de wijziging van de regeling. krijgt de proef een vervolg bij negentien balies elders in het land.
Lees verder


Belastingdienst verlaagt drempel laaggeletterden

NRC, 14 december 2017
De Belastingdienst gaat zich toegankelijker opstellen voor laaggeletterden. De vernieuwde dienstverlening start als een proef voor een half jaar bij de balies in Rotterdam en Venlo waar burgers terecht kunnen voor hulp bij belastingzaken. Mogelijk krijgt de proef een vervolg bij negentien balies elders in het land.
Lees verder


Deventer teruggefloten om vergoeding bewindvoering

Binnenlands Bestuur, 8 december 2017

Deventer overtreedt de Wet Markt en Overheid door de bewindvoering alleen via haar eigen bewindvoerdersafdeling BAD te vergoeden, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Lees verder


Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat kinderen nodig hebben

Kinderombudsman, 5 december 2017
5 december is voor de meeste kinderen in Nederland een feestelijke dag. Maar voor de 378.000 kinderen die opgroeien in armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op Pakjesavond. Op de verjaardag van Sinterklaas vraagt de Kinderombudsman met het rapport Alle kinderen kansrijk (pdf) aandacht voor deze groep. Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben.
Lees verder


Website over het voorkomen van huurachterstanden

Aedes, 4 december 2017
De Hogeschool van Amsterdam en de woningcorporaties Rochdale en De Key hebben samen een website gemaakt waarop ze de problematiek van huurachterstanden en mogelijke oplossingen in beeld brengen. De site Huurachterstanden voorkomen, hoe doe je dat? is bedoeld als steun in de rug voor professionals die antwoord zoeken op die vraag.
Lees verder


Wat mensen in armoede en schulden kunnen hebben aan ervaringsdeskundigen

Sociale Vraagstukken, 28 november 2017
Van ervaringsdeskundigen wordt tegenwoordig veel verwacht, constateert Saskia Keuzenkamp in haar oratie als bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU. Ze zouden volgens de theorie kunnen bijdragen aan herstel en empowerment. Maar hoe dat dan moet, bijvoorbeeld bij mensen in armoede en schulden, daarover weten we nog heel weinig. Een fragment uit haar oratie.
Lees verder


Luisteren naar kinderen verbetert aanpak armoede

Divosa, 16 november 2017
Kinderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak van armoede. Beleidsmakers moeten dan wel kijken naar de complete leefomgeving van kinderen in plaats van de nadruk leggen op armoede. Dat concludeert Asia Sarti in haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit. Zij onderzocht hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van hun leven.
Lees verder


Incassobureaus kopen schulden op om ze daarna met harde hand te innen

de Volkskrant, 17 oktober 2017

Incassobureaus kopen steeds vaker schulden op om die vervolgens met harde hand te innen. Daarmee vergroten ze het schuldenprobleem in Nederland. Ze brengen vaak hoge incassokosten in rekening. Mensen die al grote problemen hebben, raken zo nog dieper in de schulden.

Lees verder


Op zoek naar werkende minima

SER, 3 november 2017
Met een flinke zak extra rijksgeld en aanbevelingen uit een SER-advies proberen gemeenten armoede onder kinderen effectiever aan te pakken. Dat valt nog niet mee, ziet Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland. ‘Werkende ouders met te weinig inkomen zijn ontzettend lastig te bereiken.’

Lees verder (artikel in SER magazine)


Big-data voor vroegopsporing?

Platform31, 2 november 2017
Met een nieuwe, positieve benadering wil de gemeente Hengelo een gezonde toekomst dichterbij brengen voor gezinnen die te maken hebben met gezondheidsachterstanden. Vanuit onze gegevens over de wijk weten we dat we een deel van de mensen met problemen in beeld hebben. We zoeken echter ook de gezinnen die zich (nog) niet zelf melden, maar die onze hulp ook zeker kunnen gebruiken”, vertelt Marieke Arends, projectleider bij de gemeente Hengelo, in dit tweede interview in de reeks.

Lees verder


Schuldhulpverleners krijgen hulp bij strijd tegen oneerlijke incassobureaus

NOS, 1 november 2017
Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat schuldhulpverleners helpen om oneerlijke incassobureaus aan te pakken. De toezichthouder heeft een website gelanceerd met voorbeeldbrieven, rekentools en informatie over incasso.

Lees verder

Zie ook: Nieuwe toolkit van ACM maakt in actie komen tegen oneerlijke incassopraktijken makkelijker (ACM, 1 november 2017)


Verbied de handel in schulden

Sociale Vraagstukken, 18 oktober 2017

Bedrijven hebben hun mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ondertussen worden mensen met schulden via de achterdeur afgeknepen en wordt er maar moeizaam ingestemd met schuldregelingen. Het is nodig dat er een mentaliteitsverandering optreedt bij schuldeisers, betoogt André Moerman (Inter-Lokaal & Tandem, voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden en eigenaar van www.schuldinfo.nl).

