Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo min IenM 234x66

Interview: Utrecht haalt inspiratie voor smart city strategie in Barcelona

Interview met Brigitte Hulscher, programmanager Marketing, Digital Innovation & Smart Cities van gemeente Utrecht

1 december 2016

Het bezoek aan Austin in juni 2016, waar de top van smart city-spelers bij elkaar kwamen voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over innovatieve projecten, was tegelijkertijd aanleiding om de kansen voor smart cities ook één-op-één te delen met premier Rutte. En met succes. Hij nodigde steden, bedrijfsleven en kennisinstellingen uit voor de ontwikkeling van een nationale Smart City-strategie.

Ook de gemeente Utrecht haakte aan. Brigitte Hulscher, programmanager Marketing, Digital Innovation & Smart Cities hoopt de bouwstenen voor de nieuwe strategie onder andere te vinden bij het Smart City Expo World Congress in Barcelona.

Hoe belangrijk is een breedgedragen strategie waarbij Rijk, steden, bedrijfsleven en kennisinstellingen hun krachten bundelen?
“De maatschappij is in transitie. Gevolg is dat we om allerlei economische redenen onze stedelijke ontwikkeling anders moeten aanvliegen dan in het verleden. Met minder fossiele brandstoffen moeten we de klimatologische omstandigheden waarin de steden groeien, goed kunnen opvangen. Technologische ontwikkelingen maken dat ook mogelijk. Meer dan ooit hebben gemeenten en bedrijven elkaar hierbij nodig. De gemeentelijke overheid kan haar stad al lang niet meer in haar eentje slimmer maken. Punt van aandacht is dat gemeenten doorgaans niet gewend zijn om intensief met het bedrijfsleven samen te werken en oplossingen te bedenken op basis van co-creatie. Een opdracht besteedden we vroeger aan via een gedetailleerd bestek, tegenwoordig is het niet altijd duidelijk hoe het eindproduct eruit ziet. Het doel in smart city-projecten is gezamenlijke producten of diensten ontwikkelen die rendabel en opschaalbaar zijn. Probleem is dat we smart cities nog teveel beschouwen als een technologisch fenomeen, terwijl we het juist als een lerende beweging moeten zien waarbij de kracht van de samenleving optimaal wordt benut. Om het belang van smart cities voor Nederland hoger op de agenda te krijgen, zouden we vooral meer samen moeten optrekken, laten zien dat we elkaar nodig hebben om als land vooruit te komen. Als dit in Den Haag doordringt, dan is de nationale Smart City-strategie een echte aanzet voor de ontwikkeling van Rijksbeleid op dit thema.”

Wat zou dit steden helpen?

“Smart cities bieden kansen voor onze economie, ons bruto nationaal product en vergroten de innovatiekracht en de leefbaarheid in de steden. Als dat wordt gezien in Den haag, dan hebben we al een wereld gewonnen. Het is een eerste stap in de goede richting. Daarnaast willen we belemmeringen in kaart brengen die de ontwikkeling van smart cities in de weg staan, zoals enkele wetten en regels. Met de Smart City-strategie willen we randvoorwaarden scheppen waarmee we stappen vooruit kunnen. Met andere woorden: wat gaat ons helpen? Welke belemmeringen moeten we zien te elimineren? En waarmee kunnen we de innovatiekracht van bedrijven en steden bevorderen?”

In hoeverre kan de Smart City Expo World Congress (SCEWC) bijdragen aan de versterking van de strategie?

