Connectivity? Glashelder!


De Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) blijft economisch achter bij andere stedelijke regio’s in Nederland. Om meer bedrijven aan te trekken wil de regio het economisch vestigingsklimaat versterken. De beschikbaarheid van snel internet is daarbij van toenemend belang. Hoe kan de metropoolregio uitgroeien tot de best verbonden regio van Nederland? Deze centrale vraag vormde de kern van de bijeenkomst die Platform31 organiseerde. Maar liefst twaalf gasten uit de wereld van ICT-netwerken, regulering, overheden en kennisinstellingen verdiepten zich in het thema connectivity.

mrdhkaart

Op dit moment maken vooral bedrijven, overheden en kennisinstellingen gebruik van de breedbandcapaciteit van glasvezel. Van de bestaande huishoudens heeft maar 30 procent toegang tot zeer snel internet. Voorlopig is dat geen probleem, aangezien de bestaande infrastructuur voldoende capaciteit biedt voor huishoudelijk gebruik. In de toekomst verwachten we dat deze vraag toeneemt aangezien steeds meer (publieke) diensten worden gedigitaliseerd. Om aan de toenemende vraag naar breedband internet te kunnen voldoen is een uitgebreid netwerk van data-infrastructuur noodzakelijk. Glasvezel heeft bewezen dat het capaciteit kan leveren om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.

Voor de toekomst is niet zozeer de keuze van de breedbandtechniek een opgave maar het doorontwikkelen en verfijnen van het bestaande glasvezelnetwerk. Wat betreft het verfijnen van het Nederlandse glasvezelnetwerk lopen er momenteel een aantal kwesties die om een oplossing vragen. Er is een backbone van glasvezel aanwezig, maar die is versnipperd in eigendom, locatie en gebruik. Daarnaast vergt ‘last mile’ naar de woning een onevenredig hoge investering. En biedt het bestaande data-netwerk voorlopig overcapaciteit voor het huidige gebruik. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat de markt het uitrollen van ons glasvezelnetwerk op zich neemt.

Nieuwe ordening van de ICT-markt

Naast het verfijnen van het glasvezelnetwerk komt in het gesprek ook een aantal tekortkomingen ten aanzien van de huidige marktwerking ter sprake. Het is noodzakelijk om de concurrentie op de hogere datasnelheden te vergroten zonder op de langere termijn de betrouwbaarheid te verliezen op capaciteit en prijs. Deze concurrentie komt niet op gang aangezien gevestigde belangen weinig marktruimte bieden voor nieuwkomers. Bovendien zijn lokale partijen onvoldoende in staat om strategisch samen te werken en zo netwerken op te schalen. Hierdoor wordt innovatie in de telecommarkt geremd. Een mogelijke oplossing is het scheiden van het beheer van de hardware (het datanetwerk) en de software (de digitale dienst) vergelijkbaar met de energiesector. In deze sector krijgt de netbeheerder een vaste prijs en brengt de energie-aanbieder flexibele kosten in rekening. Daarmee neemt de concurrentie toe en daalt de prijs.

De metropoolregio als Living Lab

De metropoolregio heeft zich tot doel gesteld om het vestigingsklimaat te versterken. De beschikbaarheid van snel internet is daar van groeiend belang in. Daarnaast worden steeds meer publieke diensten zoals onderwijs, zorg en veiligheid afhankelijk van breedband internet. Dan kan het stimuleren van een verfijnd glasvezelnetwerk worden gezien als een publieke verantwoordelijkheid. Hierbij wordt een parallel getrokken met de rol van het Rijk en andere overheden bij realisatie van de ‘oude’ infrastructuur.

Die publieke rol is nodig om de samenwerking tussen bestaande aanbieders van glasvezelnetwerken te versterken, concurrentie te vergroten en Fibre to the Home te stimuleren. Daarnaast is het noodzakelijk om de toekomstige behoefte aan breedband internet in beeld te brengen en te vertalen naar een Nationale Digitale Investeringsagenda.

Een bijbehorend strategisch programma zou in ieder geval een kunnen beginnen met het openstellen van bestaande (semi-)publieke netwerken. Om vervolgens het opschalen met netwerken van private partijen mogelijk te maken. Ten slotte vormt het uitbreiden & verdichten van het glasvezelnetwerk de grootste uitdaging.

De Metropoolregio Den Haag – Rotterdam dient zich aan als de ideale schaal om op zoek te gaan naar succesvolle investeringsstrategieën voor het verglazen van Nederland. Hier kan de overheid haar rol pakken om op structuurniveau het vestigingsmilieu te versterken voor haar bedrijven en inwoners. Onze digitale snelwegen zijn de publieke werken van de toekomst en de metropoolregio het ideale Living Lab.


Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.

tweets Smart Cities