Lees verder


Op tijd signaleren om erger te voorkomen

Platform31, 17 oktober 2017

Armoede is een serieus probleem in Assen. Maar door een nieuwe, preventieve, aanpak van de gemeente zijn buurtteams van Vaart Welzijn sterk aanwezig in de wijk en makkelijk benaderbaar voor inwoners met schulden en andere problemen. Daarnaast proberen zij huisuitzettingen te voorkomen door betalingsachterstanden op tijd te signaleren en op te lossen in het project ‘De Vaart erin’. “Dankzij deze aanpak kunnen we begeleiding op maat bieden”, vertelt Henrieke Hofsteenge van Vaart Welzijn in dit eerste interview naar aanleiding van de leerkring Armoede en Gezondheid.

Lees verder


Driegesprek: rijksincassobeheer wordt menselijker

Sociale Vraagstukken, 11 oktober 2017

De grote publieke uitvoeringsorganisaties gaan gezamenlijk hun aanpak naar mensen met problematische schulden veranderen. We spraken met drie van hen, bestuurders van: het Centraal Justitieel Incassobureau, de Sociale Verzekeringsbank en het CAK. Zij staan voor een cultuuromslag die we ook zien bij organisaties als de Belastingdienst, UWV en DUO.

Lees verder


Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar

CBS, 11 oktober 2017

Eén miljoen mannen waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar. Weliswaar had 27 procent van deze mannen betaald werk, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Bijna 2 miljoen vrouwen waren in 2016 financieel kwetsbaar. Van hen had 35 procent een baan. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het CBS.

Lees verder


Armoede en schulden in het regeerakkoord

weblog Martijn Schut, 10 oktober 2017

In het regeerakkoord is ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van armoede en schulden. Lees hier wat er over in het akkoord staat.

Lees verder


Schuldhulpverlening voor ondernemers

CBS, 29 september 2017

Gemeenten kunnen ondernemers helpen met schulden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vijf filmpjes gemaakt om gemeenten inzicht te geven in de mogelijkheden.

Lees verder


Schulden hinderen uitstroom uit opvangsinstelingen

Binnenlands Bestuur, 26 september 2017

Ongeveer 440 cliënten in voorzieningen Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) kunnen niet uitstromen als gevolg van financiële problemen. Een kwart daarvan bestaat uit jongvolwassenen. Belangrijke concrete oorzaken zijn onder meer trage procedures in de schuldhulpverlening, te late en te lage uitkeringen en tekort aan sociale huurwoningen.

Lees verder


Rechter: schuldeiser mag rekening niet helemaal leeghalen

de Volkskrant, 25 september 2017

Een schuldeiser mag de bankrekening van een schuldenaar niet helemaal leeghalen, waardoor deze geen geld meer overhoudt om te eten en noodgedwongen nieuwe schulden moet maken. Dat heeft een kantonrechter in Eindhoven bepaald. Lector Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht bevestigt het belang van de uitspraak: “het probleem blijft dat je naar de rechter moet om je gelijk te halen en juist in deze doelgroep weten mensen vaak niet waar ze recht op hebben.”

Lees verder


Beschermingsbewind opgenomen in dienstverlening NVVK

NVVK, 21 september 2017

Op 19 september heeft het NVVK besloten beschermingsbewind toe te voegen aan haar dienstverlening. Concreet betekent dit dat er afgesproken is aan welke kwaliteitseisen nieuwe en bestaande leden moeten voldoen.

Lees verder


Onderzoek naar Veenkoloniën van start

RTV Drenthe, 20 september 2017

Het grote onderzoek naar de intergenerationele armoede in de Veenkoloniën is van start. Naar schatting 12.000 gezinnen in de Veenkoloniën leven in armoede. Zij moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan 12.250 euro per jaar ofwel 1.020 euro per maand.

Lees verder

Lees ook de factsheet over Armoede: het beeld van de Veenkoloniën (pdf) van Trendbureau Drenthe
-

Verbeterde welvaart bereikt niet iedereen

Binnenlands Bestuur, 19 september 2017

‘De Nederlandse economie bloeit en de schatkist is gezond’ zei Willem-Alexander in zijn troonrede. Ook wees erop dat er nog steeds mensen zijn die moeite hebben om rond te komen. Het is van belang dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed.

Lees verder


Inkomensongelijkheid en -herverdeling 2001-2015

CBS, 14 september 2017

De ongelijkheid in besteedbaar inkomen van huishoudens is sinds 2001 vrijwel niet veranderd. Voor herverdeling stegen de inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen wel, maar door toenemende herverdeling via sociale uitkeringen, belastingen en premies werd deze stijging gecompenseerd. De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen verkleinde de ongelijkheid in inkomen uit loon, winst en vermogen. De vergrijzing en economische crises stuwden de ongelijkheid juist op.

Lees verder


Schuldenaar kan eigen regie best aan

Sociale Vraagstukken, 7 september 2017

Financieel zelfbeheer is ook voor mensen met schulden het ideaal. Maar hoe begeleid je mensen daar naar toe? Eropaf! deed een proef, en leerde: persoonlijke ondersteuning blijft onontbeerlijk.

