Anticiperen op de Omgevingswet

Kennisdossier Klein wonen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de regels uit het Bouwbesluit en de Woningwet die gaan over de kwaliteiten van de woningen in de Omgevingswet geïntegreerd. Het doel van de Omgevingswet is om regels in het fysieke domein te bundelen en te vereenvoudigen. Maar ook de (verdere) decentralisatie van regelgeving speelt een rol. Aangezien het parkeren al aan gemeenten wordt overgelaten, zal in deze systematiek weinig veranderen. De regels over de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit zullen landen in één van de vier AMvB’s onder de Omgevingswet (het Besluit bouwwerken leefomgeving – het Bbl). Op dit moment is het Bbl nog in ontwikkeling.

Zie ook het kennisdossier Omgevingswet.

Klein wonen