Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo min IenM 234x66

Smart City-strategie Nederland: this is the moment

1 december 2016

Nederlandse steden die de ambitie hebben om uit te groeien tot smart cities, doen daarbij idealiter een beroep op een toegewijd netwerk van bedrijven en kennisinstellingen. Partners die gemeentebesturen helpen hun sociale, fysieke en economische issues het hoofd te bieden. In de realiteit wordt kennis uit succesvolle projecten lang niet altijd optimaal benut. Hierdoor ontwikkelen de pareltjes en good practices zich onvoldoende tot grootschalige toepassingen. Steden, bedrijven en kennisinstellingen zijn klaar voor een nationale strategie smart cities.

Momenteel buigt een grote groep steden, bedrijven en kennisinstellingen zich over de juiste ingrediënten voor deze nieuwe strategie. Steden leveren input via een bottom up proces. Sommige steden buigen zich al langer over de vraag wat een smart city eigenlijk behelst, hoe ze kunnen komen tot effectieve activiteiten en impact. Velen zijn daarom op zoek naar een manier van werken die beter aansluit bij innovatie. Maar hoe? De klassieke begrotingssystematiek, belemmerende structuren en beperkte technische capaciteit in kennis en menskracht maken het lastig om innovatieve concepten te omarmen.

Stedelijke zoektocht

Het is voor iedereen dezelfde zoektocht met vergelijkbare vragen: hoe krijgt de digitale revolutie functioneel en veilig een plek in beleid? Wat is daar minimaal voor nodig? En hoe zorgen steden ervoor dat de urgentie ervan in de hele gemeentelijke organisatie wordt geagendeerd? Elke stad bepaalt zijn eigen agenda, maar hoe voorkomen we onhandige concurrentie? De beschikbare middelen zijn zelden echt toereikend, waardoor de positie van de steden kwetsbaar blijft. Sommige steden, die hun smart city-activiteiten wel al hebben samengebracht in een smart city programma, lopen in de uitvoering telkens tegen dezelfde obstakels aan, waaronder de remmende werking van regelgeving op lokaal en nationaal niveau.

Nationale aandacht

Ook de Rijksverheid ziet dat de ontwikkelingen rond smart cities kansen bieden voor de leefbaarheid van steden en het genereren van internationale business. Nederland is immers een voorbeeld voor hoe we samenwerken in partnerships, met nieuwe technologieën op het gebied van energie, water en sociaal economische vraagstukken. Minister-president Rutte sprak dit najaar zijn voorkeur uit voor een nationale strategie van onderop. Een strategie die wordt gedragen door steden, bedrijven en kennisinstellingen en wordt ondersteund vanuit de ministeries. Zowel door te faciliteren als het wegnemen van barrières en het (tijdelijk) herzien van regels.

Sterkere positie in het buitenland

Met een nationale Smart City-strategie verwachten steden aantrekkelijk te blijven voor talenten en bedrijven en werken ze gezamenlijk toe naar een geïntegreerde visie waarmee Nederland internationaal met smart city-toepassingen een stevigere positie kan pakken. In het buitenland sturen nationale overheden, zoals Amerika of India, namelijk al langer actief op het innovatiepotentieel in hun steden. Ook internationale stedennetwerken vinden elkaar steeds meer om (delen van) oplossingen bij elkaar te brengen en allianties te sluiten.

Community of research & practices

Tot slot circuleert kennis over smart cities ook vaker in diverse onderzoeksprogramma’s. Denk aan onderzoekers die in publiek-private samenwerkingsverbanden en coalities met steden bepaalde pilots oppakken of evalueren (bijvoorbeeld AMS). Een relevant onderzoeksprogramma is SURF, Smart Urban Regions of the Future. Om dit onderzoeksprogramma nog meer te voeden met opgaves en oplossingen uit de praktijk, verkent Platform31 de mogelijkheden van een zogenoemde community of research and practice rondom het thema smart cities.

SURF etalage1kopie

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.

tweets Smart Cities