Lees verder


“We moeten mogelijkheden creëren om een gedeelte van de schuld kwijt te schelden”

Platform31, 7 september 2017

Nu de gemeentelijke bestuursperiode richting einde gaat maken we met de wethouders van de sociale pijler van het G32-stedennetwerk de balans op. Derde in de reeks is Jan Jaap Kolkman, wethouder in Deventer en trekker van de dossiergroep armoede en schulden.

Lees verder


Digitale post overheid slecht gelezen

de Nationale ombudsman, 6 september 2017

De Nationale ombudsman ontvangt steeds meer klachten over overheidsinstanties waarbij digitale verzending van berichten een rol speelt. Dit gaat om mensen die niet op die manier met de overheid kunnen communiceren en dreigen te worden uitgesloten van overheidsvoorzieningen.

Lees verder


De Berlijnse wijk die nooit aan de armoede lijkt te ontsnappen

Trouw, 5 september 2017

De armoede in het rijkste en economisch meest krachtige land van Europa groeit jaar op jaar. Zelfs in het voormalige West-Berlijn, in de rijke negentiende-eeuwse wijk Charlottenburg staan wekelijks rijen voor de voedselbank van de Tafeln in de evangelische Trinitatiskirche. Reportage van Trouw in de aanloop naar de verkiezingen in Duitsland

Lees verder


Zilveren Kruis stopt met minimapakket

Dagblad van het Noorden, 26 augustus 2017

Zilveren Kruis stopt met de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Gemeenten hopen de zorgverzekeraar nog op andere gedachten te kunnen brengen

Lees verder


€ 8 miljoen om armoede en schulden tegen te gaan

Ministerie van SZW, 25 augustus 2017

Goede initiatieven die armoede en schulden tegengaan kunnen ook de komende 2 jaar mogelijk worden gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019.

Lees verder


Armoede groter dan gedacht

Binnenlands Bestuur, 18 augustus 2017

Weet u hoeveel kinderen in Nederland in armoede opgroeien? Grote kans dat het aantal hoger is dan u denkt. De helft van de Nederlanders onderschat namelijk hoeveel kinderen in armoede leven, blijkt uit de jaarlijkse Kansenmonitor.

Lees verder


Hypotheekverstrekkers te streng bij BKR-registratie

NVVK, 15 augustus 2017

NVVK pleit voor een milder beleid van banken rond BKR-registraties. Kleine schulden uit het verleden kunnen er nu voor zorgen dat iemand geen hypotheek krijgt.

Lees verder


Internationale conferentie over ouderen in armoede

Niet alleen in Nederland groeit het aantal ouderen dat in armoede leeft. In Ottawa was daarom een internationale conferentie waarin experts uit Canada, USA, Portugal en Nederland het hadden over dit groeiende probleem.

Lees verder


Clustering rijksincasso mag doorgaan

NVVK, 31 juli 2017

De overheid mag incasso’s van vijf grote overheidsinstanties (UWV, CAK, DUO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Zorginstituut Nederland) clusteren en overdragen aan het CJIB. De overheid probeert zo te bewerkstelligen dat mensen die meerdere overheidsschulden hebben uitstaan, zoveel mogelijk met één deurwaarder te maken hebben.

Lees verder


Enschede verliest zaak beschermingsbewind

Binnenlands Bestuur, 26 juli 2017

De gemeente Enschede mag niet het verzoekschrift tot onderbewindstelling aan de rechtbank opvragen bij een aanvrager van bijzondere bijstand alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald

Lees verder


‘Schouders eronder’ - landelijk programma voor betere schuldhulp

Divosa, 17 juli 2017

Het signaleren van schulden kan nog beter en het oplossen effectiever. Om dat te bereiken gaat het landelijke programma ‘Schouders eronder’ van start.

Het programma zet in op een forse professionaliseringsimpuls binnen de schuldhulpverlening: uitvoerders moeten binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen.

‘Schouders eronder’ is een initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder


Ministeries met elkaar in gesprek over doorverkopen schulden

Op weg naar effectieve schuldhulp, 17 juli 2017

Staatssecretaris Klijnsma schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er gesprekken zijn met de ministeries van VenJ en EZ om de wenselijkheid van een verbod op het opkopen en doorverkopen van schulden te verkennen.

Lees verder


Advies voor het nieuwe kabinet

Op weg naar effectieve schuldhulp, 13 juli 2017

De besprekingen over het nieuwe kabinet zijn nog in volle gang. Een mooi moment om vooruit te blikken op de toekomst van schuldhulpverlening. Wetenschappens en schuldeisers geven hun visie

Lees verder – artikel 1

Lees verder – artikel 2


Vakantiegeld bewuster besteed bij jaarlijkse uitbetaling

Nibud, 26 juni 2017

Mensen besteden hun vakantiegeld bewuster wanneer ze het één keer per jaar in één keer krijgen uitbetaald, dan wanneer ze het bedrag in delen maandelijks ontvangen.