“Het doel van de SCEWC is dat elke stad de kans krijgt zichzelf neer te zetten als smart city en daarmee de belangstelling kan wekken van andere partijen. De expo is een gelegenheid waar bezoekers kunnen netwerken, nieuwe contacten kunnen leggen, inspiratie kunnen opdoen en kunnen leren van best practices van andere landen en vice versa. Het helpt ons als land ook in de oriëntatie hoe we er zelf voor staan. Als we bijvoorbeeld zien dat andere Europese landen beter in staat zijn om de ontwikkeling van smart cities te bevorderen, dan is dat natuurlijk een mooie showcase voor onze eigen premier. Zien we dat de Europese regelgeving in de weg zit, dan weten we waarop we ons moeten focussen. Daarnaast is het waardevol om te weten op welk vlak andere landen al hebben geïnvesteerd in innovatie. Daarmee voorkomen we dat we het wiel zelf nog een keer gaan uitvinden. In dat licht vraag ik me af waarom het in Glasgow relatief makkelijk was om camera’s in de openbare ruimte te plaatsen, terwijl deze stad zich aan dezelfde Europese regels moet houden. Zijn we in Nederland te huiverig voor mogelijke schending van privacy? Staat veiligheid in Glasgow hoger op de prioriteitenlijst dan bij ons?”

Wat hoopt u dat andere Europese steden kunnen leren van Utrecht?
“Vanuit Utrecht willen we vooral onze innovatiekracht op het gebied van e-health en een gezonde leefomgeving laten zien. Voor onze binnenstad werken we toe naar een healthy urban living. Dat kunnen we niet alleen. We streven naar allianties die invulling willen geven aan onze missie en visie. Daarnaast zijn we trots op de vehicle-to-grid-laadpaal van LomboXnet. Initiatiefnemer Robin Berg ontwikkelde een laadpaal in combinatie met zonnepanelen waarmee hij zonne-energie rechtstreeks beschikbaar maakt voor auto’s. Daarin laat hij de auto zelf ook een rol spelen in het beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie voor huishoudens op tijdstippen dat daar veel energie wordt gevraagd. Wat mij betreft is Robin Berg een mooi voorbeeld van een ondernemer die op eigen initiatief is begonnen in zijn wijk en daarvoor de ruimte kreeg van de gemeente en draagvlak in de buurt. Het is ook een voorbeeld van hoe de stedelijke praktijk en technologische revolutie samenkomen. Het is belangrijk dat de overheid oog en oor heeft voor goede ideeën uit de samenleving. Sterker nog: overheid, bedrijfsleven en burgers zouden veel meer samen moeten optrekken om technologische vooruitgang te boeken. Om die reden speelt burgerkracht ook een belangrijke rol in de nationale Smart City-strategie die nu in ontwikkeling is.”

Welke lessen nam u mee terug voor de stedelijke ontwikkeling binnen de regio Utrecht?

“Het allerleukste vind ik dat de marktpartijen die we hebben meegevraagd enorm enthousiast zijn teruggekeerd. Zowel andere Nederlandse steden als andere landen hebben goede contacten opgedaan met als doelde eigen marktgevoeligheid te vergroten, 2getthere is daar een mooi voorbeeld van. De twee directeuren die vanuit Utrecht zijn meegekomen, hebben daarnaast met eigen ogen gezien wat er allemaal op het gebied van smart cities gebeurt. Hoe breed, wereldwijd en exponentieel groeiend de smart city-markt is. we hebben gezien welke kansen er liggen voor nieuwe banen en dat smart cities rechtstreeks in relatie staan tot de nieuwe economie. De Expo gaf vooral ook inspiratie om als stad te kunnen doorgroeien als smart city. En hoe we dat in de constructie met andere partijen kunnen doen. Maar ook: welke digitale infrastructuur daarvoor nodig is en wie daarover gaat? Die samenwerkingsvraag is cruciaal in de nieuwe Smart City-strategie, evenals de vraag hoe we met elkaar tot een goede infrastructuur komen. Uiteindelijk moeten de antwoorden leiden tot een richting waarop we in Nederland met onze smart cities naar toe willen.”

Brigitte Hulscher web
Brigitte Hulscher, programmanager Marketing, Digital Innovation & Smart Cities

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.

tweets Smart Cities