Parkeernormen, lust of last?

Door Danny van Beusekom (Goudappel Coffeng)

In de afgelopen jaren is er steeds meer kennis opgedaan over het bepalen van de parkeerbehoefte van nieuwbouwontwikkelingen. Er ontstaat een steeds grotere diversificatie in parkeernormen bij gemeenten. Niet alle gemeenten stellen hun parkeernormen bij als er nieuwe inzichten zijn. Nog niet alles op dit gebied is bekend. Bijzondere woonvormen vragen om maatwerk bij parkeernormen. Mensen krijgen een steeds diverser mobiliteitsprofiel. Denk aan mensen die een tweede woning bezitten, statushouders, woningen voor specifieke doelgroepen en ook kleine woningen.

Er bestaat een groot verschil tussen parkeernorm en kencijfers. Een gemeente stelt de norm op, vaak op basis van kencijfers van het kennisplatform CROW. Deze cijfers zijn gebaseerd op diverse onderzoeken en maken onderscheid in stedelijkheidsgraad, ligging ten opzichte van centrum en type woning. De toepassing hiervan blijft echter nog steeds maatwerk. Hierbij kan de gemeente kijken naar de gegevens achter de kencijfers. Er is een groot verschil in autobezit bij verschillende leeftijdsgroepen, maar ook bij verschillende typen huishoudens. Hier wordt onderscheid gemaakt in de parkeerbehoefte van de bewoners en de bezoekers (vaak 0,2 of 0,3 per woning).

Bij kleine woningen is het interessant om te kijken naar andere vormen van mobiliteit (Mobility as a Service), zoals bijvoorbeeld deelauto’s. Het aantal mensen dat van deze dienst gebruik maakt is bekend en er bestaan gegevens over wat dit kan bijdragen aan de vermindering van het autobezit. Maar als het gaat om tiny houses of juist om microappartementen midden in de stad, kunnen andere vormen van mobiliteit (denk aan elektische fietsen) ook een middel zijn om autobezit te verminderen.

“Een parkeernorm lager dan 1,0 parkeerplaatsen per tiny house, lijkt haalbaar” stelt Van Beusekom. Het zijn vaak eenpersoonshuishoudens, de bewoners vinden een lage ecologische footprint van belang en de bezoekerscomponent is laag. Voorwaarde is wel dat de locatie goed is ontsloten met openbaar vervoer.

Meer lezen

Klein wonen
bij de tiny houses 10