Lees verder


Onderzoek Handel in schuld

De Groene Amsterdammer, 5 juli 2017

“Handel in schuld veroorzaakt grote schade in Nederland. Schuldkopers, officieuze verlengstukken van ING, ABN en andere grote bedrijven, teren op de verzorgingsstaat terwijl ze weigeren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen”, schrijven de onderzoeksjournalisten van Investico.

Lees verder


Roel in ’t Veld over groeiende schuldproblematiek: ‘VNG en anderen blijven verschrikkelijk in gebreke’

Sociale Vraagstukken, 26 juni 2017

‘Een onbemind probleem’ heet de voorstudie die Roel in ’t Veld met anderen maakte naar de snelle groei van problematische schulden. In ’t Veld pleit voor de certificering van instellingen die zich bezig houden met schuldhulpverlening, een moratorium voor schuldenaars van onbepaalde duur en afschaffing van de voorrangspositie van de overheid als schuldeiser.
Lees verder


Meer eenvoud voor burgers voorkomt schulden

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 26 juni 2017

Voor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Eenvoud is het sleutelwoord. De RVS denkt dat veel schulden voorkomen kunnen worden door regels eenvoudiger te maken. Het is een van de aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde advies “Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen”.

Lees verder


586 miljoen aan toeslagen Belastingdienst 'oninbaar'

NOS, 21 juni 2017

De Belastingdienst heeft voor een bedrag van 1,6 miljard euro openstaan aan ten onrechte uitgekeerde toeslagen. Ruim een derde van het uitstaande bedrag, 586 miljoen euro, staat bij de Belastingdienst in de boeken als oninbaar. Dat komt volgens een woordvoerder van de Belastingdienst omdat ontvangers van de toeslagen het geld niet kunnen missen, bijvoorbeeld omdat ze in de schuldhulpverlening zitten.

Lees verder


Schuldig wint Zilveren Nipkowschijf!

NRC, 16 juni 2017

De documentaireserie ‘Schuldig’ heeft de Zilveren Nipkowschijf 2017 gewonnen. De zesdelige serie toont de sluipende armoede in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord.

Lees verder


G32 in strijd tegen armoede bij ouders én kinderen

Platform31, 9 juni 2017

Steeds meer rapporten laten zien hoe groot, structureel en verborgen de problemen betreft armoede en schulden zijn in Nederland. Recent laten de factsheet Armoede en Schulden en het rapport Opgroeien zonder armoede de cijfers zien. In 2015 moesten 626.000 huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dat betekende, in 2014, dat 378.000 kinderen opgroeiden onder de grens van ‘niet veel, maar toereikend’. Bijna 60% van deze kinderen heeft werkende ouders. In de themagroep Armoede/Jeugd zijn tijdens de bestuurlijke G32 netwerkdag beide publicaties gepresenteerd en is besproken hoe gemeenten met deze kennis aan de slag kunnen gaan.

Lees verder


Toeslagenstelsel is zo ingewikkeld dat het schulden in de hand werkt

Leeuwarder Courant, 8 juni 2017

Nederland heeft zo’n ingewikkeld toeslagenstelstel dat het schulden in de hand werkt. Daar moeten we vanaf, vindt Marco Florijn, oud-wethouder van Leeuwarden en kersverse voorzitter van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Lees verder


Utrecht: Extra inzet voor de aanpak van armoede en schulden

Gemeente Utrecht, 6 juni 2017

Utrecht heeft in de Voorjaarsnota voorgesteld om jaarlijks €350.000 voor 2017 en 2018 extra beschikbaar te stellen, voor trajecten schulddienstverlening via Stadsgeldbeheer. Deze trajecten zijn specifiek bedoeld voor cliënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen van alle zorginstellingen.

Lees verder


Nibud verontrust over resultaten onderzoek naar financiële geletterdheid

Nibud, 24 mei 2017

Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat 19 procent van de Nederlandse leerlingen onvoldoende financieel geletterd is. Dat wil zeggen dat zij op financieel gebied niet verder komen dan een factuur herkennen als factuur en het nemen van eenvoudige beslissingen tijdens het doen van aankopen (bijvoorbeeld door het vergelijken van de prijzen van dezelfde artikelen).

Lees verder


62 procent werkgevers heeft werknemers met financiële problemen

Nibud, 23 mei 2017

Uit het rapport Personeel met schulden (pdf) van het Nibud blijkt dat 62 procent van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

Lees verder


In de samenleving ontstaat een onderklasse met schulden

Trouw, 15 mei 2017

Meer mensen met een laag inkomen raken in de schulden. Vaak door de overheid. Dat moet anders, zegt Marco Florijn, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet.

Lees verder

Zie ook:

  • NVVK jaarverslag 2016
    De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, heeft haar jaarverslag 2016 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het aantal mensen dat aanklopt bij schuldhulpverlening relatief stabiel blijft. Marco Florijn, voorzitter NVVK: “Helaas zien we wel dat de problemen hardnekkiger zijn geworden”.
  • Oproep NVVK aan nieuwe kabinet
    Schuldhulpverlening kan meer mensen sneller helpen. Daarom roept de NVVK het nieuwe kabinet op om het stelsel van inkomens-voorzieningen te vereenvoudigen en schuldeisers te verplichten mee te werken bij het regelen van schulden.

