Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo min IenM 234x66

Terugblikken en vooruitkijken: Smart Thinking

Digitalisering en verstedelijking: Smart Cities verbindt deze paradoxale werelden. Door de kansen die nieuwe technologieën bieden in te zetten voor duurzame, bereikbare, veilige én leefbare steden. Waarin mensen leven die zelf slimme oplossingen bedenken en toepassen. Tijdens de innovatie-estafette van 2013 ondertekenden 21 partijen de intentie-overeenkomst Lerend Netwerk Smart Cities NL, waaronder Platform31. Dit netwerk inspireert professionals, bedrijven en overheden. Een jaar na oprichting kijkt het netwerk terug op de highlights en brengt ze focus aan voor 2015.

Smart Thinking 485x309

Platform31 lanceerde het Lerend Netwerk NL Smart Cities als een concrete ‘landingsplaats’ voor nieuwe kennis en ervaring rond Smart Cities. Vier bijeenkomsten vormden hiervoor de basis. De koers was om de bijeenkomsten te agenderen rond een aantal maatschappelijke opgaven. Hierdoor kregen de deelnemers de mogelijkheid om een specifiek onderwerp vanuit diverse invalshoeken te belichten. Tegelijkertijd bleken deze bijeenkomsten een effectieve werkvorm voor het versterken van bestaande netwerken. Het intensief uitwisselen van kennis en ervaringen rondom een Smart City-thema leidde tot een inhoudelijk debat en soms tot concrete afspraken. Bijkomende succesfactor van deze opzet zijn: bredere implementatie van technologische innovaties en het verbinden van lokale investeringsagenda’s aan Smart City-initiatieven. Gaandeweg ontdekten steeds meer professionals de kracht van het Lerend Netwerk NL Smart Cities. Het aantal deelnemers groeide van de oorspronkelijke 21 naar ongeveer 3.000.

Inspiratie van eigen bodem

Die explosieve groei van het aantal deelnemers is onder meer toe te schrijven aan de presentatie van relevante pilots, onderzoekstrajecten, samenwerkingsverbanden, research en development, die de revue passeerden. Zo liet de startbijeenkomst op 20 maart 2014 zien hoe deelnemers het Smart City-concept kunnen inzetten bij het oplossen van verstedelijkingsvraagstukken en het vergroten van de economische concurrentiekracht. Ter inspiratie werd een aantal casussen van eigen bodem uitgelicht, waaronder het project Smart Citizen Amsterdam, de elektrische zero-emission cargohopper in Utrecht, het hergebruik van lege gebouwen in Eindhoven en het project Powermatching city in Groningen.

In breder perspectief staat Smart Cities ook op Europees niveau hoog op de agenda, zo bleek uit deze eerste bijeenkomst. De Europese Commissie wil Smart Cities bevorderen en lanceerde daarvoor het European Innovation Partnership Smart Cities and Communities. De werkwijze van de Europese Commissie is vergelijkbaar met die van het Lerend Netwerk Smart Cities NL: bottom-up met ruimte voor inbreng van industrie en bedrijfsleven, kennisinstellingen, streden en regionale overheden. Het partnership wil kleine projecten en lokale initiatieven opschalen. Onder meer met behulp van standaarden ten behoeve van een groter vertrouwen voor verdere innovatie.

Smart citizens

Smart Cities kunnen niet zonder smart citizens: bewoners die slim kunnen omgaan met en onderdeel zijn van slimme ICT-toepassingen in de stad. Dit thema stond centraal tijdens de tweede bijeenkomst op 17 oktober 2014. Hoewel bewoners via internet veel informatie boven tafel krijgen en meer dan ooit in staat zijn nieuwe technieken eigen te maken en ermee te experimenteren, blijven echte gesprekken op een fysieke locatie onverminderd belangrijk. Met andere woorden: technologie is een antwoord op veel vragen, samenwerking de sleutel tot succes..

Deltawerke-Oosterschelde

Innovatieve watersector

Hoe kunnen innovatieve ICT-oplossingen bijdragen aan veilige en leefbare steden? Een diverse groep deskundigen uit de watersector boog zich tijdens de derde bijeenkomst van het Lerend Netwerk NL Smart Cities over deze vraag. Partijen, zoals de waterschappen, opereren steeds vaker in de stedelijke omgeving. Hun innovaties zijn vooral gericht op het voorkomen van wateroverlast. Zoals de vislift die is ontwikkeld door het Heemraadschap Delfland. Overigens gaat het bij innovatief watermanagement niet alleen om het ontwikkelen van nieuwe technieken, ook om het verbeteren van bestaande technieken. Het is aan de waterschappen om die innovaties meer zichtbaar te maken bij het brede publiek. In dit kader is het aantal inzendingen voor de waterinnovatieprijs aanzienlijk gegroeid.

Connectivity

De vierde en laatste bijeenkomst stond in het licht van connectivity: hoe houden we onze regio’s bereikbaar en internationaal concurrerend? Hoewel alle deelnemers connectiviteit beschouwen als belangrijke randvoorwaarde voor de economische concurrentiekracht van stedelijke regio’s, werd dit onderwerp via diverse invalshoeken aangevlogen. De een noemt cross-sectorale oplossingen als motor voor het slimmer benutten van de bestaande infrastructuur. Anderen benaderen connectivity vanuit de transformatie van regionale economische clusters naar een smart economy, of vanuit cross-sectorale samenwerking. Iedereen was het erover eens dat er voor elke oplossing een lange termijn perspectief nodig is, dat de markt creatieve oplossingen aandraagt en dat markt en overheid samenwerken bij het wegnemen van barrières in de wet- en regelgeving.

Ambities voor 2015/2016

Lag de focus van de bijeenkomsten Smart Thinking in 2014 op het verkennen van het begrip Smart Cities en het activeren en verbreden van het lerend netwerk, in 2015 zet Platform31 in op activiteiten waarmee het Lerend Netwerk NL Smart Cities haar kennis kan verdiepen en bouwstenen kan formuleren voor een Transitieagenda Smart Cities NL 2040. In aanloop naar de innovatie-estafette in 2016 biedt Platform31 de mogelijkheid om kennis en ervaringen ten aanzien van smart cities te delen, te versnellen en op te schalen via www.platform31.nl/smartcities. In bijeenkomsten wordt de verdieping gezocht ten aanzien van de vraag hoe ICT-technologie kan bijdragen aan cross-sectorale innovaties en succesvolle (beleids)strategieën van de overheid. Tot slot willen we 2015 afsluiten met een aanzet tot een leer- en experimenteerprogramma Smart Cities NL.

Meer informatie

Esther Slegh
06 57 94 33 96 – esther.slegh@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/esther-slegh


Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.

tweets Smart Cities