Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo min IenM 234x66

Smart City Standards – strategie en ontwikkeling

Auteur: Emiel Verhoeff – New Business, Relations & Innovation Manager, NEN

Veel Nederlandse steden, universiteiten, bedrijven, overheden en netwerken zijn vanuit hun eigen doelen en expertise actief in smart cities. Om complementair aan elkaar te werken, kansen beter te benutten en gezamenlijk de transitie te maken, wordt in een samenwerkingsverband de NL Smart City-strategie ontwikkeld. Voor de actielijn standaardisatie legt NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut) als een van de partners – en als kernteamlid – de verbinding met de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC).

Smart city-projecten moeten invulling geven aan de meest dringende maatschappelijke vraagstukken, zoals stedelijke groei, luchtkwaliteit, vergrijzing en mobiliteit. En altijd met inbegrip van de principes duurzaamheid, leefbaarheid, veerkrachtigheid en inclusiviteit van alle mensen. Elke stad is uniek, maar kan dat niet alleen. Juist op de gemeenschappelijke onderliggende issues moeten steden samenwerken aan uniforme oplossingen die modulair, schaalbaar, integraal en interoperabel zijn.

Urban Platforms

Urban Platforms is een smart city-project dat regelmatig aan bod komt bij steden. Al blijkt het dat steden moeite hebben om te bepalen welke kenmerken zo’n Urban Platform moet hebben. Er is onder meer behoefte aan gezamenlijke oplossingen op common-issues, handvatten voor strategie- en procesontwikkeling en aan het voorkomen van supplier- en technology lock-ins. Uiteindelijk streeft iedereen naar criteria voor opdrachtverstrekking en het justificeren van langetermijninvesteringen. Standaardisatie is een enabler die steden en hun partners ondersteunen bij diverse smart city-projecten. Dankzij breedgedragen standaarden en leidraden ontstaat er zicht op oplossingsrichtingen en daarmee vertrouwen voor investeringen. Ook dragen standaarden bij aan marktacceptatie en opschaling van innovaties. SAG-SC startte een subgroep van Urban Platforms om de behoefte en uitgangsprincipes nader te onderzoeken en ondersteunende best practices (standaarden) in een multi-stakeholderproces te ontwikkelen. Daarbij neemt SAG-SC ook internationale trajecten in ogenschouw en haakt desgewenst aan.

NL Smart City Strategie

Begin 2017 presenteert een nationaal samenwerkingsverband de NL Smart City-strategie aan minister-president Rutte. De prioriteiten in deze strategie zijn gebaseerd op praktijkervaringen van steden, universiteiten en bedrijven die dagelijks bezig zijn met de new economy en veranderprocessen. Het hele proces van planvorming is nieuw. Dit wordt immers bottom-up gevormd. Samenwerking vanuit drie groepen – steden, wetenschappers en bedrijven – en overleg met een stuurgroep van de overheid zorgen voor een breed draagvlak en commitment voor de nationale strategie. Voor de actielijn standaardisatie legt NEN als een van de partners – en als kernteamlid – de verbinding met de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC). Deze adviesgroep werd ingericht voor strategiebepaling van standaardisatie rondom gemeenschappelijke issues. De SAG-SC bestaat uit twintig partners en legt verbindingen tussen de vraagzijde (steden) en de oplossingszijde (industrie). Het doel is om in een multi-stakeholder- en privaat-publiekproces uitvoering te geven aan een dynamische standaardisatie-agenda. Daarmee ondersteunt SAG-SC steden en partners bij hun aanpak, processen en de techniek nodig voor de ontwikkeling van smart cities. Stakeholders willen een centraal overlegpunt waar allerlei standaardisatie-initiatieven samenkomen, afstemming plaatsvindt en kennis wordt gedeeld. De SAG-SC wil deze rol vervullen bij de uitvoering van de Smart City-strategie.

Standaardisatienetwerken

NEN faciliteert aansluiting op (inter)nationale standaardisatienetwerken op relevante gebieden als mobiliteit, bouw, infrastructuur, energie, ICT, zorg, milieu en maatschappij. Informatie over de toepassing van bestaande standaarden kan huidige projecten katalyseren. Tevens kan Nederland actief participeren in nieuwe trajecten – of deze initiëren – voor kennisdeling, positionering, invloed en/of exportbevordering. Momenteel zijn onder de SAG-SC werkgroepen actief of in de opstartfase voor de aandachtsgebieden Urban Platforms, Stadsindicatoren, 3D stad-datamodel, Health en Cybersecurity, Privacy & Autorisatie. Nieuwe aandachtsgebieden worden opgepakt en gekoppeld met de thema’s:

  • Citizens & Living
  • Economy & Business models & Procurement
  • Governance, Policy & Education
  • Infrastructure, Data & Cybersecurity
  • Urban development
  • Energy
  • Mobility
  • Health
Beeldmerk & logo NLSAGSC web

Wat zijn standaarden?

Standaarden helpen steden bij hun opgaven door het bieden van begeleiding, een gemeenschappelijke taal, indicatoren, frameworks en (technische) specificaties op een breed terrein, van stadsontwikkeling tot de bouw en onderhoud van infrastructuur, producten en diensten.
Standaarden zijn een belangrijke enabler voor marktacceptatie, -opschaling, vertrouwen en uiteraard cross-sector interoperabiliteit van oplossingen. Standaarden dragen bij aan de toegankelijkheid van infrastructuur, producten, systemen en diensten. Standaarden worden bij NEN ontwikkeld in een multi-stakeholder proces en afgestemd met Europese en mondiale netwerken.

Een standaard is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces.
Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan – op vrijwillige basis – hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren.

Informatie en contact

Meer informatie over de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC) via www.nen.nl/smartcities.
Remco Perotti – Secretaris SAG-SC, remco.perotti@nen.nl, 015-2690393.
Emiel Verhoeff – Business Development Manager SAG-SC, emiel.verhoeff@nen.nl, 015-2690334

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.

tweets Smart Cities