Hulp gevraagd bij onderzoek naar LVB en schulden

11 mei

Het lectoraat Armoede Interventies van de HvA is gestart met een project rondom mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schulden. Het doel van het project is handvatten te ontwikkelen voor verschillende professionals om mensen met een LVB en schulden te herkennen en schulden bij deze groep op een goede manier bespreekbaar te maken.

Lees verder


Opinie. Het verschil tussen kennen, kunnen en willen

Sociale Vraagstukken, 3 mei 2017

Volgens Nico de Boer verrichtte de WRR met het rapport Weten is nog geen doen – een realistisch perspectief op redzaamheid onlangs een goede daad. Naast de individualistische logica, ziet Nico ook sociologische verklaringen. Hij bespreekt weten, kunnen én willen.

Lees verder


Nieuwe subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen

Ministerie van SZW, 2 mei 2017

Maatschappelijke organisaties kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor steun aan kinderen in Nederland die het thuis niet breed hebben. De subsidie kan worden ingezet voor voorzieningen (zoals materialen en abonnementen) die er voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. De subsidieregeling is op 2 mei 2017 gepubliceerd.

Lees verder


Nibud: 2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig geld achter de hand

Nibud, 13 april 2017

2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig (spaar)geld achter de hand en lopen daardoor een risico op financiële problemen. Het Nibud adviseert in het vandaag uitgebrachte rapport Geld achter de hand makkelijker maken (pdf) dat de samenleving in moet zetten op het stimuleren van ongemerkt sparen. Alleen op die manier kan het aantal mensen met geldproblemen worden teruggedrongen.

Lees verder


Mensen in de bijstand hebben het heel druk

Sociale Vraagstukken, 13 april 2017

Mensen in de bijstand hebben het vaak razend druk, bijvoorbeeld met het eindjes aan elkaar knopen, zegt de Amsterdamse armoedelector Roeland van Geuns. Er bestaat een groot misverstand over mensen met een bijstandsuitkering en dat is dat ze niks zouden doen.

Lees verder


Drempel moratorium moet omlaag

Binnenlands Bestuur, 26 maart 2017

Het is mooi dat het breed wettelijk moratorium er eindelijk komt per 1 april, maar er valt nog wel wat aan te verbeteren. Dat vindt de NVVK, de belangenvereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. ‘We willen schuldhulpverlening eenvoudiger maken dan helpt het niet dat dit nieuwe instrument toch weer vrij complex is’, aldus voorzitter Joke de Kock.

Lees verder


Schuldhulpverlening: Liever meer zeggenschap dan extra geld

VNG, 24 maart 2017

Een half miljoen huishoudens kent problematische schulden en het deel daarvan dat geen beroep doet op schuldhulpverlening groeit. Het onderzoeksrapport Een onbemind probleem toont de urgentie van het probleem en komt met oplossingen, ook voor gemeenten. Wethouder Patrick Welman (Enschede, CDA) wil niet zozeer extra geld als wel meer zeggenschap.

Lees verder


SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

SER, 22 maart 2017

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

Lees verder

Reactie wethouder Arjan Vliegenthart in VNG Magazine (7 april 2017)


Voedselbanken tonen noodzaak van een armoedebeleid

Sociale Vraagstukken, 16 maart 2017

Door Lia van Doorn, Hille Hoogland, Mayke Kromhout

Aan de vooravond van de verkiezingen worden de voedselbanken door politici zowel een zegen als een schande genoemd. Wat ze in iedere geval zijn: een signaal voor de urgentie van een structureel armoedebeleid.

Lees verder


Geef de autonomie terug aan de burger

Platform31, 9 maart 2017

Zeven jaar lang was Joke de Kock voorzitter van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Een functie die ze vervulde naast haar werk als manager van Bureau schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. Wat speelde er de afgelopen jaren in Nederland rond de schuldenproblematiek? Waar is ze trots op en waarover maakt ze zich zorgen, nu ze ermee stopt? En wat kunnen we van haar verwachten, mocht ze na de verkiezingen als kamerlid worden beëdigd?

Lees verder


Klijnsma: 40 miljoen voor samenwerkende organisaties bij aanpak armoede kinderen

Ministerie van SZW, 9 maart 2017

Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en stichting Jarige Job krijgen de komende vier jaar 10 miljoen per jaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 maart bekendgemaakt.

Lees verder


Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

Ministerie van SZW, 8 maart 2017

Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid om maximaal een half jaar adempauze te krijgen. In die tijd mogen schuldeisers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwerkingtreding is 1 april aanstaande.

Lees verder


Betere schuldhulp: landelijke partijen slaan handen ineen

VNG, 24 februari 2017

Schuldhulpverlening kan beter. Daarom slaan de vijf landelijke partijen Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad en VNG met subsidie van het ministerie van SZW de handen ineen. Het gezamenlijke Ondersteuningsprogramma Schuldhulp richt zich op het versterken van het vakmanschap van álle professionals en vrijwilligers, die werken in de schuldhulpverlening. Om de deskundigheid van schuldhulpverleners te verstevigen, steekt het programma in op het delen en toepassen van (nieuwe) kennis. Deze kennis wordt toegankelijk gemaakt via een nieuwe Schuldhulpacademie.

Lees verder


Inzichten uit hersenwetenschap werpen nieuw licht op integrale aanpak van financiële en sociale problemen'

Platform31, 25 januari 2017

Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien dat chronische stress door schulden en armoede een aantoonbaar verlammend effect heeft op ons probleemoplossend vermogen. De Amerikaanse aanpak Mobility Mentoring is gericht op het vinden van betaald werk.

Lees verderKlijnsma: 4 miljoen euro voor strijd tegen armoede en schulden

Ministerie van SZW, 25 januari 2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen.

Lees verder


Nieuw perspectief om schulden aan te pakken

Binnenlands Bestuur, 15 januari 2017

Zijn mensen die schuldhulp afwijzen ongemotiveerd? Hersenonderzoek leert dat obstructie vaker voorkomt uit onvermogen. Dat heeft consequenties voor de lokale dienstverlening, betogen Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann en Helga Koper van Platform 31 in een essay in Binnenlands Bestuur.

Lees verder

Verslag Schuldig on tour

Schuldig on tour, 23 december2017

Een volle zaal in Pakhuis de Zwijger, waar onder meer Ditte, Paul, Arjan Vliegenthart, Nadja Jungmann, Jetta Klijnsma en het publiek met elkaar op zoek gingen naar concrete oplossingen voor de schuldenproblematiek. Een verslag van de avond is terug te lezen op de website van Movisie. Ook kun je de livestream van de hele avond en foto’s terugkijken; een videoverslag zal op Facebook worden gepubliceerd.

'Gemeenten kom met plannen schuldhulp'

Binnenlands Bestuur, 15 november 2016

Staatssecretaris Klijnsma roept de gemeenten op te komen met plannen voor de professionalisering van de schuldhulpverlening. ‘Er is 7,5 miljoen beschikbaar en dat geef ik liever niet terug aan de minister van Financiën’.

Lees verder

De afspraken over hoe de winterjas, zwemles of fiets bij het juiste kind komt

Ministerie van SZW, 11 november 2016

Een kind dat niet kan trakteren op zijn verjaardag, dat niet op schoolreisje mee kan of geen lid kan worden van de voetbalclub. Dat mag niet, maar het gebeurt nog wel. Vandaag zijn de handen ineen geslagen om álle kinderen te bereiken die doordat er thuis niet veel te besteden is, steun nodig hebben voor schoolspullen, muziek- of sportlessen en uitjes. Gemeenten en Rijk tekenden vrijdag 11 november bestuurlijke afspraken en vijf fondsen deden een gezamenlijk aanbod om te helpen.

Lees verder

Jongeren krijgen geen goede schuldhulpverlening

Kassa, 8 oktober 2016

Hoe maak je van kansarme jongeren, kansrijke volwassenen? 140.000 jongeren zitten diep in de problemen doordat ze geen goede schuldhulpverlening krijgen, en de overheid maakt het alleen maar moeilijker om uit de schulden te komen.

Lees verder

Mobility Mentoring klaar voor Nederlandse schuldhulpverlening?

De traditionele begeleiding bij armoede blijkt weinig effectief bij gezinnen. EMPath in Boston ontwikkelde een nieuwe manier van begeleiden via Mobility Mentoring en boekt in de Verenigde Staten robuuste resultaten. Dankzij het programma ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw maakte Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht, een studiereis om uit de eerste hand te leren hoe de aanpak in elkaar steekt. Ook onderzoekt ze of de interventie toepasbaar is binnen de context van de Nederlandse dienstverlening rondom armoede en schulden. Met Platform31 deelt ze haar ervaringen.

Lees verder


Schuldenaar krijgt adempauze

Ministerie van SZW, 23 september 2016

Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder


De overheid ziet werk als de remedie tegen armoede, de realiteit is anders

Sociale Vraagstukken, 1 september 2016

Opinie (Jean Marie Wildeboer Schut en Stella Hoff, SCP). In tegenstelling tot wat het kabinet beweert, biedt een baan geen bescherming tegen langdurige armoede. Recent SCP-onderzoek laat zien dat rond de helft van de langdurig armen behoort tot een huishouden waar men leeft van loon of winst.

Lees verder

Veel gemeenten bieden schuldhulpverlening niet volgens regels aan

Hogeschool Utrecht, 11 augustus 2016

Gemeenten zijn verplicht om schuldhulpverlening gratis aan te bieden aan mensen met schulden. Dat doen de meeste gemeenten ook, maar vaak niet volgens de regels. Dat blijkt uit een onderzoek van Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij Hogeschool Utrecht (HU), en HU-docenten naar hoe gemeenten regels voor schuldhulpverlening toepassen. Jungmann stelt dat mensen met schulden zo in nog grotere problemen kunnen komen.

Lees verder

Verbeteringen in de schuldhulpverlening

Ministerie van SZW, 27 juni 2016

Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past wetgeving aan waar dat nodig is, wil de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp verbeteren en laat de inspectie onderzoek doen naar de toegankelijkheid. Zodat mensen die er zelf niet in slagen hun problematische schulden op te lossen, vaker op een passende manier kunnen worden geholpen.

Lees verder

Adempauze om uit de schulden te komen

Ministerie van SZW, 24 mei 2016

Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn even een adempauze te krijgen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Tijd om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden te gaan afbetalen. Daarom willen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een ‘breed moratorium’ instellen.

Lees verder


Explosieve groei aantal mensen onder beschermingsbewind

Catelijne Akkermans, Sociale Vraagstukken, 5 april 2016

Het aantal onder bewindstellingen dat gefinancierd wordt vanuit de bijzondere bijstand, is de laatste jaren fors toegenomen. Uit de Divosa factsheet Financiën Bijzondere Bijstand blijkt dat gemeenten veel meer uitgeven aan bijzondere bijstand dan zij aan budget van het rijk ontvangen. Gemeenten vrezen dat dit ten koste gaat van andere uitgaven in het kader van armoede- en schuldenbeleid.

Lees verder op Sociale Vraagstukken
Zie ook VNG.nl: Ik wil zelf ook iets doen


Overheidsdiensten frustreren oplossing schulden

Nanda Troost, Volkskrant, 5 april 2016

Burgers met schulden bij de overheid lopen
het risico om verder in de problemen te komen door het gebrek aan coördinatie tussen schuldeisende instanties zoals de Belastingdienst, het CJIB, UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Door een stapeling van vorderingen kan het voorkomen dat schulden onnodig hoog oplopen of dat de beslagvrije voet niet goed in acht wordt genomen. Bovendien is het stelsel onnodig ingewikkeld stellen VNG, Divosa, NVVK en MO-groep. Zij overhandigden op 5 april een pamflet met voorstellen voor verbetering.

Lees verder
Zie ook Divosa.nl: Betere schuldhulp vereist andere opstelling rijksoverheid


Rijksincassovisie

NOS, 4 april 2016

De kritiek van gemeenten en maatschappelijke organisaties op het terrein van schuldenproblematiek is gehoord. Om ervoor te zorgen dat schuldeisende instanties in de toekomst beter met elkaar samenwerken en meer oog hebben voor de individuele omstandigheden van de schuldenaar heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma de Rijksincassovisie aan de kamer gestuurd. Hiermee geeft de staatssecretaris aanzet tot een minder stringent beleid.

Lees verder
Zie ook Rijksoverheid.nl: Betere afstemming incasso-activiteiten voorkomt oplopende schulden


Onderzoek gedragsinterventies voor schuldhulpverlening

Nibud/Delta Lloyd Foundation, 4 april 2016

Hoe motiveren en activeren we mensen om financieel gezond gedrag te vertonen? Het Nibud is met behulp van Delta Lloyd Foundation een onderzoek gestart waarbij wordt gekeken welke gedragsinterventies het meest effectief zijn om in te zetten om mensen uit de schulden te helpen en te houden.

Lees verder


Klijnsma zet 8 miljoen in voor armoedebestrijding

ANP/Nu.nl, 25 maart 2016

Staatssecretaris Klijnsma trekt twee keer
4 miljoen euro uit voor projecten tegen armoede en schulden. Het gaat om projecten met een landelijke betekenis die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden. Projecten gericht op kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, alleenstaande ouders, huishoudens met een langdurig laag inkomen en niet-westerse huishoudens.
Aanvragen voor een deel van de eerste 4 miljoen euro kunnen vanaf 23 mei worden ingediend. Belangstellende organisaties moeten zelf 25 procent van de kosten van hun initiatief bijdragen.

Lees verder


Kamerbrief bijzondere bijstand voor
integrale statushouders

Divosa, 3 maart 2016

Gemeenten kunnen de kosten voor de integratie van statushouders niet dragen, blijkt uit een recent gepubliceerde factsheet van Divosa over de Bijzondere Bijstand. Uitgaven in de bijzondere bijstand stijgen vaak door keuzes die het Rijk maakt. Daardoor is de bijzondere bijstand het duizenddingendoekje geworden waarmee gemeenten de gevolgen van rijksbezuinigingen voor minima moeten opdweilen. Dat kan zo niet doorgaan stelt Divosa. Bijzondere bijstand is een wettelijke taak. Daarbij hoort een toereikend budget.

Lees verder


Wsnp-instrumenten tijdens schuldhulpverlening

Kyra Kranendonk-von Weersch
Tijdschrift Schuldsanering – 24 februari 2016

Tijdens de schuldhulpverlening krijg je als schuldhulpverlener (en als schuldenaar natuurlijk ook) soms te maken met tegenslagen. Een dreigende afsluiting van gas, water, licht terwijl je net de schulden aan het stabiliseren bent. Een lastige schuldeiser die een degelijk onderbouwd schuldenvoorstel weigert. Of een dreigende uithuiszetting terwijl je aan het wachten bent op de beslissing van de rechter op een ingediend Wsnp-verzoek. Om te voorkomen dat zo’n situatie het tot dan toe bereikte weer aan het wankelen brengt, bestaan er enkele handige Wsnp-instrumenten.

Lees verder


Rechtwijzer schulden

Na het invullen van de vragen in de Rechtwijzer schulden krijgt de cliënt advies of een actieplan op maat om de situatie weer onder controle te krijgen. De app geeft inzicht in hoe problematisch de schulden zijn en bij welke instanties de cliënt terecht kan voor hulp. Invullen van de vragen kost ongeveer 20 minuten tijd.

Lees verder


Armoedebestrijding tijdens Nederlandse EU-voorzitterschap

Ministerie SZW – 15 februari 2016

Armoedebestrijding is een van de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Het uitwisselen van kennis en goede voorbeelden van een integrale aanpak staat daarbij centraal.

Wat gebeurt er op dit thema tijdens het EU-voorzitterschap dat relevant is voor Nederlandse partijen? En welke goede voorbeelden zijn interessant om te delen met andere partijen – in Nederland en in Europa?

Via de portal www.effectiefarmoedebeleid.nl wordt ingezoomd op de prioriteit ‘armoedebestrijding’ ter bevordering van deze kennisdeling.

www.effectiefarmoedebeleid.nl


Grote verschillen in hulp
aan arme kinderen

Gratis zwemles of een nieuwe fiets

Margot Limburg – Binnenlands Bestuur
12 februari 2016


Tussen het armoedebeleid van gemeenten bestaan grote verschillen. Een Schiedams gezin kan op vier keer zo veel geld rekenen als een arm gezin in de Noordoostpolder.

Eén op de negen kinderen groeit op in armoede schreef de Kinderombudsman in 2013. In een alarmerend rapport riep hij gemeenten op meer te doen om arme kinderen te bereiken en te ondersteunen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) kwam met een extra geldbedrag van 90 miljoen euro per jaar over de brug. Ze riep gemeenten op dit vooral uit te geven. Dat doen ze ook, bleek vorig jaar uit een inventarisatie van de Inspectie SZW. Maar er zijn grote verschillen in beleid, aanpak en in uitvoering. En dat leidt tot grote verschillen in omvang van de ondersteuning.

Lees verder


Bijstand voor velen eindstation

Eén op tien krijgt al meer dan 15 jaar uitkering

Nanda Troost – Volkskrant – 2 februari 2016

Eén op de tien mensen in de bijstand is langer dan vijftien jaar afhankelijk van die uitkering. Vooral ouderen (45-plus) en laagopgeleiden zitten lang in de bijstand. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die adviesbureau De Argumentenfabriek heeft opgevraagd. Het is voor het eerst dat deze gegevens zijn geanalyseerd.

Lees verder

Het artikel in de Volkskrant baseert zich op de analyse van De Argumentenfabriek. In een datavisualisatie staan de belangrijkste feiten rond de Bijstand op een rij. Doel is een op feiten gebaseerd gesprek over een betere toekomst. Lees verder


Taalgebruik van professional
soms stapje te hoog voor cliënt

Karin van den Hende – Zorg + Welzijn – 27 januari 2016

In de schuldhulpverlening bestaat er soms frictie tussen de professionals en de cliënten. Zo is het taalgebruik van professionals soms net een stapje te hoog. Opgeleide ervaringsdeskundigen kunnen dan helpen.

Wat een meningsverschil voor professionals is, voelt voor mensen in financiële problemen al snel als een conflict. Ze vinden bovendien al snel dat de professional niet naar hen luistert. En het taalgebruik van de professional is vaak net een stapje te hoog, legt ervaringsdeskundige Karin van den Hende uit in het Zorg + Welzijn magazine van januari/februari.

Lees verder


De Monitor

KRO/NCRV – 24 januari 2016

Wie schulden heeft en er zelf niet uitkomt, is aangewezen op gemeentelijke hulp. Maar lang niet altijd krijg je de nodige hulp. Sommige mensen lopen het risico om bedrogen uit te komen. In Nederland heeft één op de vijf huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Allerlei instanties proberen te helpen, van de gemeentelijke kredietbank tot welzijnswerk. Maar hoe succesvol is de aanpak? Helpt het deze mensen daadwerkelijk uit de schulden of juist niet?

De Monitor zoekt uit wat we in Nederland aan dit probleem doen. Wijken mensen met problematische schulden uit naar de Kredietbank voor een lening? Kloppen ze aan bij de gemeente? Of gaan ze naar een particuliere kredietverschaffer? Veel mensen die eenmaal in de schulden zitten, komen er moeilijk uit, zeker op bijstandsniveau. Kiezen ze wel de beste oplossing voor hun probleem? Als de gemeente niet kan helpen, dan zijn veel mensen aangewezen op een bewindvoerder. Die kan hulp bieden om sneller uit de schulden te komen. Maar dat werkt niet altijd zoals het hoort. Sommige mensen komen daardoor eerder van de regen in de drup.

Lees verder

Uitgelicht

cover-de-eindjes-aan-elkaar knopen
Bestel de nieuwe editie!